Dyplomanci

PRACA DYPLOMOWA - ZASADY - INFORMACJE

zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej oraz Zarządzeniem Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska nr 25/2013:

1. Student studiów pierwszego stopnia ma obowiązek złożenia pracy dyplomowej najpóźniej na 3 tygodnie przed początkiem semestru następującego po ostatnim semestrze jego studiów.

Wymogi edytorskie dotyczące prac dyplomowych: Zarządzenie 43/2016, Zarządzenie 57/2016, wyjaśnienia dotyczące wymogów

2. Dziekan na wniosek studenta (zaopiniowany przez promotora) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak, niż o trzy miesiące.
Warunkiem przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisem do wydziałowego Systemu Obsługi Studentów, karty okresowych osiągnięć studenta oraz indeksu.
 • stan zaawansowania pracy dyplomowej oceniony przez promotora na co najmniej 60%

Student, który stara się o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej powinien złożyć w Dziekanacie stosowne podanie wraz z opinią promotora o stopniu zaawansowania pracy oraz indeks z kartami okresowych osiągnięć studenta przed upływem terminów z pkt. 1.

3. Student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej zostaje skreślony z listy studentów

4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych tokiem studiów, potwierdzonych wpisem do wydziałowego Systemu Obsługi Studentów, karty okresowych osiągnięć studenta oraz indeksu.
 • złożenie pracy dyplomowej, pozytywnie zaopiniowanej przez kierującego pracą

Decyzję o dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan w terminie 14 dni od dnia złożenia stosownego wniosku (patrz pkt. 6)

5. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

6. Dyplomant, który stara się o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, powinien najpóźniej w dniu, w którym upływa termin złożenia pracy dyplomowej (patrz pkt. 1) złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

 • Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
 • Indeks wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta
 • poprawnie uzupełnione formularze (dostępne na stronie www.is.pw.edu.pl oraz w dziekanacie):

- informacje do suplementu,
- dane osobowe do dyplomu
- monitorowanie karier zawodowych absolwentów

 • praca dyplomowa w formie elektronicznej, na nośniku CD Z etykietą zawierającą:

- nazwisko i imię studenta
- nr albumu studenta
- rodzaj pracy dyplomowej (magisterska)
- tytuł pracy dyplomowej
- nazwa wydziału
- imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową

 • strona tytułowa pracy
 • 4 zdjęcia w formacie 3,5x4,5 cm (jak do dowodu osobistego)
 • dowód wpłaty za dyplom (60zł; wpłata na indywidualny numer konta bankowego podany w systemie USOS)
 • w przypadku wnioskowania o wystawienie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz/lub odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski należy złożyć dodatkowo:

- uzupełniony wniosek o ww. odpis (dostępny w dziekanacie)
- stronę tytułową pracy dyplomowej w języku angielskim
- streszczenie pracy w j. polskim (min. strona a4, czcionka Times New Roman roz. 12, marginesy standardowe, odstęp pojedynczy)
- tłumaczenie streszczenia w j. angielskim
- 1 zdjęcie
- pokwitowanie opłaty za odpis w języku obcym (40 zł)

6. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi – ostateczny termin egzaminu (egzamin może odbyć się po upływie miesiąca ale nie później niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu).

7. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów

8. Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu.

9. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu jest zobowiązany uregulować wszystkie zobowiązania wobec uczelni

Wszystkie niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl w zakładce:
STUDENCI/ STUDIA STACJONARNE I STOPNIA/FORMULARZE


UWAGA
Studenci ostatnich semestrów studiów I i II stopnia

W związku z ustawowym obowiązkiem archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale zostało utworzone Archiwum Prac Dyplomowych Centralnego Modułu Systemu USOS. Zarówno prace inżynierskie jak i magisterskie realizowane obecnie na naszym Wydziale muszą być wprowadzone do ww. systemu. W tym celu:

 • student na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego składa w dziekanacie wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
 • dziekanat niezwłocznie wprowadza do systemu USOS temat pracy oraz nazwisko promotora i zawiadamia studenta o możliwości wprowadzenia pracy do systemu
 • następnie w ciągu tygodnia od dnia powiadomienia studenta przez dziekanat o możliwości wprowadzenia pracy do Centralnego Modułu APD student wprowadza pracę do APD.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest skuteczne wprowadzenie pracy do Centralnego Modułu APD .

Szczegółowa instrukcja umieszczania pracy dyplomowej w Centralnym Module Systemu USOS znajduje się tutaj.

Pozostałe zasady dopuszczenia do egzaminu dyplomowego pozostają bez zmian.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator