FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania

Jaki jest wymagany czas praktyki?
Dla kierunku Inżynieria Środowiska, praktyka trwa:
- studia inżynierskie: 4 tygodnie (sem. 6);
- studia magisterskie: 4 tygodnie (sem. 2).
Dla kierunku Ochrona Środowiska:
- studia inżynierskie: 2x 4 tygodnie (sem. 4 i sem. 6);
- studia magisterskie: 4 tygodnie (sem. 2).
Dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich): 4 tygodnie.

Czy praktykę można odbywać w okresie zajęć na uczelni (np. raz w tygodniu)?
Tak, jeśli łączny czas będzie spełniał wymagania.

Co zrobić, jeśli zakład pracy chciałby wprowadzić zamiany w standardowym porozumieniu lub zawrzeć zupełnie inne?
Wydział nie dokonuje żadnych zmian we wzorze istniejącego porozumienia. Jeśli zakład pracy dysponuje własnym porozumieniem, student powinienem dostarczyć 1 egz. takiego porozumienia do swojego Opiekuna ds. Praktyk. Takie porozumienie podlega weryfikacji przez Dział Prawny Politechniki Warszawskiej.
Porozumienie nie budzące zastrzeżeń prawników jest przez nich podpisywane. Oryginał pozostaje w aktach natomiast student otrzymuje kopię, podpisaną przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich.
Kopia porozumienia zakwestionowanego przez Dział Prawny PW – jest zwracana studentowi ze stosowaną adnotacją. (Oryginał pozostaje w aktach). Jeśli zakład pracy zaakceptuje wszystkie naniesione przez Dział Prawny PW poprawki student powinien raz jeszcze dostarczyć poprawione już porozumienie w celu uzyskania  podpisu Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich.  

 Czy student może zaliczyć praktyki na podstawie zatrudnienia?   
 Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w miejscu powiązanym z programem studiów danej specjalności, może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu:
1. sprawozdania z przebiegu zatrudnienia,
2. zaświadczenia o zatrudnieniu lub ew. umowy do wglądu.
Jednak ostateczną decyzję podejmuje Opiekun ds. Praktyk.
 
Czy student może zaliczyć praktyki na podstawie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
Student prowadzący działalność gospodarczą, związaną z programem studiów danej specjalności, może ubiegać się o zaliczenie prowadzonej działalności jako praktyki, po przedstawieniu:
1. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Jednak ostateczną decyzję podejmuje Opiekun ds. Praktyk
 
W jakim terminie po odbyciu praktyki należy zgłosić się po zaliczenie?
Studenci powinni zgłosić się do Opiekuna ds. Praktyk po zaliczenie praktyki w terminie konsultacji, najpóźniej do końca października roku, w którym odbyli praktykę.
 
 Kiedy zaliczenie praktyki jest wymagane przez Dziekanat?
Na etapie uzyskiwania absolutorium.
 
 Czy student odbywający praktykę musi być ubezpieczony?
Tak. Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest ubezpieczenie studenta od skutków następstw   nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia tego student dokonuje we własnym zakresie.
 
 Czy uczelnia wystawia skierowania i finansuje badania lekarskie związane z praktykami?
 Tak. W tym celu zakład pracy przyjmujący praktykanta powinien wskazać studentowi dokładne wymogi odnośnie zakresu badań lekarskich a mianowicie: jeśli student będzie odbywał praktykę związaną z pracą na wysokości potrzebna jest dokładna informacja odnośnie wysokości – czyli badanie pod kątem praca na wysokości <3, jeśli student będzie odbywał praktykę w hałasie – koniecznie jest określenie wartości dB, jeśli z kolei będzie odbywał praktykę w laboratorium chemicznym – konieczne jest określenie związków chemicznych z jakimi może mieć doczynienia itp.
 Następnie student powinien skontaktować się ze swoim Opiekunem ds. Praktyk, poinformować go o potrzebie skierowania na badania lekarskie a następnie przekazać Opiekunowi następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia a także PESEL oraz dokładne wymogi odnośnie zakresu badań lekarskich uzyskane z zakładu pracy.
Po przekazaniu tych wszystkich informacji przygotowywane jest skierowanie na badania lekarskie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Skierowanie odbiera się osobiście w pok. nr 112, kwitując własnoręcznym podpisem odbiór dokumentu.

Czy praktykę można odbyć w kilku zakładach pracy (np. w czterech firmach po 1 tygodniu w każdej)?
Tak, po uzyskaniu zgody Opiekuna ds.  Praktyk.

Czy praktykę można odbyć na podstawie umowy o praktykę absolwencką?
Tak, po uzyskaniu zgody Opiekuna ds. Praktyk.

Czy możliwe jest zaliczenie praktyki odbytej samodzielnie bez porozumienia i akceptacji opiekuna?
Nie. Każda forma, czas i miejsce odbycia praktyki muszą być uprzednio uzgodnione z Opiekunem ds. Praktyk.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator