USOS

Informacja dla studentów 1 semestrów studiów I i II stopnia

1. Studenci 1 semestrów studiów I i II stopnia są rejestrowani w systemie elektronicznym USOS
2. Studentów zarejestrowanych w systemie USOS nie obowiązują karty okresowych osiągnięć studenta (karty ocen), wpisy są dokonywane tylko do indeksu i do systemu USOS
3. Informacje dotyczące osiągnięć np. uzyskanych ocen są dostępne w systemie USOSWeb
4. Dostęp do systemu USOS jest możliwy po zalogowaniu się, za pomocą osobistego hasła USOS (takie jak przy rekrutacji), na stronie https://usosweb.usos.pw.edu.pl
5. W przypadku braku hasła student proszony jest o kontakt z dziekanatem.
6. Hasła do systemu USOS są przekazywane do rąk własnych, lub na podstawie upoważnienia notarialnego. Wynika to z konieczności zapewnienia tajności oraz z uprawnień wiążących się z używaniem hasła.


Oceny

System USOSWeb umożliwia wyświetlanie informacji dotyczących osiągnięć np. uzyskanych ocen. Aby przejść do menu Ocen należy w górnym menu wybrać opcję Dla studentów, a następnie z lewego menu opcję oceny (Rys. 1). W tabeli wyświetlone są wszystkie cykle dydaktyczne. Wyświetlany domyślnie jest cykl dydaktyczny obecnie obowiązujący. W ramach cyklu prezentowane są wszystkie przedmioty, które student zaliczał lub powinien zaliczyć w danym cyklach dydaktycznych, niezależnie od ich podpięcia pod programy studiów. W przypadku uzupełnienia ocen przez prowadzących są one wyświetlane przy poszczególnych przedmiotach i zajęciach.

Rys. 1. Oceny

Aby uzyskać informacje o szczegółach oceny końcowej z przedmiotu należy nacisnąć przycisk szczegóły (Rys. 1).

Informacja dotycząca zaliczenia etapów

W zakładce etapów znajdują się informację o: programach i przedmiotach realizowanych przez studenta, wymaganiach etapowych, uzyskanych punktach ECTS oraz statusie rozliczenia etapów.

Aby przejść do Zaliczeń etapów należy w górnym menu wybrać opcję Dla studentów, a następnie z lewego menu opcję Zaliczenia etapów (Rys. 2). Wyświetlone zostaną wszystkie semestry, na które student uczęszczał w ramach danego programu wraz z informacją o cyklu dydaktycznym, dacie zakończenia oraz statusie zaliczenia danego etapu.

Rys. 2. Zaliczenia etapów


Rys. 3. Lista etapów

Rys. 4. Szczegóły etapu.

Aby przejść do szczegółowych informacji o zaliczeniu danego etapu należy kliknąć na szczegóły przy interesującym nas etapie (Rys. 3).

W widoku szczegółowych informacji o zaliczeniu etapu (Rys. 4) znajdują się informacje o uzyskanych punktach ECTS z poszczególnych przedmiotów realizowanych w danym etapie (semestrze), a także  o wymaganiach punktowych niezbędnych do zaliczenia etapu, jak również informacje o przedmiotach, których zaliczenie jest niezbędne do tego, aby semestr uznany za zaliczony. Po prawej stronie wyświetlonej tabeli znajduje się informacja o aktualnym statusie spełnienia danych wymagań punktowych czy też przedmiotowych.

Informacje o decyzjach dotyczących studenta

USOSWeb pozwala na wyświetlanie informacji o decyzjach dotyczących zmiany wymagań etapowych. Decyzje mogą dotyczyć przykładowo zmniejszenia lub zwiększenia wymagań punktowych (ECTS) lub przedmiotowych oraz o przedmiotach obcych. Aby przejść do Decyzji należy w górnym menu wybrać opcję Dla studentów, a następnie z lewego menu opcję decyzje (Rys. 9.15). Wyświetlona zostanie lista decyzji dziekana w sprawie indywidualnych zmian w programie studiów danego studenta.

Jeżeli chcemy zobaczyć szczegóły interesującej nas decyzji należy nacisnąć przycisk zobacz (Rys. 5)

Rys. 5. Wybór decyzji

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator