Profil absolwentów

Zadaniem Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów dla potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych, małego i średniego biznesu, jednostek państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, a także dla innych dziedzin życia gospodarczego. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, rozumianego jako miejsce życia i działalności człowieka - a zatem także środowiska terenów zurbanizowanych oraz środowiska wewnętrznego mieszkań, zakładów pracy i innych pomieszczeń. W wachlarzu umiejętności przekazywanych studentów - w zależności od wybory kierunku studiów i specjalności - znajdują się stosowanie i rozwijanie narzędzi zarządzania środowiskiem, rozwiązywanie problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska.

Wykształcenie absolwentów kierunku Ochrona Środowiska bazuje na szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy o środowisku, obejmującej znajomość procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych procesów zachodzących w środowisku oraz oddziaływania działalności człowieka na środowisko. Absolwenci są przygotowani do badania i analizowania procesów zachodzących w środowisku, wykonywania ocen oddziaływań, a także przewidywania zmian stanu środowiska wskutek działalności człowieka i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Studia I stopnia prowadzone są bez podziału na specjalności, natomiast studenci studiów II stopnia mają do wyboru następujące specjalności:

  • Ekoinżynieria
  • Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska
  • Ochrona i Kształtowanie Środowiska

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska uzyskuje wszechstronne wykształcenie w obszarze zagadnień inżynierskich dotyczących ochrony środowiska zewnętrznego i jego wykorzystania dla potrzeb człowieka oraz kształtowania komfortowego środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych. Trzy semestry studiów stacjonarnych I stopnia są wspólne dla całego kierunku; po czym następuje podział na trzy specjalności inżynierskie:

  • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
  • Gospodarka Odpadami
  • Inżynieria Sanitarna i Wodna.

Na studiach niestacjonarnych (zaocznych inżynierskich i magisterskich) prowadzona jest Inżynieria Komunalna. Jej absolwenci są kształceni w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji podstawowych systemów infrastruktury technicznej (woda, ścieki, ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja, odpady).

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator