Studia inżynierskie

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH

ZAKŁAD BIOLOGII

Lp. Temat pracy Promotor
1 Ocena właściwości antybakteryjnych materiałów filtracyjnych modyfikowanych nanocząstkami na bazie TiO2 i Al2O3 prof. dr hab. Ewa Karwowska
2 Ocena występowania karbapenamaz u bakterii lekoopornych izolowanych z różnych środowisk prof. dr hab. Ewa Karwowska
3 Badania immobilizacji mikroorganizmów w nośnikach stałych dr Ewa Zborowska
4 Biotworzywa (nie)biodegradowalne – fakty i mity dr hab. inż. Adam Muszyński
5 Biosurfaktanty – analiza możliwości zastąpienia tradycyjnych SPC dr hab. inż. Adam Muszyński
6 Ekotoksyczność mieszanin substancji farmaceutycznych dr Katarzyna Affek
7 Wpływ zaszczepienia w testach biodegradacji fenoli w środowisku wodnym dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka
8 Dobór testów do oceny biodegradacji soli kwasów organicznych w środowisku wodnym dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka
9 Wykorzystanie mikroorganizmów tlenowych w ochronie środowiska dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska
10 Obecność bakterii lekoopornych w wodzie z wybranych studni oligoceńskich w Warszawie. dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska

 

ZAKŁAD ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Lp. Temat pracy Promotor
1. Analiza efektywności działania stacji uzdatniania wody podziemnejdla potrzeb miasta N dr inż. Marek Apolinarski
2. Analiza efektywności pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości W dr inż. Marek Apolinarski
3. Projekt modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości K dr inż. Marek Apolinarski
4. Analiza metod wymiarowania oraz projekt korzeniowej oczyszczalni ścieków dla niewielkiej jednostki osadniczej dr inż. Marek Apolinarski
5. Analiza techniczno-ekonomiczna beztlenowych metod oczyszczania ścieków przemysłowych i bytowo-gospodarczych dr inż. Marek Apolinarski
6. Analiza koncepcji rozbudowy lub przebudowy wybranego systemu kanalizacji dla wybranej gminy prof. Stanisław Biedugnis
7. Wpływ pracy oczyszczalni ścieków bytowo – gospodarczych na bezpieczeństwo ekologiczne wybranej miejscowości prof. Stanisław Biedugnis
8. Ocena procesu eksploatacyjnego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w wybranej miejscowości prof. Stanisław Biedugnis
9. Koncepcja systemu kanalizacji dla wybranego obszaru prof. Stanisław Biedugnis
10. Identyfikacja i analiza zagrożeń w zagospodarowaniu odpadów komunalnych prof. Stanisław Biedugnis
11. Ocena ryzyka awaryjności sieci wodociągowej prof. Stanisław Biedugnis
12. Ocena ryzyka awaryjności sieci kanalizacyjnej prof. Stanisław Biedugnis
13. Technologiczne i techniczne rozwiązanie zaopatrzenia w wodę w wybranej gminie dr inż. Małgorzata Perchuć
14. Technologiczne i techniczne rozwiązanie zaopatrzenia w wybranym zakładzie przemysłowym. dr inż. Małgorzata Perchuć
15. Koncepcja technologiczna lokalnej stacji oczyszczania wody dla wybranego ujęcia wody podziemnej w domu jednorodzinnym dr inż. Małgorzata Perchuć
16. Koncepcja technologiczna stacji oczyszczania wody dla ujęcia wody podziemnej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi. dr inż. Małgorzata Perchuć
17. Projekt modernizacji istniejącej pompowni ścieków. Maciej Ways
18. Projekt kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej dla jednostki osadniczej. Maciej Ways
19. Projekt kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej dla jednostki osadniczej. Maciej Ways
20. Projekt pompowni ścieków wraz z wariantowym układem przewodów tłocznych. Maciej Ways
21. Opracowanie układu technologicznego stacji uzdatniania wody powierzchniowej o średniej wydajności 84 000 m3/d doc. dr inż. Jacek Wąsowski
22. Opracowanie układu technologicznego stacji uzdatniania wody podziemnej o średniej wydajności  1900 m3/d doc. dr inż. Jacek Wąsowski
23. Analiza efektywności oczyszczania ścieków wybranej oczyszczalni komunalnej (1 osoba) dr inż. Katarzyna Umiejewska
24. Analiza gospodarki osadowej na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków 1 osoba dr inż. Katarzyna Umiejewska
25. Analiza rozwiązań oczyszczania ścieków dla wybranej gminy 1osoba dr inż. Katarzyna Umiejewska
26. Badania wstępne nad procesem sorpcji zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych 2 osoby

dr inż. Katarzyna Umiejewska

27. Przegląd urządzeń stosowanych do flotacji zanieczyszczeń ze ścieków 1 osoba dr inż. Katarzyna Umiejewska
28. Analiza efektywności przydomowych oczyszczalni ścieków na przykładzie wybranej gminy 1 osoba dr inż. Katarzyna Umiejewska
29. Analiza rozwiązań materiałowych stosowanych do budowy sieci wodociągowych w Polsce i na świecie prof. Marian Kwietniewski
30. Analiza rozwiązań materiałowych stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych w Polsce i na świecie prof. Marian Kwietniewski
31. Analiza zakresu stosowania technik odnowy przewodów wodociągowych w Polsce i na świecie prof. Marian Kwietniewski
32. Analiza zakresu stosowania technik odnowy przewodów kanalizacyjnych w Polsce i na świecie prof. Marian Kwietniewski
33. Analiza zakresu wykorzystania baz danych typu GIS do zarządzania infrastrukturą wod-kan w Polsce i na świecie prof. Marian Kwietniewski
34. Analiza efektywności oczyszczania ścieków w wybranej oczyszczalni ścieków komunalnych (1 osoba) Dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł
35. Projekty instalacji przeciwpożarowych (tryskacze, mgła wodna, hydranty) w budynkach niskich, średnich i wysokich o różnych przeznaczeniach do użytkowania. dr inż. Agnieszka Malesińska
36. Projekt instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych w budynkach o różnym przeznaczeniu. dr inż. Agnieszka Malesińska
37. Projekty instalacji kanalizacyjnych dualnych (zielony certyfikat budynków). dr inż. Agnieszka Malesińska
38. Projekt zagospodarowania wód opadowych. dr inż. Agnieszka Malesińska
39. Sposoby mocowania instalacji. dr inż. Agnieszka Malesińska
40. Obliczenia parametrów hydraulicznych (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, rowy, przepusty itp.) dr inż. Agnieszka Malesińska
41. Projekt gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków dr inż. Ryszard Wenda
42. Projekt rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków dr inż. Ryszard Wenda
43. Projekt systemu odprowadzania wód zużytych z terenu zabudowy siedliskowej dr inż. Ryszard Wenda
44. Opracowanie prognozy zużycia wody i ilości ścieków dla lat 2000-2030 dla wybranego miasta. dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
45. Strategia zaopatrzenia w wodę w perspektywie dla wybranego miasta (praca projektowo – studialna) dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
46. Strategia odprowadzania ścieków dla wybranego miasta w okresie perspektywicznym ( praca projektowo – studialna) dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
47. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji (praca studialna) dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
48. Analiza możliwości zastosowania decentralnego systemu odprowadzania wód (ścieków) opadowych w wybranym mieście) (praca projektowo – studialna) dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
49. Analiza zmienności zużycia wody i ilości ilości odprowadzanych ścieków w Polsce na podstawie danych GUS i opracowanie prognozy zapotrzebowania na wodę i ilości ścieków do roku 2025 dla wybranego miasta. dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
50. Usługi wodociągowe i kanalizacyjne. Organizacja i koszty dr inż. Elżbieta Osuch - Pajdzińska
51. Analiza jakości usług zbiorowego Zaopatrzenia w wodę i Odprowadzania Ścieków na terenie miasta/gminy. dr inż. Halina Kłoss- Trębaczkiewicz
52. Analiza gospodarki wodno-ściekowej w mieście/gminie. dr inż. Halina Kłoss- Trębaczkiewicz
53. Zaopatrzenie w wodę miasta/gminy – diagnoza stany i kierunki poprawy dr inż. Halina Kłoss- Trębaczkiewicz
54. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w mieście/gminie – diagnoza stanu i kierunki poprawy. dr inż. Halina Kłoss- Trębaczkiewicz
55. Analiza problemu służebności przesyłu w aspekcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. (praca analityczno-opisowa 1 osoba) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
56. Projekt sieci kanalizacji bytowo-gospodarczej wraz z przyłączami dla miejscowości XXX. (praca projektowa 1 osoba) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
57. Analiza problemu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków w obrębie dróg szybkiego ruchu (autostrad). (praca projektowo-opisowa 1 osoba) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
58. Analiza problemu awaryjności w procedurze PAS 55. (praca analityczno-opisowa 1 osoba) dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
59. Badania wstępne nad procesem zarastania przewodów z tworzyw sztucznych i metody ich oczyszczania (2 osoby) dr inż. K. Umiejewska, dr inż. K.Miszta -Kruk
60. Analiza zasad hydraulicznego równoważenia obiegów cyrkulacyjnych w instalacjach ciepłej wody (Praca o charakterze projektowym dla 1 osoby) dr inż. Jarosław Chudzicki
61. Analiza rozwiązań układów pompowych stosowanych w pompowniach II stopnia (Praca studialno-projektowa dla 1-2 osób) dr inż. Jarosław Chudzicki
62. Efektywność usuwania pochodnych farmaceutyków w procesach uzdatniania wody doc. dr inż. Jacek Wąsowski
63. Analiza kosztów funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dr inż. Beata Karolinczak
64. Ocena systemu gospodarowania nieczystościami ciekłymi w wybranej gminie dr inż. Beata Karolinczak
65. Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków dla wybranego gospodarstwa domowego dr inż. Beata Karolinczak
66. Analiza gospodarki wodno-ściekowa w wybranej gminie dr inż. Beata Karolinczak
67. Ocena efektywności technologicznej i ekonomicznej wybranej oczyszczalni ścieków dr inż. Beata Karolinczak
68. Wykorzystanie aplikacji WaterNetGen do wymiarowania sieci wodociągowych  Dr inż. Mirosław Sudoł
69. Zastosowanie aplikacji Qgis do obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowych przy wykorzystaniu wtyczki GHydraulics Dr inż. Mirosław Sudoł
70. Zastosowanie aplikacji Qgis do obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowych przy wykorzystaniu wtyczki QEpanet  Dr inż. Mirosław Sudoł
71. Zastosowanie aplikacji Qgis do obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowych przy wykorzystaniu wtyczki qgis_epanet Dr inż. Mirosław Sudoł
72. Zastosowanie aplikacji Qgis do obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacyjnych przy wykorzystaniu wtyczki Qesg Dr inż. Mirosław Sudoł
73. Zastosowanie programu Epanet do wspomagania eksploatacji sieci wodociągowej w wybranym mieście prof. Marian Kwietniewski
74. Zastosowanie programu SWMM do wspomagania eksploatacji sieci kanalizacyjnej w wybranym mieście prof. Marian Kwietniewski
75. Ocena awaryjności sieci wodociągowej w wybranym mieście prof. Marian Kwietniewski
76. Ocena awaryjności sieci kanalizacyjnej w wybranym mieście prof. Marian Kwietniewski
77. Plany Bezpieczeństwa Wody - zakres i zasady wdrażania prof. Marian Kwietniewski
78. Regulacja ciśnienia w sieci wodociągowej na przykładzie miasta N prof. Marian Kwietniewski
79. Nowoczesne bzwykopowe technologie odnowy przewodów wodociągowych - analiza porównawcza prof. Marian Kwietniewski
80. Monitoring on-line jakości wody w sieciach wodociągowych - analiza nowych technologii i urządzeń prof. Marian Kwietniewski

 

ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI

Lp. Temat pracy Promotor
1 Właściwości zaczynów i zapraw z dodatkiem wybranych ubocznych produktów spalania. dr inż. Agnieszka Machowska
2 Kształtowanie parametrów betonu dodatkiem wybranych ubocznych produktów spalania dr inż. Agnieszka Machowska
3 Właściwości filtracyjne i wytrzymałościowe zawiesin twardniejących na bazie ubocznych produktów spalania dr inż. Agnieszka Machowska
4 Projekt konstrukcji nośnej dachu hali sportowej z drewna klejonego warstwowo dr inż. Agnieszka Machowska
5 Projekt konstrukcji dachu hali przemysłowej w postaci kratownicy stalowej dr inż. Agnieszka Machowska
6 Projekt ujęcia i zagospodarowania wód opadowych z terenu działki o zabudowie jednorodzinnej dr inż. Agnieszka Machowska
7 Zagospodarowanie wody deszczowej z obszaru o zabudowie w postaci centrum sportu i rekreacji / centrum handlowego / osiedla bloków mieszkalnych dr inż. Agnieszka Machowska
8 Ocena stanu urządzeń wodnych Kanału Bródnowskiego i możliwości ich renowacji doc. dr inż. Piotr Kuźniar
9 Koncepcja poprawy przepustowości Kanału Wawerskiego doc. dr inż. Piotr Kuźniar
10 Analiza stanu zabudowy regulacyjnej Wisły w rejonie Miedzeszyna wraz z koncepcja prac remontowych doc. dr inż. Piotr Kuźniar
11 Analiza hydrauliczna świateł mostów warszawskich w oparciu o wytyczne GDDKiA doc. dr inż. Piotr Kuźniar
12 Analiza porównawcza metod hydrologicznych służących do określania przepływów miarodajnych doc. dr inż. Piotr Kuźniar
13 Analiza doświadczalna współczynnika wydatku niezatopionego otworu kołowego wraz z oceną możliwości obliczania wydatku jak dla otworu hydraulicznie małego prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
14 Doświadczalne charakterystyki hydrauliczne przelewów szczelinowych prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
15 Metody łagodzenia uderzenia hydraulicznego prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
16 Analiza pracy kompensatorów dławicowych na przykładzie instalacji hydrotransportu Miejsca Magazynowania Odpadów Paleniskowych w Rzeszowie dr inż. Agnieszka Dąbska
17 Projekt geotechniczny posadowienia zapory ziemnej dr inż. Agnieszka Dąbska
18 Projekt geotechniczny posadowienia zapory betonowej dr inż. Agnieszka Dąbska
19 Projekt geotechniczny posadowienia jazu dr inż. Agnieszka Dąbska
20 Projekt geotechniczny posadowienia wału przeciwpowodziowego dr inż. Agnieszka Dąbska
21 Posadowienie naziemnych zbiorników stalowych w ujęciu Polskich Norm i Norm Europejskich dr inż. Agnieszka Dąbska
22 Posadowienie podziemnych zbiorników stalowych w ujęciu Polskich Norm i Norm Europejskich dr inż. Agnieszka Dąbska
23 Posadowienie zbiorników stalowych kulistych w ujęciu Polskich Norm i Norm Europejskich dr inż. Agnieszka Dąbska
24 Posadowienie zbiorników stalowych wieżowych w ujęciu Polskich Norm i Norm Europejskich dr inż. Agnieszka Dąbska
25 Koncepcja małej elektrowni wodnej na rzece Jeziorce w miejscowości Konstancin – Jeziorna mgr inż. Adam Kasprzak
26 Wykorzystanie programu Z-Soil do opracowania koncepcji modernizacji wybranego odcinka wału mgr inż. Adam Kasprzak
27 Analiza metod napraw i wzmocnienia kolektorów ściekowych mgr inż. Adam Kasprzak
28 Analiza wzmocnienia fundamentów budynki posadowionego na skarpie w rejonie aktywnego osuwiska mgr inż. Adam Kasprzak
29 Koncepcja posadowienia zbiornika cylindrycznego na gruncie niejednorodnym mgr inż. Adam Kasprzak
30 Wybrane właściwości fizyczne popiołów z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. mgr inż. Łukasz Szarek
31 Wpływ dodatku popiołów z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych na wybrane właściwości betonu. mgr inż. Łukasz Szarek
32 Wpływ dodatku popiołów z termicznego przekształcania odpadów komunalnych na wybrane właściwości betonu. mgr inż. Łukasz Szarek
33 Wpływ dodatku popiołów z termicznego przekształcania odpadów komunalnych na wybrane właściwości zawiesin twardniejących. mgr inż. Łukasz Szarek
34 Porównanie metod badawczych wymywania metali ciężkich z materiałów budowlanych mgr inż. Łukasz Szarek
35 Porównanie wybranych właściwości popiołów oraz żużli z termicznego przekształcania odpadów komunalnych. mgr inż. Łukasz Szarek
36 Zastosowanie geosyntetyków w budowlach hydrotechnicznych dr inż. Zbigniew Chacińśki
37 Metody umacniania i regulacji rowów melioracyjnych dr inż. Zbigniew Chacińśki
38 Materiały i technologie stosowane w zabudowie regulacyjnej rzek dr inż. Zbigniew Chacińśki
39 Techniczne metody powierzchniowego wzmacniania skarp wykopów i nasypów budowlanych dr inż. Zbigniew Chacińśki
40 Metody podziemnego grawitacyjnego odwodnienia dr inż. Zbigniew Chacińśki
41 Odwodnienia skarpowe nasypów i wykopów budowlanych dr inż. Zbigniew Chacińśki
42 Metody wzmacniania słabonośnego podłoża gruntowego pod nasypami hydrotechnicznymi dr inż. Zbigniew Chacińśki
43 Odprowadzanie wód opadowych do ziemi poprzez zbiorniki infiltracyjne dr inż. Zbigniew Chacińśki
44 Analiza możliwości wykonania posadowienia jazu w trudnych warunkach gruntowych dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
45 Analiza wpływu długości ścian szczelinowych na odwodnienie wykopu fundamentowego. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
46 Porównanie możliwości zastosowania różnych rodzajów zamknięć dla przykładowego jazu. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
47 Porównanie możliwości różnych metod umocnień (zabezpieczeń) skarp obiektów piętrzących wodę. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
48 Analiza możliwości zastosowania systemów komórkowych w inżynierii wodnej. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
49 Analiza możliwości zastosowania dodatków wapna palonego w geotechnice i w inżynierii wodnej. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
50 Analiza możliwości zastosowania gruntu techniczne upłynnionego w geotechnice i w inżynierii wodnej. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
51 Porównanie metod odstraszania ryb od wlotów do elektrowni. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
52 Porównanie rozwiązań przepławek dla ryb w rejonie stopni wodnych. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
53 Porównanie turbin w MEW pod kątem bezpieczeństwa ryb. dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW
54 Doświadczalna analiza wpływu przymknięcia zaworu na zjawisko uderzenia hydraulicznego mgr inż. Michał Kubrak
55 Doświadczalna analiza wpływu nieszczelności rurociągu na przebieg zjawiska uderzenia hydraulicznego mgr inż. Michał Kubrak
56 Doświadczalna analiza hydraulicznych warunków pracy wybranych przelewów o ostrej krawędzi mgr inż. Michał Kubrak
57 Doświadczalna analiza hydraulicznych warunków pracy wybranych przelewów o szerokiej koronie mgr inż. Michał Kubrak
58 Zastosowanie programu Simulation CFD do analizy hydraulicznych parametrów przepływu w krótkich przewodach ciśnieniowych mgr inż. Michał Kubrak
59 Projekt inwestycji ekologicznych towarzyszących budowie stopnia wodnego Malczyce. dr hab. inż. Jan Winter prof. PW
60 Projekt ochrony przeciwpowodziowej dla powiatu (wybranego) dr hab. inż. Jan Winter prof. PW
61 Wykorzystanie gabionów w budownictwie wodnym i lądowym. dr hab. inż. Jan Winter prof. PW
62 Projekt regulacji rzeki górskiej z wykorzystaniem gabionów. dr hab. inż. Jan Winter prof. PW
63 Rewitalizacja Kanału Elbląskiego dr hab. inż. Jan Winter prof. PW

 

KATEDRA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Lp. Temat pracy - studia stacjonarne Promotor
1 Analiza rozkładu przestrzennego zawartości jonów nieorganicznych w pyle zawieszonym w wybranych lokalizacjach w Polsce prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
2 Analiza zawartości metali śladowych w pyle zawieszonym w wybranych lokalizacjach w Polsce prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
3 Ocena narażenia mieszkańców wybranych aglomeracji w Polsce na stężenia ozonu troposferycznego dr inż. Magdalena Reizer
4 Ocena zagrożenia wybranych ekosystemów roślinnych w Polsce związanego ze stężeniami ozonu troposferycznego dr inż. Magdalena Reizer
5 Ocena przydatności wybranych indeksów jakości powietrza do informowania społeczeństwa o stanie jakości powietrza dr inż. Magdalena Reizer
6 Analiza zmienności sezonowej zawartości węgla organicznego w pyle PM2,5 w Warszawie dr inż. Magdalena Reizer
7 Określenie przyczyn i skutków zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego trichloroetenem i tetrachloroetenem w Polsce, w tym inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych tri- i tetrachloroetenem oraz analiza przypadków zanieczyszczenia środowiska tymi zanieczyszczeniami (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
8 Analiza możliwości stosowania w pracach rekultywacyjnych roślin wykorzystywanych jako źródło biomasy do celów energetycznych (OŚ/GO-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
9 Zasady dobierania roślin do rekultywacji biologicznej (w kierunku przyrodniczym lub leśnym) (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
10 Analiza struktury i zróżnicowania kosztów prac rekultywacyjnych oraz możliwości ich minimalizacji (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
11 Analiza czasu trwania procedury wydawania decyzji środowiskowych. Porównanie teorii (wymagań formalnych) z praktyką. Przyczyny wydłużania czasu wydawania postanowień i decyzji w sprawie OOŚ oraz możliwości skrócenia tego czasu (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
12 Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i/lub odpadowej oraz możliwości ograniczenia ich uciążliwości (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
13 Rozwiązania metodyczne oceny oddziaływania zapachowego stosowane w Polsce w procedurach SOOŚ i OOŚ (prognoza i raport) (OŚ-stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
14 Metody oceny sprawdzalności prognoz meteorologicznych Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
15 Analiza opłacalności instalacji fotowoltaicznej w budynku jednorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
16 Analiza opłacalności instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
17 Analiza opłacalności instalacji ogrzewania słonecznegoj w budynku użyteczności publicznej Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
18 Analiza opłacalności instalacji ogrzewania słonecznegoj w budynku jednorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
19 Analiza opłacalności instalacji ogrzewania słonecznegoj w budynku wielorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
20 Porównanie możliwych rozwiązań instalacji fotowoltaicznych w budynku jednorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
21 Ocena celowości zastosowania instalacji fotowoltaicznej w domku letniskowym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
22 Ocena celowości zastosowania systemu ogrzewania słonecznego w domku letniskowym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
23 Ocena celowości zastosowania instalacji fotowoltaicznej w hotelu górskim Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
24 Ocena celowości zastosowania systemu ogrzewania słonecznego w hotelu górskim Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
25 Ocena celowości zastosowania instalacji fotowoltaicznej w schronisku turystycznym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
26 Ocena celowości zastosowania systemu ogrzewania słonecznego w schronisku turystycznym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
27 Ocena zasobów energetycznych i opłacalności farmy wiatrowej o mocy 15 MW w wybranej lokalizacji na obszarze Polski północnej Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
28 Ocena zasobów energetycznych wiatru w przybrzeżnej strefie Bałtyku na podstawie wyników modelowania mezoskalowego Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
29 Analiza możliwości wykorzystania niskonapięciowej instalacji fotowoltaicznej w budynku jednorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
30 Analiza możliwości wykorzystania niskonapięciowej instalacji fotowoltaicznej w domku letniskowym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
31 Analiza możliwości wykorzystania niskonapięciowej instalacji fotowoltaicznej w obiektach turystycznych Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
32 Analiza opłacalności instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
33 Analiza opłacalności instalacji ogrzewania słonecznego w budynku użyteczności publicznej Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
34 Analiza opłacalności instalacji ogrzewania słonecznego w budynku jednorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
35 Analiza opłacalności instalacji ogrzewania słonecznego w budynku wielorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
36 Analiza opłacalności instalacji fotowoltaicznej w budynku jednorodzinnym Prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki
37 Analiza możliwości wykorzystania pakietu Model Evaluation Tool (MET) do weryfikacji prognoz meteorologicznych z modelu GEM dr inż. Małgorzata Zdunek
38 Opracowanie algorytmu wyznaczania syntetycznego sondażu aerologicznego w drobnoskalowej symulacji numerycznym modelem meteorologicznym dr inż. Małgorzata Zdunek
39 Opracowanie systemu wizualnej weryfikacji bieżącej prognozy pogody na podstawie danych meteorologicznych dostępnych w depeszach SYNOP i TEMP dr inż. Małgorzata Zdunek
40 Analiza wpływu topografii i pokrycia terenu na zróżnicowanie zasobów wiatrowych na podstawie wyników modelowania mezoskalowego. dr inż. Małgorzata Zdunek
41 Analiza sprawdzalności numerycznej prognozy wybranych wskaźników konwekcji w modelu GEM dr inż. Małgorzata Zdunek
42 Szacowanie zasobów energii słonecznej w Polsce na podstawie wyników modelowania mezoskalowego dr inż. Małgorzata Zdunek
43 Analiza stanu jakości powietrza w wybranych lokalizacjach przy użyciu pakietu OpenAir dr inż. Małgorzata Zdunek
44 Analiza czasowej i przestrzennej zmienność występowania groźnych zjawisk pogodowych na obszarze Polski na podstawie danych z ESWD (European Severe Weather Database) i depesz synoptycznych dr inż. Małgorzata Zdunek
45 Estimation of wind power production potential at selected sites in Poland dr inż. Małgorzata Zdunek
46 Analysis of air quality in selected cities using OpenAir package dr inż. Małgorzata Zdunek
47 Analysis of the profitability of photovoltaic installation in a detached house dr inż. Małgorzata Zdunek
48 Analysis of temporal and spatial variability of severe weather events in selected country based on ESWD (European Sever Weather Database) and surface synoptic reports dr inż. Małgorzata Zdunek
49 Analiza obserwowanego i modelowanego profilu ozonu troposferze w Europie Środkowej latach 2008-2010 dr inż. J. Strużewska
50 Analiza AOD i poziomu zanieczyszczenia pyłem w okresach epizodów wysokich stężęń ozonu w latach 2013-2015 w Polsce dr inż. J. Strużewska
51 Ocena sparwdzalności europejskiej prognozy jakości powietrza CAMS50 dla wybranych miast w Polsce dr inż. J. Strużewska
52 Porówanienie sparwdzalności 24-godzinnej, 48-godzinnej i 72-godzinne prognozy ozonu na wybranych stacjach w Polsce w okresie letnim w latach 2013-2015 dr inż. J. Strużewska
53 Analiza modelowanego i obserwowanego składu chemicznego pyły PM2,5 w Polsce w roku 2015 dr inż. J. Strużewska
54 Studium przypadku wpływu trasportu pyłu z płonącej biomasy na jakośc powietrza w Polace dr inż. J. Strużewska
55 Analysis of the observed and modelled vertical ozone distribution in Central Europe in 2008-2010 dr inż. J. Strużewska
56 Analysis of modelled and observed chemical speciation of PM2,5 in Poland in 2015 dr inż. J. Strużewska
57 Impact of biomass burning emssions on air quality over Poland - a case study dr inż. J. Strużewska
58 Aplikacja do przestrzennej (i czasowej) analizy charakterystyk stanu ekologicznego dla wybranych zlewni rzecznych. dr inż. Grzegorz Sinicyn
59 Wpływ pompowni melioracyjnych na jakość wód Zbiornika Zegrzyńskiego dr inż. Grzegorz Sinicyn
60 Opracowanie profilu hydrochemicznego dopływów Zbiornika Zegrzyńskiego dr inż. Grzegorz Sinicyn
61 Wpływ częstości prowadzenia pomiarów monitoringowych na wynik oceny stanu JCW – na przykładzie wybranego województwa. dr inż. Małgorzata Loga
62 Dokonanie oceny stanu JCW rzecznych nie objętych monitoringiem na podstawie istniejącej sieci pomiarowej PMŚ w wybranych zlewniach wyżynnych i górskich. dr inż. Małgorzata Loga
63 Podobieństwa czasowe i przestrzenne charakterystyk statystycznych dla wskaźników fizyczno-chemicznych monitoringu wód płynących dla wybranej zlewni rzecznej. dr inż. Małgorzata Loga
64 Oszacowanie ładunków zanieczyszczeń docierających do wybranych części wód rzecznych dla różnych wariantów zagospodarowania i użytkowania zlewni oraz wybranych scenariuszy działań naprawczych dr inż. Małgorzata Loga mgr inż.Paweł Gilewski
65 Testowanie metod optymalizacji częstości prowadzenia pomiarów monitoringowych dla wybranej zlewni rzecznej. dr inż. Małgorzata Loga
66 Porównanie statystycznych metod wyznaczania wody stu i tysiącletniej dr inż. Małgorzata Loga mgr inż. Marcin Kawka
67 Porównanie konceptualnych modeli opad-odpływ na przykładzie wybranej zlewni dr inż. Małgorzata Loga mgr inż. Marcin Kawka
68 Ocena stanu istniejącego gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego miasta /związku gmin/ gminy wraz z propozycją modernizacji organizacji systemu (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
69 Ocena porównawcza spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dot. uszczelnienia i lokalizacji dla wybranego składowiska odpadów (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
70 Koncepcja technologiczna modernizacji instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów na wybranym przykładzia (st. niestacjonarne) dr inż. Piotr Manczarski
71 Nowoczesne rozwiązania w systemach oczyszczania miast - przegląd, analiza, ocena (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
72 Ocena gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wybranego rejonu obsługi wraz z propozycją poprawy (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
73 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego zakładu przemysłowego (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
74 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego szpitala (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
75 Ocena funkcjonowania wybranego zakładu przetwarzania odpadów (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
76 Analiza i program poprawy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
77 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranej oczyszczalni ścieków (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
78 Analiza i ocena oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego miasta - oczyszczanie mechaniczne i/lub ręczne (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
79 Ocena zagospodarowania biomasy w wybranym rejonie obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
80 Przegląd i analiza wypełnień stosowanych w metodach biologicznego oczyszczania gazów (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
81 Ocena edukacji ekologicznej dla wybranego rejonu obsługi (st. niestacjonarne) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
82 Suszenie biologiczne w gospodarce odpadami (st. niestacjonarne) mgr inż. Urszula Pieniak
83 Analiza i ocena systemu gospodarki odpadami medycznymi w wybranym województwie. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
84 Analiza kosztów gospodarki odpadami w wybranej placówce służby zdrowia. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
85 Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w wybranym regionie gospodarki odpadami. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
86 Opracowanie procedury postępowania z odpadami medycznymi dla wybranego szpitala. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
87 Analiza opłacalności wybranego obiektu gospodarki odpadami (MBP, spalarnia odpadów komunalnych lub niebezpiecznych). (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
88 Porównanie systemów gospodarki odpadami w wybranych regionach (aspekty ekonomiczne, organizacyjne, środowiskowe). (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
89 Analiza jakości prowadzonej gospodarki odpadami w wybranym mieście w kontekście hierarchii sposobów postępowania z odpadami. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
90 Koncepcja systemu zarządzania gospodarką odpadami w wybranym zakładzie przetwarzania odpadów (podział obowiązków, obieg dokumentów, procedury) (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
91 Ocena możliwości lokalizacji obiektu gospodarki odpadowej na terenie wybranego regionu gospodarki odpadami. (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
92 Koncepcja programu unikania powstawania odpadów dla wybranego obiektu (duży hotel, szkoła lub inny obiekt użyteczności publicznej) (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
93 Ocena dostępnośći punktów selektywnmej zbiórki odpadów komunalnych (na przykładzie wybranego miasta) (st. niestacjonarne) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
94 Ocena stanu istniejącego gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego miasta /związku gmin/ gminy wraz z propozycją modernizacji organizacji systemu dr inż. Piotr Manczarski
95 Ocena porównawcza spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dot. uszczelnienia i lokalizacji dla wybranego składowiska odpadów dr inż. Piotr Manczarski
96 Nowoczesne rozwiązania w systemach oczyszczania miast - przegląd, analiza, ocena dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
97 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego zakładu przemysłowego dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
98 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego szpitala dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
99 Ocena funkcjonowania wybranego zakładu przetwarzania odpadów dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
100 Analiza i program poprawy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
101 Przegląd i analiza wypełnień stosowanych w metodach biologicznego oczyszczania gazów dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
102 Analiza i ocena oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego miasta - oczyszczanie mechaniczne i/lub ręczne dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
103 Ocena edukacji ekologicznej dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
104 Ocena zagospodarowania biomasy w wybranym rejonie obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
105 Suszenie biologiczne w gospodarce odpadami mgr inż. Urszula Pieniak
106 Analiza i ocena systemu gospodarki odpadami medycznymi w wybranym województwie. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
107 Analiza kosztów gospodarki odpadami w wybranej placówce służby zdrowia. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
108 Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w wybranym regionie gospodarki odpadami. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
109 Opracowanie procedury postępowania z odpadami medycznymi dla wybranego szpitala. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
110 Analiza opłacalności wybranego obiektu gospodarki odpadami (MBP, spalarnia odpadów komunalnych lub niebezpiecznych). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
111 Porównanie systemów gospodarki odpadami w wybranych regionach (aspekty ekonomiczne, organizacyjne, środowiskowe). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
112 Analiza jakości prowadzonej gospodarki odpadami w wybranym mieście w kontekście hierarchii sposobów postępowania z odpadami. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
113 Koncepcja systemu zarządzania gospodarką odpadami w wybranym zakładzie przetwarzania odpadów (podział obowiązków, obieg dokumentów, procedury) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
114 Ocena możliwości lokalizacji obiektu gospodarki odpadowej na terenie wybranego regionu gospodarki odpadami. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
115 Koncepcja programu unikania powstawania odpadów dla wybranego obiektu (duży hotel, szkoła lub inny obiekt użyteczności publicznej) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
116 Ocena dostępnośći punktów selektywnmej zbiórki odpadów komunalnych (na przykładzie wybranego miasta) dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
117 Analysis and assessment of municipal solid waste management for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
118 Analysis and assessment of selective collection of municipal waste for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
119 Current status of municipal solid waste management for your country dr inż. Piotr Manczarski
120 Conception of mechanical-biological waste treatment for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
121 Conception of segregation of municipal solid waste for the indicated city dr inż.Krystyna Lelicińska, mgr inż. Urszula Pieniak
122 Analysis of medical waste management system in the selected country. dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
123 Analysis of the possibilities of disposal of waste generated in hospitals in the context of existing legislation (in selected country). dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
124 Opracowanie modelu symulacyjnego wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego dr inż. Sylwester Tyszewski
125 Ocena możliwości lokalizacji i zaopatrzenia w wodę stawów rybnych w wybranej zlewni rzecznej (Liwiec, Pasłęka lub Grabowa) dr inż. Sylwester Tyszewski, dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska
126 Ocena możliwości lokalizacji i zaopatrzenia w wodę kompleksu nawadnianych użytków rolnych w wybranej zlewni rzecznej (Liwiec, Pasłęka lub Grabowa) dr inż. Sylwester Tyszewski, dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska
127 Modelowanie potrzeb wodnych oraz kryteria realizacji zadania zaopatrzenia w wodę stawów rybnych dr inż. Sylwester Tyszewski, dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska
128 Podstawy hydrologiczne bilansu wodnogospodarczego na przykładzie wybranej zlewni (Liwiec, Pasłęka lub Grabowa) dr inż. Sylwester Tyszewski
129 Wykorzystanie SIP do analizy czynników sprawczych w obszarze wybranej zlewni (Liwiec, Pasłęka lub Grabowa) dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska
130 Wykorzystanie SIP do oceny zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych w wybranej zlewni (Liwiec, Pasłęka lub Grabowa) dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska
131 Charakterystyka reżimu hydrologicznego wybranej rzeki (Liwiec, Pasłęka lub Grabowa) dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska
132 Żegluga w Polsce - możliwości i ograniczenia rozwoju dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska

 

KATEDRA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Lp. Temat pracy - studia niestacjonarne Promotor
1 Ocena stanu istniejącego gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego miasta /związku gmin/ gminy wraz z propozycją modernizacji organizacji systemu dr inż. Piotr Manczarski
2 Ocena porównawcza spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki dot. uszczelnienia i lokalizacji dla wybranego składowiska odpadów dr inż. Piotr Manczarski
3 Koncepcja technologiczna modernizacji instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów na wybranym przykładzia dr inż. Piotr Manczarski
4 Ocena gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wybranego rejonu obsługi wraz z propozycją poprawy dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
5 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego zakładu przemysłowego dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
6 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranego szpitala dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
7 Ocena funkcjonowania wybranego zakładu związanego z gospodarką odpadami (odzysku lub unieszkodliwiania) dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
8 Analiza i program poprawy gospodarki odpadami komunalnymi dla wybranego rejonu obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
9 Ocena gospodarki odpadami na terenie wybranej oczyszczalni ścieków dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
10 Analiza i ocena oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych dla wybranego miasta (dot. większych miast w Polsce) - oczyszczanie mechaniczne i/lub ręczne dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
11 Ocena zagospodarowania biomasy w wybranym rejonie obsługi dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
12 Termiczne przekształcanie odpadów - przegląd metod dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin
13 Przegląd technologii recyklingu organicznego metodą fermentacji metanowej frakcji ulegającej biodegradacji z odpadów komunalnych dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
14 Aspekty prawne i organizacyjne dla instalacji recyklingu organicznego i odzysku energetycznego odpadów ulegających biodegradacji . Przegląd rozwiązań zagranicznych i perspektywy wdrożenia w Polsce. dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
15 Przegląd i ocena przykładowej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji metodą ferementacji metanowej dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
16 Inwentaryzacja istniejących w Polsce instalacji biogazowych dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska
17 Koncepcja monitoringu oddziaływania na środowisko dla dużej oczyszczalni ścieków (IK-nie stacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
18 Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i/lub odpadowej oraz możliwości ograniczenia ich uciążliwości (IK-niestacjonarne) Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig
19 Porównanie statystycznych metod wyznaczania wody stu i tysiącletniej dr inż.. Małgorzata Loga mgr inż. Marcin Kawka
20 Porównanie konceptualnych modeli opad-odpływ na przykładzie wybranej zlewni dr inż.. Małgorzata Loga mgr inż. Marcin Kawka

 

ZAKŁAD INFORMATYKI I BADAŃ JAKOŚCI ŚRODOWISKA

Lp. Temat pracy Promotor
1. Analiza aktywności w zakresie wyboru sposobów przemieszczania się w systemie transportowym miasta. Dr inż. Artur Badyda
2. Analiza alternatywnych strategii rozwoju systemu transportowego Warszawy i związanych z nimi szans i zagrożeń dla środowiska miejskiego. Dr inż. Artur Badyda
3. Analiza bezpieczeństwa podróżowania w sieci drogowo-ulicznej Warszawy. Dr inż. Artur Badyda
4. Analiza jakości powietrza atmosferycznego w warunkach dużej aglomeracji miejskiej na przykładzie Warszawy. Dr inż. Artur Badyda
5. Analiza potrzeb, kosztów i korzyści wynikających z wprowadzania systemu pasów dla autobusów (tzw. bus-pasów) w miastach. Dr inż. Artur Badyda
6. Analiza zależności zmian natężenia hałasu komunikacyjnego od natężenia i struktury ruchu pojazdów i związanych z tym zagrożeń. Dr inż. Artur Badyda
7. Analiza zależności zmian poziomu zanieczyszczeń powietrza od natężenia i struktury ruchu pojazdów i związanych z tym zagrożeń. Dr inż. Artur Badyda
8. Oddziaływanie transportu na jakość życia w dużej aglomeracji miejskiej. Dr inż. Artur Badyda
9. Rozwój systemu komunikacji zbiorowej szansą dla poprawy jakości powietrza w Warszawie. Dr inż. Artur Badyda
10. Charakterystyka chemiczne osadów dennych rzek polskich Naturalne i antropogeniczne źródła zanieczyszczenia wód kadmem. Dr Małgorzata Wojtkowska
11. Mikrozanieczyszczenia nieorganiczne wód i ich wpływ na środowisko. Dr Małgorzata Wojtkowska
12. Analiza stężeń wybranych metali w rzece Wiśle na wysokości Warszawy. Dr Małgorzata Wojtkowska
13. Charakterystyka i występowanie związków mineralnych w środowisku wodnym. Dr Małgorzata Wojtkowska
14. Ocena stopnia kumulacji metali ciężkich w biomasie występującej w Potoku Służewieckim w okresie wegetacyjnym. Dr Małgorzata Wojtkowska
15. Usprawnienie przepływu informacji w zakresie emisji pomiędzy podmiotami korzystającymi ze środowiska a jednostkami administracji państwowej Dr inż. Mariusz Rogulski
16. Propozycja działań promujących kampanię „Sprzątanie świata” Dr inż. Mariusz Rogulski
17. Koncepcja systemu mobilnego monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
18. Analiza możliwości wyboru typu obiektów do instalacji mobilnych urządzeń do prowadzenia monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
19. Przegląd możliwości urządzeń służących do monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
20. Określenie grup docelowych zainteresowanych przenośnymi urządzeniami do monitoringu jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
21. Przegląd mobilnych systemów do badania jakości powietrza Dr inż. Mariusz Rogulski
22. Wpływ składowiska odpadów na wybrane elementy środowiska naturalnego. dr Krystyna Niesiobędzka
23. Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. dr Krystyna Niesiobędzka
24. Fizykochemiczna ocena jakości wody w hodowlanym stawie rybnym. dr Krystyna Niesiobędzka
25. Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń powodowanych przez emisję substancji niebezpiecznych z tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu na przykładzie m.st. Warszawy dr Dariusz Dmochowski
26. Nowoczesne technologie stosowane do redukcji i oczyszczania niebezpiecznych składników spalin, pochodzących z procesów spalania konwencjonalnych paliw dr Dariusz Dmochowski
27. Materiały budowlane zawierające azbest jako potencjalne źródło zanieczyszczenia wszystkich elementów środowiska naturalnego dr Dariusz Dmochowski
28. Analiza możliwości wystąpienia zagrożeń biologiczno-chemicznych dla ludności rekreacyjnie korzystającej ze zbiornika wód powierzchniowych położonego na terenie Parku Skaryszewskiego w Warszawie dr Dariusz Dmochowski
29. Analiza metod pobierania i gromadzenia danych o środowisku dr inż. Witold Sikorski
30. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem zmodyfikowanego procesu Fentona. dr Małgorzata Kucharska
31. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem procesu elektrochemicznego utleniania. dr Małgorzata Kucharska
32. Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem wybranych Wysokoefektywnych Procesów Utlenianiania. dr Małgorzata Kucharska
33. Badania nad usuwaniem chloro fenoli ze ścieków za pomocą wybranych Wysokoefektywnych Procesów Utleniania. dr Małgorzata Kucharska
34. Metale ciężkie docierające do mieszkań w środowisku wielkomiejskim. Dr Elżbieta Krajewska
35. Presje antropogeniczne wywierane na środowisko wodne wybranej rzeki Dr Elżbieta Krajewska

 

ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA

Lp. Temat pracy Promotor
1 Ocena warunków środowiska wewnętrznego w wybranych budynkach/grupach pomieszczeń (badania obiektywne i subiektywne), dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW
2 Modelowanie wymiany ciepła człowiek - otoczenie dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW
3 Analiza cieplnego wpływu człowieka na środowisko w pomieszczeniach dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW
4 Wpływ sytuacji specjalnych (np stres) na odczuwanie środowiska cieplnego dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW
5  Ocena parametrów cieplnych odzieży dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW
6  Analiza zachowań człowieka w budynkach dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW
7 Przegląd kryteriów doboru paneli grzewczo-chłodzących bazujących na rurkach ciepła Dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. PW
8 Projekt układu regulacji w 2- / 3- funkcyjnym węźle ciepłowniczym Dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. PW
9 Projekt układu sterowania pracą centrali instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej Dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. PW
10 Projekt stanowiska do ustawiania parametrów sterownika skonfigurowanego Dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. PW
11 Wykorzystanie systemów BIM - Building Information Modeling w projektowaniu Dr inż. Piotr Bartkiewicz
12 Wykorzystanie systemu Google Sketchup w modelowaniu budynków Dr inż. Piotr Bartkiewicz
13 Wykorzystanie aplikacji mobilnych do projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji. Dr inż. Piotr Bartkiewicz
14 Projekt wentylacji i klimatyzacji sal kinowych /szkoły tańca/ filharmonii Dr inż. Anna Charkowska
15 Projekt wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego w oparciu o wytyczne projektowania instalacji  rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia Dr inż. Anna Charkowska
16 Projekt instalacji klimatyzacyjnej z zastosowaniem systemu dwuczynnikowego w budynku biurowym (np. z zastosowaniem klimakonwektorów wentylatorowych, belek chłodniczych) Dr inż. Marta Chludzińska
17 Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych / w obiekcie przemysłowym / w obiekcie służby zdrowia Dr inż. Marta Chludzińska
18 Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach użyteczności publicznej / budynkach mieszkalnych / obiektach przemysłowych Dr inż. Jacek Hendiger
19 Projekt instalacji ogrzewania niskotemperaturowego w budynku jednorodzinnym wraz analizą możliwości zastosowania alternatywnego źródła ciepła Dr inż. Anna Charkowska
20 Współpraca instalacji ogrzewania i wentylacji mechanicznej w budynku biurowym Dr inż. Paweł Kędzierski
21 Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku jednorodzinnym Dr inż. Paweł Kędzierski
22 Wariantowy projekt instalacji ogrzewania w budynku jednorodzinnym poddanym termomodernizacji Dr inż. Paweł Kędzierski
23 Projekt ogrzewania w systemie podłogowo-konwekcyjnym z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii Dr inż. Paweł Kędzierski
24 Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym po jego termomodernizacji Dr inż. Paweł Kędzierski
25 Wpływ zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na charakterystykę energetyczną budynku wraz z projektem instalacji ogrzewania Dr inż. Paweł Kędzierski
26 Projekt instalacji ogrzewania budynku jednorodzinnego wraz ze sprawdzeniem wymagań dotyczących oszczędności energii Dr inż. Paweł Kędzierski
27 Projekt instalacji ogrzewania w budynku energooszczędnym Dr inż. Paweł Kędzierski
28 Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym / zamieszkania zbiorowego / użyteczności publicznej w systemie rozdzielaczowym / trójnikowym / pętlicowym Dr inż. Anna Kowalczyk
29 Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym / zamieszkania zbiorowego / użyteczności publicznej po przeprowadzonej termomodernizacji Dr inż. Anna Kowalczyk
30 Projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym / zamieszkania zbiorowego / użyteczności publicznej po przeprowadzonej termomodernizacji Dr inż. Anna Kowalczyk
31 Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym wraz z doborem źródła ciepła Dr inż. Anna Kowalczyk
32 Projekt instalacji centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym wraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej Dr inż. Anna Kowalczyk
33 Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego / wielorodzinnego / zamieszkania zbiorowego / użyteczności publicznej Dr inż. Anna Kowalczyk
34 Projekt modernizacji stanowiska dydaktycznego do badania sprawności temperaturowej wymiennika krzyżowego i określania wartości współczynnika COP dla pompy ciepła w centrali wentylacyjnej. Dr inż. Dariusz Ksionek
35 Projekt modernizacji stanowiska dydaktycznego do badania grzejnika konwekcyjnego (opracowanie instrukcji do ćwiczenia, dokumentacja CAD, dobór urządzeń) Dr inż. Dariusz Ksionek
36 Projekt instalacji centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym z kotłem gazowym / powietrzną pompą ciepła / pompą ciepła woda-woda jako źródłem ciepła Dr inż. Dariusz Ksionek
37 Projekt wentylacji mechanicznej w budynku mieszkalnym / oszklonego atrium w budynku biurowym Dr inż. Grzegorz Kubicki
38 Projekt wentylacji i klimatyzacji dla sali operacyjnej Dr inż. Grzegorz Kubicki
39 Projekt systemu ogrzewania powietrznego i odciągów miejscowych dla hali przemysłowej Dr inż. Grzegorz Kubicki
40 Projekt systemu wentylacji i odciągów miejscowych dla salonu samochodowego z zapleczem serwisowym Dr inż. Grzegorz Kubicki
41 Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przedszkola / w obiekcie o charakterze wystawienniczo-handlowym Dr inż. Grzegorz Kubicki
42 Monitoring i analiza zapotrzebowania na energię wybranego budynku Dr inż. Maciej Mijakowski
43 Projekt systemu wentylacji i chłodzenia dla budynku jednorodzinnego wraz z analizą energetyczno - ekonomiczną Dr inż. Maciej Mijakowski
44 Projekt systemu ogrzewania i wentylacji dla budynku jednorodzinnego wraz z analizą energetyczno - ekonomiczną Dr inż. Maciej Mijakowski
45 Projekt systemu ogrzewania i wentylacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z analizą odzysku ciepła odpadowego Dr inż. Maciej Mijakowski
46 Projekt instalacji centralnego ogrzewania niskotemperaturowego podłogowego w domu jednorodzinnym wraz z analizą kosztów Dr inż. Olgierd Niemyjski
47 Termomodernizacja budynku mieszkalnego oraz możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych do celów ogrzewniczych. Analiza opłacalności Dr inż. Olgierd Niemyjski
48 Analiza ekonomiczna projektu domu jednorodzinnego oraz instalacji c.o. przy zmianie współczynnika U zgodnie z Warunkami Technicznymi Dr inż. Olgierd Niemyjski
49 Koncepcja zasilania w ciepło Miasta wraz z analizą wariantową kosztów eksploatacyjnych sieci Dr inż. Olgierd Niemyjski
50 Możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii do ogrzewania budynków Dr inż. Olgierd Niemyjski
51 Koncepcja zasilania w ciepło wydzielonego rejonu miasta z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z analizą wariantową kosztów eksploatacyjnych sieci ciepłowniczej Dr inż. Olgierd Niemyjski
52 Dostosowanie budynku jednorodzinnego do standardów budownictwa niskoenergetycznego oraz analiza kosztów inwestycji Dr inż. Olgierd Niemyjski
53 Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym / biurowo-konferencyjnym / przemysłowym Dr inż. Joanna Rucińska
54 Projekt instalacji centralnego ogrzewania z doborem źródła ciepła w budynku jednorodzinnym Dr inż. Joanna Rucińska
55 Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku niskoenergetycznym Dr inż. Joanna Rucińska
56 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Dr inż. Joanna Rucińska
57 Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji budynku biurowego / hotelowego / kina dr inż. Jerzy Sowa
58 Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla budynku jednorodzinnego dr inż. Jerzy Sowa
59 Projekt instalacji wentylacyjnej i chłodzenia budynku jednorodzinnego dr inż. Zenon Spik
60 Projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej hali basenu pływackiego dr inż. Zenon Spik
61 Projekt instalacji ogrzewania powietrznego domu jednorodzinnego opartego na gazowym kotle nadmuchowym / na niskotemperaturowym źródle ciepła (pompa ciepła lub kocioł gazowy kondensacyjny) dr inż. Zenon Spik
62 Projekt instalacji centralnego ogrzewania domu jednorodzinnego, przy wykorzystaniu kominka z płaszczem wodnym jako wspomagającego źródła ciepła dr inż. Zenon Spik
63 Projekt instalacji centralnego ogrzewania opartej na kotle kondensacyjnym współpracującym z kolektorami słonecznymi dr inż. Zenon Spik
64 Analiza porównawcza kosztów inwestycyjnych instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w kocioł opalany węglem, kocioł gazowy kondensacyjny i pompę ciepła (budynek jedno lub wielorodzinny) dr inż. Zenon Spik
65 Analiza porównawcza kosztów inwestycyjnych instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w grzejniki podłogowe płaszczyznowe, grzejniki podłogowe konwekcyjne i klasyczne grzejniki konwekcyjne dr inż. Zenon Spik
66 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w aspekcie termomodernizacji budynku dr inż. Zenon Spik
67 Projekt instalacji wody lodowej wraz ze źródłem chłodu w budynku biurowym dr inż. Zenon Spik
68 Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla budynku jednorodzinnego dr inż. Zenon Spik
69 Projekt instalacji centralnego ogrzewania konwekcyjnego / podłogowego / podłogowo-konwekcyjnego w wybranym budynku jednorodzinnym / wielorodzinnym / użyteczności publicznej itp. dr inż. Michał Strzeszewski
70 Projekt instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego z zastosowaniem zasobnika buforowego dr inż. Adrian Trząski
71 Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie hotelowym / przemysłowym / basenowym / kinowym / służby zdrowia / biurowym / w restauracji dr inż. Piotr Ziętek
72 Projekt instalacji grzewczej z wykorzystaniem pompy ciepła w budynku jednorodzinnym dr inż. Piotr Ziętek
73 Projekt instalacji grzewczej i chłodniczej w budynku jednorodzinnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dr inż. Piotr Ziętek

 

ZAKŁAD SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH I GAZOWNICZYCH

Lp. Temat pracy Promotor
1. Odpady komunalne, analiza możliwości ich zagospodarowania z uwzględnieniem ich termicznego przekształcania. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
2. Analiza zasad określania mocy zamówionej w systemach ciepłowniczych Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
3. Charakterystyka systemów ciepłowniczych z akumulatorem ciepła na przykładzie EC Siekierki, EC Kraków , EC Białystok i EC Bielsko Biała. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
4. Kierunki modernizacji obiegów wodnych ciepłowni komunalnej. Określenie sprawności hydraulicznej tych obiegów przed i po modernizacji dla wybranego obiektu. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
5. Charakterystyka dużych akumulatorów ciepła. Zasady doboru i ich włączania w system ciepłowniczy zasilany z EC i ciepłowni komunalnej. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
6. Próżniowe i atmosferyczne odgazowanie wody uzupełniającej sieci ciepłownicze. Charakterystyka i dobór urządzeń dla wybranego źródła ciepła. Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
7. Charakterystyka porównawcza produkcji chłodu z wykorzystaniem agregatów sprężarkowych, absorpcyjnych i adsorpcyjnych Dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
8. Techniczne aspekty spalania biomasy (zakres do uzgodnienia) Dr inż. Maciej Chorzelski
9. Projekt 2-funkcyjnego węzła ciepłowniczego zasilanego z m.s.c. w Warszawie. Dr inż. Maciej Chorzelski
10. Możliwości ograniczenia emisji ze średnich źródeł spalania (od 1 do 50 MW) w związku z perspektywą wprowadzenia nowej dyrektywy UE. Dr inż. Maciej Chorzelski
11. Analiza pracy i możliwości poprawy pracy układów pompowych w istniejącym źródle ciepła. Dr inż. Maciej Chorzelski
12. Możliwości ograniczenia emisji ze spalarni odpadów komunalnych – zagadnienia wybrane ( dobra znajomość j. angielskiego) Dr inż. Maciej Chorzelski
13. Możliwości zastosowania technologii BAT w źródłach ciepłowniczych (j. Ang. ). Dr inż. Maciej Chorzelski
14. Porównanie dostępnych na rynku kotłów na paliwo stałe o mocy (w paliwie) 1-5 MW. Dr inż. Maciej Chorzelski
15. Zgazowanie węgla, biomasy, odpadów komunalnych i osadów ściekowych. (Wskazana znajomość chemii i j. angielskiego). Dr inż. Maciej Chorzelski
16. Analiza możliwości budowy nowego miejskiego źródła ciepła z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska i limitów emisji CO2. (magisterski). Dr inż. Maciej Chorzelski
17. Analiza celowości wprowadzania układów skojarzonych w krajowych systemach ciepłowniczych. Dr inż. Maciej Chorzelski
18. Zastosowanie oleju termicznego(termalnego) jako nośnika ciepła. Dr inż. Maciej Chorzelski
19. Analiza celowości wprowadzania układów produkcji ciepła opartych o OZE w krajowych systemach ciepłowniczych. Dr inż. Maciej Chorzelski
20. Sposoby doboru materiałów na rury ( instalacyjne, ciepłownicze) w zależności od zastosowania. Dr inż. Maciej Chorzelski
21. Zagadnienia korozji w rurociągach stalowych.( j. ang.) Dr inż. Maciej Chorzelski
22. Analiza możliwości i zasadności stosowania innych niż krotność wymian wskaźników szczelności systemu ciepłowniczego. Dr inż. Maciej Chorzelski
23. Możliwość oceny żywotności rurociągów ciepłowniczych ( wskazana znajomość wytrzymałości materiałów, chemii(korozja) i języka angielskiego) Dr inż. Maciej Chorzelski
24. Wpływ pojęcia „efektywny system ciepłowniczy” na istniejące systemy ciepłownicze. Dr inż. Maciej Chorzelski
25. Badania opłacalności techniki kondensacyjnej w kotłach na paliwo stałe (warunkowo- jeśli zostanie uruchomione stanowisko badawcze). Dr inż. Maciej Chorzelski
26. Ew. temat dyplomu zaproponowany i wykonywany we współpracy z VEOLIĄ. Dr inż. Maciej Chorzelski
27. Istnieje możliwość indywidualnego ustalania tematu pracy – np. w oparciu o materiały dyplomanta ( osoby zatrudnione w firmach ciepłowniczych czy zakładach przemysłowych) Zakres prac: analiza możliwości obniżenia zużycia energii w systemie cieplnym zakładu, porównanie rozwiązań technicznych węzłów ciepłowniczych projektowanych w oparciu o zalecenia VEOLIA/SPEC i PEC w miejscowości XXX, zagadnienia modernizacji układów pompowych etc. Dr inż. Maciej Chorzelski
28. Analiza zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło systemowe grupy budynków z możliwością przyłączenia nowych odbiorców. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
29. Metody zmniejszenia wskaźnika nakładu energii pierwotnej ciepła systemowego. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
30. Analiza ekonomiczna budowy lokalnej instalacji trigeneracji dla grupy budynków biurowych. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
31. Analiza modernizacji budynku wielorodzinnego ze zmianą źródła ciepła. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
32. Analiza ekonomiczna, ekologiczna i energetyczna zasilania budynku zamieszkania zbiorowego w ciepło i energię elektryczną Dr inż. Jerzy Kwiatkowski
33. Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Dr inż. Małgorzata Kwestarz
34. Analiza techniczno-ekonomiczna produkcji energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w skali mikro Dr inż. Małgorzata Kwestarz
35. Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
36. Analiza ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczej i jej wpływ na plan remontowy Dr inż. Małgorzata Kwestarz
37. Analiza techniczno-ekonomiczna zagospodarowania biogazu generowanego w biogazowi przemysłowej/rolniczej Dr inż. Małgorzata Kwestarz
38. Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania energii wiatru na terenie zurbanizowanym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
39. Analiza techniczno-ekonomiczna magazynowania ciepła w skali domu jednorodzinnego Dr inż. Małgorzata Kwestarz
40. Analiza regulacji prawnych na rynku ciepła w Polsce na przykładzie konstrukcji i analizy wrażliwości taryfy za ciepło Dr inż. Małgorzata Kwestarz
41. Analiza techniczno-ekonomiczna stosowanych technologii oczyszczania spalin w elektrociepłowni miejskiej spalającej węgiel kamienny i gaz ziemny w kontekście gospodarki niskoemisyjnej Dr inż. Małgorzata Kwestarz
42. Analiza finasowo-prawna rynku paliw w Unii Europejskiej z perspektywy możliwości zakupu gazu ziemnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Polsce Dr inż. Małgorzata Kwestarz
43. Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji węzłów ciepłowniczych grupowych w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
44. Analiza techniczno-ekonomiczna układów pompowych w systemie ciepłowniczym Dr inż. Małgorzata Kwestarz
45. Kotłownia opalana gazem/olejem/węglem/biomasą jako źródło zaopatrzenia w ciepło budynku mieszkalnego/usługowego/użyteczności publicznej (wykorzystanie i rozwinięcie zagadnień z przedmiotu Źródła ciepła) Dr inż. Jarosław Olszak
46. Efekty działań modernizacyjnych w istniejącym budynku (jeśli student ma dostęp domu jednorodzinnego wybudowanego przed laty – remont i dostosowanie go do dzisiejszych wymagań technicznych, tzw. „stary dom do remontu”) Dr inż. Jarosław Olszak
47. Zaopatrzenie w ciepło budynku mieszkalnego (jednorodzinnego, wielorodzinnego)w oparciu o najlepsze dostępne techniki. Analiza wybranych rozwiązań. Dr inż. Jarosław Olszak
48. Wykorzystanie energii z OZE do zaopatrzenia w ciepło budynku mieszkalnego (dom jednorodzinny lub wielorodzinny, wykorzystanie energii słonecznej, wymienników gruntowych  lub biomasy) Dr inż. Jarosław Olszak
49. Stanowisko do wyznaczania charakterystyki pompy obiegowej. Wykonanie modelu, przygotowanie instrukcji ćwiczenia (pompa z regulowaną prędkością obrotową, przewody z PP łączone przez zgrzewanie) Dr inż. Jarosław Olszak
50. Audyty energetyczne budynków mieszkalnych. Porównanie wyników audytów z rzeczywistym zużyciem ciepła po termomodernizacji. (jest dostęp do wykonanych audytów i do danych historycznych zużycia ciepła w budynkach) Dr inż. Jarosław Olszak
51. Efekt energetyczny, ekonomiczny i ekologiczny termomodernizacji budynku mieszkalnego zasilanego w ciepło z kotłowni lokalnej/węzła ciepłowniczego. Dr inż. Jarosław Olszak
52. Badanie efektywności energetycznej wybranego źródła ciepła. (np. opomiarowanie kotła/pompy ciepła w domu, do którego dyplomant ma dostęp, przeprowadzenie pomiarów, obróbka wyników) Dr inż. Jarosław Olszak
53. Temat do uzgodnienia z dyplomantem, uwzględniający jego zainteresowania i doświadczenie Dr inż. Jarosław Olszak
55. Analiza rozwiązań technicznych prowadzenia sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w skarpach. Dr inż. Małgorzata Ziombska
56. Rozwiązania projektowe sieci ciepłowniczej doprowadzającej nośnik ciepła do zespołu budynków Dr inż. Małgorzata Ziombska
57. Porównanie metod prognozowania obciążeń systemów. (Comparison of load forecasting techniques) Dr inż. Frits Uilhoorn
58. Ryzyko tworzenia hydratów w gazociągach wysokiego ciśnienia i metody zapobiegania. (Risk of hydrate formation in high pressure pipelines and their prevention techniques) Dr inż. Frits Uilhoorn
59. Wpływ mieszania wodoru z gazem ziemnym na właściwości termodynamiczne oceniany przy użyciu różnych równań stanu. (Impact of hydrogen mixed with natural gas on thermodynamic properties evaluated with different equations of state) Dr inż. Frits Uilhoorn
60. Projekt instalacji kolektorów cieczowych dla domu jednorodzinnego. Dr inż. Andrzej Wiszniewski
61. Projekt instalacji gruntowej pompy ciepła dla domu jednorodzinnego. Dr inż. Andrzej Wiszniewski
62. Analiza współpracy rurowego gruntowego wymiennika ciepła z instalacją wentylacyjną w budynku jednorodzinnym Dr inż. Andrzej Wiszniewski
63. Projekt i analiza opłacalności instalacji paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię na potrzeby części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego Dr inż. Andrzej Wiszniewski
64. Przepływ gazu w stanie ustalonym dla gazociągów średniego ciśnienia – przykłady obliczeń. Dr inż. Maciej Witek
65. Zastosowanie różnych typów gazomierzy do pomiarów objętości gazu ziemnego – analiza porównawcza. Dr inż. Maciej Witek
66. Zastosowanie reduktorów w instalacjach redukcji ciśnienia gazu na przyłączach – przykłady doboru. Dr inż. Maciej Witek
67. Reduktory do zastosowań na przyłączach gazowych – analiza rozwiązań technicznych. Dr inż. Maciej Witek
68. Stacje gazowe w systemach dystrybucji gazu – rozwiązania projektowe Dr inż. Maciej Witek
69. Metody zewnętrzne wykrywania nieszczelności w gazociągach. Dr inż. Łukasz Kotyński
70. Programowe metody wykrywania nieszczelności w gazociągach. Dr inż. Łukasz Kotyński
71. Aplikacje do symulacji sieci wodociągowych – praktyczne możliwości wykorzystania. Dr inż. Łukasz Kotyński
72. Aplikacje do symulacji sieci kanalizacyjnych ciśnieniowych – praktyczne możliwości wykorzystania. Dr inż. Łukasz Kotyński
Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator