Dane o cytowaniach

Coraz częściej stosowanym elementem oceny dorobku naukowego, zarówno jednostek naukowych, jak i poszczególnych twórców, są statystyki cytowań.

Temat ten jest dość szeroki, nadto jest przedmiotem licznych żywiołowych dyskusji; można jednak spodziewać się, że ranga tego komponentu oceny będzie stopniowo wzrastać.

W tym miejscu, ograniczymy się do podania kilku istotnych odsyłaczy, omówienia sposobów uzyskiwania informacji o cytowaniach oraz komentarzy dotyczących prezentacji takich statystyk.

 

W chwili obecnej, ankieta jednostki naukowej stosowana na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. Nr 205, poz. 1489 z późn. zm.) wymaga podania informacji o liczbie cytowań publikacji pracowników jednostki. Wykazywanie cytowań jest także zalecane przy przedstawianiu indywidualnego dorobku naukowego pracowników do ocen związanych z zatrudnieniem, awansem, nagradzaniem, a także ubieganiem się o nadanie stopni naukowych i tytułu naukowego.

Podstawowymi serwisami dostarczającymi informacji o cytowaniach artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych są:

  • serwis Web of Science (WoS) prowadzony na serwerze Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania UW, http://zatoka.icm.edu.pl/sci/. Serwis ten obejmuje bazę SCI-Expanded, abonowaną od roku 1996. W serwisie tym można znaleźć także informacje o cytowaniach prac wydanych przed rokiem 1996, o ile cytowania te nastąpiły w latach późniejszych. Krótki przykład wyszukania liczby cytowań podany jest w załaczniku.

  • serwis Web of Knowledge / Web of Science dostępny na serwerze wydawcy (Thomson Reuters).

  • Serwis SCOPUS koncernu Elsevier. Serwis oferuje dogodne możliwości przeszukiwania, m.in. zawężanie poszukiwań wg autora oraz jego afiliacji, obszaru tematycznego, czasopisma. W serwisie tym, podobnie jak w przypadku serwisu WoS w ICM, można znaleźć informacje o cytowaniach prac wydanych przed rokiem 1996.

W/w serwisy są dostępne z obszaru adresowego Politechniki Warszawskiej. Dostęp spoza tego obszaru (np. z komputerów domowych) jest możliwy na podstawie identyfikatora użytkownika i hasła dostępu do systemu informatycznego BG PW. Należy w tym celu korzystać z odsyłaczy umieszczonych na liście baz w BG PW.

Ponadto, OINTE BG PW oferuje możliwość wyszukiwania cytowań i publikacji z okresu lat 1993-1996 w bazie SCI-Ex, dostępnej na nośniku optycznym.

Dane liczbowe podawane przez w/w serwisy mogą się nieco różnić. Wynika to z różnic w doborze zestawu czasopism indeksowanych, sposobu wyszukiwania, a czasem również z błędów w informacjach zamieszczonych w bazach. Istnieją też inne serwisy informacji naukowej, oferujące funkcje zliczania cytowań, np. Google Scholar (http://scholar.google.pl/). Serwis ten zlicza nie tylko cytowania pochodzące z artykułów w czasopismach, ale także z książek i opublikowanych tekstów referatów konferencyjnych. Jednak ogólna liczba cytowań wg Google Scholar nie jest zawsze wyższa od liczby podawanej przez serwisy WoS czy Scopus, prawdopodobnie z powodu węższej bazy tekstów źródłowych pochodzących z czasopism.

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi zakresu i sposobu zliczania cytowań przez poszczególne serwisy, należy przy podawaniu takich statystyk zadbać o rzetelną informację referencyjną, poprzez podanie przynajmniej źródła informacji oraz okresu, jakiego ona dotyczy; w przypadku korzystania z serwisów innych, niż WoS i Scopus, należy równolegle wskazać analogiczne liczby podane przez jeden z tych serwisów. Dane podawane na użytek systemu oceny parametrycznej powinny pochodzić z serwisu Web of Science.

Staranniejsza analiza wina opierać się na syntezie informacji pochodzącej z różnych źródeł (lista zbiorcza), wskazane jest przy tym rozróżnienie cytowań z artykułów, referatów i książek, a także wyliczenie autocytowań.

Wybrane odsyłacze:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliometrics

http://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor

http://en.wikipedia.org/wiki/H-index

http://en.wikipedia.org/wiki/Science_Citation_Index

http://zatoka.icm.edu.pl/sci/WoS.ppt

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator