Studia inżynierskie

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH

ZAKŁAD BIOLOGII

Lp. Temat pracy Promotor
1. Wpływ pola magnetycznego o różnej indukcji na kiełkowanie roślin. dr Anna Rutkowska-Narożniak, dr Elżbieta Pajor
2. Biotworzywa ( nie) biodegradowalne - fakty i mity dr hab.inż. Adam Muszyński
3. The effect of reactor configuration on biological nutrients removal ( inż. anglojęzyczne) dr hab.inż. Adam Muszyński
4. Ekotoksyczność mieszanin substancji farmaceutycznych. dr Katarzyna Affek
5. Wpływ rodzaju zaszczepienia na szybkość biodegradacji cykloheksanolu i cykloheksanonu w środowisku wodnym. (temat zarezerwowany) dr inż. Agnieszka Tabernacka
6. Ocena wpływu zrzutu ścieków oczyszczonych na jakość sanitarną wody w Wiśle (praca dla dwóch osób) dr hab. inż. Adam Muszyński

 

ZAKŁAD ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Lp. Temat pracy Promotor
1. Analiza efektywności działania stacji uzdatniania wody podziemnejdla potrzeb miasta N dr inż. Marek Apolinarski
2. Analiza efektywności pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości W dr inż. Marek Apolinarski
3. Projekt modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K dr inż. Marek Apolinarski
4. Analiza metod wymiarowania oraz projekt korzeniowej oczyszczalni ścieków dla niewielkiej jednostki osadniczej dr inż. Marek Apolinarski
5. Analiza techniczno-ekonomiczna beztlenowych metod oczyszczania ścieków przemysłowych i bytowo-gospodarczych dr inż. Marek Apolinarski
6. Analiza koncepcji rozbudowy lub przebudowy wybranego systemu kanalizacji dla wybranej gminy prof. Stanisław Biedugnis
7. Wpływ pracy oczyszczalni ścieków bytowo – gospodarczych na bezpieczeństwo ekologiczne wybranej miejscowości prof. Stanisław Biedugnis
8. Ocena procesu eksploatacyjnego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w wybranej miejscowości prof. Stanisław Biedugnis
9. Koncepcja systemu kanalizacji dla wybranego obszaru prof. Stanisław Biedugnis
10. Identyfikacja i analiza zagrożeń w zagospodarowaniu odpadów komunalnych prof. Stanisław Biedugnis
11. Ocena ryzyka awaryjności sieci wodociągowej prof. Stanisław Biedugnis
12. Ocena ryzyka awaryjności sieci kanalizacyjnej prof. Stanisław Biedugnis
13. Technologiczne i techniczne rozwiązanie zaopatrzenia w wodę w wybranej gminie dr inż. Małgorzata Perchuć
14. Technologiczne i techniczne rozwiązanie zaopatrzenia w wybranym zakładzie przemysłowym. dr inż. Małgorzata Perchuć
15. Koncepcja technologiczna lokalnej stacji oczyszczania wody dla wybranego ujęcia wody podziemnej w domu jednorodzinnym dr inż. Małgorzata Perchuć
16. Koncepcja technologiczna stacji oczyszczania wody dla ujęcia wody podziemnej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi. dr inż. Małgorzata Perchuć
17. Projekt modernizacji istniejącej pompowni ścieków. Maciej Ways
18. Projekt kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej dla jednostki osadniczej. Maciej Ways
19. Projekt kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej dla jednostki osadniczej. Maciej Ways
20. Projekt pompowni ścieków wraz z wariantowym układem przewodów tłocznych. Maciej Ways
21. Opracowanie układu technologicznego stacji uzdatniania wody powierzchniowej o średniej wydajności 84 000 m3/d doc. dr inż. Jacek Wąsowski
22. Opracowanie układu technologicznego stacji uzdatniania wody podziemnej o średniej wydajności  1900 m3/d doc. dr inż. Jacek Wąsowski
23. Analiza efektywności oczyszczania ścieków wybranej oczyszczalni komunalnej (1 osoba) dr inż. Katarzyna Umiejewska
24. Analiza gospodarki osadowej na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków 1 osoba dr inż. Katarzyna Umiejewska
25. Analiza rozwiązań oczyszczania ścieków dla wybranej gminy 1osoba dr inż. Katarzyna Umiejewska
26. Badania wstępne nad procesem sorpcji zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych 2 osoby

dr inż. Katarzyna Umiejewska

27. Przegląd urządzeń stosowanych do flotacji zanieczyszczeń ze ścieków 1 osoba dr inż. Katarzyna Umiejewska
28. Analiza efektywności przydomowych oczyszczalni ścieków na przykładzie wybranej gminy 1 osoba dr inż. Katarzyna Umiejewska
29. Analiza rozwiązań materiałowych stosowanych do budowy sieci wodociągowych w Polsce i na świecie prof. Marian Kwietniewski
30. Analiza rozwiązań materiałowych stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych w Polsce i na świecie prof. Marian Kwietniewski
31. Analiza zakresu stosowania technik odnowy przewodów wodociągowych w Polsce i na świecie prof. Marian Kwietniewski
32. Analiza zakresu stosowania technik odnowy przewodów kanalizacyjnych w Polsce i na świecie prof. Marian Kwietniewski
33. Analiza zakresu wykorzystania baz danych typu GIS do zarządzania infrastrukturą wod-kan w Polsce i na świecie prof. Marian Kwietniewski
34. Analiza efektywności oczyszczania ścieków w wybranej oczyszczalni ścieków komunalnych (1 osoba) Dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł
35. Projekty instalacji przeciwpożarowych (tryskacze, mgła wodna, hydranty) w budynkach niskich, średnich i wysokich o różnych przeznaczeniach do użytkowania. dr inż. Agnieszka Malesińska
36. Projekt instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych w budynkach o różnym przeznaczeniu. dr inż. Agnieszka Malesińska
37. Projekty instalacji kanalizacyjnych dualnych (zielony certyfikat budynków). dr inż. Agnieszka Malesińska
38. Projekt zagospodarowania wód opadowych. dr inż. Agnieszka Malesińska
39. Sposoby mocowania instalacji. dr inż. Agnieszka Malesińska
40. Obliczenia parametrów hydraulicznych (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, rowy, przepusty itp.) dr inż. Agnieszka Malesińska
41. Projekt gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków dr inż. Ryszard Wenda
42. Projekt rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dr inż. Ryszard Wenda
43. Projekt systemu odprowadzania wód zużytych z terenu zabudowy siedliskowej dr inż. Ryszard Wenda
44. Opracowanie prognozy zużycia wody i ilości ścieków dla lat 2000-2030 dla wybranego miasta. dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
45. Strategia zaopatrzenia w wodę w perspektywie dla wybranego miasta (praca projektowo – studialna) dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
46. Strategia odprowadzania ścieków dla wybranego miasta w okresie perspektywicznym ( praca projektowo – studialna) dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
47. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji (praca studialna) dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
48. Analiza możliwości zastosowania decentralnego systemu odprowadzania wód (ścieków) opadowych w wybranym mieście) (praca projektowo – studialna) dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
49. Analiza zmienności zużycia wody i ilości ilości odprowadzanych ścieków w Polsce na podstawie danych GUS i opracowanie prognozy zapotrzebowania na wodę i ilości ścieków do roku 2025 dla wybranego miasta. dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
50. Usługi wodociągowe i kanalizacyjne. Organizacja i koszty dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
51. Analiza jakości usług zbiorowego Zaopatrzenia w wodę i Odprowadzania Ścieków na terenie miasta/gminy. dr inż. Halina Kłoss- Trębaczkiewicz
52. Analiza gospodarki wodno-ściekowej w mieście/gminie. dr inż. Halina Kłoss- Trębaczkiewicz
53. Zaopatrzenie w wodę miasta/gminy – diagnoza stany i kierunki poprawy dr inż. Halina Kłoss- Trębaczkiewicz
54. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w mieście/gminie – diagnoza stanu i kierunki poprawy. dr inż. Halina Kłoss- Trębaczkiewicz
55. Analiza problemu służebności przesyłu w aspekcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. (praca analityczno-opisowa 1 osoba) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
56. Projekt sieci kanalizacji bytowo-gospodarczej wraz z przyłączami dla miejscowości XXX. (praca projektowa 1 osoba) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
57. Analiza problemu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków w obrębie dróg szybkiego ruchu (autostrad). (praca projektowo-opisowa 1 osoba) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
58. Analiza problemu awaryjności w procedurze PAS 55. (praca analityczno-opisowa 1 osoba) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
59. Badania wstępne nad procesem zarastania przewodów z tworzyw sztucznych i metody ich oczyszczania (2 osoby) dr inż. K. Umiejewska, dr inż. K.Miszta -Kruk
60. Analiza zasad hydraulicznego równoważenia obiegów cyrkulacyjnych w instalacjach ciepłej wody (Praca o charakterze projektowym dla 1 osoby) dr inż. Jarosław Chudzicki
61. Analiza rozwiązań układów pompowych stosowanych w pompowniach II stopnia (Praca studialno-projektowa dla 1-2 osób) dr inż. Jarosław Chudzicki
62. Efektywność usuwania pochodnych farmaceutyków w procesach uzdatniania wody doc. dr inż. Jacek Wąsowski

 

ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI

Lp. Temat pracy Promotor
1 Właściwości zaczynów i zapraw z dodatkiem wybranych ubocznych produktów spalania. dr inż. Agnieszka Machowska
2 Kształtowanie parametrów betonu dodatkiem wybranych ubocznych produktów spalania dr inż. Agnieszka Machowska
3 Właściwości filtracyjne i wytrzymałościowe zawiesin twardniejących na bazie ubocznych produktów spalania dr inż. Agnieszka Machowska
4 Projekt konstrukcji nośnej dachu hali sportowej z drewna klejonego warstwowo dr inż. Agnieszka Machowska
5 Projekt konstrukcji dachu hali przemysłowej w postaci kratownicy stalowej dr inż. Agnieszka Machowska
6 Projekt ujęcia i zagospodarowania wód opadowych z terenu działki o zabudowie jednorodzinnej dr inż. Agnieszka Machowska
7 Zagospodarowanie wody deszczowej z obszaru o zabudowie w postaci centrum sportu i rekreacji / centrum handlowego / osiedla bloków mieszkalnych dr inż. Agnieszka Machowska
8 Ocena stanu urządzeń wodnych Kanału Brudnowskiego i możliwości ich renowacji doc. dr inż. Piotr Kuźniar
9 Koncepcja poprawy przepustowości Kanału Wawerskiego doc. dr inż. Piotr Kuźniar
10 Analiza stanu zabudowy regulacyjnej Wisły w rejonie Miedzeszyna wraz z koncepcja prac remontowych doc. dr inż. Piotr Kuźniar
11 Analiza hydrauliczna świateł mostów warszawskich w oparciu o wytyczne GDDKiA doc. dr inż. Piotr Kuźniar
12 Analiza porównawcza metod hydrologicznych służących do określania przepływów miarodajnych doc. dr inż. Piotr Kuźniar
13 Analiza doświadczalna współczynnika wydatku niezatopionego otworu kołowego wraz z oceną możliwości obliczania wydatku jak dla otworu hydraulicznie małego prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
14 Doświadczalne charakterystyki hydrauliczne przelewów szczelinowych prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
15 Metody łagodzenia uderzenia hydraulicznego prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
16 Analiza pracy kompensatorów dławicowych na przykładzie instalacji hydrotransportu Miejsca Magazynowania Odpadów Paleniskowych w Rzeszowie dr inż. Agnieszka Dąbska
17 Projekt geotechniczny posadowienia zapory ziemnej dr inż. Agnieszka Dąbska
18 Projekt geotechniczny posadowienia zapory betonowej dr inż. Agnieszka Dąbska
19 Projekt geotechniczny posadowienia jazu dr inż. Agnieszka Dąbska
20 Projekt geotechniczny posadowienia wału przeciwpowodziowego dr inż. Agnieszka Dąbska
21 Posadowienie naziemnych zbiorników stalowych w ujęciu Polskich Norm i Norm Europejskich dr inż. Agnieszka Dąbska
22 Posadowienie podziemnych zbiorników stalowych w ujęciu Polskich Norm i Norm Europejskich dr inż. Agnieszka Dąbska
23 Posadowienie zbiorników stalowych kulistych w ujęciu Polskich Norm i Norm Europejskich dr inż. Agnieszka Dąbska
24 Posadowienie zbiorników stalowych wieżowych w ujęciu Polskich Norm i Norm Europejskich dr inż. Agnieszka Dąbska
25 Koncepcja małej elektrowni wodnej na rzece Jeziorce w miejscowości Konstancin – Jeziorna mgr inż. Adam Kasprzak
26 Wykorzystanie programu Z-Soil do opracowania koncepcji modernizacji wybranego odcinka wału mgr inż. Adam Kasprzak
27 Analiza metod napraw i wzmocnienia kolektorów ściekowych mgr inż. Adam Kasprzak
28 Analiza wzmocnienia fundamentów budynki posadowionego na skarpie w rejonie aktywnego osuwiska mgr inż. Adam Kasprzak
29 Koncepcja posadowienia zbiornika cylindrycznego na gruncie niejednorodnym mgr inż. Adam Kasprzak
30 Wybrane właściwości fizyczne popiołów z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. mgr inż. Łukasz Szarek
31 Wpływ dodatku popiołów z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych na wybrane właściwości betonu. mgr inż. Łukasz Szarek
32 Wpływ dodatku popiołów z termicznego przekształcania odpadów komunalnych na wybrane właściwości betonu. mgr inż. Łukasz Szarek
33 Wpływ dodatku popiołów z termicznego przekształcania odpadów komunalnych na wybrane właściwości zawiesin twardniejących. mgr inż. Łukasz Szarek
34 Porównanie metod badawczych wymywania metali ciężkich z materiałów budowlanych mgr inż. Łukasz Szarek
35 Porównanie wybranych właściwości popiołów oraz żużli z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. mgr inż. Łukasz Szarek
36 Zastosowanie geosyntetyków w budowlach hydrotechnicznych dr inż. Zbigniew Chacińśki
37 Metody umacniania i regulacji rowów melioracyjnych dr inż. Zbigniew Chacińśki
38 Materiały i technologie stosowane w zabudowie regulacyjnej rzek dr inż. Zbigniew Chacińśki
39 Techniczne metody powierzchniowego wzmacniania skarp wykopów i nasypów budowlanych dr inż. Zbigniew Chacińśki
40 Metody podziemnego grawitacyjnego odwodnienia dr inż. Zbigniew Chacińśki
41 Odwodnienia skarpowe nasypów i wykopów budowlanych dr inż. Zbigniew Chacińśki
42 Metody wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego pod nasypami hydrotechnicznymi dr inż. Zbigniew Chacińśki
43 Odprowadzanie wód opadowych do ziemi poprzez zbiorniki infiltracyjne dr inż. Zbigniew Chacińśki
44 Analiza możliwości wykonania posadowienia jazu w trudnych warunkach gruntowych dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
45 Analiza wpływu długości ścian szczelinowych na odwodnienie wykopu fundamentowego. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
46 Porównanie możliwości zastosowania różnych rodzajów zamknięć dla przykładowego jazu. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
47 Porównanie możliwości różnych metod umocnień (zabezpieczeń) skarp obiektów piętrzących wodę. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
48 Analiza możliwości zastosowania systemów komórkowych w inżynierii wodnej. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
49 Analiza możliwości zastosowania dodatków wapna palonego w geotechnice i w inżynierii wodnej. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
50 Analiza możliwości zastosowania gruntu techniczne upłynnionego w geotechnice i w inżynierii wodnej. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
51 Porównanie metod odstraszania ryb od wlotów do elektrowni. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
52 Porównanie rozwiązań przepławek dla ryb w rejonie stopni wodnych. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
53 Porównanie turbin w MEW pod kątem bezpieczeństwa ryb. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
54 Doświadczalna analiza wpływu przymknięcia zaworu na zjawisko uderzenia hydraulicznego mgr inż. Michał Kubrak
55 Doświadczalna analiza wpływu nieszczelności rurociągu na przebieg zjawiska uderzenia hydraulicznego mgr inż. Michał Kubrak
56 Doświadczalna analiza hydraulicznych warunków pracy wybranych przelewów o ostrej krawędzi mgr inż. Michał Kubrak
57 Doświadczalna analiza hydraulicznych warunków pracy wybranych przelewów o szerokiej koronie mgr inż. Michał Kubrak
58 Zastosowanie programu Simulation CFD do analizy hydraulicznych parametrów przepływu w krótkich przewodach ciśnieniowych mgr inż. Michał Kubrak
59 Projekt inwestycji ekologicznych towarzyszących budowie stopnia wodnego Malczyce. dr hab. inż. Jan Winter prof. PW
60 Projekt ochrony przeciwpowodziowej dla powiatu (wybranego) dr hab. inż. Jan Winter prof. PW
61 Wykorzystanie gabionów w budownictwie wodnym i lądowym. dr hab. inż. Jan Winter prof. PW
62 Projekt regulacji rzeki górskiej z wykorzystaniem gabionów. dr hab. inż. Jan Winter prof. PW
63 Rewitalizacja Kanału Elbląskiego dr hab. inż. Jan Winter prof. PW

 

KATEDRA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Lp. Temat pracy - studia stacjonarne Promotor
1 Analiza rozkładu przestrzennego zawartości jonów nieorganicznych w pyle zawieszonym w wybranych lokalizacjach w Polsce prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
2 Analiza zawartości metali śladowych w pyle zawieszonym w wybranych lokalizacjach w Polsce prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
3 Ocena narażenia mieszkańców wybranych aglomeracji w Polsce na stężenia ozonu troposferycznego dr inż. Magdalena Reizer
4 Ocena zagrożenia wybranych ekosystemów roślinnych w Polsce związanego ze stężeniami ozonu troposferycznego dr inż. Magdalena Reizer
5 Ocena przydatności wybranych indeksów jakości powietrza do informowania społeczeństwa o stanie jakości powietrza dr inż. Magdalena Reizer
6 Analiza zmienności sezonowej zawartości węgla organicznego w pyle PM2,5 w Warszawie dr inż. Magdalena Reizer
7 Określenie przyczyn i skutków zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego trichloroetenem i tetrachloroetenem w Polsce, w tym inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych tri- i tetrachloroetenem oraz analiza przypadków zanieczyszczenia środowiska tymi zanieczyszczeniami (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
8 Analiza możliwości stosowania w pracach rekultywacyjnych roślin wykorzystywanych jako źródło biomasy do celów energetycznych (OŚ/GO-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
9 Zasady dobierania roślin do rekultywacji biologicznej (w kierunku przyrodniczym lub leśnym) (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
10 Analiza struktury i zróżnicowania kosztów prac rekultywacyjnych oraz możliwości ich minimalizacji (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
11 Analiza czasu trwania procedury wydawania decyzji środowiskowych. Porównanie teorii (wymagań formalnych) z praktyką. Przyczyny wydłużania czasu wydawania postanowień i decyzji w sprawie OOŚ oraz możliwości skrócenia tego czasu (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
12 Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i/lub odpadowej oraz możliwości ograniczenia ich uciążliwości (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
13 Rozwiązania metodyczne oceny oddziaływania zapachowego stosowane w Polsce w procedurach SOOŚ i OOŚ (prognoza i raport) (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
14 Metody oceny sprawdzalności prognoz meteorologicznych Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
15 Analiza opłacalności instalacji fotowoltaicznej w budynku jednorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
16 Analiza opłacalności instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
17 Analiza opłacalności instalacji ogrzewania słonecznegoj w budynku użyteczności publicznej Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
18 Analiza opłacalności instalacji ogrzewania słonecznegoj w budynku jednorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
19 Analiza opłacalności instalacji ogrzewania słonecznegoj w budynku wielorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
20 Porównanie możliwych rozwiązań instalacji fotowoltaicznych w budynku jednorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
21 Ocena celowości zastosowania instalacji fotowoltaicznej w domku letniskowym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
22 Ocena celowości zastosowania systemu ogrzewania słonecznego w domku letniskowym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
23 Ocena celowości zastosowania instalacji fotowoltaicznej w hotelu górskim Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
24 Ocena celowości zastosowania systemu ogrzewania słonecznego w hotelu górskim Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
25 Ocena celowości zastosowania instalacji fotowoltaicznej w schronisku turystycznym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
26 Ocena celowości zastosowania systemu ogrzewania słonecznego w schronisku turystycznym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
27 Ocena zasobów energetycznych i opłacalności farmy wiatrowej o mocy 15 MW w wybranej lokalizacji na obszarze Polski północnej Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
28 Ocena zasobów energetycznych wiatru w przybrzeżnej strefie Bałtyku na podstawie wyników modelowania mezoskalowego Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
29 Analiza możliwości wykorzystania niskonapięciowej instalacji fotowoltaicznej w budynku jednorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
30 Analiza możliwości wykorzystania niskonapięciowej instalacji fotowoltaicznej w domku letniskowym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
31 Analiza możliwości wykorzystania niskonapięciowej instalacji fotowoltaicznej w obiektach turystycznych Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
32 Analiza opłacalności instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
33 Analiza opłacalności instalacji ogrzewania słonecznego w budynku użyteczności publicznej Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
34 Analiza opłacalności instalacji ogrzewania słonecznego w budynku jednorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
35 Analiza opłacalności instalacji ogrzewania słonecznego w budynku wielorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
36 Analiza opłacalności instalacji fotowoltaicznej w budynku jednorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
37 Analiza możliwości wykorzystania pakietu Model Evaluation Tool (MET) do weryfikacji prognoz meteorologicznych z modelu GEM dr inż. Małgorzata Zdunek
38 Opracowanie algorytmu wyznaczania syntetycznego sondażu aerologicznego w drobnoskalowej symulacji numerycznym modelem meteorologicznym dr inż. Małgorzata Zdunek
39 Opracowanie systemu wizualnej weryfikacji bieżącej prognozy pogody na podstawie danych meteorologicznych dostępnych w depeszach SYNOP i TEMP dr inż. Małgorzata Zdunek
40 Analiza wpływu topografii i pokrycia terenu na zróżnicowanie zasobów wiatrowych na podstawie wyników modelowania mezoskalowego. dr inż. Małgorzata Zdunek
41 Analiza sprawdzalności numerycznej prognozy wybranych wskaźników konwekcji w modelu GEM dr inż. Małgorzata Zdunek
42 Szacowanie zasobów energii słonecznej w Polsce na podstawie wyników modelowania mezoskalowego dr inż. Małgorzata Zdunek
43 Analiza stanu jakości powietrza w wybranych lokalizacjach przy użyciu pakietu OpenAir dr inż. Małgorzata Zdunek
44 Analiza czasowej i przestrzennej zmienność występowania groźnych zjawisk pogodowych na obszarze Polski na podstawie danych z ESWD (European Severe Weather Database) i depesz synoptycznych dr inż. Małgorzata Zdunek
45 Estimation of wind power production potential at selected sites in Poland dr inż. Małgorzata Zdunek
46 Analysis of air quality in selected cities using OpenAir package dr inż. Małgorzata Zdunek
47 Analysis of the profitability of photovoltaic installation in a detached house dr inż. Małgorzata Zdunek
48 Analysis of temporal and spatial variability of severe weather events in selected country based on ESWD (European Sever Weather Database) and surface synoptic reports dr inż. Małgorzata Zdunek
49 Analiza obserwowanego i modelowanego profilu ozonu troposferze w Europie Środkowej latach 2008-2010 dr inż. J. Strużewska
50 Analiza AOD i poziomu zanieczyszczenia pyłem w okresach epizodów wysokich stężęń ozonu w latach 2013-2015 w Polsce dr inż. J. Strużewska
51 Ocena sparwdzalności europejskiej prognozy jakości powietrza CAMS50 dla wybranych miast w Polsce dr inż. J. Strużewska
52 Porówanienie sparwdzalności 24-godzinnej, 48-godzinnej i 72-godzinne prognozy ozonu na wybranych stacjach w Polsce w okresie letnim w latach 2013-2015 dr inż. J. Strużewska
53 Analiza modelowanego i obserwowanego składu chemicznego pyły PM2,5 w Polsce w roku 2015 dr inż. J. Strużewska
54 Studium przypadku wpływu trasportu pyłu z płonącej biomasy na jakośc powietrza w Polace dr inż. J. Strużewska
55 Analysis of the observed and modelled vertical ozone distribution in Central Europe in 2008-2010 dr inż. J. Strużewska
56 Analysis of modelled and observed chemical speciation of PM2,5 in Poland in 2015 dr inż. J. Strużewska
57 Impact of biomass burning emssions on air quality over Poland - a case study dr inż. J. Strużewska
58 Aplikacja do przestrzennej (i czasowej) analizy charakterystyk stanu ekologicznego dla wybranych zlewni rzecznych. dr inż. Grzegorz Sinicyn
59 Wpływ pompowni melioracyjnych na jakość wód Zbiornika Zegrzyńskiego dr inż. Grzegorz Sinicyn
60 Opracowanie profilu hydrochemicznego dopływów Zbiornika Zegrzyńskiego dr inż. Grzegorz Sinicyn
61 Wpływ częstości prowadzenia pomiarów monitoringowych na wynik oceny stanu JCW – na przykładzie wybranego województwa. dr inż. Małgorzata Loga
62 Dokonanie oceny stanu JCW rzecznych nie objętych monitoringiem na podstawie istniejącej sieci pomiarowej PMŚ w wybranych zlewniach wyżynnych i górskich. dr inż. Małgorzata Loga
63 Podobieństwa czasowe i przestrzenne charakterystyk statystycznych dla wskaźników fizyczno-chemicznych monitoringu wód płynących dla wybranej zlewni rzecznej. dr inż. Małgorzata Loga
64 Oszacowanie ładunków zanieczyszczeń docierających do wybranych części wód rzecznych dla różnych wariantów zagospodarowania i użytkowania zlewni oraz wybranych scenariuszy działań naprawczych dr inż. Małgorzata Loga mgr inż.Paweł Gilewski
65 Testowanie metod optymalizacji częstości prowadzenia pomiarów monitoringowych dla wybranej zlewni rzecznej. dr inż. Małgorzata Loga
66 Porównanie statystycznych metod wyznaczania wody stu i tysiącletniej dr inż. Małgorzata Loga mgr inż. Marcin Kawka
67 Porównanie konceptualnych modeli opad-odpływ na przykładzie wybranej zlewni dr inż. Małgorzata Loga mgr inż. Marcin Kawka
68 Ocena stanu istniejącego gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego miasta /związku gmin/ gminy wraz z propozycją modernizacji organizacji systemu (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
69 Ocena porównawcza spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dot. uszczelnienia i lokalizacji dla wybranego składowiska odpadów (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
70 Koncepcja technologiczna modernizacji instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów na wybranym przykładzia (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
71 Nowoczesne rozwiązania w systemach oczyszczania miast - przegląd, analiza, ocena (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
72 Ocena gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wybranego rejonu obsługi wraz z propozycją poprawy (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
73 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego zakładu przemysłowego (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
74 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego szpitala (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
75 Ocena funkcjonowania wybranego zakładu przetwarzania odpadów (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
76 Analiza i program poprawy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
77 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranej oczyszczalni ścieków (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
78 Analiza i ocena oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego miasta - oczyszczanie mechaniczne i/lub ręczne (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
79 Ocena zagospodarowania biomasy w wybranym rejonie obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
80 Przegląd i analiza wypełnień stosowanych w metodach biologicznego oczyszczania gazów (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
81 Ocena edukacji ekologicznej dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
82 Suszenie biologiczne w gospodarce odpadami (st. niestacjonarne) mgr inż. Urszula Pieniak
83 Analiza i ocena systemu gospodarki odpadami medycznymi w wybranym województwie. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
84 Analiza kosztów gospodarki odpadami w wybranej placówce służby zdrowia. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
85 Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w wybranym regionie gospodarki odpadami. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
86 Opracowanie procedury postępowania z odpadami medycznymi dla wybranego szpitala. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
87 Analiza opłacalności wybranego obiektu gospodarki odpadami (MBP, spalarnia odpadów komunalnych lub niebezpiecznych). (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
88 Porównanie systemów gospodarki odpadami w wybranych regionach (aspekty ekonomiczne, organizacyjne, środowiskowe). (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
89 Analiza jakości prowadzonej gospodarki odpadami w wybranym mieście w kontekście hierarchii sposobów postępowania z odpadami. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
90 Koncepcja systemu zarządzania gospodarką odpadami w wybranym zakładzie przetwarzania odpadów (podział obowiązków, obieg dokumentów, procedury) (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
91 Ocena możliwości lokalizacji obiektu gospodarki odpadowej na terenie wybranego regionu gospodarki odpadami. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
92 Koncepcja programu unikania powstawania odpadów dla wybranego obiektu (duży hotel, szkoła lub inny obiekt użyteczności publicznej) (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
93 Ocena dostępnośći punktów selektywnmej zbiórki odpadów komunalnych (na przykładzie wybranego miasta) (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
94 Ocena stanu istniejącego gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego miasta /związku gmin/ gminy wraz z propozycją modernizacji organizacji systemu dr inż. Piotr Manczarski
95 Ocena porównawcza spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dot. uszczelnienia i lokalizacji dla wybranego składowiska odpadów dr inż. Piotr Manczarski
96 Nowoczesne rozwiązania w systemach oczyszczania miast - przegląd, analiza, ocena dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
97 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego zakładu przemysłowego dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
98 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego szpitala dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
99 Ocena funkcjonowania wybranego zakładu przetwarzania odpadów dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
100 Analiza i program poprawy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
101 Przegląd i analiza wypełnień stosowanych w metodach biologicznego oczyszczania gazów dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
102 Analiza i ocena oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego miasta - oczyszczanie mechaniczne i/lub ręczne dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
103 Ocena edukacji ekologicznej dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
104 Ocena zagospodarowania biomasy w wybranym rejonie obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
105 Suszenie biologiczne w gospodarce odpadami mgr inż. Urszula Pieniak
106 Analiza i ocena systemu gospodarki odpadami medycznymi w wybranym województwie. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
107 Analiza kosztów gospodarki odpadami w wybranej placówce służby zdrowia. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
108 Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w wybranym regionie gospodarki odpadami. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
109 Opracowanie procedury postępowania z odpadami medycznymi dla wybranego szpitala. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
110 Analiza opłacalności wybranego obiektu gospodarki odpadami (MBP, spalarnia odpadów komunalnych lub niebezpiecznych). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
111 Porównanie systemów gospodarki odpadami w wybranych regionach (aspekty ekonomiczne, organizacyjne, środowiskowe). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
112 Analiza jakości prowadzonej gospodarki odpadami w wybranym mieście w kontekście hierarchii sposobów postępowania z odpadami. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
113 Koncepcja systemu zarządzania gospodarką odpadami w wybranym zakładzie przetwarzania odpadów (podział obowiązków, obieg dokumentów, procedury) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
114 Ocena możliwości lokalizacji obiektu gospodarki odpadowej na terenie wybranego regionu gospodarki odpadami. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
115 Koncepcja programu unikania powstawania odpadów dla wybranego obiektu (duży hotel, szkoła lub inny obiekt użyteczności publicznej) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
116 Ocena dostępnośći punktów selektywnmej zbiórki odpadów komunalnych (na przykładzie wybranego miasta) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
117 Analysis and assessment of municipal solid waste management for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
118 Analysis and assessment of selective collection of municipal waste for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
119 Current status of municipal solid waste management for your country dr inż. Piotr Manczarski
120 Conception of mechanical-biological waste treatment for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
121 Conception of segregation of municipal solid waste for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
122 Analysis of medical waste management system in the selected country. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
123 Analysis of the possibilities of disposal of waste generated in hospitals in the context of existing legislation (in selected country). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska

 

KATEDRA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Lp. Temat pracy - studia niestacjonarne Promotor
1 Ocena stanu istniejącego gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego miasta /związku gmin/ gminy wraz z propozycją modernizacji organizacji systemu dr inż. Piotr Manczarski
2 Ocena porównawcza spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dot. uszczelnienia i lokalizacji dla wybranego składowiska odpadów dr inż. Piotr Manczarski
3 Koncepcja technologiczna modernizacji instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów na wybranym przykładzia dr inż. Piotr Manczarski
4 Ocena gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wybranego rejonu obsługi wraz z propozycją poprawy dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
5 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego zakładu przemysłowego dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
6 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego szpitala dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
7 Ocena funkcjonowania wybranego zakładu związanego z gospodarką odpadami (odzysku lub unieszkodliwiania) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
8 Analiza i program poprawy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
9 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranej oczyszczalni ścieków dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
10 Analiza i ocena oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego miasta (dot. większych miast w Polsce) - oczyszczanie mechaniczne i/lub ręczne dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
11 Ocena zagospodarowania biomasy w wybranym rejonie obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
12 Termiczne przekształcanie odpadów - przegląd metod dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
13 Przegląd technologii recyklingu organicznego metodą fermentacji metanowej frakcji ulegającej biodegradacji z odpadów komunalnych dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
14 Aspekty prawne i organizacyjne dla instalacji recyklingu organicznego i odzysku energetycznego odpadów ulegających biodegradacji . Przegląd rozwiązań zagranicznych i perspektywy wdrożenia w Polsce. dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
15 Przegląd i ocena przykładowej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji metodą ferementacji metanowej dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
16 Inwentaryzacja istniejących w Polsce instalacji biogazowych dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
17 Koncepcja monitoringu oddziaływania na środowisko dla dużej oczyszczalni ścieków (IK-nie stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
18 Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i/lub odpadowej oraz możliwości ograniczenia ich uciążliwości (IK-niestacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
19 Porównanie statystycznych metod wyznaczania wody stu i tysiącletniej dr inż.. Małgorzata Loga mgr inż. Marcin Kawka
20 Porównanie konceptualnych modeli opad-odpływ na przykładzie wybranej zlewni dr inż.. Małgorzata Loga mgr inż. Marcin Kawka

 

ZAKŁAD INFORMATYKI I BADAŃ JAKOŚCI ŚRODOWISKA

Lp. Temat pracy Promotor
1. Analiza aktywności w zakresie wyboru sposobów przemieszczania się w systemie transportowym miasta. Dr inż. Artur Badyda
2. Analiza alternatywnych strategii rozwoju systemu transportowego Warszawy i związanych z nimi szans i zagrożeń dla środowiska miejskiego. Dr inż. Artur Badyda
3. Analiza bezpieczeństwa podróżowania w sieci drogowo-ulicznej Warszawy. Dr inż. Artur Badyda
4. Analiza jakości powietrza atmosferycznego w warunkach dużej aglomeracji miejskiej na przykładzie Warszawy. Dr inż. Artur Badyda
5. Analiza potrzeb, kosztów i korzyści wynikających z wprowadzania systemu pasów dla autobusów (tzw. bus-pasów) w miastach. Dr inż. Artur Badyda
6. Analiza zależności zmian natężenia hałasu komunikacyjnego od natężenia i struktury ruchu pojazdów i związanych z tym zagrożeń. Dr inż. Artur Badyda
7. Analiza zależności zmian poziomu zanieczyszczeń powietrza od natężenia i struktury ruchu pojazdów i związanych z tym zagrożeń. Dr inż. Artur Badyda
8. Oddziaływanie transportu na jakość życia w dużej aglomeracji miejskiej. Dr inż. Artur Badyda
9. Rozwój systemu komunikacji zbiorowej szansą dla poprawy jakości powietrza w Warszawie. Dr inż. Artur Badyda
10. Charakterystyka chemiczne osadów dennych rzek polskich Naturalne i antropogeniczne źródła zanieczyszczenia wód kadmem. Dr Małgorzata Wojtkowska
11. Mikrozanieczyszczenia nieorganiczne wód i ich wpływ na środowisko. Dr Małgorzata Wojtkowska
12. Analiza stężeń wybranych metali w rzece Wiśle na wysokości Warszawy. Dr Małgorzata Wojtkowska
13. Charakterystyka i występowanie związków mineralnych w środowisku wodnym. Dr Małgorzata Wojtkowska
14. Ocena stopnia kumulacji metali ciężkich w biomasie występującej w Potoku Służewieckim w okresie wegetacyjnym. Dr Małgorzata Wojtkowska
15. Usprawnienie przepływu informacji w zakresie emisji pomiędzy podmiotami korzystającymi ze środowiska a jednostkami administracji państwowej Dr inż. Mariusz Rogulski
16. Propozycja działań promujących kampanię „Sprzątanie świata” Dr inż. Mariusz Rogulski
17. Koncepcja systemu mobilnego monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
18. Analiza możliwości wyboru typu obiektów do instalacji mobilnych urządzeń do prowadzenia monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
19. Przegląd możliwości urządzeń służących do monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
20. Określenie grup docelowych zainteresowanych przenośnymi urządzeniami do monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
21. Przegląd mobilnych systemów do badania jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
22. Wpływ składowiska odpadów na wybrane elementy środowiska naturalnego. dr Krystyna Niesiobędzka
23. Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. dr Krystyna Niesiobędzka
24. Fizykochemiczna ocena jakości wody w hodowlanym stawie rybnym. dr Krystyna Niesiobędzka
25. Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń powodowanych przez emisję substancji niebezpiecznych z tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu na przykładzie m.st. Warszawy dr Dariusz Dmochowski
26. Nowoczesne technologie stosowane do redukcji i oczyszczania niebezpiecznych składników spalin, pochodzących z procesów spalania konwencjonalnych paliw dr Dariusz Dmochowski
27. Materiały budowlane zawierające azbest jako potencjalne źródło zanieczyszczenia wszystkich elementów środowiska naturalnego dr Dariusz Dmochowski
28. Analiza możliwości wystąpienia zagrożeń biologiczno-chemicznych dla ludności rekreacyjnie korzystającej ze zbiornika wód powierzchniowych położonego na terenie Parku Skaryszewskiego w Warszawie dr Dariusz Dmochowski
29. Analiza metod pobierania i gromadzenia danych o środowisku dr inż. Witold Sikorski
30. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem zmodyfikowanego procesu Fentona. dr Małgorzata Kucharska
31. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem procesu elektrochemicznego utleniania. dr Małgorzata Kucharska
32. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem wybranych Wysokoefektywnych Procesów Utlenianiania. dr Małgorzata Kucharska
33. Badania nad usuwaniem chloro fenoli ze ścieków za pomocą wybranych Wysokoefektywnych Procesów Utleniania. dr Małgorzata Kucharska
34. Metale ciężkie docierające do mieszkań w środowisku wielkomiejskim. Dr Elżbieta Krajewska
35. Presje antropogeniczne wywierane na środowisko wodne wybranej rzeki Dr Elżbieta Krajewska

 

ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA

Lp. Temat pracy Promotor
1. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku... (typ budynku). dr inż. Michał Strzeszewski
2. Projekt instalacji centralnego ogrzewania podłogowego. dr inż. Michał Strzeszewski
3. Projekt instalacji centralnego ogrzewania podłogowo-konwekcyjnego. dr inż. Michał Strzeszewski
4. Termomodernizacja budynku... (typ budynku). dr inż. Michał Strzeszewski
5. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania. dr inż. Michał Strzeszewski
6. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. dr inż. Michał Strzeszewski
7. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym wraz z doborem źródła ciepła. mgr inż. Anna Kowalczyk
8. Projekt termomodernizacji i regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. mgr inż. Anna Kowalczyk
9. Projekt termomodernizacji i wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. mgr inż. Anna Kowalczyk
10. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w systemie mieszkaniowym rozdzielaczowym. mgr inż. Anna Kowalczyk
11. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w systemie mieszkaniowym pętlicowym. mgr inż. Anna Kowalczyk
12. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym wraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. mgr inż. Anna Kowalczyk
13. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku zamieszkania zbiorowego / użyteczności publicznej. mgr inż. Anna Kowalczyk
14. Projekt odzyskiwania ciepła w budynku jednorodzinnym. prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński 
15. Efektywność odzyskiwania ciepła z powietrza wentylacyjnego i projekt wymiennika gruntowego. prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński 
16. Projekt instalacji ogrzewania podłogowego budynku jednorodzinnego z gruntową pompą ciepła. prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński 
17. Projekt instalacji wentylacyjnej i chłodzenia budynku jednorodzinnego. dr inż. Zenon Spik
18. Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji hali basenu pływackiego. dr inż. Zenon Spik
19. Projekt instalacji ogrzewania powietrznego domu jednorodzinnego opartego na gazowym kotle nadmuchowym. dr inż. Zenon Spik
20. Projekt instalacji centralnego ogrzewania domu jednorodzinnego opartego na niskotemperaturowym źródle ciepła (pompa ciepła lub kocioł gazowy kondensacyjny). dr inż. Zenon Spik
21. Projekt instalacji centralnego ogrzewania domu jednorodzinnego, przy wykorzystaniu kominka z płaszczem wodnym jako wspomagającego źródła ciepła. dr inż. Zenon Spik
22. Projekt instalacji centralnego ogrzewania opartej na kotle kondensacyjnym współpracującym z kolektorami słonecznymi. dr inż. Zenon Spik
23. Analiza porównawcza kosztów inwestycyjnych instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w kocioł opalany węglem, kocioł gazowy kondensacyjny i pompę ciepła. (budynek jedno lub wielorodzinny) dr inż. Zenon Spik
24. Analiza porównawcza kosztów inwestycyjnych instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w grzejniki podłogowe płaszczyznowe, grzejniki podłogowe konwekcyjne i klasyczne grzejniki konwekcyjne. dr inż. Zenon Spik
25. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w aspekcie termomodernizacji budynku. dr inż. Zenon Spik
26. Projekt instalacji wody lodowej, wraz ze źródłem chłodu w budynku biurowym. dr inż. Zenon Spik
27. Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji budynku biurowego/hotelu/centrum konferencyjnego/kina/hali sportowej/ itp. dr inż. Jerzy Sowa
28. Wykorzystanie systemów BIM - Building Information Modeling w projektowaniu dr inż. Piotr Bartkiewicz
29. Wykorzystanie systemu Google Sketchup w modelowaniu budynków dr inż. Piotr Bartkiewicz
30. Wykorzystanie aplikacji mobilnych do projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji dr inż. Piotr Bartkiewicz

 

ZAKŁAD SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH I GAZOWNICZYCH

Lp. Temat pracy Promotor
1. Odpady komunalne, analiza możliwości ich zagospodarowania z uwzględnieniem ich termicznego przekształcania. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
2. Analiza zasad określania mocy zamówionej w systemach ciepłowniczych Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
3. Charakterystyka systemów ciepłowniczych z akumulatorem ciepła na przykładzie EC Siekierki, EC Kraków , EC Białystok i EC Bielsko Biała. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
4. Kierunki modernizacji obiegów wodnych ciepłowni komunalnej. Określenie sprawności hydraulicznej tych obiegów przed i po modernizacji dla wybranego obiektu. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
5. Charakterystyka dużych akumulatorów ciepła. Zasady doboru i ich włączania w system ciepłowniczy zasilany z EC i ciepłowni komunalnej. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
6. Próżniowe i atmosferyczne odgazowanie wody uzupełniającej sieci ciepłownicze. Charakterystyka i dobór urządzeń dla wybranego źródła ciepła. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
7. Charakterystyka porównawcza produkcji chłodu z wykorzystaniem agregatów sprężarkowych, absorpcyjnych i adsorpcyjnych Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
8. Techniczne aspekty spalania biomasy (zakres do uzgodnienia) Dr inż. Maciej Chorzelski
9. Projekt 2-funkcyjnego węzła ciepłowniczego zasilanego z m.s.c. w Warszawie. Dr inż. Maciej Chorzelski
10. Możliwości ograniczenia emisji ze średnich źródeł spalania (od 1 do 50 MW) w związku z perspektywą wprowadzenia nowej dyrektywy UE. Dr inż. Maciej Chorzelski
11. Analiza pracy i możliwości poprawy pracy układów pompowych w istniejącym źródle ciepła. Dr inż. Maciej Chorzelski
12. Możliwości ograniczenia emisji ze spalarni odpadów komunalnych – zagadnienia wybrane ( dobra znajomość j. angielskiego) Dr inż. Maciej Chorzelski
13. Możliwości zastosowania technologii BAT w źródłach ciepłowniczych (j. Ang. ). Dr inż. Maciej Chorzelski
14. Porównanie dostępnych na rynku kotłów na paliwo stałe o mocy (w paliwie) 1-5 MW. Dr inż. Maciej Chorzelski
15. Zgazowanie węgla, biomasy, odpadów komunalnych i osadów ściekowych. (Wskazana znajomość chemii i j. angielskiego). Dr inż. Maciej Chorzelski
16. Analiza możliwości budowy nowego miejskiego źródła ciepła z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska i limitów emisji CO2. (magisterski). Dr inż. Maciej Chorzelski
17. Analiza celowości wprowadzania układów skojarzonych w krajowych systemach ciepłowniczych. Dr inż. Maciej Chorzelski
18. Zastosowanie oleju termicznego(termalnego) jako nośnika ciepła. Dr inż. Maciej Chorzelski
19. Analiza celowości wprowadzania układów produkcji ciepła opartych o OZE w krajowych systemach ciepłowniczych. Dr inż. Maciej Chorzelski
20. Sposoby doboru materiałów na rury ( instalacyjne, ciepłownicze) w zależności od zastosowania. Dr inż. Maciej Chorzelski
21. Zagadnienia korozji w rurociągach stalowych.( j. ang.) Dr inż. Maciej Chorzelski
22. Analiza możliwości i zasadności stosowania innych niż krotność wymian wskaźników szczelności systemu ciepłowniczego. Dr inż. Maciej Chorzelski
23. Możliwość oceny żywotności rurociągów ciepłowniczych ( wskazana znajomość wytrzymałości materiałów, chemii(korozja) i języka angielskiego) Dr inż. Maciej Chorzelski
24. Wpływ pojęcia „efektywny system ciepłowniczy” na istniejące systemy ciepłownicze. Dr inż. Maciej Chorzelski
25. Badania opłacalności techniki kondensacyjnej w kotłach na paliwo stałe (warunkowo- jeśli zostanie uruchomione stanowisko badawcze). Dr inż. Maciej Chorzelski
26. Ew. temat dyplomu zaproponowany i wykonywany we współpracy z VEOLIĄ. Dr inż. Maciej Chorzelski
27. Istnieje możliwość indywidualnego ustalania tematu pracy – np. w oparciu o materiały dyplomanta ( osoby zatrudnione w firmach ciepłowniczych czy zakładach przemysłowych) Zakres prac: analiza możliwości obniżenia zużycia energii w systemie cieplnym zakładu, porównanie rozwiązań technicznych węzłów ciepłowniczych projektowanych w oparciu o zalecenia VEOLIA/SPEC i PEC w miejscowości XXX, zagadnienia modernizacji układów pompowych etc. Dr inż. Maciej Chorzelski
28. Analiza zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło systemowe grupy budynków z możliwością przyłączenia nowych odbiorców. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
29. Metody zmniejszenia wskaźnika nakładu energii pierwotnej ciepła systemowego. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
30. Analiza ekonomiczna budowy lokalnej instalacji trigeneracji dla grupy budynków biurowych. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
31. Analiza modernizacji budynku wielorodzinnego ze zmianą źródła ciepła. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
32. Analiza ekonomiczna, ekologiczna i energetyczna zasilania budynku zamieszkania zbiorowego w ciepło i energię elektryczną Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
33. Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Dr inż. Małgorzata Kwestarz
34. Analiza techniczno-ekonomiczna produkcji energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w skali mikro Dr inż. Małgorzata Kwestarz
35. Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
36. Analiza ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczej i jej wpływ na plan remontowy Dr inż. Małgorzata Kwestarz
37. Analiza techniczno-ekonomiczna zagospodarowania biogazu generowanego w biogazowi przemysłowej/rolniczej Dr inż. Małgorzata Kwestarz
38. Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania energii wiatru na terenie zurbanizowanym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
39. Analiza techniczno-ekonomiczna magazynowania ciepła w skali domu jednorodzinnego Dr inż. Małgorzata Kwestarz
40. Analiza regulacji prawnych na rynku ciepła w Polsce na przykładzie konstrukcji i analizy wrażliwości taryfy za ciepło Dr inż. Małgorzata Kwestarz
41. Analiza techniczno-ekonomiczna stosowanych technologii oczyszczania spalin w elektrociepłowni miejskiej spalającej węgiel kamienny i gaz ziemny w kontekście gospodarki niskoemisyjnej Dr inż. Małgorzata Kwestarz
42. Analiza finasowo-prawna rynku paliw w Unii Europejskiej z perspektywy możliwości zakupu gazu ziemnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Polsce Dr inż. Małgorzata Kwestarz
43. Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji węzłów ciepłowniczych grupowych w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
44. Analiza techniczno-ekonomiczna układów pompowych w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
45. Kotłownia opalana gazem/olejem/węglem/biomasą jako źródło zaopatrzenia w ciepło budynku mieszkalnego/usługowego/użyteczności publicznej Dr inż. Jarosław Olszak
46. Audyty energetyczne budynków mieszkalnych. Porównanie wyników audytów z rzeczywistym zużyciem ciepła po termomodernizacji. (możliwość dostępu do wykonanych audytów i do danych historycznych zużycia ciepła w budynkach) Dr inż. Jarosław Olszak
47. Zaopatrzenie w ciepło budynku mieszkalnego (jednorodzinnego, wielorodzinnego)w oparciu o najlepsze dostępne techniki. Analiza techniczna i ekonomiczna wybranego rozwiązania. Dr inż. Jarosław Olszak
48. Efekt energetyczny, ekonomiczny i ekologiczny termomodernizacji budynku mieszkalnego zasilanego w ciepło z kotłowni lokalnej/węzła ciepłowniczego. Dr inż. Jarosław Olszak
49. Wykorzystanie energii odnawialnej do zaopatrzenia w ciepło budynku mieszkalnego. (dom jednorodzinny lub wielorodzinny, wykorzystanie energii słonecznej,wymiennikówgruntowych lub biomasy - np. kominek z płaszczem wodnym) Dr inż. Jarosław Olszak
50. Metody oceny efektów działań energooszczędnych na podstawie wybranego przedsięwzięcia. (kryteria energetyczne, ekonomiczne, środowiskowe) Dr inż. Jarosław Olszak
51. Analiza czynników wpływających na cenę ciepła w polskich systemach ciepłowniczych. Dr inż. Jarosław Olszak
52. Straty ciepła w węźle ciepłowniczym. Przyczyny, konsekwencje, sposoby ograniczania. Dr inż. Jarosław Olszak
53. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach jednorodzinnych. Analiza techniczno-ekonimiczna z uwzględnieniem warunków klimatycznych. Dr inż. Jarosław Olszak
54. Temat do uzgodnienia z dyplomantem, uwzględniający jego praktykę i zainteresowania Dr inż. Jarosław Olszak
55. Analiza rozwiązań technicznych prowadzenia sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w skarpach. Dr inż. Małgorzata Ziombska
56. Rozwiązania projektowe sieci ciepłowniczej doprowadzającej nośnik ciepła do zespołu budynków Dr inż. Małgorzata Ziombska
57. Porównanie metod prognozowania obciążeń systemów. (Comparison of load forecasting techniques) Dr inż. Frits Uilhoorn
58. Ryzyko tworzenia hydratów w gazociągach wysokiego ciśnienia i metody zapobiegania. (Risk of hydrate formation in high pressure pipelines and their prevention techniques) Dr inż. Frits Uilhoorn
59. Wpływ mieszania wodoru z gazem ziemnym na właściwości termodynamiczne oceniany przy użyciu różnych równań stanu. (Impact of hydrogen mixed with natural gas on thermodynamic properties evaluated with different equations of state) Dr inż. Frits Uilhoorn
60. Projekt instalacji kolektorów cieczowych dla domu jednorodzinnego. Dr inż. Andrzej Wiszniewski
61. Projekt instalacji gruntowej pompy ciepła dla domu jednorodzinnego. Dr inż. Andrzej Wiszniewski
62. Analiza współpracy rurowego gruntowego wymiennika ciepła z instalacją wentylacyjną w budynku jednorodzinnym Dr inż. Andrzej Wiszniewski
63. Projekt i analiza opłacalności instalacji paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię na potrzeby części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego Dr inż. Andrzej Wiszniewski
64. Przepływ gazu w stanie ustalonym dla gazociągów średniego ciśnienia – przykłady obliczeń. Dr inż. Maciej Witek
65. Zastosowanie różnych typów gazomierzy do pomiarów objętości gazu ziemnego – analiza porównawcza. Dr inż. Maciej Witek
66. Zastosowanie reduktorów w instalacjach redukcji ciśnienia gazu na przyłączach – przykłady doboru. Dr inż. Maciej Witek
67. Reduktory do zastosowań na przyłączach gazowych – analiza rozwiązań technicznych. Dr inż. Maciej Witek
68. Stacje gazowe w systemach dystrybucji gazu – rozwiązania projektowe Dr inż. Maciej Witek
69. Metody zewnętrzne wykrywania nieszczelności w gazociągach. Dr inż. Łukasz Kotyński
70. Programowe metody wykrywania nieszczelności w gazociągach. Dr inż. Łukasz Kotyński
71. Aplikacje do symulacji sieci wodociągowych – praktyczne możliwości wykorzystania. Dr inż. Łukasz Kotyński
72. Aplikacje do symulacji sieci kanalizacyjnych ciśnieniowych – praktyczne możliwości wykorzystania. Dr inż. Łukasz Kotyński
Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator