Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
tel. (+4822) 234-7290
Kierownik Katedry: dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW


 

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska (KOiKŚ) Politechniki Warszawskiej (PW) prowadzi multidyscyplinarne badania naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe w dyscyplinach obejmujących podstawowe elementy środowiska i przebiegające w nich procesy, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania człowieka na środowisko oraz metod i technologii zapobiegających lub minimalizujących negatywny wpływ rozwoju cywilizacyjnego na środowisko przyrodnicze. Katedra współpracuje z jednostkami administracji państwowej, przemysłem, organizacjami społecznymi oraz krajowymi i zagranicznymi szkołami wyższymi w dziedzinie metod i technologii oraz zarządzania w inżynierii i ochronie środowiska. Katedra jest także koordynatorem szeregu przedsięwzięć międzynarodowych z zakresu edukacji ekologicznej oraz technologii i zarządzania w ochronie środowiska. Podstawowymi kierunkami badawczymi rozwijanymi w Katedrze są: meteorologia i ochrona atmosfery, hydrologia, gospodarka wodna i ochrona wód, a także ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami oraz zintegrowana ochrona środowiska.

Zespół Gospodarki Odpadami

Zespół Gospodarki Wodnej i Hydrologii

Zespół Meteorologii

Zespół Ochrony Atmosfery

Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi

Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi (ZOPZ) Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w dwóch podstawowych dziedzinach: ochrona powierzchni ziemi oraz zintegrowana ochrona środowiska. Zakresy badań naukowych i wdrożeniowych oraz pracy dydaktycznej w poszczególnych dziedzinach są następujące:

Ochrona powierzchni ziemi:

 • badanie stopnia czystości gleb, gruntów i wód podziemnych – przeglądy środowiskowe terenu
 • określanie przyczyn zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • oceny potrzeb w zakresie oczyszczania gruntu
 • koncepcje i projekty rekultywacji terenów zdegradowanych
 • metody oczyszczania gleb i gruntów
 • monitorowanie i oceny efektów (skuteczności) prac rekultywacyjnych.


Zintegrowana ochrona środowiska:

 • oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć komunalnych i przemysłowych
 • oceny środowiskowe istniejących obiektów, w tym przeglądy ekologiczne instalacji
 • metody ograniczania wpływu na środowisko
 • badania i monitoring środowiska (m.in. zanieczyszczenia chemiczne, emisja odorantów i uciążliwości zapachowe, oddziaływanie akustyczne)
 • pozwolenia emisyjne
 • prawna ochrona środowiska.
Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator