Uchwały Rady Wydziału - rok 2017

1/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej dokumentacji programu kształcenia dla studiów stopnia pierwszego i drugiego o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria Środowiska.

2/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ze stanowiska adiunkta na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

3/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w wymiarze 0,5 etatu.

4/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Mirosława Zimnocha w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

5/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Mirosława Zimnocha w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

6/2017 z dnia 21.02.2017r. w sprawie zmiany nazwy i Regulaminu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych z udziałem ludzi jako osób badanych.

7/2017 z dnia 21.02.2017r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

8/2017 z dnia 21.02.2017r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Monice Załęskiej-Radziwiłł – prof. PW.

9/2017 z dnia 21.02.2017r. w sprawie nadania dr inż. Sebastianowi Borowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

10/2017 z dnia 21.02.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Lecha Gawucia.

11/2017 z dnia 21.02.2017r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Andrzeja Rudzkiego i wyznaczenia promotora.

12/2017 z dnia 21.03.2017r. w sprawie uaktualnienia Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia.

13/2017 z dnia 21.03.2017r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na okres od 3 kwietnia 2017r. do 30 marca 2018r.

14/2017 z dnia 21.03.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Piotra Wilińskiego.

15/2017 z dnia 21.03.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Wawer.

16/2017 z dnia 21.03.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Witolda Jawańskiego.

17/2017 z dnia 25.04.2017r. w sprawie powołania recenzenta do oceny całokształtu dorobku dr hab. inż. Andrzeja Kuliga, prof. PW.

18/2017 z dnia 25.04.2017r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Ewie Karwowskiej, prof. PW.

19/2017 z dnia 25.04.2017r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Błażeja Smolińskiego.

20/2017 z dnia 25.04.2017r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Błażeja Smolińskiego.

21/2017 z dnia 25.04.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Maciejewskiej.

22/2017 z dnia 23.05.2017r. w sprawie wprowadzenia na rok akademicki 2017/2018 korekty planów studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo zatwierdzonych Uchwałą Rady Wydziału nr 31/2013 z dnia 18.06.2013.

23/2017 z dnia 23.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.

24/2017 z dnia 23.05.2017r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Ewie Karwowskiej, prof. PW.

25/2017 z dnia 23.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Ferdinanda Uilhoorna w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

26/2017 z dnia 23.05.2017r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Ferdinanda Uilhoorna w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

27/2017 z dnia 23.05.2017r. w sprawie nadania mgr inż. Akram Muhammad Khan stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERII ŚRODOWISKA Specjalność – inżynieria gazownictwa.

28/2017 z dnia 23.05.2017r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału w 2016r.

29/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na rok 2017.

30/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie zmiany ilości godzin dla przedmiotu Seminarium specjalizacyjne dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.

31/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie zmian w programie studiów dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Biogospodarka.

32/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie przyjęcia procedury dyplomowania dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I II stopnia na kierunkach Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i Biogospodarka.

33/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie zmian w programie studiów dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska.

34/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie programu kształcenia dla studiów doktoranckich rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

35/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie ustalenia wartości współczynników za zajęcia prowadzone w językach obcych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska w roku akad. 2017/2018.

36/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Doroty Mirosław – Świątek w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

37/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Mirosław–Świątek w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

38/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie nadania dr inż. Mirosławowi Zimnochowi stopnia naukowego doktora habilitowanego.

39/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Mateusza Kędziora.

40/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie nadania mgr inż. Lechowi Gawuciowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERII ŚRODOWISKA Specjalność – teledetekcja środowiska.

41/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie nadania mgr Ninie Doskocz stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERII ŚRODOWISKA Specjalność – biologia środowiska.

42/2017 z dnia 20.06.2017r. w sprawie nadania mgr inż. Witoldowi Jawańskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – budownictwo wodne.

43/2017 z dnia 19.09.2017r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz osób spoza Wydziału do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych w roku akad. 2017/2018.

44/2017 z dnia 19.09.2017r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2017/2018 korekty planów studiów na kierunku Ochrona Środowiska.

45/2017 z dnia 19.09.2017r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska.

46/2017 z dnia 19.09.2017r. w sprawie powołania recenzenta do oceny całokształtu dorobku dr hab. inż. Anny Bogdan, prof. PW.

47/2017 z dnia 19.09.2017r. w sprawie Doroty Bełkowskiej-Wołoczko.

48/2017 z dnia 19.09.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Gayer.

49/2017 z dnia 19.09.2017r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Niccolo Isoli i wyznaczenia promotora.

50/2017 z dnia 19.09.2017r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła Stępnia.

51/2017 z dnia 19.09.2017r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Pawła Stępnia.

52/2017 z dnia 19.09.2017r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Matuli i wyznaczenia promotora.

53/2017 z dnia 19.09.2017r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Wiśniewskiej i wyznaczenia promotora.

54/2017 z dnia 19.09.2017r. w sprawie nadania mgr inż. Piotrowi Wilińskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – technologia oczyszczania ścieków.

55/2017 z dnia 24.10.2017r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie imienia sali nr 26 prof. Karola Pomianowskiego oraz o nadanie imienia laboratorium wydziałowemu w Starej Kotłowni prof. Mieczysława Rybczyńskiego, a także umieszczenie tablic upamiętniających w/w Profesorów.

56/2017 z dnia 24.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku projektowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne.

57/2017 z dnia 24.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Politechnice Warszawskiej.

58/2017 z dnia 24.10.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.

59/2017 z dnia 24.10.2017r. w sprawie nadania dr inż. Ferdinandowi Uilhoorn stopnia naukowego doktora habilitowanego.

60/2017  z dnia 24.10.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Łożyńskiej.

61/2017  z dnia 24.10.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Andrzeja Rudzkiego.

62/2017  z dnia 24.10.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pawła Zarodkiewicza.

63/2017  z dnia 24.10.2017r. w sprawie nadania mgr Małgorzacie Wawer stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERII ŚRODOWISKA Specjalność – ochrona powietrza ziemi.

64/2017  z dnia 21.11.2017r. w sprawie utrzymania dyscypliny inżynieria środowiska
w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

65/2017  z dnia 21.11.2017r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych „Inżynieria Gazownictwa”.

66/2017  z dnia 21.11.2017r. w sprawie zmiany formy zatrudnienia na mianowanie na czas nieokreślony.

67/2017  z dnia 21.11.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Kubraka.

68/2017  z dnia. 21.11.2017r. w sprawie nadania mgr inż. Katarzynie Maciejewskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERII  ŚRODOWISKA Specjalność – ochrona powietrza atmosferycznego.

69/2017  z dnia 21.11.2017r. w sprawie nadania mgr inż. Mateuszowi Kędziorowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERII ŚRODOWISKA Specjalność – teledetekcja środowiska.

70/2017  z dnia 19.12.2017r. w sprawie korekty planów studiów II stopnia na specjalności Environment Protection Engineering na kierunku Inżynieria Środowiska, zatwierdzonych Uchwałą Rady Wydziału nr 61/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie zatwierdzenia ujednoliconych planów studiów stacjonarnych I i II stopnia
na kierunkach Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska.

71/2017  z dnia 19.12.2017r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych „Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej”.

72/2017  z dnia 19.12.2017r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych „Systemy Oddymiania Budynków – Wentylacja Pożarowa”.

73/2017  z dnia 19.12.2017r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Ewie Karwowskiej, prof. PW.

74/2017  z dnia 19.12.2017r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Piotra Uścinowicza i wyznaczenia promotora.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator