OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ

Po zalogowaniu w systemie USOS należy wnieść opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł.

Indywidualny numer konta bankowego znajduje się w zakładce „dla studentów/rozliczenia”.

Drukowane będą tylko legitymacje opłacone.

O możliwości odbioru legitymacji zostaną państwo poinformowani mailowo na emaila studenckiego.

Na wydziale nie są używane INDEKSY, prosimy nie dokonywać żadnych dodatkowych opłat!

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zapisy prowadzone są w systemie internetowym pod adresem: www.zapisy.pw.edu.pl

Termin podstawowy zapisów: 1 sierpnia - 29 sierpnia 2019

Termin podstawowy składania dokumentów: 1 sierpnia - 29 sierpnia 2019

Kandydaci, którzy uzyskają dyplom studiów I stopnia dopiero po terminie zamknięcia zgłoszeń internetowych, muszą także dokonać zgłoszenia i opłaty rekrutacyjnej przed upływem terminu zamknięcia zapisów oraz złożyć pozostałe dokumenty w terminie. Zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu będą przyjmowane do 7 września 2019.

W niektórych przypadkach termin zapisów i składania dokumentów może zostać przedłużony. Informacja na ten temat będzie dostępna po zakończeniu terminu podstawowego.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magister­skich oraz
  • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich Wydziałów, działające według podanych dalej zasad.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Po rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym (www.zapisy.pw.edu.pl) i dokonaniu wpłaty kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (pok. 110).

Dokumenty będą przyjmowane od 1 sierpnia do 29 sierpnia 2019 w godzinach  9:15 - 15:00, pok. 110

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 18 lutym 2019 r. (kandydaci na studia od października 2019 r.) lub po 1 października 2019 r. (kandydaci na studia od lutego 2020 r.) i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, składają następujące dokumenty:

·życiorys (CV), uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie

·dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów,

·dokument tożsamości (do wglądu),

· dwie aktualne fotografie wykonane według zasad jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; dotyczy to kandydatów którzy nie maja legitymacji studenckiej PW,

· podanie o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia.

Pozostali kandydaci na studia będący absolwentami uczelni działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego, dostarczają dodatkowo, oprócz dokumentów wymienionych powyżej (z wyjątkiem dyplomu/zaświadczenia o ukończeniu studiów w PW) także dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich (w zależności od wymagań na danym kierunku studiów) wraz z jego kserokopią i suplementem, który zostanie zwrócony po podjęciu decyzji rekrutacyjnej. W przypadku gdy uczelnia nie zdążyła wydać dyplomu ukończenia studiów dopuszcza się, do celów procesu kwalifikacyjnego, złożenia zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego wydane przez uczelnię dyplomującą. Przedstawienie oryginału dyplomu jest niezbędne dla dopuszczenia do immatrykulacji.

Niezłożenie któregokolwiek z ww. dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować nierozpatrywanie zgłoszenia.

Jeżeli liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc na danym kierunku lub specjalności, w procedurze rekrutacyjnej może zostać wzięta pod uwagę kolejność składania dokumentów. Oznacza to, że pierwszeństwo będą miały osoby, które złożą komplet dokumentów w terminie podstawowym (do 30 sierpnia 2019).

REKRUTACJA NA SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NA STUDIACH II STOPNIA

Podstawą przyjęcia kandydata na daną specjalność jest deklaracja wyboru specjalności zawarta w podaniu na studia II stopnia.

Ostateczna liczba miejsc na poszczególne specjalności jest określana przez Dziekana Wydziału po zakończeniu rejestracji kandydatów na studia II stopnia w systemie zapisów internetowych i po terminie składania dokumentów.

W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc prowadzona jest procedura rekrutacyjna w trybie zróżnicowanym opisanym w zasadach przyjęć na studia.

W pierwszej kolejności kandydat kwalifikowany jest na specjalność wskazaną jako pierwsza w podaniu na studia II stopnia. Jeżeli w wyniku procedury rekrutacyjnej nie zostanie przyjęty na tą specjalność, zostaje przeniesiony na specjalność wskazaną jako druga i ponownie przechodzi procedurę rekrutacyjną.

Procedura rekrutacyjna opiera się na ocenie różnic programowych lub w przypadku ich braku na porównaniu liczbowego wyniku studiów I stopnia w postaci średniej lub ocen z poszczególnych przedmiotów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia2


Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wyboru specjalności Inżynieria Gazownictwa na kierunku Inżynieria Środowiska na studiach stacjonarnych II stopnia (kurs magisterski), prowadzonych w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, których plan zajęć będzie dostosowany na potrzeby osób pracujących (zajęcia w tygodniu, w godzinach popułudniowo-wieczornych). Informacje na temat specjalności Inżynieria Gazownictwa dostępne są pod adresem www.ig.is.pw.edu.pl
Zapewniamy kształcenie w kameralnych grupach z naciskiem na aspekt praktyczny, w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi i gazowniczymi w zakresie ścieżki dyplomowania i możliwości zatrudnienia po studiach.
Osoby zainteresowane wyborem specjalności prosimy o rejestrację w systemie rekrutacji PW w terminie do 29.08.2019. Osobą do kontaktu jest Kierownik zespołu Inżynierii Gazownictwa, prof. Maciej Chaczykowski, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 606 496 343.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator