Studia magisterskie

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH

ZAKŁAD BIOLOGII

Lp. Temat pracy Promotor
1 Oczyszczanie powietrza ze związków organicznych metodą biofiltracji dr Ewa Zborowska
2 Wpływ zmiany parametrów technologicznych oczyszczania ścieków osadem czynnym na strukturę zbiorowisk bakterii w osadzie czynnym dr hab. inż. Adam Muszyński
3 Dynamika zmian populacji bakterii denitryfikacyjnych w osadzie czynnym pełnoskalowych oczyszczalni ścieków dr hab. inż. Adam Muszyński
4 Ocena inaktywacji bakterii podczas dezynfekcji ścieków oczyszczonych metodą ozonowania dr hab. inż. Adam Muszyński
5 Mieszaniny substancji farmaceutycznych w środowisku wodnym - metody badań i modelowanie dr Katarzyna Affek
6 Ekotoksyczność produktów ubocznych dezynfekcji ozonem ścieków oczyszczonych dr Katarzyna Affek
7 Wpływ parametrów ozonowanie na ekotoksyczność produktów ubocznych dezynfekcji ścieków oczyszczonych dr Katarzyna Affek
8 Usuwanie farmaceutyków w procesach oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (temat zarezerwowany) dr Katarzyna Affek
9 Produkcja biosurfaktantów ze ścieków przez mikroorganizmy osadu czynnego dr hab. Inż. Agnieszka Tabernacka
10 Występowanie mikroorganizmów chorobotwórczych na terenach rekreacyjnych w Warszawie i okolicach dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska
11 Analiza jakości powietrza wewnętrznego w obiektach Politechniki Warszawskiej dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska

 

ZAKŁAD ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Lp. Temat pracy Promotor
1. Ocena przebiegu procesu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków miejskich w wybranej miejscowości dr inż. Marek Apolinarski
2. Badania laboratoryjne procesu usuwania azotanów z wodypodziemnej z wybranych studni w miejscowosci Izabelin dr inż. Marek Apolinarski
3. Analiza techniczno-ekonomiczna układów odnowy wody dr inż. Marek Apolinarski
4. Badania laboratoryjne procesu usuwania azotanów z wody podziemnej do picia z zastosowaniem wybranych procesów redukcyjnych dr inż. Marek Apolinarski
5. Analiza zagadnień inżynierskich wynikająca z zastosowania metod informatycznych przy sporządzaniu dokumentacji wykonawczej dla instalacji sanitarnych prof. Stanisław Biedugnis
6. Analiza oprogramowania w zakresie wspomaganego komputerowo projektowania wybranego podsystemu inżynierii środowiska prof. Stanisław Biedugnis
7. Analiza bezpieczeństwa funkcjonowania wybranego systemu zaopatrzenia w wodę prof. Stanisław Biedugnis
8. Identyfikacja i analiza zagrożeń w funkcjonowaniu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na wybranym obszarze prof. Stanisław Biedugnis
9. Analiza i ocena ryzyka awaryjności sieci wodociągowej prof. Stanisław Biedugnis
10. Mapy ryzyka funkcjonowania sieci wodociągowej prof. Stanisław Biedugnis
11. Analiza zużycia oraz strat wody w zabudowie wysokiej na przykładzie wybranej wspólnoty mieszkaniowej prof. Stanisław Biedugnis
12. Analiza awaryjności sieci kanalizacyjnej dla wybranej miejscowości prof. Stanisław Biedugnis
13. Wpływ gospodarki wodno - ściekowej na bezpieczeństwo ekologiczne wybranego miasta (gminy itd.) prof. Stanisław Biedugnis
14. Analiza systemu przeciwpożarowego na wybranym przykładzie (np. centrum handlowego „Galeria Mosty” w ……….) prof. Stanisław Biedugnis
15. Analiza ryzyka awaryjności przewodów rozdzielczych w wybranym systemie wodociągowym prof. Stanisław Biedugnis
16. Analiza metod bez wykopkowych budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na wybranych przykładach prof. Stanisław Biedugnis
17. Analiza możliwości funkcjonowania systemu wodociągowego w warunkach ekstremalnych prof. Marian Kwietniewski
18. Metody prognozowania zapotrzebowania na wodę w dużych miastach prof. Marian Kwietniewski
19. Analiza możliwości funkcjonowania systemu kanalizacyjnego w warunkach ekstremalnych prof. Marian Kwietniewski
20. Porównanie kosztów wybranych metod renowacji i wymiany wykopowej przewodów wodociągowych. prof. Marian Kwietniewski
21. Badania nad usuwaniem wybranych zanieczyszczeń z wody na aktywnym węglu dr inż. Małgorzata Perchuć
22. Badania nad skutecznością sorbentu GEH do usuwania wybranych zanieczyszczeń z wody. dr inż. Małgorzata Perchuć
23. Analiza zasad doboru i rozwiązań lokalnych stacji doczyszczania wody (LSDW) w budynkach użytkowania zbiorowego. (szpitale, hotele, biurowce, restauracje, itp.). dr inż. Małgorzata Perchuć
24. Analiza rozwiązań zaopatrzenia w wodę w wybranych gminach dr inż. Małgorzata Perchuć
25. Analiza/badania rozwiązań przydomowego oczyszczania wody w domach jednorodzinnych. dr inż. Małgorzata Perchuć
26. Diagnostyka niewydolnej kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem SWMM wraz z propozycjami zwiększenia jej wydolności. Maciej Ways
27. Wariantowa koncepcja odprowadzania wód deszczowych ze zlewni… Maciej Ways
28. Wariantowa koncepcja kanalizacji sanitarnej dla obszaru… Maciej Ways
29. Koncepcja zwiększenia przepustowości wielopompowego układu kanalizacji sanitarnej. Maciej Ways
30. Analiza pracy oczyszczalni ścieków przemysłowych w Elektrociepłowni „Żerań” w Warszawie doc. dr inż. Jacek Wąsowski
31. Analiza pracy stacji uzdatniania wody podziemnej w Grodzisku Mazowieckim  k/Warszawy doc. dr inż. Jacek Wąsowski
32. Analiza gospodarki ściekowej w wybranym zakładzie przemysłowym  2 osoby dr inż. Katarzyna Umiejewska
33. Doświadczenia z rozruchu wybranej oczyszczalni ścieków przemysłowych 2 osoby. dr inż. Katarzyna Umiejewska
34. Analiza gospodarki ściekowej w wybranym zakładzie przemysłowym ze szczególnym uwzględnieniem reaktorów beztlenowych 2 osoby. dr inż. Katarzyna Umiejewska
35. Analiza efektywności oczyszczania ścieków  wybranej oczyszczalni komunalnej 1 osoba dr inż. Katarzyna Umiejewska
36. Wpływ hydrodynamicznej dezintegracji osadów ściekowych na ich podatność na procesy hydrolizy i acydyfikacji – badania wstępne (2 osoby; praca badawcza; badania przewidziane są na okres październik-grudzień 2016, z możliwością rozpoczęcia we wrześniu 2016) Dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł
37. Zmiany charakterystyki cieczy osadowej oraz aktywności mikroorganizmow tlenowych w wyniku mechanicznej dezintegracji osadów nadmiernych (2 osoby; praca badawcza; badania przewidziane są na okres październik-grudzień 2016, z możliwością rozpoczęcia we wrześniu 2016) Dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł
38. Analiza efektywności usuwania związków węgla, azotu i fosforu w hybrydowej oczyszczalni ścieków ze złożem ruchomym (2 osoby; praca badawcza; badania przewidziane są na okres październik-grudzień 2016, z możliwością rozpoczęcia we wrześniu 2016) Dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł
39. Porównanie szybkości procesów usuwania związków węgla organicznego, nitryfikacji i denitryfikacji w układzie IFAS działającym w skali technicznej, w zależności od rozwiniętej formy biomasy. (2 osoby; praca badawcza; badania przewidziane są na okres październik-grudzień 2016, z możliwością rozpoczęcia we wrześniu 2016)  
40. Zastosowanie deamonifikacji do usuwania azotu ze ścieków komunalnych (1 osoba; praca studialna; wymagana dobra znajomość języka angielskiego)  
41. Projekty instalacji przeciwpożarowych (tryskacze, mgła wodna, hydranty) w budynkach niskich, średnich i wysokich o różnych przeznaczeniach do użytkowania. dr inż. Agnieszka Malesińska
42. Projekt instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych w budynkach o różnym przeznaczeniu. dr inż. Agnieszka Malesińska
43. Projekty instalacji kanalizacyjnych dualnych (zielony certyfikat budynków). dr inż. Agnieszka Malesińska
44. Projekt zagospodarowania wód opadowych. dr inż. Agnieszka Malesińska
45. Sposoby mocowania instalacji. dr inż. Agnieszka Malesińska
46. Obliczenia parametrów hydraulicznych (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, rowy, przepusty itp.) dr inż. Agnieszka Malesińska
47. Analiza gospodarki ściekowej na terenie zabudowy siedliskowej dr inż. Ryszard Wenda
48. Analiza warunków eksploatacji semiperiodycznych reaktorów osadu czynnego dr inż. Ryszard Wenda
49. Opracowanie prognozy zużycia wody i ilości ścieków dla lat 2000-2030 dla wybranego miasta. dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
50. Strategia zaopatrzenia w wodę w perspektywie dla wybranego miasta (praca projektowo – studialna) dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
51. Strategia odprowadzania ścieków dla wybranego miasta w okresie perspektywicznym ( praca projektowo – studialna) dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
52. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji (praca studialna) dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
53. Analiza możliwości zastosowania decentralnego systemu odprowadzania wód (ścieków) opadowych w wybranym mieście) (praca projektowo – studialna) dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
54. Analiza zmienności zużycia wody i ilości ilości odprowadzanych ścieków w Polsce na podstawie danych GUS i opracowanie prognozy zapotrzebowania na wodę i ilości ścieków do roku 2025 dla wybranego miasta. dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
55. Usługi wodociągowe i kanalizacyjne. Organizacja i koszty dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
56. Analiza jakości usług zbiorowego Zaopatrzenia w wodę i Odprowadzania Ścieków na terenie miasta/gminy. dr inż. Halina Kłoss- Trębaczkiewicz
57. Analiza gospodarki wodno-ściekowej w mieście/gminie. dr inż. Halina Kłoss- Trębaczkiewicz
58. Zaopatrzenie w wodę miasta/gminy – diagnoza stany i kierunki poprawy dr inż. Halina Kłoss- Trębaczkiewicz
59. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w mieście/gminie – diagnoza stanu i kierunki poprawy. dr inż. Halina Kłoss- Trębaczkiewicz
60. Analiza systemów zaopatrzenia w wodę jako element SmartCity (praca analityczno-opisowa 1 osoba) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
61. Zaproponowanie usługi informatycznej dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych stworzonej w oparciu o oprogramowania otwarte. (praca analityczno-opisowa 1 osoba) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
62. Analiza niezawodności sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w XXX (praca analityczno-opisowa 1 osoba) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
63. Analiza hydrauliczna sieci wodociągowej w miejscowości XXX przy wykorzystaniu programu EPANET (praca analityczno-projektowa 1 osoba) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
64. Analiza hydrauliczna sieci wodociągowej miasta XXX przy wykorzystaniu programu AQUIS (praca analityczno-projektowa 1 osoba) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
65. Analiza hydrauliczna sieci kanalizacyjnej miasta XXX przy wykorzystaniu programu SWMM (praca analityczno-projektowa 1 osoba) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
66. Analiza hydrauliczna pracy sieci wodociągowej w wybranej jednostce osadniczej (Praca studialna dla 1 osoby) dr inż. Jarosław Chudzicki
67. Analiza struktury rynku armatury wodociągowej w Polsce (Praca studialna dla 1-2 osób) dr inż. Jarosław Chudzicki
68. Analiza pracy stacji uzdatniania wody podziemnej w Józefowie k/Warszawy doc. dr inż. Jacek Wąsowski
69. Analiza opłat za korzystanie ze środowiska w wybranym zakładzie produkcyjnym dr inż. Beata Karolinczak
70. Koncepcja modernizacji gospodarki osadowej w wybranej oczyszczalni ścieków dr inż. Beata Karolinczak
71. Ocena efektywności pracy wybranej oczyszczalni ścieków mleczarskich dr inż. Beata Karolinczak
72. Projekt hydrofitowej oczyszczalni ścieków dla wybranej gminy dr inż. Beata Karolinczak
73. Porównanie funkcjonalności wtyczek GHydraulics, QEpanet, qgis_epanet dla aplikacji Qgis  Dr inż. Mirosław Sudoł
74. Analiza funkcjonowania sieci wodociągowej dla miasta X w oparciu o aplikację Epanet  Dr inż. Mirosław Sudoł
75. Analiza funkcjonowania sieci kanalizacyjnej dla miasta X w oparciu o aplikację SWMM  Dr inż. Mirosław Sudoł

 

ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI

Lp. Temat pracy Promotor
1 Projekt zamknięcia stalowego jazu w postaci zasuwy prostej/klapy soczewkowej/segmentu itp. wg Eurokodów dr inż. Agnieszka Machowska
2 Projekt konstrukcji stalowych wrót wspornych śluzy wg Eurokodów dr inż. Agnieszka Machowska
3 Projekt stalowej belki podsuwnicowej w hali elektrowni wodnej wg Eurokodów dr inż. Agnieszka Machowska
4 Projekt jednopłaszczowego zbiornika stalowego o osi pionowej na materiały płynne wg Eurokodów dr inż. Agnieszka Machowska
5 Projekt konstrukcji rurociągu naziemnego/podziemnego wg Eurokodów dr inż. Agnieszka Machowska
6 Projekt technologii wykonania wybranego stopnia piętrzącego dr inż. Agnieszka Machowska
7 Właściwości betonu modyfikowanego dodatkiem ubocznych produktów spalania dr inż. Agnieszka Machowska
8 Właściwości zawiesin twardniejących z dodatkiem wybranych ubocznych produktów spalania dr inż. Agnieszka Machowska
9 Właściwości zaczynów/zapraw z dodatkiem ubocznych produktów spalania dr inż. Agnieszka Machowska
10 Wpływ porowatości oraz zawartości frakcji pyłowej i iłowej na wartość współczynnika filtracji w gruntach słaboprzepuszczalnych dr inż. Jacek Stasierski
11 Wpływ porowatości i uziarnienia na wartość ssania macierzystego i retencji w gruntach o średniej i niskiej przepuszczalności dr inż. Jacek Stasierski
12 Koncepcja przysposobienia Kanału Augustowskiego do transgranicznego ruchu turystycznego doc. dr inż. Piotr Kuźniar
13 Zmiany bilansu rumowiska wleczonego Wisły Środkowej i Dolnej na przestrzeni XIX-XX w. doc. dr inż. Piotr Kuźniar
14 Koncepcja basenu pływającego (kąpieliska) na Wiśle w Warszawie doc. dr inż. Piotr Kuźniar
15 Koncepcja bramy przeciwpowodziowej w Porcie Praskim w Warszawie doc. dr inż. Piotr Kuźniar
16 Studium użeglownienia europejskich dróg wodnych na terenie Polski doc. dr inż. Piotr Kuźniar
17 Koncepcja pomiaru parcia dynamiczego zwartego i rozproszonego swobodnego strumienia wody (praca koncepcyjno - doświadczalna) prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
18 Analiza zmian w pracy i stanu technicznego rurociągu ciśnieniowego oraz galerii żelbetowej do przerzutu wód rzeki Nacyny dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
19 Przestrzenna analiza wieloletnich procesów filtracji w rejonie stopnia wodnego Rybnik. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
20 Analiza możliwości zastosowania turbin typu VORTEX w MEW dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
21 Analiza możliwości zastosowania różnego typu turbin przy istniejącym piętrzeniu dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
22 Analiza możliwości wykonania głębokiego posadowienia w trudnych warunkach gruntowych dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
23 Analiza bezpieczeństwa zapory ziemnej w przypadku awarii elementów uszczelniających dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW

 

KATEDRA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Lp. Temat pracy - studia stacjonarne Promotor
1 Analiza udziału cząstek drobnych PM2,5 w steżeniu PM10 na stacjach miejskich i pozamiejskich w Polsce w porównaniu do wybranych krajów UE (2 osoby) prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
2 Analiza zmienności depozycji zwiazków kwaśnych w ekosystemach leśnych Polski prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
3 Analiza zmienności charakterystyk pyłu zawieszonego w wybranych okresach czasowych prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
4 Analiza zmienności sezonowej zawartości materii węglowej w pyle PM2,5 w Warszawie dr inż. Magdalena Reizer
5 Analiza metod stosowanych w Polsce w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki odpadami (na przykładach… wg danych RDOŚ) (GO-stacjonarne/IK niestacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
6 Analiza metod stosowanych w Polsce w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów infrastrukturalnych (na przykładach… wg danych RDOŚ) (OŚ/GO-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
7 Analiza metod stosowanych w Polsce w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów przemysłowych (na przykładach… wg danych RDOŚ) (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
8 Analiza metod stosowanych w Polsce w prognozach oddziaływania na środowisko w procedurach SOOŚ (na przykładach… wg danych RDOŚ) (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
9 Application of OpenFOAM to boundary-layer flows simulation for wind resource estimation purposes Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
10 Modelling of wind turbine operation conditions with OpenFOAM Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
11 Application of OpenFOAM to modelling of wind flow over complex terrain Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
12 Estimation of wind resources over hilly terrain using OpenFOAM Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
13 Analysis of wind energy resources in Nepal Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
14 Visualisationa and analysis of forecasted front passages over Poland, summer 2016 Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
15 Estimation of wind speed distribution parameters using mesoscale modeling results Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
16 Surface energy balance parameterization in atmospheric models Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
17 A survey of residential-scale photovoltaic systems Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
18 A survey of solar heating installations for residential use Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
19 A survey of low-voltage photovoltaic systems for a holiday cottage Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
20 A feasibility analysis of a photovoltaic installation for a mountain refuge Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
21 A feasibility analysis of a solar heating and photovoltaic installation for a ski-resort hotel Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
22 Analysis of nocturnal inversions forecasts for basins located in mountainous regions Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
23 Air pollution in Polish cities during stagnation conditions Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
24 Estimation of wind power production potential at selected sites in Poland Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
25 Turbulence parameterization schemes in 1-dimensional atmospheric boundary layer model Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
26 Zastosowanie pakietu OpenFOAM do symulacji warunków pracy turbin wiatrowych Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
27 Zastosowanie pakietu OpenFOAM w ocenie zasobów energetycznych wiatru Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
28 Modelowanie pola wiatru w terenie urzeźbionym na potrzeby energetyki wiatrowej przy użyciu pakietu OpenFOAM Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
29 Porównanie cech użytkowych aktualnie dostępnych systemów fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
30 Parametryzacja bilansu cieplengo powierzchni ziemi w modelach atmosferycznych Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
31 Analiza przypadków występowania intensywnych opadów w r. 2016 Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
32 Analiza rozwoju inwersji przyziemnych w trakcie eksperymentu CASES-99 Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
33 Analiza rozwoju inwersji przyziemnych w wynikach modelowania mezoskalowego Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
34 Studium stanu zanieczyszczenia atmosfery w aglomeracjach w warunkach stagnacji Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
35 Analiza prognozowanych stanów stagnacji w kotlinach górskich w okresie zimowym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
36 Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w otoczeniu autostrady - symulacje porównawcze dla wybranych modeli. dr inż. Małgorzata Zdunek
37 Identyfikacja możliwości wystąpienia groźnych zjawisk burzowych w drobnoskalowej prognozie numerycznej z modelu GEM – analiza wybranych przypadków dr inż. Małgorzata Zdunek
38 Weryfikacja prognozy gwałtownej zmiany prędkości wiatru według modelu GEM w kontekście wykorzystania obliczeń dla potrzeb energetyki wiatrowej dr inż. Małgorzata Zdunek
39 Analiza porównawcza sprawdzalności prognozy groźnych zjawisk pogodowych dla wybranych modeli numerycznych dr inż. Małgorzata Zdunek
40 Sprawdzalność prognozy temperatur ekstremalnych dla obszaru Polski pochodzącej z symulacji modelem GEM-LAM dr inż. Małgorzata Zdunek
41 Sprawdzalność prognozy opadu w symulacji modelem GEM-LAM dla wybranej zlewni z wykorzystaniem metody obiektowej SAL dr inż. Małgorzata Zdunek
42 Interpolacja przestrzenna wybranych wskaźników jakości wody w Zbiorniku Zegrzyńskim dr inż. Grzegorz Sinicyn
43 Wyznaczenie prawdopodobieństwa błędnej oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dla wybranego województwa na podstawie monitoringu z jednego cyklu gospodarowania wodami. dr inż. Małgorzata Loga
44 Analiza mozliwosci modelowania wartosci wskaźników biologicznych dla JCWP nie objetych monitoringiem przy wykorzystaniu GIS do przestrzennej analizy presji. dr inż. Małgorzata Loga dr inż. Grzegorz Sinicyn
45 Optymalizacja częstości prowadzenia pomiarów monitoringowych dla wybranej zlewni rzecznej. dr inż. Małgorzata Loga
46 Ocena technologiczno-organizacyjna Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla wybranego województwa (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
47 Przegląd ekologiczny składowiska odpadów (na wybranym przykładzie) wraz z koncepcją dostosowania do obowiązujących wymagań (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
48 Ocena spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dla wybranej instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
49 Wpływ zmiany wymagań dokumentu referencyjnego dla termicznego przekształcania odpadów na technologię prowadzenia zakładów spalania odpadów w Polsce (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
50 Wpływ zmiany wymagań dokumentu referencyjnego dla przetwarzania odpadów na technologię prowadzenia zakładów MBP w Polsce (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
51 Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej wpływ na gospodarkę odpadami komunalnymi w wybranej gminie, mieście (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
52 Projekt organizacyjno-systemowy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranej gminy (z uwzględnieniem propozycji m. in. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy) (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
53 Program gospodarki odpadami dla wybranego zakładu przemysłowego (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
54 Nowoczesne rozwiązania w systemach oczyszczania miast - przegląd, analiza, ocena i koncepcja zastosowania w wybranym rejonie obgsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
55 Program gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
56 Program oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
57 Koncepcja technologiczna gospodarki odpadami budowlanymi dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
58 Analiza porównawcza systemów oczyszczania miasta na przykładzie Warszawy i wybranej stolicy w Unii Europejskiej (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
59 Program ograniczenia uciążliwości zapachowej wybranego zakładu odzysku/unieszkodliwiania odpadów (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
60 Koncepcja technologiczna gospodarki wybranym strumieniem odpadów (ZSEE/pojazdy wycofane z eksploatacji, odpady opakowaniowe itp.) dla określonego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
61 Analiza rozwiązań systemowych i technologicznych w zakresie gospodarki wybranymi strumieniami odpadów (ZSEE/pojazdy wycofane z eksploatacji, odpady opakowaniowe, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego itp.) (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
62 Program gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
63 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
64 Program gospodarki odpadami dla wybranego szpitala (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
65 Program gospodarki odpadami medycznymi dla wybranego województwa (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
66 Program ograniczenia uciążliwości zapachowej wybranego zakładu odzysku/unieszkodliwiania odpadów (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
67 Koncepcja technologiczna pozyskiwania i zagospodarowania biomasy dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
68 Przegląd i analiza wypełnień biofiltrów oraz ocena możliwości zastosowania w metodach biologicznego oczyszczania gazów (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
69 Logistyka transportu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
70 Koncepcja technologiczna wytwarzania biogazu z odpadów dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
71 Gospodarka odpadami w galwanizerniach (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
72 Analiza rozwoju metod mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów dla wybranego województwa (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
73 Analiza porównawcza dopuszczalnych sposobów postępowania z odpadami medycznymi w Polsce i  i wybranych krajach UE (np. w Hiszpanii). (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
74 Analiza porównawcza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 5 największych miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań). (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
75 Analiza porównawcza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie i wybranej stolicy Europejskiej. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
76 Analiza systemu gospodarki odpadami specyficznymi (np. medycznymi, opakowaniowymi, z przemysłu spożywczego) w Polsce z wykorzystaniem metody PEST (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
77 Analiza organizacji rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (praca studialna). (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
78 Analiza organizacji rynku pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce (praca studialna). (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
79 Analiza możliwości realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w wybranej branży przemysłu. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
80 Wpływ turystyki na jakość i koszty gospodarki odpadami (na przykładzie wybranego regionu turystycznego/wybranych miast) (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
81 Analiza systemu gospodarki odpadami specyficznymi (np. medycznymi, opakowaniowymi, komunalnymi osadami ściekowymi) w Polsce z wykorzystaniem metody SWOT (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
82 Gospodarka ubocznymi produktami pochodzenia zwięrzęcego (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
83 Program gospodarki odpadami w wybranym zakładzie przemysłowym dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
84 Program gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
85 Program gospodarki odpadami dla wybranego szpitala dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
86 Program gospodarki odpadami medycznymi dla wybranego województwa dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
87 Nowoczesne rozwiązania w systemach oczyszczania miast - przegląd, analiza, ocena i koncepcja zastosowania w wybranym rejonie obgsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
88 Program oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
89 Analiza systemu oczyszczania terenów miejskich na przykładzie wybranych stolic/ miast europejskich. dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
90 Analiza porównawcza systemów oczyszczania miasta na przykładzie Warszawy i wybranej stolicy w Unii Europejskiej dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
91 Program ograniczenia uciążliwości zapachowej wybranego zakładu odzysku/unieszkodliwiania odpadów dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
92 Program gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
93 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
94 Koncepcja gospodarki odpadami budowlanymi dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
95 Koncepcja technologiczna pozyskiwania i zagospodarowania biomasy dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
96 Koncepcja technologiczna gospodarki wybranym strumieniem odpadów (ZSEE/pojazdy wycofane z eksploatacji, odpady opakowaniowe itp.) dla określonego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
97 Analiza rozwiązań systemowych i technologicznych w zakresie gospodarki wybranymi strumieniami odpadów (ZSEE/pojazdy wycofane z eksploatacji, odpady opakowaniowe, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego itp.) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
98 Przegląd i analiza wypełnień biofiltrów oraz ocena możliwości zastosowania w metodach biologicznego oczyszczania gazów dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
99 Logistyka transportu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
100 Badania odpadów ogrodowych z gospodarstw domowych dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
101 Zastosowanie metody suszenia biologicznego w gospodarce odpadami na przykładzie wybranej istalacji - badania dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
102 Badania właściwości technologicznych osadów ściekowych pod kątem ich zagospodarowania dla wybranej oczyszczalni ścieków dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
103 Analiza rozwoju metod mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów dla wybranego województwa dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
104 Koncepcja technologiczna wytwarzania biogazu z odpadów dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
105 Ocena technologiczno-organizacyjna Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla wybranego województwa dr inż. Piotr Manczarski
106 Przegląd ekologiczny składowiska odpadów (na wybranym przykładzie) wraz z koncepcją dostosowania do obowiązujących wymagań dr inż. Piotr Manczarski
107 Ocena spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dla wybranej instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów dr inż. Piotr Manczarski
108 Ocena spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dla wybranego zakładu odzysku w tym recyklingu odpadów (np. MBP) dr inż. Piotr Manczarski
109 Projekt organizacyjno-systemowy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranej gminy (z uwzględnieniem propozycji m. in. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy) dr inż. Piotr Manczarski
110 Wpływ zmiany wymagań dokumentu referencyjnego dla termicznego przekształcania odpadów na technologię prowadzenia zakładów spalania odpadów w Polsce dr inż. Piotr Manczarski
111 Wpływ zmiany wymagań dokumentu referencyjnego dla przetwarzania odpadów na technologię prowadzenia zakładów MBP w Polsce dr inż. Piotr Manczarski
112 Gospodarka o obiegu zamkniętym i jej wpływ na gospodarkę odpadami komunalnymi w wybranej gminie, mieście dr inż. Piotr Manczarski
113 Analiza porównawcza dopuszczalnych sposobów postępowania z odpadami medycznymi w Polsce i  i wybranych krajach UE (np. w Hiszpanii). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
114 Analiza porównawcza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 5 największych miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
115 Analiza porównawcza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie i wybranej stolicy Europejskiej. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
116 Analiza systemu gospodarki odpadami specyficznymi (np. medycznymi, opakowaniowymi) w Polsce z wykorzystaniem metody PEST dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
117 Analiza organizacji rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (praca studialna). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
118 Analiza organizacji rynku pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce (praca studialna). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
119 Analizac możliwości realziacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w wybranej branży przemysłu. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
120 Wpływ turystyki na jakość i koszty gospodarki odpadami (na przykładzie wybranego regionu turystycznego/wybranych miast) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
121 Analiza systemu gospodarki odpadami specyficznymi (np. medycznymi, opakowaniowymi, komunalnymi osadami ściekowymi) w Polsce z wykorzystaniem metody SWOT dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
122 Gospodarka ubocznymi produktami pochodzenia zwięrzęcego dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
123 Analysis and assessment of municipal solid waste management for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
124 Analysis and assessment of selective collection of municipal waste for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
125 Current status of municipal solid waste management for your country dr inż. Piotr Manczarski
126 Conception of mechanical-biological waste treatment for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
127 Conception of segregation of municipal solid waste for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
128 Analysis of medical waste management system in the selected country. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
129 Analysis of the possibilities of disposal of waste generated in hospitals in the context of existing legislation (in selected country). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
130 Bilans wodnogospodarczy jako podstawa dla opracowań planistycznych oraz decyzji administracyjnych na przykładzie zlewni wybranej rzeki (Liwiec, Pasłęka lub Grabowa)" dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska, dr inż. Sylwester Tyszewski
131 Ocena stanu hydromorfologicznego cieków zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska, dr inż. Sylwester Tyszewski
132 Opracowanie modelu symulacyjnego bilansu wodnogospodarczego dla wybranej zlewni z wykorzystaniem funkcji arkusza MS Excel dr inż. Sylwester Tyszewski

 

KATEDRA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Lp. Temat pracy - studia niestacjonarne Promotor
1 Analiza wpływu pełnej implementacji Dyrektywy IED na krajowy bilans emisji głównych zanieczyszczeń powietrza prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
2 Ocena Technologiczno-organizacyjna Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla wybranego województwa dr inż. Piotr Manczarski
3 Przegląd ekologiczny składowiska odpadów (na wybranym przykładzie) wraz z koncepcją dostosowania do obowiązujących wymagań dr inż. Piotr Manczarski
4 Ocena spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dla wybranej instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów dr inż. Piotr Manczarski
5 Projekt organizacyjno-systemowy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranej gminy (z uwzględnieniem propozycji m. in. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy) dr inż. Piotr Manczarski
6 Program gospodarki odpadami dla wybranego zakładu przemysłowego dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
7 Program gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
8 Program oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
9 Koncepcja technologiczna gospodarki odpadami budowlanymi dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
10 Program gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
11 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
12 Logistyka transportu odpadów komunalnych dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
13 Analiza możliwości zastosowania przydomowych biogazowni - na wybranym przykładzie dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
14 Koncepcja technologiczna wytwarzania biogazu z odpadów dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
15 Koncepcja technologiczna zagospodarowania biomasy dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Urszula Pieniak
16 Analiza możliwości zastosowania termicznego przekształcania odpadów - dla wybranych metod dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin; mgr inż. Irena Roszczyńska
17 Wpływ rozwoju infrastruktury cieplowniczej i gazowej w wybranej gminie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w tym obszarze. dr inż. M. Markiewicz

 

ZAKŁAD INFORMATYKI I BADAŃ JAKOŚCI ŚRODOWISKA

Lp. Temat pracy Promotor
1. Analiza potrzeb, kosztów i korzyści wynikających z wprowadzania stref ograniczonego ruchu indywidualnego w miastach i systemów opłat za korzystanie z sieci drogowej miast. Dr inż. Artur Badyda
2. Analiza uwarunkowań w zakresie eksploatowania farm wiatrowych w Polsce. Dr inż. Artur Badyda
3. Koncepcja realizacji niskoemisyjnego osiedla w dużej aglomeracji miejskiej. Dr inż. Artur Badyda
4. Pomiarowa weryfikacja obliczeniowych metod wyznaczania poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu pojedynczych stacji bazowych telefonii komórkowej usytuowanych w pobliżu radiowo-telewizyjnych centrów nadawczych. Dr inż. Artur Badyda, Mgr inż. Stefan Różycki
5. Poziomy pól elektromagnetycznych o częstotliwościach wykorzystywanych w radiokomunikacji ruchomej, jako miara dobowej aktywności ludności zamieszkującej wybrane obszary. Weryfikacja hipotezy. Dr inż. Artur Badyda, Mgr inż. Stefan Różycki
6. Źródła uciążliwości akustycznych i ich wpływ na jakość środowiska w warunkach miejskich. Dr inż. Artur Badyda
7. Ujednolicenie systemów raportowania na przykładzie emisji do powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
8. System informacyjny wspomagający prowadzenie akcji „Sprzątanie świata” Dr inż. Mariusz Rogulski
9. Bodźce motywujące podmioty korzystające ze środowiska do zmniejszania opłat za korzystanie ze środowiska Dr inż. Mariusz Rogulski
10. Integracja systemu uprawnień do emisji z opłatami za korzystanie ze środowiska Dr inż. Mariusz Rogulski
11. Platforma informacyjna o inicjatywach ekologicznych Dr inż. Mariusz Rogulski
12. Koncepcja systemu informacyjnego prezentującego dane z mobilnych stacji monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
13. Standaryzacja danych pochodzących z monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
14. Propozycja wyboru ciągów komunikacyjnych do badań za pomocą mobilnych urządzeń do monitoringu jakości powietrza na przykładzie Warszawy Dr inż. Mariusz Rogulski
15. Analiza i ocena wybranych technik ekstrakcyjnych stosowanych w analityce specjacyjnej metali ciężkich w glebach. dr Krystyna Niesiobędzka
16. Metale ciężkie w układzie gleba-roślinność w środowisku wielkomiejskim. dr Krystyna Niesiobędzka
17. Zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego, wynikające z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłem zawieszonym w rejonach silnie zurbanizowanych na przykładzie m.st. Warszawy dr Dariusz Dmochowski
18. Badania nad możliwością remobilizacji wybranych metali ciężkich z osadów dennych do toni wodnej na przykładzie cieku wodnego położonego przy Kępie Potockie w Warszawie dr Dariusz Dmochowski
19. Porównanie kosztów oczyszczania ścieków za pomocą koagulacji i żelaza metalicznego Dr Jan Bogacki
20. Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem ferrytów Dr Jan Bogacki
21. Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem żelaza metalicznego Dr Jan Bogacki
22. Możliwości stosowania meta-analizy w magnetometrii glebowej Dr hab. inż. Jarosław Zawadzki –prof. PW
23. Ekstrapolacja geostatystyczna w badaniach środowiskowych Dr hab. inż. Jarosław Zawadzki –prof. PW
24. Zastosowanie dzielonego ruchomego okna w magnetometrii glebowej Dr hab. inż. Jarosław Zawadzki –prof. PW
25. Porównanie metod analizy wielokryterialnej w ocenie oddziaływania na środowisko wybranej inwestycji infrastrukturalnej Dr inż. Wiktor Treichel
26. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w procesie elektrochemicznego utleniania z wykorzystaniem elektrody trójwymiarowej. dr Małgorzata Kucharska
27. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem zmodyfikowanego procesu Fentona. dr Małgorzata Kucharska
28. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem procesu elektrochemicznego utleniania. dr Małgorzata Kucharska
29. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem wybranych Wysokoefektywnych Procesów Utlenianiania. dr Małgorzata Kucharska
30. Badania nad usuwaniem chloro fenoli ze ścieków za pomocą Wysokoefektywnych Procesów Utleniania. dr Małgorzata Kucharska
31. Ocena stopnia zanieczyszczenia spływów powierzchniowych w aspekcie fizyczno-chemicznych właściwości pyłów ulicznych. Dr Elżbieta Krajewska
32. Badanie możliwości uwalniania metali ciężkich zdeponowanych w pyłach ulicznych do fazy wodnej. Dr Elżbieta Krajewska
33. Analiza stanu środowiska w konińskim zagłębiu górniczo-energetycznym na podstawie danych satelitarnych. Dr inż. Karol Przeździecki

 

ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA

Lp. Temat pracy Promotor
1. Porównanie metodyk określania strat ciepła budynków do gruntu wg normy PN–EN 12831:2006 i PN-B-03406:1994. dr inż. Michał Strzeszewski
2. Porównanie metodyk określania obciążenia cieplnego budynków wg normy PN–EN 12831:2006 i PN-B-03406:1994. dr inż. Michał Strzeszewski
3. Współpraca ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego. dr inż. Michał Strzeszewski
4. Współpraca ogrzewania podłogowego i ściennego. dr inż. Michał Strzeszewski
5. Straty ciepła od przewodów centralnego ogrzewania. dr inż. Michał Strzeszewski
6. Analiza pracy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym. dr inż. Michał Strzeszewski
7. Ogrzewania niskotemperaturowe. dr inż. Michał Strzeszewski
8. Wpływ stosowania ogrzewań niskotemperaturowych na efektywność źródeł ciepła. dr inż. Michał Strzeszewski
9. Wybór układu instalacji c.o. w przypadku remontu budynku... (typ budynku). dr inż. Michał Strzeszewski
10. Wpływ stopnia wyposażenia budynku pensjonatu w instalacje wewnętrzne na wskaźnik nieodnawialnej energii EP. mgr inż. Anna Kowalczyk
11. Analiza zmian charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych w zależności od usytuowania w budynku wielorodzinnym. mgr inż. Anna Kowalczyk
12. Wpływ danych wejściowych wynikających z Rozporządzenia dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej budynku na zmianę wskaźników nieodnawialnej energii pierwotnej EP i końcowej EK. mgr inż. Anna Kowalczyk
13. Ocena energetyczna i ekonomiczna likwidacji mostków cieplnych w budynku poddanym termomodernizacji. mgr inż. Anna Kowalczyk
14. Analiza możliwości zmiany budynku klasycznego, wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami na budynek pasywny na etapie projektowania. mgr inż. Anna Kowalczyk
15. Ocena możliwości zastosowania biomasy w ciepłownictwie oraz projekt kotłowni opalanej słoma o mocy cieplnej np.200 kw. prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński 
16. Ocena możliwości zastosowania biomasy w ciepłownictwie oraz projekt kotłowni opalanej zrębami drzewnymi o mocy cieplnej np.300 kw. prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński 
17. Ocena możliwości zastosowania biomasy w ciepłownictwie oraz projekt kotłowni opalanej drewnem kawałkowym o mocy cieplnej np.150 kw.  prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński
18. Ocena możliwości zastosowania biomasy w ciepłownictwie oraz projekt kotłowni opalanej peletami o mocy cieplnej np.100 kw. prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński 
19. Biogazownia rolnicza jako odnawialne źródła energii w układzie kogeneracyjnym. prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński 
20. Zastosowanie w ciepłownictwie układów CHP. prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński
21. Odzyskiwanie ciepła w układach wentylacyjno – klimatyzacyjnych. prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński 
22. Analiza działań termo modernizacyjnych budynku wielorodzinnego w aspekcie poprawy charakterystyki energetycznej budynku. dr inż. Zenon Spik
23. Analiza techniczno – ekonomiczna zastosowania instalacji wody lodowej oraz systemu VRV w średniej wielkości budynku biurowym. dr inż. Zenon Spik
24. Ocena możliwości obniżenia energochłonności procesów klimatyzacyjnych przy zastosowaniu wymiennika ciepła z nawilżaniem adiabatycznym. dr inż. Zenon Spik
25. Ocena możliwości obniżania energochłonności procesów klimatyzacyjnych przy zastosowaniu złoża adsorpcyjnego z czynnikiem ciekłym. dr inż. Zenon Spik
26. Analiza kosztów inwestycyjnych instalacji centralnego ogrzewania przy obliczaniu projektowego obciążenia cieplnego za pomocą normy PN-B-03406 oraz PN EN 12831. dr inż. Zenon Spik
27. Analiza wpływu przyjmowanych wartości temperatury czynnika grzejnego instalacji centralnego ogrzewania na koszty inwestycyjne instalacji. dr inż. Zenon Spik
28. Analiza wpływu przyjmowanych wartości temperatury czynnika chłodniczego na koszty inwestycyjne instalacji chłodniczej. dr inż. Zenon Spik
29. Analiza techniczno – ekonomiczna zastosowania pomp ciepła w budynku jednorodzinnym w aspekcie wyboru dolnego źródła ciepła. dr inż. Zenon Spik
30. Porównanie układów hydraulicznych instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej w aspekcie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. dr inż. Zenon Spik
31. Analiza techniczno – ekonomiczna układu klimatyzacji zespołu pomieszczeń typu clean room. dr inż. Zenon Spik
32. Przegląd metod, systemów i urządzeń do utrzymania zadanej wilgotności powietrza wewnętrznego. dr inż. Maciej Mijakowski
33. Pomiar i analiza parametrów powietrza wewnętrznego (temperatura, wilgotność względna, stężenie CO2) w wybranym budynku użyteczności publicznej. dr inż. Maciej Mijakowski
34. Pomiar i analiza parametrów powietrza wewnętrznego (temperatura, wilgotność względna, stężenie CO2) w wybranym budynku mieszkalnym. dr inż. Maciej Mijakowski
35. Analiza funkcjonowania centrali klimatyzacyjnej oparta na pomiarze parametrów powietrza w punktach charakterystycznych centrali. dr inż. Maciej Mijakowski
36. Analiza funkcjonowania centrali klimatyzacyjnej współpracującej z wymiennikiem gruntowym oparta na pomiarze parametrów powietrza w punktach charakterystycznych centrali. dr inż. Maciej Mijakowski
37. Analiza możliwości wykorzystania masy termicznej i higroskopijnej do stabilizacji parametrów powietrza wewnętrznego. dr inż. Maciej Mijakowski
38. Symulacja rocznego zużycia energii w budynku przesłoniętym drzewem. dr inż. Maciej Mijakowski
39. Symulacja rocznej efektywności energetycznej wytwornicy wody lodowej z analizą porównawczą. dr inż. Maciej Mijakowski
40. Opracowanie uproszczonej godzinowej metody obliczeń energetycznych dla odzysku chłodu z powietrza usuwanego wspomaganego adiabatycznym chłodzeniem. dr inż. Maciej Mijakowski
41. Analiza parametrów powietrza wewnętrznego (temperatura, wilgotność względna, stężenie CO2) oraz zużycie energii elektrycznej i cieplnej w wybranym budynku użyteczności publicznej. dr inż. Maciej Mijakowski
42. Symulacja rocznego zużycia energii przez centralę wentylacyjną wykorzystującą technikę „dessicant cooling”. dr inż. Maciej Mijakowski
43. Przegląd i opis technologii klimatyzacyjnych dostępnych na rynku polskim pod kątem efektywności energetycznej. dr inż. Maciej Mijakowski
44. Usystematyzowanie, analiza statystyczna i wnioski z pomiarów parametrów powietrza wewnętrznego. dr inż. Maciej Mijakowski
45. Symulacja rocznego zużycia energii przez centralę wentylacyjną z odzyskiem chłodu z powietrza usuwanego wspomaganego adiabatycznym chłodzeniem. dr inż. Maciej Mijakowski
46. Zasady projektowania zintegrowanego w procesie budowlanym dr inż. Piotr Bartkiewicz
47. Przegląd nowoczesnych systemów komputerowego wspomagania projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji dr inż. Piotr Bartkiewicz
48. Zdalne zarządzanie interdyscyplinarnymi zespołami projektowymi dr inż. Piotr Bartkiewicz
49. Oceny systemów budynkowych w świetle certyfikacji budynków zgodnych ze zrównoważonym rozwojem dr inż. Piotr Bartkiewicz
50. Klimatyzacja w hotelu lub budynku biurowym o wysokim standardzie Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
51. Klimatyzacja w Sali widowiskowej lub sportowej Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
52. Wentylacja lub klimatyzacja w obiekcie przemysłowym Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
53. Projekt wentylacji pożarowej w obiekcie użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
54. Modelowanie zmienności zanieczyszczenia pomieszczeń pyłami dla różnych typów instalacji wentylacyjnych dr inż. Jerzy Sowa
55. Budynki jako miejsce schronienia w przypadku nagłego zagrożenia toksyczną chmurą dr inż. Jerzy Sowa
56. Modelowanie systemów wentylacji typu DCV (Demand Controlled Ventilation) w programie CONTAM dr inż. Jerzy Sowa
57. Modelowanie jakości powietrza w pomieszczeniach przy wykorzystaniu modeli konwekcyjno-dyfuzyjnych (CFD) w programie CONTAM. dr inż. Jerzy Sowa
58. Badanie odczuwanej jakości powietrza w wybranych pomieszczeniach wydziału IŚ PW dr inż. Jerzy Sowa
59. Analiza wrażliwości miesięcznej metody określania całorocznego zużycia energii na potrzeby wentylacji i klimatyzacji na zmienność parametrów wejściowych dr inż. Jerzy Sowa
60. Analiza wrażliwości godzinowej metody określania całorocznego zużycia energii na potrzeby wentylacji i klimatyzacji na zmienność parametrów wejściowych dr inż. Jerzy Sowa
61. Analiza wrażliwości stężeń zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniach określanych przy pomocy wielostrefowych modeli makro na zmienność parametrów wejściowych dr inż. Jerzy Sowa

 

ZAKŁAD SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH I GAZOWNICZYCH

Lp. Temat pracy Promotor
1 Możliwości ograniczenia strat ciepła w budownictwie mieszkaniowym w świetle nowych uwarunkowań prawnych, nowych technologii i materiałów. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
2 Obliczenia strat ciepła w systemach ciepłowniczych i możliwości ich redukcji. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
3 Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń z ciepłowniczych źródeł spalania w świetle nowych uwarunkowań prawnych Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
4 Koncepcja modernizacji obiegów wodnych ciepłowni komunalnej dla wybranego obiektu. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
5 Analiza zastosowania układu tri-generacyjnego dla wybranego systemu ciepłowniczego. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
6 Ograniczenie strat ciepła dla akumulatora ciepła o pojemności V = 20 000 m3 o różnych wymiarach gabarytowych. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
7 Analiza techniczno – ekonomiczna i dobór akumulatora ciepła dla wybranego systemu ciepłowniczego zasilanego z EC. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
8 Wpływ zastosowania tri-generacji na wielkość strat przesyłu ciepła w sieci ciepłowniczej w okresie letnim. Analiza dla wybranego systemu ciepłowniczego Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
9 Techniczne aspekty spalania biomasy (zakres do uzgodnienia) Dr inż. Maciej Chorzelski
10 Projekt 2-funkcyjnego węzła ciepłowniczego zasilanego z m.s.c. w Warszawie. Dr inż. Maciej Chorzelski
11 Możliwości ograniczenia emisji ze średnich źródeł spalania (od 1 do 50 MW) w związku z perspektywą wprowadzenia nowej dyrektywy UE. Dr inż. Maciej Chorzelski
12 Analiza pracy i możliwości poprawy pracy układów pompowych w istniejącym źródle ciepła. Dr inż. Maciej Chorzelski
13 Możliwości ograniczenia emisji ze spalarni odpadów komunalnych – zagadnienia wybrane ( dobra znajomość j. angielskiego) Dr inż. Maciej Chorzelski
14 Możliwości zastosowania technologii BAT w źródłach ciepłowniczych (j. Ang. ). Dr inż. Maciej Chorzelski
15 Porównanie dostępnych na rynku kotłów na paliwo stałe o mocy (w paliwie) 1-5 MW. Dr inż. Maciej Chorzelski
16 Zgazowanie węgla, biomasy, odpadów komunalnych i osadów ściekowych. (Wskazana znajomość chemii i j. angielskiego). Dr inż. Maciej Chorzelski
17 Analiza możliwości budowy nowego miejskiego źródła ciepła z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska i limitów emisji CO2. (magisterski). Dr inż. Maciej Chorzelski
18 Analiza celowości wprowadzania układów skojarzonych w krajowych systemach ciepłowniczych. Dr inż. Maciej Chorzelski
19 Zastosowanie oleju termicznego(termalnego) jako nośnika ciepła. Dr inż. Maciej Chorzelski
20 Analiza celowości wprowadzania układów produkcji ciepła opartych o OZE w krajowych systemach ciepłowniczych. Dr inż. Maciej Chorzelski
21 Sposoby doboru materiałów na rury ( instalacyjne, ciepłownicze) w zależności od zastosowania. Dr inż. Maciej Chorzelski
22 Zagadnienia korozji w rurociągach stalowych.( j. ang.) Dr inż. Maciej Chorzelski
23 Analiza możliwości i zasadności stosowania innych niż krotność wymian wskaźników szczelności systemu ciepłowniczego. Dr inż. Maciej Chorzelski
24 Możliwość oceny żywotności rurociągów ciepłowniczych ( wskazana znajomość wytrzymałości materiałów, chemii(korozja) i języka angielskiego) Dr inż. Maciej Chorzelski
25 Wpływ pojęcia „efektywny system ciepłowniczy” na istniejące systemy ciepłownicze. Dr inż. Maciej Chorzelski
26 Badania opłacalności techniki kondensacyjnej w kotłach na paliwo stałe (warunkowo- jeśli zostanie uruchomione stanowisko badawcze). Dr inż. Maciej Chorzelski
27 Ew. temat dyplomu zaproponowany i wykonywany we współpracy z VEOLIĄ. Dr inż. Maciej Chorzelski
28 Istnieje możliwość indywidualnego ustalania tematu pracy – np. w oparciu o materiały dyplomanta ( osoby zatrudnione w firmach ciepłowniczych czy zakładach przemysłowych) Zakres prac: analiza możliwości obniżenia zużycia energii w systemie cieplnym zakładu, porównanie rozwiązań technicznych węzłów ciepłowniczych projektowanych w oparciu o zalecenia VEOLIA/SPEC i PEC w miejscowości XXX, zagadnienia modernizacji układów pompowych etc. Dr inż. Maciej Chorzelski
29 Analiza zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło systemowe grupy budynków z możliwością przyłączenia nowych odbiorców. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
30 Metody zmniejszenia wskaźnika nakładu energii pierwotnej ciepła systemowego. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
31 Analiza ekonomiczna budowy lokalnej instalacji trigeneracji dla grupy budynków biurowych. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
32 Analiza modernizacji budynku wielorodzinnego ze zmianą źródła ciepła. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
33 Analiza ekonomiczna, ekologiczna i energetyczna zasilania budynku zamieszkania zbiorowego w ciepło i energię elektryczną Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
34 Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Dr inż. Małgorzata Kwestarz
35 Analiza techniczno-ekonomiczna produkcji energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w skali mikro Dr inż. Małgorzata Kwestarz
36 Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
37 Analiza ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczej i jej wpływ na plan remontowy Dr inż. Małgorzata Kwestarz
38 Analiza techniczno-ekonomiczna zagospodarowania biogazu generowanego w biogazowi przemysłowej/rolniczej Dr inż. Małgorzata Kwestarz
39 Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania energii wiatru na terenie zurbanizowanym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
40 Analiza techniczno-ekonomiczna magazynowania ciepła w skali domu jednorodzinnego Dr inż. Małgorzata Kwestarz
41 Analiza regulacji prawnych na rynku ciepła w Polsce na przykładzie konstrukcji i analizy wrażliwości taryfy za ciepło Dr inż. Małgorzata Kwestarz
42 Analiza techniczno-ekonomiczna stosowanych technologii oczyszczania spalin w elektrociepłowni miejskiej spalającej węgiel kamienny i gaz ziemny w kontekście gospodarki niskoemisyjnej Dr inż. Małgorzata Kwestarz
43 Analiza finasowo-prawna rynku paliw w Unii Europejskiej z perspektywy możliwości zakupu gazu ziemnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Polsce Dr inż. Małgorzata Kwestarz
44 Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji węzłów ciepłowniczych grupowych w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
45 Analiza techniczno-ekonomiczna układów pompowych w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
46 Kotłownie parowe: rozwiązania techniczne, poprawa efektywności energetycznej (wykorzystanie i rozwinięcie zagadnień z przedmiotu Ciepłownictwo) Dr inż. Jarosław Olszak
47 Badanie efektywności energetycznej urządzeń w ciepłowni geotermalnej. Praca badawcza na obiekcie w Mszczonowie. Dr inż. Jarosław Olszak
48 Analiza energooszczędnych rozwiązań technicznych w wybranym budynku wraz z doborem źródła ciepła Dr inż. Jarosław Olszak
49 Wykorzystanie danych historycznych zużycia energii do oceny energetycznej budynku (dane z faktur za ciepło/energię elektryczną) Dr inż. Jarosław Olszak
50 Kogeneracja w systemie ciepłowniczym. Rozwiązania techniczne wraz z analizą ekonomiczną. Dr inż. Jarosław Olszak
51 Podzielniki kosztów ciepła w budynku wielorodzinnym – weryfikacja rozliczeń z wykorzystaniem modelu budynku (Audytor OZC) Dr inż. Jarosław Olszak
52 Analiza strat ciepła w systemach ciepłowniczych z uwzględnieniem różnorodności systemów Dr inż. Jarosław Olszak
53 Ocena systemu ciepłowniczego na podstawie danych z 3 lat Dr inż. Jarosław Olszak
54 Analiza czynników wpływających na cenę ciepła w polskich systemach ciepłowniczych  
55 Straty ciepła w węźle ciepłowniczym. Przyczyny, konsekwencje, sposoby ograniczania  
56 Temat do uzgodnienia z dyplomantem, uwzględniający jego zainteresowania i doświadczenie  
57 Nowa ustawa o efektywności energetycznej z 2016 r - analiza wprowadzonych zmian w odniesieniu do poprzedniej ustawy. Dr inż. Małgorzata Ziombska
58 Analiza możliwości dostawy ciepła siecią niskoparametrową. Dr inż. Małgorzata Ziombska
59 Analiza wariantów dostarczania ciepła po likwidacji węzłów grupowych Dr inż. Małgorzata Ziombska
60 Analiza metod poprawy efektywności energetycznej w zakresie przesyłu ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej. Dr inż. Małgorzata Ziombska
61 Analiza techniczno-ekonomiczna włączenia sieci osiedlowej, zasilanej ze źródła ciepła przeznaczonego do likwidacji, do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dr inż. Małgorzata Ziombska
62 Analiza sposobów poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego – studium przypadku Dr inż. Małgorzata Ziombska
63 Analiza możliwości zaopatrzenia w ciepło systemowe obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Dr inż. Małgorzata Ziombska
64 Zgłaszane przez studentów tematy z zakresu ciepłownictwa  Dr inż. Małgorzata Ziombska
65 Oszacowanie przestrzeni stanu modeli rurociągów za pomocą różnych filtrów Bayesa. (State-space estimation of pipeline models using different Bayesian filters) Dr inż. Frits Uilhoorn
66 Transport gazu ziemnego zmieszanego z wodorem i wpływ na warunki eksploatacji rurociągu. (Transport of natural gas mixed with hydrogen and the impact on pipeline operating conditions) Dr inż. Frits Uilhoorn
67 Oszacowanie pola temperatury w rurociągach po wyłączeniu za pomocą metod filtracji dynamiczne (np. Kalman, cząstek) (Estimation of temperature field in pipelines after shutdown using different filtering methods (Kalman, particle). Dr inż. Frits Uilhoorn
68 Prognozowanie obciążenia w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem filtru Kalmana. (Real-time load forecasting using kalman filter) Dr inż. Frits Uilhoorn
69 Optymalizacja sieci gazowej w stanie ustalonym przy użyciu programowania częściowo całkowitego (np. MADS, GE). (Gas network optimization under steady-state conditions using mixed-integer programming, e.g. MADS, GE etc.) Dr inż. Frits Uilhoorn
70 Ocena ryzyka powstawania hydratów w rurociągach transportujących gaz ziemny lub CO2. (Evaluating the risk of hydrate formation in natural gas or CO2 pipelines) Dr inż. Frits Uilhoorn
71 Modele ARIMA do krótkoterminowego prognozowania obciążeń systemów. (ARIMA models for short-term load forecasting systems) Dr inż. Frits Uilhoorn
72 Opracowanie narzędzia obliczeniowego do wyliczania SPF gruntowej pompy ciepła wg metodyki PN-EN15316-4-2 Dr inż. Andrzej Wiszniewski
73 Koncepcja techniczno-ekonomiczna wykorzystania ciepła odpadowego z maszynowni zasilającej centrum przetwarzania danych. Dr inż. Andrzej Wiszniewski
74 Określenie warunków techniczno-ekonomicznych opłacalności zastosowania małego układu kogeneracyjnego w budynku szpitalnym w świetle obowiązujących przepisów. Dr inż. Andrzej Wiszniewski
75 Analiza możliwości wykorzystania potencjału energetycznego odpadów komunalnych oraz ścieków do zasilania w energię na przykładzie średniej wielkości miasta. Dr inż. Andrzej Wiszniewski
76 Wpływu zastosowania alternatywnych źródeł energii na możliwość obniżenia wskaźnika jednostkowego zużycia energii pierwotnej - EP, na przykładzie budynku użyteczności publicznej Dr inż. Andrzej Wiszniewski
77 Przepływ gazu w stanie ustalonym dla gazociągów wysokiego ciśnienia – analiza porównawcza równań. Dr inż. Maciej Witek
78 Zastosowanie różnych typów gazomierzy do pomiarów objętości gazu ziemnego – zasady doboru. Dr inż. Maciej Witek
79 Dobór reduktorów w stacjach gazowych – przykłady zastosowań. Dr inż. Maciej Witek
80 Dobór maszyn sprężarkowych wirowych w systemach gazowniczych – przykłady obliczeń. Dr inż. Maciej Witek
81 Charakterystyka techniczna i zasady doboru podstawowych urządzeń tłoczni gazu. Dr inż. Maciej Witek
82 Stacje pomiarowe w systemie przesyłowym gazu – rozwiązania projektowe Dr inż. Maciej Witek
83 Dopasowanie modelu przepływu do rzeczywistych danych pomiarowych. Dr inż. Łukasz Kotyński
84 Techniczne i ekonomiczne aspekty zwiększania przepustowości sieci gazowej Dr inż. Łukasz Kotyński
Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator