Zarządzenia Dziekana - rok 2013

1/2013 z dnia 30.01.2013r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska.

2/2013 z dnia 4.02.2013r. w sprawie procedury rekrutacyjnej na studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akad. 2012/2013.

3/2013 z dnia 18.02.2013r. w sprawie harmonogramu audytów wewnętrznych na Wydziale Inżynierii Środowiska.

4/2013 z dnia 26.02.2013r. w sprawie powołania audytorów wewnętrznych na Wydziale Inżynierii Środowiska.

5/2013 z dnia 27.02.2013r. w sprawie wyznaczenia Zespołu audytorów wewnętrznych do przeprowadzenia oceny prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia specjalności COWiG i COW.

6/2013 z dnia 28.02.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Konkursowej przy zatrudnianiu pracowników na Wydziale Inżynierii Środowiska.

7/2013 z dnia 22.03.2013r. zmieniające Zarządzenie nr 14/2012 Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 4 października 2012r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów.

8/2013 z dnia 22.03.2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia kryteriów ni sposobu tworzenia list studentów nominowanych do przyznania stypendium na wyjazd na studia za granicą w ramach Programu LLP ERASMUS 2013/2014 na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

9/2013 z dnia 27.05.2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o granty dziekańskie dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich oraz o stypendia dla doktorantów finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

10/2013 z dnia 27.05.2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na granty dziekańskie Dziekana Wydziału dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

11/2013 z dnia 27.05.2013r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2013 roku.

12/2013 z dnia 05.06.2013r. w sprawie wyznaczenia Zespołów audytorów wewnętrznych do przeprowadzenia oceny prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na specjalności ISiW, na studiach drugiego stopnia na specjalności IW oraz na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska.

13/2013 z dnia 20.09.2013r. w sprawie kryterium przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska PW.

14/2013 z dnia 20.09.2013r. w sprawie kryterium przyznawania zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska PW.

15/2013 z dnia 03.10.2013r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów.

16/2013 z dnia 03.10.2013r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

17/2013 z dnia 03.10.2013r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

18/2013 z dnia 03.10.2013r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

19/2013 z dnia 09.10.2013r. w sprawie odwołania przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych.

20/2013 z dnia 09.10.2013r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych.

21/2013 z dnia 14.10.2013r. w sprawie zasad przebywania w Budynku Wydziału Inżynierii Środowiska.

22/2013 z dnia 17.10.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2012 Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 15 października 2013r. w sprawie powołania Komisji ds. Kształcenia

23/2013 z dnia 17.10.2013r. w sprawie powołania Komisji Mediacyjnej dla Studentów.

24/2013 z dnia 17.10.2013r. w sprawie powołania Komisji Mediacyjnej dla Doktorantów.

25/2013 z dnia 04.11.2013r. w sprawie ustalenia procedury przystępowania do egzaminów dyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska.

26/2013 z dnia 04.11.2013r. w sprawie formy, zakresu i trybu ankietyzacji procesu dydaktycznego na Wydziale IŚ w roku akademickim 2013/2014.

 

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator