Zarządzenia Dziekana - rok 2016

1/2016   z dnia 22.02.2016r. w sprawie odwołania pełnomocnika Dziekana do spraw Praktyk.

2/2016   z dnia 22.02.2016r. w sprawie powołania pełnomocnika Dziekana do spraw Praktyk.

3/2016   z dnia 20.04.2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o granty dziekańskie dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

4/2016   z dnia 20.04.2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na granty dziekańskie Dziekana Wydziału dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

5/2016   z dnia 20.04.2016r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016r.

6/2016   z dnia 21.04.2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich na rok akademicki 2016/2017.

7/2016   z dnia 22.08.2016r. w sprawie powołania opiekuna studentów I roku studiów.

8/2016   z dnia 1.09.2016r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Dziekana i Prodziekanów.

9/2016   z dnia 15.09.2016r. w sprawie kryterium przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

10/2016 z dnia 15.09.2016r. w sprawie kryterium przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

11/2016 z dnia 15.09.2016r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

12/2016 z dnia 15.09.2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

13/2016 z dnia 2.10.2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

14/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie powołania pełnomocnika Dziekana do spraw Praktyk.

15/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie powołania pełnomocnika Dziekana do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.

16/2016 z dnia 22.09.2016r. w sprawie powołania pełnomocnika Dziekana do spraw Zamówień publicznych.

17/2016 z dnia 26.09.2016r. w sprawie powołania Komisji ds. Kształcenia.

18/2016 z dnia 26.09.2016r. w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia.

19/2016 z dnia 26.09.2016r. w sprawie powołania Wydziałowego Pełnomocnika ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

20/2016 z dnia 27.09.2016r. w sprawie powołania Komisji ds. Badań, Nagród i Odznaczeń.

21/2016 z dnia 27.09.2016r. w sprawie powołania pełnomocnika Dziekana do spraw studiów anglojęzycznych.

22/2016 z dnia 6.10.2016r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów na rok akademicki 2016/2017

23/2016 z dnia 28.11.2016r. w sprawie formy, zakresu i trybu ankietyzacji procesu dydaktycznego na Wydziale IBHiIŚ w roku akademickim 2016/2017.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator