Odpłatności

Informacja dla studentów dotycząca odpłatności za powtarzane zajęcia

1. Opłata za powtarzane zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia audytoryjne, projektowe, laboratoryjne, zajęcia komputerowe) powinna zostać wniesiona w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym semestrze  (załącznik do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej nr 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. § 5 pkt. 2).

2. Student, który jest zobowiązany do opłaty za powtarzanie zajęć w uzasadnionych przypadkach może ubiegać się o zwolnienie – w całości lub części – z obowiązku uiszczenia opłaty za powtarzane zajęcia dydaktyczne (załącznik do zarządzenia nr 20 Rektora PW z dnia 2 czerwca 2005r § 1).

3. Student ubiegający się o zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty składa w dziekanacie wniosek (wzór w zakładce FORMULARZE) wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia opublikowania należności w USOSweb (załącznik do zarządzenia nr 20 Rektora PW z dnia 2 czerwca § 2 pkt. 2.

4. Student otrzymuje na piśmie decyzję w sprawie zwolnienia z opłaty po zapoznaniu się  Dziekana ze stanowiskiem właściwego wydziałowego organu Samorządu Studentów.

5. Student, któremu zostały naliczone błędnie płatności w USOSweb może w terminie 14 dni złożyć w dziekanacie reklamacje dotyczącą błędnego naliczenia odpłatności.

6. Do wniosku o błędne naliczenie odpłatności student powinien dołączyć opinię prowadzącego przedmiot, za który została naliczona opłata.

7. W przypadku zaległości w regulowaniu opłat student może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach dydaktycznych, uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów oraz skreślony z listy studentów (załącznik do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej nr 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. § 7 pkt.2).


Uwaga studenci!

Zgodnie z Decyzją Rektora PW nr 65/2015 z dnia 18 maja 2015r. studenci, którzy będą powtarzali ostatni semestr studiów zobowiązani są do wniesienia opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w wysokości:
- na studiach I stopnia: 200 zł (ryczałt)
- na studiach II stopnia: 360 zł (ryczałt)
Chyba, że złożą w Dziekanacie wniosek o umorzenie ww. należności. Na podaniu promotor powinien potwierdzić, że praca dyplomowa została ukończona na dzień końca ostatniego semestru studiów i nie wymaga konsultacji w semestrze powtarzanym. Taki wniosek należy składać razem z podaniem o powtarzanie ostatniego semestru.

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator