Komunikaty

Uwaga studenci 1 semestru studiów inżynierskich!

Szkolenie BHP dla studentów 1 semestru studiów inżynierskich odbędzie się w dniu 27.10.2019 r.  (niedziela) o godz. 13.15 w sali 627. Obecność obowiązkowa.

 

Uwaga studenci 1 semestru studiów magisterskich!

Szkolenie BHP dla studentów 1 semestru studiów magisterskich odbędzie się w dniu 26.10.2019 r.  (sobota) o godz. 11.30 w sali 611. Obecność obowiązkowa.

data wstawienia: 15.10.2019


Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 ulega przedłużeniu termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora, socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych, jak również termin tworzenia list rankingowych do 22 października 2019 r.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w w/w terminie może wystąpić o to stypendium w czasie roku akademickiego, ale może mu ono zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

data wstawienia: 8.10.2019


Na stronie Biura Spraw Studenckich są do pobrania aktualne wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, za  stypendium rektora  za wyniki w nauce, w sporcie i dla osób niepełnosprawnych

https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego/Stypendium-socjalne

Termin składania wniosków 15.10.2019, prawdopodobnie zostanie wydłużony. Informację o ostatecznym terminie wyślę do Państwa odrębnym mailem.

data wstawienia: 4.10.2019


 Komunikat Studium Języków Obcych PW

data wstawienia: 30.09.2019


UWAGA STUDENCI

Rejestracja na przedmioty powtarzane rozpocznie się w dniu 23.09.2019r godz. 18:00

Koniec rejestracji 29.09.2019r. godz. 23:59

UWAGA: w trakcie rejestracji na przedmioty powtarzane, można też zapisać się na przedmioty z bieżącego semestru realizowane po raz pierwszy.

Jeżeli student nie zapisze się na jakiś przedmiot, nie ma prawa na niego uczęszczać.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zapisów na zajęcia można wyjaśniać w nieprzekraczalnym terminie 10.10.2019r. Po tym terminie nie ma możliwości dopisania lub wypisania się z zajęć.

INSTRUKCJA:

Student, który chce zaliczać zaległy (warunkowy) przedmiot, powinien wybrać:

-pasującą mu terminem grupę dla zajęć które chce zaliczać (w przypadku braku miejsca w grupie zgłoszenie należy wysłać mailem (w domenie PW) do dziekanatu)

i

-grupę "99" dla zajęć które ma już zaliczone.

przykład:

jeżeli ktoś z przedmiotu Ciepłownictwo zaliczył już PROJEKT, a teraz chce zaliczyć

WYKŁAD to na zajęcia projektowe wpisuje się do grupy "99", a na wykład do grupy 1, 2.

Grupa "99" jest FIKCYJNA, a wpisanie się do niej oznacza, że te zajęcia student ma już zaliczone.

Student, który zaliczył w terminie cały przedmiot NIE WPISUJE się do żadnej grupy!

 

UWAGA: w trakcie rejestracji na przedmioty powtarzane, można też zapisać się na przedmioty z bieżącego semestru realizowane po raz pierwszy.

data wstawienia: 20.09.2019


 

Szanowni studenci,

W okresie rejestracji, od 16.09.br. do 29.09.br., dziekanat ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych obsługuje studentów tylko w wyznaczonych terminach:

- 16.09.2019r. godz. 9:00 – 15:30

-20.09.2019r. godz. 12:00 – 16:00

-27.09.2019r. godz. 12:00 – 16:00

Poza wyznaczonymi godzinami dziekanat nie obsługuje studentów.

Wszystkie podania dotyczące rejestracji na kolejny rok akademicki (podanie o ponowną rejestrację na semestr, podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej itp.)  należy złożyć do dnia 16.09.2019r.

data wstawienia: 12.09.2019


Ruszyła rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska.

Rejestracja na studia odbywa się przez system https://www.zapisy.pw.edu
i potrwa do dnia 13 września 2019 r. Do tego dnia należy złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych ul. Nowowiejska 20 pokój nr 6.

data wstawienia: 9.09.2019


Dyżur Pani Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych dr inż. Agnieszki Machowskiej w dniu 13.09.2019 r. (piątek) został odwołany.

data wstawienia: 9.09.2019


Podania o powtarzanie roku należy złożyć lub przesłać mailem do dnia 16 września 2019 r.

data wstawienia: 9.09.2019


Szanowni Studenci Studiów Niestacjonarnych I i II stopnia

Od dnia 06.09.2019r. do dnia 15.09.2019r. w systemie USOS zostaną uruchomione deklaracje na przedmioty na kolejny semestr. Zapis na przedmiot skutkuje zobowiązaniem do uczęszczania na zajęcia i przystąpienia do zaliczeń. Nie uzyskanie zaliczenia przedmiotu powoduje naliczeniem opłat za powtarzanie zajęć przy kolejnym zapisie na ten przedmiot. Deklaracja ta nie powoduje przypisania studenta do żadnej grupy czy terminu zajęć. Natomiast nie zapisanie się studenta na dany przedmiot powoduje brak możliwości uczęszczania na ten przedmiot.

Studenci pierwszego semestru studiów niestacjonarnych I i II stopnia nie deklarują przedmiotów na które będą uczęszczać. Zostaną oni automatycznie przypisani do wszystkich zajęć semestru pierwszego przewidzianych planem studiów.

Dla każdej grupy dziekańskiej przygotowano plan zajęć przewidziany dla danego semestru.

Po uzyskaniu przez studenta rejestracji na kolejny semestr, następuje przypisanie zajęć i terminów przedmiotów przewidzianych dla danego semestru i danej grupy dziekańskiej
z uwzględnieniem wcześniej złożonej deklaracji przez studenta.

Na tydzień przed rozpoczęciem zajęć studenci będą mieli dostęp do swoich planów zajęć w systemie USOS-web.

Przypominamy, że grupy dziekańskie nie dają możliwości przenoszenia się na zajęcia pomiędzy grupami. Jedyną możliwością zmiany grupy dziekańskiej jest znalezienie innej osoby na swoje miejsce tzw. osoba za osobę.

__________________________________________________________________________________

Zapisy na zajęcia powtarzane (tzw. „warunki”) odbędą się w drugiej połowie września za pośrednictwem USOS. Dokładny termin zostanie podany później.

data wstawienia: 5.09.2019


Komunikat SJO

data wstawienia: 3.09.2019


Egzamin z przedmiotu Wentylacja i klimatyzacja sem. 7 studia niestacjonarne I stopnia odbędzie się dnia 07.09.2019r. o godz. 10:30 w sali 627.

Egzamin z przedmiotu Ogrzewanie i klimatyzacja sem. 8 studia niestacjonarne I stopnia odbędzie się dnia 07.09.2019r. o godz. 11:15 w sali 627.

data wstawienia: 29.08.2019


Egzamin z przedmiotu Wentylacja i Klimatyzacja dla studentów II roku studiów magisterskich uzupełniających odbędzie się dnia 07.09.2019r. godz. 10:15 w sali 629.

data wstawienia: 23.08.2019


W dniu 16 sierpnia 2019 r. Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych będzie nieczynny.

data wstawienia: 14.08.2019


Kalendarium egzaminu B2 dla studentów niestacjonarnych

data wstawienia: 1.08.2019


Godziny pracy Dziekanatu ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych
w okresie wakacyjnym:
 
Od dnia 02.07.2019 r. do 30.08.2019 r.
 
Dziekanat czynny będzie
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

data wstawienia: 1.07.2019


W dniu 21 czerwca 2019 r. Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych będzie nieczynny.

data wstawienia: 18.06.2019


STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

Rejestracja na przedmiot obieralne realizowane na 3 semestrze w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się poprzez  zapisy w systemie USOS.

Wybieramy jeden przedmiot z poniższej listy:

 1. Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych (W16, L8)
 2. Utylizacja osadów ściekowych (W16, P8)
 3. GIS – Systemy Informacji Geograficznej (W8, P16)
 4. Systemy ciepłownicze (W16, Ćw. 8)
 5. Systemy ogrzewnicze (W16, Ćw. 8)
 6. Instalacje tryskaczowe (W16, P8)
 7. Podstawy chłodnictwa i pomp ciepła (W8, P16)
 8. Współpraca pomp wirowych z układami przewodów (W8, P16)

I tura zapisów będzie trwała od 14.06.2019r. godz. 06:00 do 30.06.2019r. godz. 23:59

Maksymalna liczba studentów w grupie: 30 osób

Uruchomione zostaną trzy przedmioty obieralne z największą liczbą zdeklarowanych studentów.

Osoby, które nie wybiorą przedmiotu w I turze, bądź wybiorą przedmiot  który nie zostanie uruchomiony, będą miały możliwość dopisania się w II turze do listy studentów jednego z uruchamianych przedmiotów.

 II tura zapisów odbędzie się we wrześniu.

data wstawienia: 13.06.2019


STUDENCI 6 SEMESTRU STUDIÓW INŻYNIERSKICH

Rejestracja na przedmioty obieralne realizowane na 7 semestrze w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się poprzez  zapisy w systemie USOS.

Wybieramy jeden przedmiot z poniższej listy:

 1. BLOK A: Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych  (W16, P8)
 2. BLOK B: Racjonalne użytkowanie energii i ciepła (W16, P8)
 3. BLOK C: Ochrona wód podziemnych (W8, P16)

I tura zapisów będzie trwała od 14.06.2019r. godz. 06:00 do 30.06.2019r. godz. 23:59

Warunkiem uruchomienia przedmiotu jest min. 15 zadeklarowanych studentów.

Wybranie przedmiotu z danego bloku przedmiotów obieralnych obliguje studenta do wyboru przedmiotów z tego samego bloku w semestrze letnim.

Osoby, które nie wybiorą przedmiotu w I turze, bądź wybiorą przedmiot  który nie zostanie uruchomiony, będą miały możliwość dopisania się w II turze do listy studentów jednego z uruchamianych przedmiotów.

 II tura zapisów odbędzie się we wrześniu.

data wstawienia: 13.06.2019


 Dyżur Pani Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych dr inż. Agnieszki Machowskiej w dniu 17.05.2019 r. (piątek) został odwołany.

Następny dyżur Pani Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych dr inż. Agnieszki Machowskiej odbędzie się wyjątkowo w dniu 23.05.2019 r. (czwartek) w godz. 15.00 – 16.00. W dniu 24.05.2019 r. dyżuru nie będzie

data wstawienia: 16.05.2019


 Komunikat Studium Języków Obcych

data wstawienia: 24.04.2019


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów niestacjonarnych I stopnia jest zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie B2.

data wstawienia: 25.03.2019


Od 1 października 2019 r. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów niestacjonarnych II stopnia jest uzupełnienie przedmiotu „Seminarium Specjalizacyjne” realizowanego na drugim semestrze.

data wstawienia: 25.03.2019


 Komunikat Studium Języków Obcych PW

data wstawienia: 15.02.2019


 W semestrze letnim 2018/2019 dyżur Pani Prodziekan dr inż. Agnieszki Machowskiej
w piątki w godz. 15.15-16.00

data wstawienia: 12.02.2019


Ubezpieczenie NNW

Składkę na ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2018/2019 w wysokości 39 zł można wpłacać na numer konta bankowego:
71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
Firma ubezpieczająca – UNIQA

Okres ubezpieczenia: Dzień następny od dnia wykonania przelewu do 30.09.2019 r.
Ubezpieczenie NNW ma charakter dobrowolny.
Ubezpieczenie jest przeznaczone dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uczestników studiów doktoranckich i uczestników studiów podyplomowych.
Ubezpieczenie obejmuje okres wakacji, ferii zimowych, praktyk studenckich oraz prywatnie spędzanego czasu poza uczelnią na terenie Polski jak i za granicą

data wstawienia: 30.11.2018


UBEZPIECZENIE NNW

Składkę roczną na ubezpieczenie NNW za rok akademicki 2018/2019 w wysokości 39 zł

można wpłacać w pok. 136

od 22.10 do 29.11 br.

Firma ubezpieczająca – UNIQA

Ubezpieczenie NNW ma charakter dobrowolny.

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uczestników studiów doktoranckich i uczestników studiów podyplomowych.

Okres ubezpieczenia to 01.10.2018 - 30.09.2019. Obejmuje również okres wakacji, ferii zimowych, praktyk studenckich oraz prywatnie spędzanego czasu poza uczelnią na terenie Polski jak i za granicą.

data wstawienia: 18.10.2018


Na stronie Wydziału

http://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/sprawy-socjalne/swiadczenia-z-funduszu-pomocy-materialnej

jest dostępny Regulamin świadczeń  z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Politechniki Warszawskiej w r.a. 2018/2019 z aktualnymi formularzami do pobrania.

Wnioski o: stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi przyjmowane są przez cały rok akademicki.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane będą WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK.

data wstawienia: 28.09.201


Od roku akademickiego 2018/2019 studenci studiów magisterskich
będą mieli do wyboru oprócz dotychczasowych, nowe przedmioty obieralne
w semestrze 3 (zimowym)

 • Instalacje tryskaczowe, prowadząca dr inż. Agnieszka Malesińska,
      16h wykładu i 8h projektu,
 • Podstawy chłodnictwa i pomp ciepła, prowadzący dr inż. Piotr Ziętek,
      8h wykładu i 16h projektu,
 • Współpraca pomp wirowych z układami przewodów, prowadząca dr inż. Małgorzata Ziombska,
      8h wykładu i 16h projektu,

w semestrze 4 (letnim)

 • Hydrologia terenów zurbanizowanych, prowadząca dr inż. Agnieszka Machowska,
      8h wykładu i 16h projektu.

Karty przedmiotów będą dostępne w lipcu 2018 r. w katalogu ECTS Politechniki Warszawskiej na stronie https://www.pw.edu.pl/Studenci

data wstawienia: 27.06.2018


Informacja dla wszystkich studentów i doktorantów PW

o konieczności korzystania począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r. 
wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
w korespondencji z Uczelnią

I.

Począwszy od 1 czerwca 2018 r., ze względu na niżej wymienione przepisy związane z ochroną danych osobowych, wszyscy studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, w korespondencji z Uczelnią, są obowiązani do korzystania wyłącznie z ich indywidualnych adresów e-mail w domenie PW tj.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

II.

W systemie USOS adresy e-mail do korespondencji zostaną zmienione na indywidualne adresy e-mail w domenie PW tj.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. począwszy od 1 czerwca 2018 r.
i w związku z tym:
-          do wysyłania e-mail’i w swoich indywidualnych sprawach, studenci i doktoranci obowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie PW,
-          wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich i doktoranckich  będzie wysyłana wyłącznie na indywidualny adres  e-mail w domenie PW.

Podstawa prawna:

 1. Decyzja nr 1/2018 Rektora PW z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) - wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.

 data wstawienia: 25.05.2018


KOMUNIKAT

Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy są zobowiązani do pobrania i wydrukowania ze strony www.sjo.pw.edu.pl "Karty zaliczeń studenta - języki obce".
Każdy student, który uzyskał zaliczenie zajęć językowych (lektoraty modułowe przed B2, LT, LOT, inne języki) musi mieć to potwierdzone odpowiednim wpisem dokonanym przez lektora - w indeksie lub, w przypadku jego braku, na "Karcie zaliczeń studenta - języki obce".
Studenci, którzy nie będą mieli potwierdzonych odpowiednim wpisem do indeksu lub na "Kartę zaliczeń studenta" ocen z zajęć językowych nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ustnego egzaminu B2 na podstawie zaliczonych modułów.

data wstawienia: 14.01.2016

Uwaga kandydaci na studia niestacjonarne I i II stopnia

II tura zapisów na studia od 05.09.2018 r. do 14.09.2018 r.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator