TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH - BIOGOSPODARKA

Wydział IChiP

Lp. Temat pracy Promotor
1 Projekt instalacji fotowoltaicznej do zasilania energią elektryczną sezonowego domu letniskowego prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz
2 Projekt instalacji fotowoltaicznej do zasilania energia elektryczną całorocznego domu letniskowego prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz
3 Chemiczne sieciowanie peptydów i polipeptydów dr inż. Piotr Grzybowski
4 Badanie skuteczności dezynfekcji odpadów biologicznych przy użyciu SO2 dr inż. Piotr Grzybowski
5 Badania wpływu zawartości Pt oraz Pd na właściwości katalizatorów elektroutleniania kwasu mrówkowego dr Artur Małolepszy
6 Wpływ obecności nanodyspersji tlenu i powietrza na aktywność biomasy osadu czynnego dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW., mgr inż. Karol Ulatowski

 

Wydział IM

Lp. Temat pracy Promotor
1. Charakterystyka kompozytów pianek poliuretanowych z napełniaczami naturalnymi  produktami ubocznymi przemysłu rolno- spożywczego dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW
2. Charakterystyka kompozytów termoplastów polimerowych z napełniaczami naturalnymi  produktami ubocznymi przemysłu rolno- spożywczego dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW

 

Wydział IBHiIŚ

Lp. Temat pracy Promotor
1 Badanie odpadów ogrodowych pod kątem ich zagospodarowania dr inż. Krystyna Lelicińska mgr inż. Urszula Pieniak
2 Badania w zakresie efektywności metod biologicznego oczyszczania gazów w zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce (przegląd, analiza i ocena) dr inż. Krystyna Lelicińska
3 Badania odpadów spożywczych z gospodarstw domowych pod kątem ich zagospodarowania dr inż. Krystyna Lelicińska mgr inż. Urszula Pieniak
4 Badania odpadów gastronomicznych pod kątem ich zagospodarowania dr inż. Krystyna Lelicińska i mgr inż. Urszula Pieniak
5 Badania odpadów z targowisk pod kątem ich zagospodarowania dr inż. Krystyna Lelicińska i mgr inż. Urszula Pieniak
6 Zastosowanie metody suszenia biologicznego w gospodarce odpadami na przykładzie wybranej instalacji/wybranych instalacji – badania dr inż. Krystyna Lelicińska i mgr inż. Urszula Pieniak
7 Badania właściwości technologicznych osadów ściekowych pod kątem ich zagospodarowania dla wybranej oczyszczalni ścieków dr inż. Krystyna Lelicińska i mgr inż. Urszula Pieniak
8 Badanie odpadów bionaczyń pod kątem ich zagospodarowania dr inż. Krystyna Lelicińska i mgr inż. Urszula Pieniak
9 Analiza i ocena możliwości pozyskiwania i przekształcania biomasy jako wkład w biogospodarkę regionu (dla wybranego regionu) dr inż. Krystyna Lelicińska i dr inż. Piotr Manczarski
10 Koncepcja technologiczna wytwarzania biogazu z odpadów dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska i dr inż. Piotr Manczarski
11 Program gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska i dr inż. Piotr Manczarski
12 Gospodarka bioodpadami komunalnymi jako element GOZ dla wybranego województwa dr inż. Krystyna Lelicińska i dr inż. Piotr Manczarski
13 Koncepcja technologiczna biogazowni rolniczej dr inż. Krystyna Leliciński i dr inż. Piotr Manczarski
14 Badania technologiczne wpływu warunków zbierania wybranych frakcji bioodpadów na możliwości ich zagospodarowania dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska i dr inż. Krystyna Lelicińska
15 Analiza i ocena możliwości zastosowania fusów z kawy jako środka wspomagającego proces kompostowania w kompostowniku przydomowym dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska i dr inż. Krystyna Lelicińska
16 Analiza technologiczna właściwości wybranych rodzajów bioodpadów wytwarzanych w przykładowym zakładzie przetwórczym (np. branża spożywcza) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska i dr inż. Krystyna Lelicińska
17 Wpływ zaszczepienia w testach biodegradacji chlorowcopochodnych węglowodorów w środowisku wodnym dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka
18 Analiza krajowych strategii rozwoju biogospodarki w Unii Europejskiej dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW
19 Analiza regionalnych strategii rozwoju biogospodarki w Polsce dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW
20 Analiza efektywności oczyszczania ścieków z zastosowaniem biomasy immobilizowanej na ruchomych nośnikach dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW i mgr inż. Justyna Walczak
21 Analiza szybkości procesu nitryfikacji w reaktorze ze złożem ruchomym dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW
22 Analiza szybkości procesu denitryfikacji w reaktorze ze złożem ruchomym dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW
23 Analiza efektywności usuwania związków C, N i P w reaktorze hybrydowym dr hab. inż. Moniki Żubrowska-Sudoł, prof. PW i mgr inż. Justyna Walczak
24 Wpływ wstępnej obróbki biomasy wtórej metodą hydrodynamicznej dezintegracji na jej charakterystykę dr hab. inż. Moniki Żubrowska-Sudoł, prof. PW
25 Wpływ przygotowania substratów metodą hydrodynamicznej dezintegracji na efektywność procesu fermentacji metanowej dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW i dr inż. Katarzyna Umiejewska
Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator