REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ 01.10.2018

UWAGA: Termin zapisów i składania dokumentów na studia stacjonarne II stopnie na wszystkie kierunki studiów został przedłużony do dnia 14 września 2018 roku.

Lista osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska w pierwszej turze przyjęć: IS lista przyjętych T1

Lista osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska w pierwszej turze przyjęć: OS lista przyjętych T1

Uwaga studenci przyjęci na I rok studiów magisterskich (drugiego stopnia),

Podział na grupy dziekańskie oraz plan zajęć zostaną udostępnione w systemie USOSweb na indywidualnym koncie każdego studenta.

Dostęp do kont w USOSweb otrzymają państwo niezwłocznie po zakończeniu procedury rejestracyjnej o czym zostaniecie poinformowani na koncie kandydata.

Komunikat na państwa koncie: Oczekiwanie na przeniesienie danych do systemu USOS Politechniki  Warszawskiej oznacza, iż dane są transportowane do systemu USOS (procedura rejestracyjna)

Prosimy o cierpliwość.


Zapisy prowadzone są w systemie internetowym pod adresem: www.zapisy.pw.edu.pl

Termin podstawowy zapisów: 2 sierpnia - 30 sierpnia 2018

Termin podstawowy składania dokumentów: 2 sierpnia - 30 sierpnia 2018

Kandydaci, którzy uzyskają dyplom studiów I stopnia dopiero po terminie zamknięcia zgłoszeń internetowych, muszą także dokonać zgłoszenia i opłaty rekrutacyjnej przed upływem terminu zamknięcia zapisów oraz złożyć pozostałe dokumenty w terminie. Zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu będą przyjmowane do 7 września 2018.

W niektórych przypadkach termin zapisów i składania dokumentów może zostać przedłużony. Informacja na ten temat będzie dostępna po zakończeniu terminu podstawowego.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz procedury rekrutacyjnej opisano poniżej.


SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Po rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym (www.zapisy.pw.edu.pl) i dokonaniu wpłaty kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (pok. 110).

Dokumenty będą przyjmowane od 2 sierpnia do 30 sierpnia 2018 w godzinach 9:15 - 15:00, pok. 110

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, którzy nie odebrali jeszcze, dyplomu i zadeklarowali ten stan w trakcie rejestracji (kontynuacja studiów w PW) - składają:

  • aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie, zatrudnienia i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dwie fotografie wykonane według zasad jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • podanie o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia (pobierz)

Pozostali kandydaci, w tym kandydaci spoza Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW lub absolwenci WIBHIŚ, którzy ukończyli studia i odebrali dokumenty z Działu Ewidencji Studentów PW muszą złożyć:

  • aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie, zatrudnienia i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem, który zostanie zwrócony po podjęciu decyzji rekrutacyjnej,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • 2 fotografie wykonane według zasad jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
  • podanie o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia (pobierz)

UWAGA: Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały dokumentów (dyplom, dow. os.) w celu umożliwienia potwierdzenia ich kopii przez Komisję Rekrutacyjną.

W podaniu o przyjęcie na studia należy zaznaczyć, czy kandydat posiada udokumentowaną znajomość języka obcego na poziomie wyższym niż B2. Jeżeli tak, do dokumentów należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka, a oryginał okazać przy składaniu dokumentów w celu potwierdzenia jego kopii.

Kandydaci spoza Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW powinni złożyć dodatkowo dokument określający wynik studiów pierwszego stopnia (średnia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) potwierdzony przez dziekanat studiów I stopnia (chyba, że informacja taka znajduje się w suplemencie lub zaświadczeniu o uzyskaniu dyplomu lub innym dokumencie składanym przez kandydata)

Niezłożenie któregokolwiek z ww. dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować nierozpatrywanie zgłoszenia.

UWAGA:

Kandydaci spoza Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, którzy do zakończenia terminu zapisów internetowych nie będą mogli przedstawić dyplomu studiów I stopnia mogą dostarczyć zamiast dyplomu zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu potwierdzone okrągłą pieczęcią w dziekanacie Wydziału studiów I stopnia. W takim przypadku muszą dodatkowo wypełnić i podpisać odpowiednie zobowiązanie do dostarczenia oryginału dyplomu w określonym terminie pod rygorem skreślenia z listy studentów. Deklaracja do pobrania tutaj

Kandydaci, którzy będą przystępować do obrony pracy dyplomowej na studiach I stopnia na początku września 2018 lub z przyczyn technicznych nie są w stanie dostarczyć zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu do 30 sierpnia, mogą uzupełnić dokumenty złożone do dziekanatu o zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu w terminie do 7 września 2018. W takim przypadku pozostałe dokumenty wymienione powyżej MUSZĄ zostać złożone w terminie do 30 sierpnia, a do 7 września można jedynie uzupełnić dokumenty o zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu.

Jeżeli liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc na danym kierunku lub specjalności, w procedurze rekrutacyjnej może zostać wzięta pod uwagę kolejność składania dokumentów. Oznacza to, że pierwszeństwo będą miały osoby, które złożą komplet dokumentów w terminie podstawowym (do 30 sierpnia 2018).

REKRUTACJA NA SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NA STUDIACH II STOPNIA

Podstawą przyjęcia kandydata na daną specjalność jest deklaracja wyboru specjalności zawarta w podaniu na studia II stopnia.

Ostateczna liczba miejsc na poszczególne specjalności jest określana przez Dziekana Wydziału po zakończeniu rejestracji kandydatów na studia II stopnia w systemie zapisów internetowych i po terminie składania dokumentów.

W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc prowadzona jest procedura rekrutacyjna w trybie zróżnicowanym opisanym w zasadach przyjęć na studia (http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia2/Zasady-przyjec).

W pierwszej kolejności kandydat kwalifikowany jest na specjalność wskazaną jako pierwsza w podaniu na studia II stopnia. Jeżeli w wyniku procedury rekrutacyjnej nie zostanie przyjęty na tą specjalność, zostaje przeniesiony na specjalność wskazaną jako druga i ponownie przechodzi procedurę rekrutacyjną.

Procedura rekrutacyjna opiera się na ocenie różnic programowych lub w przypadku ich braku na porównaniu liczbowego wyniku studiów I stopnia w postaci średniej lub ocen z poszczególnych przedmiotów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia2

 

OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ

Przyjęty kandydat musi wejść na stronę https://usosweb.usos.pw.edu.pl, zalogować się jak do systemu rekrutacyjnego - taki sam login oraz hasło. Opłata za legitymację wynosi 17 zł.

Osobom, które nie złożą zaświadczenia lekarskiego do 28.09.2018 nie zostaną wydane legitymacje.


Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na wszystkich kierunkach

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015 rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na wszystkich kierunkach kształcenia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska będzie odbywała się w jednym terminie (sierpień-wrzesień), a nie jak do tej pory w dwóch terminach (sierpień-wrzesień, luty).

Jednocześnie liczba oferowanych miejsc dla kandydatów na studia II stopnia na Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska nie ulega zmianie i będzie wynosić:
- na kierunku Inżynieria Środowiska – 280 miejsc,
- na kierunku Ochrona Środowiska – 70 miejsc,
- na studiach anglojęzycznych Environmental Engineering – 30 miejsc.
 
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
dr inż. Jarosław Chudzicki

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator