Komunikaty

UWAGA!!!

W dniu 07.12.2017 roku
DZIEKANAT NIECZYNNY
z powodu szkolenia.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY


Szanowni Studenci Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

W związku z przywróceniem od roku akademickiego 2016/2017 systemu „grup dziekańskich” zniesione zostają zapisy do grup zajęciowych za pośrednictwem systemu USOS-web.

Zgodnie z §5 pkt 19 Regulaminu studiów PW oraz Uchwałą 38/2016 Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 14 czerwca 2016, przed początkiem zajęć, w terminie wyznaczonym przez Dziekana student deklaruje przedmioty, które będzie studiował w danym semestrze. Deklaracja studiowania danego przedmiotu w semestrze odbywa się za pośrednictwem systemu USOS-web.

Od dnia 01.09.2016 do dnia 09.09.2016 w systemie USOS-web zostaną uruchomione zapisy na przedmioty na kolejny semestr. Zapisy na przedmiot są deklaracją studenta, że w najbliższym semestrze zamierza on uczęszczać na wybrane przez siebie przedmioty. Deklaracja ta nie powoduje przypisania studenta do żadnej grupy czy terminu zajęć. Natomiast nie zapisanie się studenta na dany przedmiot powoduje brak możliwości uczęszczania na ten przedmiot.

Dla każdej grupy dziekańskiej przygotowano plan zajęć przewidziany dla danego semestru, kierunku i specjalności.

Po uzyskaniu przez studenta rejestracji na kolejny semestr, następuje przypisanie zajęć i terminów przedmiotów przewidzianych dla danego semestru i danej grupy dziekańskiej
z uwzględnieniem wcześniej złożonej deklaracji przez studenta.

Na tydzień przed rozpoczęciem zajęć studenci będą mieli dostęp do swoich planów zajęć w systemie USOS-web.

Przypominamy, że grupy dziekańskie nie dają możliwości przenoszenia się na zajęcia pomiędzy grupami. Jedyną możliwością zmiany grupy dziekańskiej jest znalezienie innej osoby na swoje miejsce tzw. osoba za osobę.

Zapisy na zajęcia powtarzane (tzw. „warunki”) będą odbywać się w pierwszym tygodniu zajęć za pośrednictwem USOS-web tak jak to było w poprzednim semestrze.

 

Reasumując

  1. 01.09.2016 – 09.09.2016 Student - zalogowanie się do USOS i wybranie przedmiotów na które student chce uczęszczać w danym semestrze studiów - deklaracja na przedmioty
  2. 21.09.2016 – 30.09.2016 Dziekanat - przyporządkuje automatycznie studentów w grupach dziekańskich do planów, zgodnie z deklaracjami z pkt. 1
  3. 26.09.2016 Student ma na swoim koncie w USOSWEB gotowy plan zajęć z terminami.

Uwaga studenci!

Zgodnie z Decyzją Rektora PW nr 65/2015 z dnia 18 maja 2015r. studenci, którzy będą powtarzali ostatni semestr studiów zobowiązani są do wniesienia opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w wysokości:
- na studiach I stopnia: 200 zł (ryczałt)
- na studiach II stopnia: 360 zł (ryczałt)

Chyba, że złożą w Dziekanacie wniosek o umorzenie ww. należności. Na podaniu promotor powinien potwierdzić, że praca dyplomowa została ukończona na dzień końca ostatniego semestru studiów i nie wymaga konsultacji w semestrze powtarzanym. Taki wniosek należy składać razem z podaniem o powtarzanie ostatniego semestru.

Aktualne przepisy dotyczące opłat za studia


Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy są zobowiązani do pobrania i wydrukowania ze strony www.sjo.pw.edu.pl "Karty zaliczeń studenta - języki obce".

Każdy student, który uzyskał zaliczenie zajęć językowych (lektoraty modułowe przed B2, LT, LOT, inne języki) musi mieć to potwierdzone odpowiednim wpisem dokonanym przez lektora - w indeksie lub, w przypadku jego braku, na "Karcie zaliczeń studenta - języki obce".

Studenci, którzy nie będą mieli potwierdzonych odpowiednim wpisem do indeksu lub na "Kartę zaliczeń studenta" ocen z zajęć językowych nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ustnego egzaminu B2 na podstawie zaliczonych modułów.


Seminaria międzywydziałowe: Tech+

Motywem wiodącym zajęć jest robienie tego, czego jeszcze nie ma, czyli wynalazku.
Czy seminarium może mieć cel: robienie wynalazku?  Przyjdźcie i sprawdźcie w praktyce.

W  środowisku Politechniki Warszawskiej najłatwiej o wynalazek w dwóch przypadkach:
- na styku różnych dziedzin, stąd zajęcia są z zasady międzywydziałowe;
- gdy wyjdzie się od konkretnej potrzeby społecznej i szuka dla niej rozwiązania, stąd wymyślone na zajęciach rozwiązanie technologiczne zawsze wynika z uwarunkowań, w tym warunków rynkowych, czyli ma jednocześnie cechy aplikacji:
- gdy temat jest interesujący, stąd co semestr studenci proponują temat na seminarium w kolejnym semestrze.

Formuła zajęć:
- semestralne seminarium projektowe (projekt robiony na zajęciach w grupie studenckiej)
- zajęcia trzygodzinne, raz w tygodniu.
- semestr  zimowy:  7 semestr  studia I stopnia i 3semestr – studia II stopnia
- ilość punktów  - 3 ECTS
- każdy projekt semestralny będzie miał indywidualnie wyznaczone zadanie.

Forma zaliczenia:
- prezentacja projektu

Temat w semestrze zimowym w r.a. 2015/16:

DRON

Temat dronów ciągle jest w fazie początkowej swojego rozwoju. Z jednej strony drony uzyskują coraz lepsze parametry użytkowe, z drugiej gwałtownie rozszerza się zakres ich zastosowań. Ale wciąż są na etapie PRZED – przed  wejściem do powszechnego użytku, przed ograniczeniami, jakie powstaną aby bezkonfliktowo i bezpiecznie mogły korzystać ze wspólnej przestrzeni.

Nie wszystkie pytania znalazły swoje odpowiedzi.
W jakich warunkach będzie możliwe powszechne używanie dronów?
Jakie środowiska wygenerują kolejne generacje dronów?
Jak opłacalność ekonomiczna zmodyfikuje technologię dronów?
Czy drony mogą pomóc polepszyć nasze środowisko?
Co daje rój zautomatyzowanych, latających pracowników? Czym można wyróżnić wykonywane czynności tak, by można było czynności zautomatyzować?
A przede wszystkim: czym jest dron dzisiaj, a czym może być za 10 lat?

Tematem seminarium jest dron, ale to od nas zależy, jakie problemy będziemy chcieli rozwiązać. Do tej decyzji zostanie dostosowany sposób prowadzenia zajęć i wsparcie merytoryczne, laboratoryjne lub warsztatowe.
 

Bliższe informacje u osoby prowadzącej zajęcia:
dr hab. Anna Dybczyńska-Bułyszko, Wydział Architektury PW, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ze względu na nietypową formułę zajęć zaraz po zarejestrowaniu w systemie USOS należy nawiązać kontakt z osobą prowadzącą zajęcia na podany powyżej adres mejlowy.


Uwaga Studenci roku III i IV w roku akademickim 2015/2016

W związku z wprowadzeniem indywidualnych kont studenckich, prosimy o zgłaszanie się do dziekanatu w celu wyjaśnienia należności za powtarzane zajęcia powstałych w roku akademickim 2014/2015, przed uiszczeniem opłaty za te przedmioty.


Informacja dla studentów

Począwszy od roku akademickiego 2015/2016 studenci semestru 1 i 3 studiów I stopnia, oraz studenci semestru 1, 2, 3 studiów II stopnia zapisują się w ramach przypisanych przedmiotów do grup zajęciowych za pośrednictwem systemu USOS-web. (instrukcja)

Nie zapisanie się w wyznaczonym terminie do grupy zajęciowej spowoduje brak możliwości uczęszczania na przedmiot.
Zapisów do grup zajęciowych należy dokonywać z rozwagą, deklaracja składana jest w terminie określonym przez Dziekana i jest warunkiem możliwości uczestnictwa
w zajęciach oraz ich zaliczenia.

Deklaracja traktowana jest jako zobowiązanie uczestnictwa w zajęciach i jest podstawą do stwierdzenia ewentualnego ich powtarzania.

Uruchomienie zapisów do grup zajęciowych planowane jest na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w następujących terminach:
15 – 18 wrzesień – studenci 1 semestrów studiów I i II stopnia (I tura),
15  18 wrzesień – pozostali studenci, którzy uzyskali rejestrację na kolejny semestr,
19 – 21 wrzesień – termin dodatkowy dla tych studentów, którzy z różnych powodów nie mogli zapisać się na zajęcia w I terminie (II tura),
22 – 25 wrzesień – zapisy na tzw. warunki tam, gdzie będą wolne miejsca (III tura),
26 – 29 wrzesień - zapisy dodatkowe dla tych studentów, którzy nie zrobili tego wcześniej (IV tura),

Wszelkie odwołania od wyników zapisów należy składać wyłącznie w trakcie pierwszego miesiąca danego semestru, po upływie tego terminu odwołania nie będą rozpatrywane.

 


UWAGA
Studenci ostatnich semestrów studiów I i II stopnia

W związku z ustawowym obowiązkiem archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale zostało utworzone Archiwum Prac Dyplomowych Centralnego Modułu Systemu USOS. Zarówno prace inżynierskie jak i magisterskie realizowane obecnie na naszym Wydziale muszą być wprowadzone do ww. systemu. W tym celu:

  • student na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego składa w dziekanacie wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
  • dziekanat niezwłocznie wprowadza do systemu USOS temat pracy oraz nazwisko promotora i zawiadamia studenta o możliwości wprowadzenia pracy do systemu
  • następnie w ciągu tygodnia od dnia powiadomienia studenta  przez dziekanat o możliwości wprowadzenia pracy do Centralnego Modułu APD student wprowadza pracę do APD.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest skuteczne wprowadzenie pracy do Centralnego Modułu APD .

Szczegółowa instrukcja umieszczania pracy dyplomowej w Centralnym Module Systemu USOS znajduje się tutaj.

Pozostałe zasady dopuszczenia do egzaminu dyplomowego pozostają bez zmian.


Informacja dla studentów 1 semestrów studiów I i II stopnia

1. Studenci 1 semestrów studiów I i II stopnia są rejestrowani w systemie elektronicznym USOS
2. Studentów zarejestrowanych w systemie USOS nie obowiązują karty okresowych osiągnięć studenta (karty ocen), wpisy są dokonywane tylko do indeksu i do systemu USOS
3. Informacje dotyczące osiągnięć np. uzyskanych ocen są dostępne w systemie USOSWeb
4. Dostęp do systemu USOS jest możliwy po zalogowaniu się, za pomocą osobistego hasła USOS (takie jak przy rekrutacji), na stronie https://usosweb.usos.pw.edu.pl
5. W przypadku braku hasła student proszony jest o kontakt z dziekanatem.
6. Hasła do systemu USOS są przekazywane do rąk własnych, lub na podstawie upoważnienia notarialnego. Wynika to z konieczności zapewnienia tajności oraz z uprawnień wiążących się z używaniem hasła.

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator