Specjalności i perspektywy zatrudnienia

Absolwenci Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska są cenieni na krajowym rynku pracy, często odnoszą także sukcesy zawodowe za granicą. Dotyczy to zarówno specjalności o charakterze technicznym i technologicznym, jak i szerzej ukierunkowanych specjalności nakierunkowanych na organizację i zarządzanie przedsięwzięciami i systemami ochrony środowiska w skali kraju, regionów, jednostek administracji i przedsiębiorstw. Jak donosi Rzeczpospolita z dnia 13 stycznia 2014 prawie co drugi prezes dużej firmy w Polsce to absolwent uczelni technicznej. Absolwenci Politechniki Warszawskiej stanowią 8,92% procent spośród grona szefów dużych firm. Taki odsetek plasuje Politechnikę Warszawską na pierwszym miejscu wśród uczelni technicznych.

W roku 2008 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło ocenę zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych, w wyniku której obydwa prowadzone przez Wydział kierunki studiów - Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska - zostały uznane za deficytowe. Wyniki opracowania "Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych" dostępne są w portalu MNiSW. Opracowanie wskazuje, że niezaspokojony popyt na absolwentów będzie występować zarówno w bliższej (5 lat) jak i dalszej (15 lat) perspektywie czasowej.

Wszystkie specjalności kierunku Ochrona Środowiska, a także specjalność Gospodarka Odpadami kierunku Inżynieria Środowiska przygotowują do planowania, projektowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska przyrodniczego i jej monitoringu, systemów wodno-gospodarczych, a także oddziaływania inwestycji i obiektów na środowisko przyrodnicze. Absolwenci znajdują zatrudnienie w wydziałach ochrony środowiska i gospodarki wodnej administracji państwowej i samorządowej, w bankach, służbach zakładów przemysłowych a także biurach projektowych i konsultingowych, służbach hydro- i meteorologicznych placówkach naukowo-badawczych oraz szkolnictwie.

Absolwenci specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja oraz Inżynieria Gazownictwa są przygotowani do projektowania, eksploatacji i oceny pracy nowoczesnych instalacji wewnętrznych w budynkach. Ponieważ wymienione zagadnienia związane są z nowoczesnym budownictwem absolwenci znajdują pracę w firmach projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych i handlowych, a także w odpowiednich organach administracji państwowej i samorządowej.

Specjalności Inżynieria Wodna oraz Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków kształcą w zakresie eksploatacji, remontów oraz oceny pracy obiektów infrastruktury technicznej z zakresu budownictwa wodnego, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych a także sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Absolwenci podejmują pracę w wielu jednostkach wykonawczych i eksploatacyjnych ww. branż w gospodarce komunalnej i przemyśle a także w firmach handlowych.

Tak szerokie perspektywy zatrudnienia powodują, iż zainteresowanie studiowaniem na Wydziale rokrocznie wzrasta. Umiejętne połączenie wysoko specjalizowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej z doświadczeniami uzyskanymi w pracach w ramach działalności Kół Naukowych oraz szerokie możliwości współpracy zagranicznej w ramach międzynarodowych programów studenckich powoduje, że nasi absolwenci są poszukiwanymi pracownikami w silnie rozwijających się branżach budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska.

Zapraszamy na IŚ - wśród naszych studentów są z pewnością przyszli szefowie dużych firm.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator