Tematy prac dyplomowych zaproponowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w ramach fundowanego programu stypendialnego

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.mpwik.com.pl/o-firmie/kariera/stypendia
                   
Rekomendowane tematy
1.    Analiza kosztów i korzyści zastosowania różnych rodzajów urządzeń pomiarowych monitoringu natężenia przepływu wody na sieci wodociągowej dla celów przeprowadzania krótkookresowych i długookresowych symulacji wydajności pracy sieci wodociągowej na hydraulicznym modelu matematycznym sieci wodociągowej.
2.    Analiza zastosowania alternatywnych rozwiązań zagospodarowania ciepła w celu koniecznego wychłodzenia pomieszczeń w obiektach technicznych i technologicznych generujących energię cieplną, takich jak serwerownie, rozdzielnie, sterownie, pompownie.
3.    Analiza techniczna czasookresów przeprowadzania badań diagnostycznych zespołów pompowych na wybranych obiektach.
4.    Koncepcja i konstrukcja elementu odzysku energii dla wybranego układu ciągu technologicznego uzdatniania wody bądź układu technologicznego oczyszczania ścieków (opcjonalnie przesyłu wody bądź ścieków) w oparciu o rozwiązania stosowane na rynku międzynarodowym.
5.    Analiza techniczno – ekonomiczna zastąpienia klasycznych kotłowni gazowych kogeneracją wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
6.    Analiza techniczno – ekonomiczna wykorzystania naturalnego ciepła ścieków oczyszczonych do produkcji energii elektrycznej.
7.    Efektywność procesu biologicznej defosfatacji w technologii Biodenipho - Badania własne.
8.    Ocena efektywności sterowania procesem biologicznego oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu oprogramowania STAR2 oraz SCADA.
9.    Zastosowanie koagulantów w procesie odwadniania ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków „Czajka”  - optymalizacja procesu.
10.    Efektywność procesu zestalania i/lub stabilizacji w celu oceny możliwości zagospodarowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (DZ.U.2013 poz.38) Ministra Środowiska odpadów powstających w procesie termicznego unieszkodliwiania  osadów ściekowych – Badania własne.
11.    Ocena możliwości wykorzystania procesu dezintegracji prowadzonej wybranymi metodami w walce z bakteriami nitkowatymi – dobór parametrów procesu dezintegracji.
12.    Ocena możliwości intensyfikacji procesu denitryfikacji w wyniku stosowania dodatkowego źródła węgla- przegląd produktów dostępnych na rynku.
13.    Wpływ antybiotyków na proces biologicznego oczyszczalnia ścieków w technologii osadu czynnego.
14.    Ocena efektywności usunięcia zanieczyszczeń mikrobiologicznych  ze  ścieków oczyszczonych  (trzy wybrane metody).
15.    Optymalizacja pracy instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w obiektach technologicznych Oczyszczalni Ścieków „Czajka”.
16.    Analiza pod kątem wykorzystania ciepła generowanego przez urządzenia elektroenergetyczne ( falowniki ) zainstalowane w rozdzielniach elektroenergetycznych.
17.    Analiza pod kątem wykorzystania  ciepła  generowanego przez silniki  generatorów napędzanych paliwem gazowym.
18.    Analiza pod kątem wykorzystania  ciepła  odprowadzanego do środowiska w chłodnicach wentylatorowych w STUOŚ.
19.    Zastosowanie substancji chemicznych do wspomagania stosowanych w oczyszczalniach miejskich biologicznych procesów oczyszczania ścieków.
20.    Zastosowanie substancji antyodorowych na miejskich oczyszczalniach ścieków oraz obiektach infrastruktury kanalizacyjnej.
21.    Eksploatacja zasobów wodnych na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie. Opracowanie projektu i dokumentacji technicznej budowy interaktywnej makiety obrazującej pobór i przebieg procesu uzdatniania wody, jej przepływ do odbiorców, odprowadzania i oczyszczania ścieków wraz z ich odprowadzeniem do Wisły.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator