Uchwały Rady Wydziału - rok 2016

1/2016 z dn. 19.01.2016r. w sprawie terminarza wyborów na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kadencję 2016-2020.

2/2016 z dn. 19.01.2016r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Tomaszowi Okruszko – prof. SGGW.

3/2016 z dn. 19.01.2016r. w sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Adama Muszyńskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

4/2016 z dn. 19.01.2016r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu  habilitacyjnym dr inż. Adama Muszyńskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

5/2016 z dn. 19.01.2016r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Ekaterina Sycheva i wyznaczenia promotora.

6/2016 z dn. 26.01.2016r. w sprawie terminarza wyborów na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kadencję 2016-2020.

7/2016 z dn. 9.02.2016r. w sprawie składu Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na kadencję 2016-2020.

8/2016 z dn. 23.02.2016r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na rok 2015.

9/2016 z dn. 23.02.2016r. w sprawie nadania dr inż. Bogdanowi Ozga-Zielińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

10/2016 z dn. 23.02.2016r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Komerskiej.

11/2016 z dn. 23.02.2016r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Komerskiej.

12/2016 z dn. 22.03.2016r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Tekielak-Skałka.

13/2016 z dn. 22.03.2016r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Izabeli Tekielak-Skałka.

14/2016 z dn. 19.04.2016r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału w 2015roku.

15/2016 z dn. 19.04.2016r. w sprawie korekty planów studiów na kierunku Inżynieria Środowiska.

16/2016 z dn. 19.04.2016r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Ryszardowi Świetlikowi – prof. UTH Rad.

17/2016 z dn. 19.04.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Tabernackiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

18/2016 z dn. 19.04.2016r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu  habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Tabernackiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

19/2016 z dn. 19.04.2016r. w sprawie nadania dr inż. Renacie Gruca-Rokosz stopnia naukowego doktora habilitowanego.

20/2016 z dn. 19.04.2016r. w sprawie nadania mgr inż. Karolowi Przeździeckiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – systemy informacji przestrzennej, teledetekcja.

21/2016 z dn. 19.04.2016r. w sprawie wyznaczenia nowego promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Gayer.

22/2016 z dn. 19.04.2016r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Nowickiej.

23/2016 z dn. 19.04.2016r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Barbary Błaszczak.

24/2016 z dn. 17.05.2016r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu akademickim na interdyscyplinarnym kierunku Biogospodarka.

25/2016 z dn. 17.05.2016r. w sprawie korekty planów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia zatwierdzonych Uchwałą Rady Wydziału nr 14/2007 z dnia 22 maja 2007r. z późn. zm. z dn. 22.09.2015r. dla kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Inżynieria Komunalna.

26/2016 z dn. 17.05.2016r. w sprawie zasad studiowania i rejestracji dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Inżynieria Komunalna.

27/2016 z dn. 17.05.2016r. w sprawie uzupełnienia listy osób upoważnionych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

28/2016 z dn. 17.05.2016r. w sprawie programu kształcenia dla studiów doktoranckich rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017.

29/2016 z dn. 17.05.2016r. w sprawie utworzenia monografii naukowych „Circular Economy – Technologie”.

30/2016 z dn. 17.05.2016r. w sprawie nadania dr inż. Adamowi Muszyńskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

31/2016 z dn. 17.05.2016r. w sprawie nadania mgr inż. Ewelinie Różyckiej-Wrońskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – ciepłownictwo.

33/2016 z dn. 17.05.2016r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Damiana Zasina i powołania promotora.

34/2016 z dn. 17.05.2016r. w sprawie zgłoszenia kandydatur: prof. dr hab. inż. Mariana Kwietniewskiego i prof. dr hab. inż. Edwarda Szczechowiaka na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

35/2016 z dn. 14.06.2016r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Rady Programowej serii monografii naukowych „Circular Economy – Technologie”.

36/2016 z dn. 14.06.2016r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Doktoranckich.

37/2016 z dn. 14.06.2016r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Biblioteki Zaopiniowanie wniosku o powołanie kierownika Biblioteki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

38/2016 z dn. z dn. 14.06.2016r. w sprawie zasad studiowania i rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i Biogospodarka.

39/2016 z dn. 14.06.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska.

40/2016 z dn. 14.06.2016r. w sprawie wprowadzenia nowego przedmiotu o nazwie „Seminarium specjalizacyjne” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunkach Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.

41/2016 z dn. 14.06.2016r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Krzysztofowi Wojdydze – prof. PW.

42/2016 z dn. 14.06.2016r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Ewy Hołota.

43/2016 z dn. 14.06.2016r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Ewy Hołota.

44/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na rok 2016.

45/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie ustalenia wartości współczynników za zajęcia prowadzone w językach obcych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska w roku akad. 2016/2017.

46/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska na specjalnościach ISiW i COWiG.

47/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska na specjalności Gospodarka Odpadami.

48/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów wyższych Pana Muhammada Akrama w OSH Technological University w Kirgistanie za   równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia na kierunku      Inżynieria Środowiska specjalność inżynieria gazownictwa, obszar kształcenia – nauki     techniczne, profil kształcenia – ogólnoakademicki i tytułem magistra inżyniera.

49/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa.

50/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów          Podyplomowych.

51/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie wyznaczenia Kandydatów na recenzentów w postepowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Krzysztofowi Wojdydze – prof. PW

52/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego     profesora dr hab. Monice Załęskiej-Radziwiłł – prof. PW.

53/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Sebastiana Borowskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

54/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu  habilitacyjnym dr inż. Sebastiana Borowskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

55/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie nadania mgr inż. Marcinowi Malickiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – ciepłownictwo.

56/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie nadania mgr inż. Annie Nowickiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – technologia wody i ścieków.

57/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Muhammada Akrama i wyznaczenia promotora.

58/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Łukasza Szarka.

59/2016 z dn. 06.07.2016r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Szarka.

60/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz osób spoza Wydziału do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych w roku akad. 2016/2017.

61/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie zatwierdzenia planów studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych na kierunkach Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.

62/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska.

63/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie wyznaczenia Kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Monice Załęskiej-Radziwiłł – prof. PW.

64/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie nadania dr inż. Agnieszce Tabernackiej stopnia naukowego doktora habilitowanego.

65/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Karola Szymankiewicza.

66/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do Rady Bibliotecznej.

67/2016 z dnia 29.09.2016r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.

68/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

69/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie realizacji umowy o prowadzeniu studiów z podwójnym dyplomowaniem zawartej pomiędzy Politechniką Warszawską i North University of China.

70/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zmiany dokumentacji studiów podyplomowych Klimatyzacja i Chłodnictwo związanej z określeniem efektów kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska.

71/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zaopiniowania kandydata do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów oraz kandydata do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów.

72/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zasad ponownej rejestracji na rok III i IV dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.

73/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Krzysztofowi Wojdydze – prof. PW.

74/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Bartosza Śniegockiego.

75/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Bartosza Śniegockiego.

76/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Muhammad Akram.

77/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Roberta Jarczewskiego.

78/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Bielasik-Rosińskiej.

79/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Urszuli Pieniak.

80/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Ziarkowskiej.

81/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Bartłomieja Maliszewskiego.

82/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Elżbiety Świętoń-Moczulskiej.

83/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Gawrońskiej-Dudek.

84/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jarosława Kurowskiego.

85/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Piotra Piłki.

86/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Doroty Regulskiej.

87/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marzeny Lisieckiej-Kawalskiej.

88/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jerzego Lewandowskiego.

89/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Wiesława Klimiuka.

90/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Urszuli Kruszewskiej.

91/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Małgorzaty Kucharek.

92/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Kędzierskiej.

93/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Łukasza Radwańskiego.

94/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jarosława Burdy.

95/2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Ziarkowskiej.

96/2016 z dnia 22.11.2016r. w sprawie utworzenia Laboratorium Hydrauliki na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

97/2016 z dnia 22.11.2016r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Biologii.

98/2016 z dnia 20.12.2016r. w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych z udziałem ludzi jako osób badanych.

99/2016 z dnia 20.12.2016r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

100/2016 z dnia 20.12.2016r. w sprawie realizacji procedury potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

101/2016 z dnia 20.12.2016r. w sprawie przypisania studiom podyplomowym poziomu kwalifikacji 6 lub 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych.

102/2016 z dnia 20.12.2016r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Niny Doskocz.

103/2016 z dnia 20.12.2016r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Jendrzejewskiej i wyznaczenia promotora.

104/2016 z dnia 20.12.2016r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Michała Koryckiego.

105/2016 z dnia 20.12.2016r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Koryckiego.

106/2016 z dnia 20.12.2016r. w sprawie nadania mgr inż. Karolowi Szymankiewiczowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. Specjalność – ochrona atmosfery.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator