Zarządzenia Dziekana - rok 2014

1/2014 z dnia 30.01.2014r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich na rok akademicki 2014/2015.

2/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o granty dziekańskie dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich oraz o stypendia dla doktorantów, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

3/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na granty dziekańskie Dziekana Wydziału dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

4/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2014r.

5/2014 z dnia 18.09.2014r. w sprawie kryterium przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska PW.

6/2014 z dnia 18.09.2014r. w sprawie kryterium przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska PW.

7/2014 z dnia 18.09.2014r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

8/2014 z dnia 18.09.2014r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

9/2014 z dnia 3.10.2014r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów.

10/2014 z dnia 3.10.2014r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

11/2014 z dnia 25.11.2014r. w sprawie formy, zakresu i trybu ankietyzacji procesu dydaktycznego na Wydziale IŚ w roku akademickim 2014/2015.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator