Dyplomanci

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów niestacjonarnych I stopnia jest zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie B2.


Od 1 października 2019 r. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów niestacjonarnych II stopnia jest uzupełnienie przedmiotu „Seminarium Specjalizacyjne” realizowanego na drugim semestrze.


 

Terminy egzaminów dyplomowych


PRACA DYPLOMOWA - ZASADY - INFORMACJE

Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Uchwałą Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:

Student studiów I stopnia (8 semestralnych) może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu VI semestru studiów.

Student ma obowiązek złożenia w Dziekanacie (pok. 6) Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (dostępne w zakładce: formularze ) w terminie do 15 marca bieżącego roku akademickiego.

Student studiów II stopnia może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu
1 semestru studiów.

Student ma obowiązek złożenia w Dziekanacie (pok. 6) Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (dostępne w zakładce: formularze) w terminie do 15 kwietnia roku akademickiego w którym rozpoczął studia (2 semestr studiów).

Wydany temat pracy dyplomowej jest ważny przez okres 2 lat, licząc od złożenia Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.

Studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia mają obowiązek złożenia pracy dyplomowej, zaakceptowanej przez kierującego do dnia:

 • 15 września bieżącego roku akademickiego na studiach kończących się semestrem letnim.

Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej jednak niż o trzy miesiące. Przedłużenie złożenia pracy dyplomowej może nastąpić po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wymaganych tokiem studiów (uzyskanie absolutorium) a stan zaawansowania pracy dyplomowej wynosi minimum 60% (poświadczony przez kierującego pracą dyplomową).

Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie zostaje skreślony z listy studentów.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie przez studenta-dyplomanta następujących wymagań:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów (uzyskanie absolutorium), potwierdzonych wpisem do Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (SOS), Karty Okresowych Osiągnięć Studenta (USOS),
 • złożenie pracy dyplomowej, pozytywnie zaopiniowanej przez kierującego pracą oraz wprowadzenie elektronicznej wersji pracy do systemu USOS-APD (https://apd.usos.pw.edu.pl) najpóźniej w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan
w terminie 14 dni od złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Dyplomant składa w Dziekanacie najpóźniej w dniu, w którym upływa termin złożenia pracy dyplomowej następujące dokumenty:

 • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
 • wypełnioną Kartę Okresowych Osiągnięć Studenta wraz z indeksem,
 • wypełniony druk „Dodatkowe Informacje do Suplementu”, (załącznik nr 3),
 • stronę tytułową pracy podpisaną przez promotora,
 • streszczenie pracy w języku polskim, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych, (objętość 1 strona, odstęp pojedynczy, czcionka 12),
 • streszczenie pracy w języku angielskim, zawierające tytuł pracy, zestaw słów kluczowych, (objętość 1 strona, odstęp pojedynczy, czcionka 12),
 • oświadczenie autora pracy podpisane przez kierującego pracą dyplomową,
 • załącznik do dyplomu zawierający dane osobowe,
 • pracę dyplomową w formie elektronicznej umieszczoną na nośniku CD i opatrzone etykietą zawierającą: nazwisko i imię studenta, nr albumu, rodzaj pracy dyplomowej (inżynierska lub magisterska), tytuł pracy, nazwę wydziału, imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową,
 • 4 zdjęcia w formacie 3.5 cm x 4,5 cm,
 • dowód uiszczonej opłaty za dyplom (60 zł); opłatę za dyplom należy wpłacać na indywidualny numer konta, indywidualne numery kont bankowych są dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb,  pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl w tytule przelewu proszę wpisać w pierwszej kolejności nazwisko i  imię, numer indeksu, cel wpłaty ,,opłata za dyplom"

- w przypadku wnioskowania o wydanie dyplomu w języku angielskim oraz suplementu w języku angielskim student składa dodatkowo następujące dokumenty:

 • uzupełniony wniosek o ww. odpis,
 • stronę tytułową pracy dyplomowej w języku angielskim,
 • tłumaczenie streszczenia w języku angielskim,
 • 1 zdjęcie,
 • pokwitowanie opłaty za odpis dyplomu w języku angielskim (40 zł).

 

WYMOGI EDYTORSKIE PRAC DYPLOMOWYCH

Zarządzenie 43/2016 i Zarządzenie 57/2016) Wyjaśnienia  dotyczące czcionek zalecanych do użycia przy redagowaniu strony tytułowej pracy dyplomowej

W przypadku niedopełnienia formalności związanych z przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student nie zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego i jednocześnie zostaje skreślony z listy studentów.

W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin może się odbyć po upływie miesiąca i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej
i zdaniu egzaminu.

Absolwent przed otrzymaniem dyplomu jest zobowiązany uregulować wszystkie zobowiązania wobec uczelni.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator