Zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2019-2020

Zapisy prowadzone są w systemie internetowym pod adresem: www.zapisy.pw.edu.pl

Termin podstawowy zapisów: 08.01.2020 - 10.02.2020

Na studia mogą być przyjęci Kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, którzy uzyskali efekty kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich (tytuł zawodowy inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny).

Zakłada się, że warunkiem wstępnym przyjęcia na studia II stopnia jest osiągnięcie przez kandydatów efektów kształcenia na kierunku „Biogospodarka” I stopnia
na Wydziale IBHiIŚ PW. W przypadku deficytu efektów kształcenia kandydata, Komisja Rekrutacyjna ustala zakres uzupełnień, który obejmuje moduły kształcenia z programu studiów I stopnia na kierunku Biogospodarka łącznie na sumę co najwyżej 30 ECTS.

Dopuszcza się aplikowanie kandydatów na studia II stopnia na kierunku Biogospodarka, którzy ukończyli następujące kierunki kształcenia o zbliżonym profilu programowym:

-        Inżynieria Środowiska,

-        Biotechnologia,

-        Technologia Chemiczna,

-        Inżynieria Chemiczna i Procesowa,

-        Inżynieria Materiałowa.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich Wydziałów.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Po rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym i dokonaniu wpłaty kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (pok. 110).

Dokumenty będą przyjmowane od 08 stycznia do 10 lutego 2020 roku w godzinach  9:15 - 15:00, pok. 110

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 18 lutym 2019 r. (kandydaci na studia od października 2019 r.) lub po 1 października 2019 r. (kandydaci na studia od lutego 2020 r.) i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, składają następujące dokumenty:

  • ·życiorys (CV), uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie
  • ·dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów,
  • ·dokument tożsamości (do wglądu),
  • dwie aktualne fotografie wykonane według zasad jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; dotyczy to kandydatów którzy nie maja legitymacji studenckiej PW,
  • · podanie o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia.

Pozostali kandydaci na studia będący absolwentami uczelni działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego, dostarczają dodatkowo, oprócz dokumentów wymienionych powyżej (z wyjątkiem dyplomu/zaświadczenia o ukończeniu studiów w PW) także dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich (w zależności od wymagań na danym kierunku studiów) wraz z jego kserokopią i suplementem, który zostanie zwrócony po podjęciu decyzji rekrutacyjnej. W przypadku gdy uczelnia nie zdążyła wydać dyplomu ukończenia studiów dopuszcza się, do celów procesu kwalifikacyjnego, złożenia zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego wydane przez uczelnię dyplomującą. Przedstawienie oryginału dyplomu jest niezbędne dla dopuszczenia do immatrykulacji.

Niezłożenie któregokolwiek z ww. dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować nierozpatrywanie zgłoszenia.

Jeżeli liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc na danym kierunku lub specjalności,         w procedurze rekrutacyjnej może zostać wzięta pod uwagę kolejność składania dokumentów. Oznacza to, że pierwszeństwo będą miały osoby, które złożą komplet dokumentów w terminie podstawowym (03.02.2020).

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-II-stopnia

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator