Odpłatności

Informacja dla studentów dotycząca odpłatności za powtarzane zajęcia

1. Opłata za powtarzane zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia audytoryjne, projektowe, laboratoryjne, zajęcia komputerowe) powinna zostać wniesiona w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym semestrze (załącznik do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej nr 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. § 5 pkt. 2).

2. Student jest zobowiązany do okazania w dziekanacie dowodu wniesienia opłaty (załącznik do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej nr 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. § 5 pkt. 5).

3. Student, który pojawił się na liście zobowiązanych do uiszczenia opłaty za powtarzane zajęcia, może w terminie 14 dni od ogłoszenia wykazu złożyć w dziekanacie reklamacje dotyczącą błędnego naliczenia odpłatności.

4. Do wniosku o błędne naliczenie odpłatności student powinien dołączyć opinię prowadzącego przedmiot, za który została naliczona opłata.

5. Student, który pojawi się na liście osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty za powtarzane zajęcia dydaktyczne w uzasadnionych przypadkach może ubiegać się o zwolnienie – w całości lub części – z obowiązku uiszczenia opłaty za powtarzane zajęcia dydaktyczne (załącznik do zarządzenia nr 20 Rektora PW z dnia 2 czerwca 2005r § 1).

6. Student ubiegający się o zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty składa w dziekanacie wniosek wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od wywieszenia wykazu studentów zobowiązanych do wniesienia opłaty za powtarzane zajęcia dydaktyczne (załącznik do zarządzenia nr 20 Rektora PW z dnia 2 czerwca § 2 pkt. 2.

7. Student otrzymuje na piśmie decyzję w sprawie zwolnienia z opłaty po zapoznaniu się Dziekana ze stanowiskiem właściwego wydziałowego organu Samorządu Studentów.

8. W przypadku zaległości w regulowaniu opłat student może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach dydaktycznych, uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów oraz skreślony z listy studentów (załącznik do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej nr 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. § 7 pkt.2).

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator