PRACA DYPLOMOWA - ZASADY - INFORMACJE

Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Zarządzeniem Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska:

1. Student studiów II stopnia ma obowiązek złożenia pełnej wersji pracy dyplomowej, która może zostać przedstawiona do oceny, recenzji i egzaminu do dnia:
• 1 marca (na studiach kończących się semestrem zimowym)
• 15 września (na studiach kończących się semestrem letnim)

Wraz z pracą dyplomową (składaną do dziekanatu w formie elektronicznej na płycie CD) należy złożyć komplet niezbędnych dokumentów zgodnie z poniższą instrukcją.

2. Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak, niż o trzy  miesiące.
Warunkiem przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej jest:
• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisem do wydziałowego Systemu Obsługi Studentów lub USOS oraz/lub karty okresowych osiągnięć studenta oraz/lub indeksu (jeśli karty ocen i indeks dotyczą studenta).
• stan zaawansowania pracy dyplomowej oceniony przez promotora na co najmniej 60%

Student, który stara się o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej powinien  złożyć w Dziekanacie stosowne podanie wraz z opinią promotora o stopniu zaawansowania pracy oraz indeks z kartami okresowych osiągnięć studenta przed upływem terminów z pkt. 1.

3. Student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej zostaje skreślony z listy studentów

4. Student składając w Dziekanacie pracę dyplomową wraz z dokumentami do obrony (pkt. 8) wnosi tym samym prośbę o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

5. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan w formie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego. Lista jest podpisywana 1 i 15 dnia każdego miesiąca i przekazywana do Sekretariatu WiBHIŚ w celu wyznaczenia terminów egzaminu dyplomowego.

6. Terminy, godziny i sale egzaminów dyplomowych wyznacza Sekretariat Wydziału (pok. 302, tel. 22 234-78-87) na podstawie Listy osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego i umieszcza na koncie studenta w APD (pkt. 9). Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
• uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisem do wydziałowego Systemu Obsługi Studentów, karty okresowych osiągnięć studenta oraz indeksu ( o ile studenta dotyczy obowiązek posiadania kart ocen i indeksu). Studenci rozliczani w USOS muszą posiadać komplet ocen i zaliczeń w tym systemie.
• złożenie kompletu wymaganych dokumentów (patrz pkt. 7)w tym pracy dyplomowej, pozytywnie zaopiniowanej przez kierującego pracą i gotowej do obrony na płycie CD.
• uzyskanie w APD statusu pracy dyplomowej „gotowa do obrony” (patrz pkt. 8)

8. Dyplomant, który stara się o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, powinien najpóźniej w dniu, w którym upływa termin złożenia pracy dyplomowej (patrz pkt. 1) złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:
• Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
• Indeks wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta (o ile dotyczą studenta)
• poprawnie uzupełnione formularze (dostępne w zakładce: formularze):
      - informacje do suplementu, 
      - dane osobowe do dyplomu
      - oświadczenie autora pracy dyplomowej
      - monitorowanie karier zawodowych absolwentów
• praca dyplomowa w formie elektronicznej, na nośniku CD Z etykietą zawierającą:
      - nazwisko i imię studenta
      - nr albumu studenta
      - rodzaj pracy dyplomowej (magisterska)
      - tytuł pracy dyplomowej
      - nazwa wydziału
      - imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową
• strona tytułowa pracy
• kserokopia dowodu osobistego
• 4 zdjęcia w formacie 3,5x4,5 cm (jak do dowodu osobistego) 
• w przypadku wnioskowania o wystawienie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz/lub odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski należy złożyć dodatkowo:
     - uzupełniony wniosek o ww. odpis (dostępny w dziekanacie)
     - stronę tytułową pracy dyplomowej w języku angielskim
     - streszczenie pracy w j. polskim (min. strona a4, czcionka Times New Roman roz. 12, marginesy  standardowe, odstęp pojedynczy)
     - tłumaczenie streszczenia w j. angielskim
     - 1 zdjęcie 

9. Po złożeniu w Dziekanacie wszystkich wymaganych dokumentów należy niezwłocznie dodać pracę dyplomową do Archiwum Prac Dyplomowych Centralnego Modułu Systemu USOS (APD) zgodnie z instrukcją i powiadomić promotora, że praca jest gotowa do zatwierdzenia w APD.

10. Opłata za dyplom wynosi 60 zł (za odpis w języku obcym – 40zł). Na koncie studenta w USOSWEB, po złożeniu w dziekanacie podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (wraz z innymi dokumentami) pojawi się informacja dotycząca należności za dyplom. Wymaganą kwotę należy niezwłocznie uiścić na indywidualny numer konta bankowego (dostępny w USOSWEB), a potwierdzenie dokonania wpłaty donieść do dziekanatu.

11. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi – ostateczny  termin egzaminu (egzamin może odbyć się po upływie miesiąca ale nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu).

12. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów

13. Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu.

14. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu jest zobowiązany uregulować wszystkie zobowiązania wobec uczelni

15. Wymogi edytorskie dotyczące prac dyplomowych, Zarządzenie 43/2016, Zarządzenie 57/2016,

16. Od 1 stycznia 2017r. stosowane są OKŁADKI na prace dyplomowe przygotowane i drukowane przez Oficynę Wydawniczą PW (jednolite dla wszystkich studentów naszego Wydziału).
Okładkę (2 szt.) należy odebrać w Dziekanacie przy składaniu dokumentów do obrony pracy dyplomowej.
Opłaty za okładki, do czasu wydania decyzji przez Rektora, nie będą pobierane.

Wszystkie niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl w zakładce:
STUDENCI/ STUDIA STACJONARNE II STOPNIA/FORMULARZE/FORMULARZE DLA DYPLOMANTÓW


UWAGA
Studenci ostatnich semestrów studiów I i II stopnia

W związku z ustawowym obowiązkiem archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale zostało utworzone Archiwum Prac Dyplomowych Centralnego Modułu Systemu USOS. Zarówno prace inżynierskie jak i magisterskie realizowane obecnie na naszym Wydziale muszą być wprowadzone do ww. systemu. W tym celu:

  • student na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego składa w dziekanacie wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
  • dziekanat niezwłocznie wprowadza do systemu USOS temat pracy oraz nazwisko promotora i zawiadamia studenta o możliwości wprowadzenia pracy do systemu
  • następnie w ciągu tygodnia od dnia powiadomienia studenta przez dziekanat o możliwości wprowadzenia pracy do Centralnego Modułu APD student wprowadza pracę do APD.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest skuteczne wprowadzenie pracy do Centralnego Modułu APD .

Szczegółowa instrukcja umieszczania pracy dyplomowej w Centralnym Module Systemu USOS znajduje się tutaj.

Pozostałe zasady dopuszczenia do egzaminu dyplomowego pozostają bez zmian.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator