Praktyki

Dr inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski - Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, tel. (22 234 54 17).


Przepisy prawne:

Zarządzenie Rektora PW nr 017/2011 z dnia 31/03/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (pobierz)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 017/2011 z dn. 31/03/2011 - Regulamin (pobierz)
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora nr 017/2011 z dn. 31/03/2011 -Sprawozdanie (pobierz)


1. Założenia programowe praktyk

Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu dydaktycznego i są elementem praktycznej nauki zawodu. Celem odbywanych przez Studentów praktyk jest zapoznanie się z urządzeniami i procesami w skali technicznej, a także konfrontacja wiedzy zdobytej na Uczelni  z  rzeczywistością. W czasie praktyk, Studenci mają możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy zawodowej, w jednostkach samorządowych i administracji państwowej a także przedsiębiorstwach wykonawczych, eksploatacyjnych i projektowych.

2. Terminy odbywania i czas trwania praktyk

Dla Kierunku Inżynieria Środowiska:

- studia inżynierskie - praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie na sem. 6.
- studia inżynierskie - praktyka zawodowa trwająca 8 tygodni na sem. 8.
- studia magisterskie - praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie na sem. 2.

Dla Kierunku Ochrona Środowiska:

- studia inżynierskie - praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie na sem. 6.
- studia inżynierskie - praktyka zawodowa trwająca 8 tygodni na sem. 8.
- studia magisterskie - praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie na sem. 2.

Dla Kierunku Biogospodarka:

- studia inżynierskie - praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie na sem. 7.
- studia magisterskie - praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie na sem. 2.

Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich) obowiązkowa praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie. Praktyki odbywają się w miesiącach wakacyjnych.

3. Miejsce i forma odbywania praktyk
Miejscem praktyk mogą być przedsiębiorstwa wykonawcze, eksploatacyjne, projektowe a także administracja państwowa i samorządowa. Miejsce odbywania praktyki Studenci uzgadniają z Opiekunem. Wymogiem dla ustalenia miejsca praktyki jest jego ścisłe powiązanie z programem studiów danej specjalności. W przypadku trudności ze znalezieniem miejsca praktyki przez Studenta, pomocą w tym zakresie służy Opiekun Praktyki współpracujący z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Przed przystąpieniem Studenta do praktyki zawodowej podpisywane jest porozumienie pomiędzy Wydziałem a Podmiotem Zewnętrznym przyjmującym praktykanta, określające warunki współpracy i termin praktyki. Praktyki mogą odbywać się również w instytucjach zagranicznych lub w ramach programów międzynarodowej wymiany studentów. Praktyki mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy, choć w tym drugim przypadku dokumentacja prowadzona jest dla każdego Studenta oddzielnie.

Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w miejscu powiązanym z programem studiów danej specjalności, może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Opiekunem, przedstawieniu sprawozdania z jej przebiegu i zaświadczenia o zatrudnieniu.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich organizuje zebranie, na którym przekazuje Studentom informacje dotyczące trybu i organizacji praktyk. 

4. Opiekunowie praktyk

Dla studiów stacjonarnych:
- dr inż. Agnieszka Malesińska (22 234 7978) Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków - odpowiedzialna za praktykę na studiach pierwszego stopnia na specjalności ISIW (z wyjątkiem dyplomantów Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki) oraz za praktykę na studiach drugiego stopnia na specjalności ZWiUŚiO.
- dr inż. Michał Strzeszewski (22 234 5156) i dr inż. Anna Kowalczyk (22 234 51 56) Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa - odpowiedzialny za praktykę na studiach drugiego stopnia na specjalności COW.
- dr inż. Krzysztof Wrzosek  - (22) 234 5401 odpowiedzialny za praktykę na (ZW - niestacjonarne) - blok A oraz za praktykę na studiach pierwszego stopnia specjalności ISiW i drugiego stopnia specjalności IW..
- dr inż. Maciej Witek (22 234 5486) Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych - odpowiedzialny za praktykę na studiach pierwszego stopnia na specjalności COWiG i na studiach drugiego stopnia na specjalność: IG.
- dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin (22 234 54 20) Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska - odpowiedzialna za praktykę na studiach pierwszego stopnia na specjalności GO.
- dr inż. Magdalena Reizer (22 234 7274) Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska - odpowiedzialna za praktykę na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku OŚ, a także za praktykę na specjalności EE.
- mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel (22 234 5702) Zakład Zaopatrzenia w  Wodę i Odprowadzania Ścieków - odpowiedzialna za praktykę na studiach  pierwszego stopnia na kierunku Biogospodarka.

Dla studiów niestacjonarnych:

- dr inż. Jacek Hendiger (22 234 6010) Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa odpowiedzialny za praktykę na (COW) - blok B.
- dr inż. Krzysztof Wrzosek (22 234 5401)  Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki - odpowiedzialny za praktykę na (ZW) - blok A.

5. Odbywanie praktyk i ich zaliczanie

 • Student deklaruje Opiekunowi chęć odbycia praktyki w konkretnym miejscu (tzw. Podmiot Zewnętrzny) i uzyskuje jego akceptację.
 • Pomiędzy Uczelnią a Podmiotem Zewnętrznym zawarte zostaje porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron (Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 17/2011 Rektora PW z dnia 31 marca 2011 r.). Dopuszcza się odstępstwa od tekstu porozumienia wprowadzonego zarządzeniem Rektora, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Uczelnię od strony prawnej.
 • Student ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Student otrzymuje od Opiekuna skierowanie na praktykę oraz druki zaświadczenia o odbyciu praktyki, sprawozdania z jej przebiegu i deklaracji Podmiotu Zewnętrznego (Zał. nr 3, 4, 5 i 6  do Zarządzenia nr 17/2011  Rektora PW z dnia 31 marca 2011 r.).
 • Student odbywa praktykę zgodnie z ustalonym programem pod kierunkiem przedstawiciela  wyznaczonego przez Podmiot Zewnętrzny. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich nadzoruje jej przebieg za pośrednictwem Opiekuna ewentualnie poprzez bezpośredni kontakt z Podmiotem Zewnętrznym lub/i Studentem odbywającym praktykę.
 • Po odbyciu praktyki kierownik lub przedstawiciel Podmiotu Zewnętrznego wystawia pisemną opinię dotyczącą stopnia realizacji programu i zaangażowania Studenta na druku zaświadczenia o odbyciu praktyki oraz potwierdza sprawozdanie z przebiegu praktyki (Zał. nr 3 i 4 do Zarządzenia nr 17/2011  Rektora PW z dnia 31 marca 2011 r.).
 • Po zakończeniu praktyki Student wraz z zaświadczeniem i sprawozdaniem zgłasza się do Opiekuna w celu uzyskania zaliczenia i wpisu do indeksu.

6. Koordynacja działań na Wydziale i sprawozdawczość

Bezpośredni nadzór nad praktykami na Wydziale sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk. Do jego obowiązków należy zorganizowanie zebrania informacyjnego, nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk jak również coroczne sporządzanie sprawozdania ilościowego i w zakresie kosztów praktyk celem przekazania go do Biura Spraw Studenckich.

7.  Dokumenty związane

 • Regulamin studiów na Politechnice Warszawskiej.
 • Zarządzenia nr 17/2011 Rektora PW z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych (Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Rektora PW z dnia 31 marca 2011 r.)
 • Wzór porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich (Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 17/2011 Rektora PW z dnia 31 marca 2011 r.)
 • Wzór skierowania na praktyki studenckie (Zał. nr 3 do Zarządzenia nr 17/2011 Rektora PW z dnia 31 marca 2011 r.)
 • Wzór sprawozdania  z przebiegu praktyki studenckiej (Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 17/2011 Rektora PW z dnia 31 marca 2011  r.)
 • Deklaracja podmiotu zewnętrznego w sprawie umieszczenia w uczelnianej bazie pracodawców (Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 17/2011 Rektora PW z dnia 31 marca 2011  r.)
Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator