Wznowienie studiów

Wznowienie studiów

1. O wznowienie studiów II stopnia może ubiegać się osoba, która je przerwała pierwszego semestru studiów.

2. Decyzję o wznowieniu podejmuje dziekan.

3. Wznowienie studiów następuje od początku semestru. Warunek ten nie dotyczy wznowień w przypadku skreślenia spowodowanego niezłożeniem pracy dyplomowej w terminie lub niezdaniem egzaminu dyplomowego.

4. W zależności od czasu przerwy w studiach, dziekan decyduje o uznaniu zaliczeń modułów kształcenia uzyskanych przed ich przerwaniem, wskazuje semestr od którego może nastąpić wznowienie studiów lub może odmówić ich wznowienia.

5. W celu wznowienia studiów należy złożyć w dziekanacie: - podanie o wznowienie studiów (dostępne w zakładce „formularze”), - indeks (jeżeli obowiązywał studenta), - Kartę Zgłoszenia Tematu Pracy (dostępną w zakładce „formularze/formularze dla dyplomantów”) w przypadku wznowienia do obrony, - potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku (80 zł) na indywidualny numer konta bankowego studenta, dostępny w systemie USOS.

6. Dziekan ustala zakres egzaminów i zaliczeń uzupełniających oraz ewentualnie semestr od jakiego nastąpi wznowienie.

7. Po otrzymaniu decyzji wstępnej (Karty Wznowienia) ubiegający się o wznowienie wnosi opłaty za powtarzane niezaliczone zajęcia (20zł za godzinę).

8. W wyznaczonym w decyzji (Karta Wznowienia) terminie wznawiający uzyskuje ustalone zaliczenia, a prowadzący zajęcia potwierdzają je wpisem do Karty Wznowienia.

9. Kartę Wznowienia po uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminu wznawiającego kandydat składa do dziekana w celu uzyskania końcowej zgody na wznowienie.

10. Decyzję określającą warunki wznowienia studiów przez osoby, które zostały skreślone z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowego, podejmuje dziekan. Może on ustalić uzupełniające moduły kształcenia oraz tryb ich zaliczania i zobowiązać do wykonania nowej pracy dyplomowej. Dziekan może zwolnić osobę wznawiającą studia ze zdawania egzaminu sprawdzającego.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w przypadku wznowienia studiów zgodnie z Decyzją Rektora PW

1. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne przy wznawianiu studiów wynosi 80 zł.

2. Opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej - na studiach I stopnia - 220 zł - na studiach II stopnia - 390 zł

3. Opłata za jedną godzinę zajęć dla osób wznawiających studia, bez uprawnień studenta wynosi 22 zł.

4. Opłatę za zajęcia należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć; niewniesienie opłaty w ustalonym terminie powoduje niemożność uczestniczenia w zajęciach i ich zaliczenia.

5. Wszelkie opłaty związane ze wznowieniem studiów należy wnosić na indywidualny numer konta dostępny w USOSWEB. Po złożeniu w dziekanacie podania o wznowienie na koncie studenta w USOSWEB pojawi się informacja dotycząca należności za wznowienie. Wymaganą kwotę należy uiścić, a potwierdzenie dokonania wpłaty donieść do dziekanatu we skazanym terminie.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator