Uchwały Rady Wydziału - rok 2015

1/2015 z dnia 20.01.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Anny Trykozko w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

2/2014 z dnia 20.01.2015r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Anny Trykozko w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

3/2015 z dnia 20.01.2015r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Witolda Jawańskiego i wyznaczenia promotora.

4/2015 z dnia 20.01.2015r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Marii Grodzkiej-Łukaszewskiej.

5/2015 z dnia 20.01.2015r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Rolewicz-Kalińskiej.

6/2015 z dnia 17.02.2015r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Wydziału Inżynierii Środowiska na rok 2014.

7/2015 z dnia 17.02.2015r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Barbary Koelblen.

8/2015 z dnia 17.02.2015r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Barbary Koelblen.

9/2015 z dnia 17.02.2015r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Mateusza Kędziora i wyznaczenia promotora.

10/2015 z dnia 17.03.2015r. w sprawie nadania mgr inż. Łukaszowi Katyńskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – inżynieria gazownictwa.

11/2015 z dnia 17.03.2015r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Barbary Błaszczak.

12/2015 z dnia 17.03.2015r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Barbary Błaszczak.

13/2015 z dnia 17.03.2015r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Justyny Walczak i wyznaczenia promotora.

14/2015 z dnia 21.04.2015r. w sprawie w sprawie wprowadzenia na rok akademicki 2015/2016 korekty planów studiów anglojęzycznych drugiego stopnia Environment Protection Engineering na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska, zatwierdzonych Uchwałą Rady Wydziału nr 13/2007 z dnia 22.05.2007r.

15/2015 z dnia 21.04.2015r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2015/2016 korekty planów studiów na kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska, zatwierdzonych Uchwałą Rady Wydziału nr 13/2007 z dnia 22.05.2007r.

16/2015 z dnia 21.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.

17/2015 z dnia 21.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Jerzego Gałaja w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

18/2015 z dnia 21.04.2015r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Jerzego Gałaja w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

19/2015 z dnia 21.04.2015r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Michała Kubraka.

20/2015 z dnia 21.04.2015r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Kubraka.

21/2015 z dnia 26.05.2015r. w sprawie zasad podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Inżynierii Środowiska, przyznanej w roku 2015 oraz zasad podziału dotacji celowej na prowadzenie w 2015r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

22/2015 z dnia 26.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału w 2014r.

23/2015 z dnia 26.05.2015r. w sprawie programu kształcenia dla studiów doktoranckich rozpoczynających się od roku akademickiego 2015/2016.

24/2015 z dnia 26.05.2015r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska.

25/2015 z dnia 26.05.2015r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych „Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów”.

26/2015 z dnia 26.05.2015r. w sprawie zaopiniowania wniosku o wystąpienie do JM Rektora PW o zmianę nazwy Wydziału Inżynierii Środowiska.

27/2015 z dnia 26.05.2015r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Tomaszowi Okruszko – prof. SGGW.

28/2015 z dnia 26.05.2015r. w sprawie nadania mgr inż. Agacie Piotrowskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – chemia środowiska.

29/2015 z dnia 16.06.2015 w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2015/2016 korekty planów studiów na kierunku Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.

30/2015 z dnia 16.06.2015r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Ryszardowi Świetlikowi – prof. UTH Rad.

31/2015 z dnia 16.06.2015r. w sprawie wyznaczenia Kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Tomaszowi Okruszko – prof. SGGW.

32/2015 z dnia 16.06.2015r. w sprawie nadania dr inż. Annie Trykozko stopnia naukowego doktora habilitowanego.

33/2015 z dnia 16.06.2015r. w sprawie nadania mgr inż. Annie Rolewicz-Kalińskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – gospodarka odpadami.

34/2015 z dnia 7.07.2015r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Inżynierii Środowiska na rok 2015.

35/2015 z dnia 7.07.2015r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2015/2016 korekty planów studiów na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska.

36/2015 z dnia 7.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Bogdana Ozgi-Zielińskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

37/2015 z dnia 7.07.2015r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Bogdana Ozgi-Zielińskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

38/2015 z dnia 7.07.2015r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Dariusza Ksionka.

39/2015 z dnia 7.07.2015r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Marcina Malickiego.

40/2015 z dnia 7.07.2015r. w sprawie nadania mgr inż. Marii Grodzkiej-Łukaszewskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – hydrologia i gospodarka wodna.

41/2015 z dnia 22.09.2015r. w sprawie korekty planów studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia zatwierdzonych Uchwałą Rady Wydziału nr 14/2007 z dnia 22 maja 2007r. z późn. zm. dla kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Inżynieria Komunalna.

42/2015 z dnia 22.09.2015r. w sprawie dokumentowania przebiegu studiów dla osób przyjętych na studia począwszy od roku akademickiego 2015/2016.

43/2015 z dnia 22.09.2015r. w sprawie Korekty Krajowych Ram Kwalifikacji programów kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska, zatwierdzonych Uchwałą Rady Wydziału nr 19/2012 z dnia 24.04.2012r.

44/2015 z dnia 22.09.2015r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska oraz osób spoza Wydziału do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych w roku akad. 2015/2016.

45/2015 z dnia 22.09.2015r. w sprawie wyznaczenia Kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Ryszardowi Świetlikowi – prof. UTH Rad.

46/2015 z dnia 22.09.2015r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Eweliny Różyckiej-Wrońskiej.

47/2015 z dnia 20.10.2015r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych „Klimatyzacja i chłodnictwo”.

48/2015 z dnia 20.10.2015r. w sprawie nadania dr inż. Jerzemu Gałajowi stopnia naukowego doktora habilitowanego.

49/2015 z dnia 20.10.2015r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kundyz Bekenowa i wyznaczenia promotora.

50/2015 z dnia 20.10.2015r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Karola Przeździeckiego.

51/2015 z dnia 24.11.2015r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej.

52/2015 z dnia 24.11.2015r. w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na interdyscyplinarnym kierunku Biogospodarka.

53/2015 z dnia 24.11.2015r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla interdyscyplinarnego Kierunku Biogospodarka.

54/2015 z dnia 24.11.2015r. w sprawie wyłączenia interdyscyplinatnego kierunku Biogospodarka z wymagań zawartych w Uchwale nr 366/XLVII/2011 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 października 2011r. z późniejszymi zmianami.

55/2015 z dnia 24.11.2015r. w sprawie zmiany formy zatrudnienia na mianowanie na czas nieokreślony.

56/2015 z dnia 24.11.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Renaty Gruca-Rokosz w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

57/2015 z dnia 24.11.2015r. w sprawie wyznaczenie trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Renaty Gruca-Rokosz w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

58/2015 z dnia 24.11.2015r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Macieja Jefimow.

59/2015 z dnia 24.11.2015r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Macieja Jefimow.

60/2015 z dnia 24.11.2015r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jakuba Pulki.

61/2015 z dnia 24.11.2015r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Jakuba Pulki.

62/2015 z dnia 24.11.2015r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła Zarodkiewicza i wyznaczenia promotora.

63/2015 z dnia 15.12.2015r. w sprawie powołania Wydzialowych Komisji Rekrutacyjnych dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na okres od 1 stycznia 2016r. do 31.12.2016r.

64/2015 z dnia 15.12.2015r. w sprawie w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów wyższych Pana Dzmitry Kardash w Białoruskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym za równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska specjalność ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja obszar kształcenia – nauki techniczne profil kształcenia – ogólnoakademicki i tytułem zawodowym inżyniera.

65/2015 z dnia 15.12.2015r. w sprawie zmiany formy zatrudnienia.

66/2015 z dnia 15.12.2015r. w sprawie nadania mgr inż. Dariuszowi Ksionkowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – ogrzewnictwo.

67/2015 z dnia 15.12.2015r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Damiana Sala.

68/2015 z dnia 15.12.2015r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Damiana Sala.

69/2015 z dnia 15.12.2015r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Wawer i wyznaczenia promotora.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator