PRACA DYPLOMOWA - ZASADY – INFORMACJE

Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Uchwałą Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:

1.    Student studiów II stopnia może wybrać temat pracy dyplomowej najwcześniej po zakończeniu 1 semestru studiów.

2.    Student ma obowiązek złożenia w Dziekanacie (pok. 136) Karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (dostępne w zakładce: formularze) w terminie do 15 kwietnia roku akademickiego w którym rozpoczął studia (2 semestr studiów).

3.    Student studiów II stopnia ma obowiązek wprowadzenia pracy dyplomowej w wersji elektronicznej do modułu USOS-APD zgodnie z instrukcją. Następnie promotor (kierujący pracą) zatwierdza pracę w APD. Termin wprowadzenia pracy do APD i zatwierdzenia jej przez promotora w APD upływa w dniu:
Ostatniego dnia przed rozpoczęciem okresu rejestracyjnego w danym semestrze, zgodnie z Harmonogramem roku akademickiego.

4.    Student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie pracy dyplomowej na nośniku CD/DVD wraz z podaniem o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i kompletem dokumentów (zgodnie pkt 5) w terminie do:
Ostatniego dnia przed rozpoczęciem okresu rejestracyjnego w danym semestrze, zgodnie z Harmonogramem roku akademickiego.

5.    Student składa w Dziekanacie następujące dokumenty:
• podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (dostępne w zakładce: formularze),
• poprawnie uzupełnione formularze (dostępne w zakładce: formularze):
      - informacje do suplementu,
      - dane osobowe do dyplomu,
      - oświadczenie autora pracy podpisane przez kierującego pracą dyplomową,
      - monitorowanie karier zawodowych absolwentów.
• stronę tytułową pracy,
• pracę dyplomową w formie elektronicznej, na nośniku CD/DVD z etykietą zawierającą:
      - nazwisko i imię studenta
      - nr albumu studenta
      - rodzaj pracy dyplomowej (magisterska)
      - tytuł pracy dyplomowej
      - nazwa wydziału
      - imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową
• 4 zdjęcia w formacie 3,5x4,5 cm,
• dowód uiszczenia opłaty za dyplom,
• Indeks wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta (o ile dotyczą studenta),
• w przypadku wnioskowania o wystawienie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz/lub odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski należy złożyć dodatkowo:
     - uzupełniony wniosek o ww. odpis
     - stronę tytułową pracy dyplomowej w języku angielskim
     - tłumaczenie streszczenia w j. angielskim
     - 1 zdjęcie
     - dowód uiszczenia opłaty za ww. odpis

6.    Opłata za dyplom wynosi 60 zł (za odpis w języku obcym – 40zł). Wymaganą kwotę należy uiścić na indywidualny numer konta bankowego (dostępny w USOSWEB).

7.    Wymogi edytorskie dotyczące prac dyplomowych, zostały określone w : Zarządzenie Rektora nr 43/2016, Zarządzenie Rektora nr 57/2016, wyjaśnienie dotyczące czcionek.

8.    Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan w formie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego. Lista jest podpisywana 1 i 15 dnia każdego miesiąca i przekazywana do Sekretariatu WiBHIŚ w celu wyznaczenia terminów egzaminu dyplomowego.

9.    Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisem do wydziałowego Systemu Obsługi Studentów, karty okresowych osiągnięć studenta oraz indeksu ( o ile studenta dotyczy obowiązek posiadania kart ocen i indeksu). Studenci rozliczani w USOS muszą posiadać komplet ocen i zaliczeń w tym systemie.
• złożenie w Dziekanacie pracy dyplomowej oraz kompletu wymaganych dokumentów (patrz pkt. 5),
• wgranie do systemu APD pracy dyplomowej i zatwierdzenie jej przez kierującego pracą,
• uregulowanie wszystkich należności finansowych wobec Wydziału.

10.    Terminy, godziny i sale egzaminów dyplomowych wyznacza Sekretariat Wydziału (pok. 302, tel. 22 234-78-87) na podstawie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego i umieszcza na koncie studenta w USOS. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

11.    Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak, niż o trzy  miesiące.
Warunkiem przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej jest:
• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisem do wydziałowego Systemu Obsługi Studentów lub USOS oraz/lub karty okresowych osiągnięć studenta oraz/lub indeksu (jeśli karty ocen i indeks dotyczą studenta).
• stan zaawansowania pracy dyplomowej oceniony przez promotora na co najmniej 60%

12.    Student, który stara się o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej powinien  złożyć w Dziekanacie stosowne podanie wraz z opinią promotora o stopniu zaawansowania pracy oraz indeks z kartami okresowych osiągnięć studenta przed upływem terminów z pkt. 4 (dostępne w zakładce: formularze).

13.    Student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej lub nie został dopuszczony do   egzaminu dyplomowego  zostaje skreślony z listy studentów.

14.    W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi – ostateczny  termin egzaminu (egzamin może odbyć się po upływie miesiąca ale nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu).

15.    W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów.

16.    Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu.

17.    Od 1 stycznia 2017r. stosowane są OKŁADKI na prace dyplomowe przygotowane i drukowane przez Oficynę Wydawniczą PW (jednolite dla wszystkich studentów naszego Wydziału).
Okładkę (2 szt.) należy odebrać w Dziekanacie przy składaniu dokumentów do obrony pracy dyplomowej.
Opłaty za okładki, do czasu wydania decyzji przez Rektora, nie będą pobierane.

Wszystkie niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl w zakładce:
STUDENCI/ STUDIA STACJONARNE II STOPNIA/FORMULARZE/FORMULARZE DLA DYPLOMANTÓW

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator