Wskaźniki cytowalności

Przy kierowaniu wniosków do Narodowego Centrum Nauki o finansowanie projektów badawczych, a także przy występowaniu z wnioskiem o wszczęcie przewodu habilitacyjnego na podstawie przepisów znowelizowanej w r. 2011 ustawy o stopniach naukowych i o tytule naukowym (...) wymagane jest podawanie charakterystyk bibliometrycznych dorobku naukowego i danych o cytowalności publikacji naukowych. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, w §4 wymienia następujące elementy (sformułowania oryginalne):

  • sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania

  • liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS)

  • indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS)

Dla ułatwienia uporania się z tym zadaniem opracowany został ilustrowany przewodnik, wyjaśniający krok po kroku podstawową procedurę przygotowywania raportu cytowalności. Zachęcamy do skorzystania.

Pomocą w tym zakresie służy równiez Oddział Informacji Naukowej przy Bibliotece Głównej.

Lista filadelfijska

Przyjęty powszechnie w kraju termin „lista filadelfijska” odnosi się do wykazu czasopism naukowych objętych analizą cytowalności artykułów prowadzoną oryginalnie przez Institute for Scientific Information w Filadelfii, USA (obecnie wchodzący w skład koncernu Thomson Reuters). Wykaz ten, pod właściwą nazwą Thomson Reuters Scientific Master Journal List (MJL) można znaleźć pod adresem: www.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master.

Nie wszystkie czasopisma znajdujące się na liście filadelfijskiej mają jednak obliczone wartości współczynnika oddziaływania (Impact Factor). Dzieje się tak, ponieważ czasopisma zgłoszone do ISI w celu objęcia analizą cytowalności, po zakwalifikowaniu przez ISI są umieszczane na MJL, ale pierwsze opublikowanie wskaźnika IF następuje po zakończeniu pierwszego dwuletniego okresu, za który obliczana jest wartość IF. Listy czasopism z podaną wartością wskaźnika IF publikowane są przez ISI w czasopiśmie Journal Citation Reports. Pracownicy PW mogą korzystać z list abonowanych przez Bibliotekę Główną PW.

Czytaj więcej...

Dane o cytowaniach

Coraz częściej stosowanym elementem oceny dorobku naukowego, zarówno jednostek naukowych, jak i poszczególnych twórców, są statystyki cytowań.

Temat ten jest dość szeroki, nadto jest przedmiotem licznych żywiołowych dyskusji; można jednak spodziewać się, że ranga tego komponentu oceny będzie stopniowo wzrastać.

W tym miejscu, ograniczymy się do podania kilku istotnych odsyłaczy, omówienia sposobów uzyskiwania informacji o cytowaniach oraz komentarzy dotyczących prezentacji takich statystyk.

Czytaj więcej...

Formularze zgłoszeń

  • publikacji (artykułu) w czasopiśmie naukowym pdf rtf
  • wydawnictwa zwartego (podręcznika akademickiego lub monografii) pdf rtf
  • fragmentu (rozdziału) wydawnictwa zwartego pdf rtf
  • sprawozdania z realizacji projektu badawczego pdf rtf
  • raportu (naukowo-badawczego, prezentacji, bibliografii, dokumentacji, posteru, witryny, bazy danych, oprogramowania) pdf rtf
Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator