Studia I stopnia (inżynierskie)

Oferowane specjalności (do wyboru po zrealizowaniu trzech pierwszych semestrów wspólnych):

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
specjalność pozwalająca po jej ukończeniu projektować, wykonywać i eksploatować systemy, instalacje i urządzenia służące do kształtowania środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych przy zachowaniu ochrony środowiska zewnętrznego, zakres tematyczny oferowanych przedmiotów obejmuje: źródła ciepła, sieci ciepłownicze i instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ciepłej wody użytkowej i gazownicze, wentylację, klimatyzację i chłodnictwo

Inżynieria Sanitarna i Wodna
przygotowuje do realizacji, eksploatacji, utrzymania i remontów oraz oceny pracy podstawowych instalacji oraz obiektów infrastruktury technicznej związanych z ochroną środowiska i budownictwem wodnym: budowli piętrzących i zbiorników wodnych gromadzących wodę dla potrzeb gospodarki komunalnej, energetyki, przemysłu i rolnictwa, obiektów inżynierii wodnej i komunalnej, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych na terenach zasiedlonych (wiejskich i miejskich) oraz w zakładach przemysłowych, sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych

Gospodarka Odpadami
przygotowuje do rozwiązywania problemów inżynierskich o charakterze projektowym, organizacyjnym, inwestycyjno-realizacyjnym i eksploatacyjnym (w tym: nadzorowanie technologiczne, wykonawstwo i eksploatacja instalacji i obiektów inżynierskich) w zakresie: gospodarki odpadami (zbiórka, transport oraz instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych), oczyszczania miast (projektowanie i eksploatacja systemów oczyszczania letniego i zimowego terenów zurbanizowanych) oraz remediacji gruntów i rekultywacji terenów zdegradowanych

Environmental Engineering
specjalność prowadzona w języku angielskim, po której absolwent posiada wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie różnorodnych problemów dotyczących ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, nadzorowania działania urządzeń, wykonywania pomiarów oraz udziału w ocenach oddziaływania na środowisko. W szczególności absolwent posiada wiedzę dotyczącą podstawowych procesów zachodzących w środowisku obejmującą: fizykę atmosfery i ochronę powietrza, hydrologię, gospodarkę wodną i ochronę zasobów wodnych, podstawy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, ochronę wód podziemnych, gleb i remediację gruntów oraz gospodarkę odpadami. Absolwenci tej specjalności są również zapoznani z globalnymi zagrożeniami środowiska związanymi z produkcją i wykorzystaniem energii, globalnymi zmianami klimatycznymi, ograniczonością zasobów wodnych oraz ich zanieczyszczeniem. Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę inżynierską i znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do pracy w zakładach przemysłowych, transportowych i gospodarki odpadami, oraz w agencjach ochrony i monitoringu środowiska na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator