SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zgłoszenia internetowe kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia będą przyjmowane od 02 do 29 sierpnia 2019 r.

Wszyscy kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl

Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2019/2020, terminarz, opłaty za studia, badania lekarskie dla kandydatów dostępne są na stronie internetowej PW

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-niestacjonarne-II-stopnia

Składanie dokumentów

Zarejestrowani kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty niezwłocznie po dokonaniu opłaty re­krutacyjnej. Zarejestrowani kandydaci nie będą indywidualnie wzywani do składania dokumentów.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów będzie się odbywać w tych samych terminach co przyjmowanie zapisów oraz do południa następnego dnia roboczego po zakończeniu zapisów. W przypadku ogłoszenia przedłużenia za­pisów na któryś z programów, przedłużony zostaje termin składania doku­mentów na ten program.

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 18 lutego 2019 r. (kandydaci na studia od października 2019 r.) i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, składają następujące dokumenty:

  • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • dodatkowe dokumenty i oświadczenia lub ewentualne deklaracje preferencji specjalności, wymagane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną danego wydziału. Spis dodatkowych dokumentów jest publikowany na stronach odpowiednich wydziałów.

 Pozostali kandydaci na studia dostarczają dodatkowo, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, także:

  • dowód osobisty wraz z kserokopią,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich (w zależności od wymagań na danym kierunku studiów) wraz z kserokopią i suplementem, który zostanie zwrócony po podjęciu decyzji rekrutacyjnej.

Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone, za zgodność z oryginałem, przez pracowników Komisji Rekrutacyjnych. W tym celu składający dokumenty kandydaci, muszą okazać oryginały wymaganych dokumentów.

Zaleca się też posiadanie przy sobie dowodu dokonania opłaty rekrutacyjnej w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości wynikłych np. z opóźnienia dotarcia na PW informacji o dokonanej wpłacie.

Dostarczone fotografie powinny odpowiadać fotografiom dołączonym, w formie elektronicznej, w IRK kandydata.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim doku­mentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

  • Dokumenty należy składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska pok. 6 przy ul. Nowowiejskiej  20 w Warszawie.

 

Opłata rekrutacyjna

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni. Wysokość opłaty zostanie podana na stronie internetowej PW oraz, po zarejestrowaniu się, komunikatem na indywidualnych stronach kandydatów.

Opłatę wnosi się na indywidualny numer konta, różny dla każdego zgłoszenia, nadawany przez system na końcu procedury rejestracyjnej. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść do ostatniego dnia zapisów. 

W tytule przelewu należy podać nazwisko wraz z numerem kandydata. 

UWAGA: Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowią opłaty pobrane od tych kandydatów aplikujących na studia, które nie zostały uruchomione.

Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej można dostarczyć osobiście do Biura ds. Przyjęć na Studia, przesłać za pośrednic­twem poczty lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 30 listopada 2019 r. W piśmie należy podać przyczynę zwrotu wpłaty wraz z uzyskanym numerem kandydata i numerem rachunku bankowego, na który trzeba dokonać zwrotu. Należy również załączyć potwierdzenie dokonania wpłaty lub jego skan. 


Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wyboru specjalności Inżynieria Gazownictwa na kierunku Inżynieria Środowiska na studiach stacjonarnych II stopnia (kurs magisterski), prowadzonych w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, których plan zajęć będzie dostosowany na potrzeby osób pracujących (zajęcia w tygodniu, w godzinach popułudniowo-wieczornych). Informacje na temat specjalności Inżynieria Gazownictwa dostępne są pod adresem www.ig.is.pw.edu.pl
Zapewniamy kształcenie w kameralnych grupach z naciskiem na aspekt praktyczny, w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi i gazowniczymi w zakresie ścieżki dyplomowania i możliwości zatrudnienia po studiach.
Osoby zainteresowane wyborem specjalności prosimy o rejestrację w systemie rekrutacji PW w terminie do 29.08.2019. Osobą do kontaktu jest Kierownik zespołu Inżynierii Gazownictwa, prof. Maciej Chaczykowski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 606 496 343.

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator