Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia interdyscyplinarnego kierunku Biogospodarka specjalności Biogospodarka w Inżynierii Środowiska  posiada wszechstronną ogólną wiedzę z biogospodarki oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności jej stosowania
w zakresie biogospodarki w inżynierii środowiska. Cechuje go umiejętność prowadzenia badań naukowych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów związanych
z projektowaniem, realizacją i funkcjonowaniem urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodarce środowiskowej oraz materiałów wykorzystywanych
do budowy/konstrukcji tych urządzeń. Dotyczy to w szczególności zagadnień odzysku energii, surowców oraz materiałów z biomasy odpadowej lub/i z odpadów powstających w procesach przetwarzania biomasy pierwotnej. Posiada umiejętność integracji wiedzy
z zakresu inżynierii i biotechnologii środowiska, inżynierii chemicznej, technologii chemicznej oraz inżynierii materiałowej, dzięki czemu nabywa zdolności do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych. Kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Wyróżnia się umiejętnością użycia w projektach
z zakresu biogospodarki  analizy cyklu życia (LCA) i kreowania łańcuchów wartości.
W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotowy do odpowiedzialnych
i świadomych zachowań społecznych i zawodowych, poddawania krytyce opinii
i osądów, ale również słuchania i szanowania odmiennych opinii swoich adwersarzy.

Absolwenci interdyscyplinarnego kierunku Biogospodarka, specjalności Biogospodarka w Inżynierii Środowiska  zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją bioenergii,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją bioproduktów, w szczególności 
  z surowców wtórnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem,
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • przedsiębiorstwach projektowo-wykonawczych, zwłaszcza o profilu innowacyjnym
  i wdrożeniowym  nowych technologii w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujących wiedzę z tego zakresu,
 • placówkach naukowo-badawczych.

Absolwenci są przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz aktualizacji i pogłębiania wiedzy w trakcie pracy zawodowej.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator