Wymagania wstępne dla kandydatów

Na studia mogą być przyjęci Kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, którzy uzyskali efekty kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich (tytuł zawodowy inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny).

Zakłada się, że warunkiem wstępnym przyjęcia na studia II stopnia jest osiągnięcie przez kandydatów efektów kształcenia na kierunku „Biogospodarka” I stopnia
na Wydziale IBHiIŚ PW. W przypadku deficytu efektów kształcenia kandydata, Komisja Rekrutacyjna ustala zakres uzupełnień, który obejmuje moduły kształcenia z programu studiów I stopnia na kierunku Biogospodarka łącznie na sumę co najwyżej 30 ECTS.

Dopuszcza się aplikowanie kandydatów na studia II stopnia na kierunku Biogospodarka, którzy ukończyli następujące kierunki kształcenia o zbliżonym profilu programowym:

-        Inżynieria Środowiska,

-        Biotechnologia,

-        Technologia Chemiczna,

-        Inżynieria Chemiczna i Procesowa,

-        Inżynieria Materiałowa.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator