Uchwały Rady Wydziału - rok 2014

1/2014 z dnia 21.01.2014r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Wydziału Inżynierii Środowiska na rok 2013.

2/2014 z dnia 21.01.2014r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki.

3/2014 z dnia 21.01.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Politechnice Warszawskiej.

4/2014 z dnia 21.01.2014r. w sprawie nadania dr inż. Andrzejowi Aniszewskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

5/2014 z dnia 21.01.2014r. w sprawie nadania dr inż. Jackowi Kurnatowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

6/2014 z dnia 21.01.2014r. w sprawie nadania mgr inż. Julii Trymucha stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – wodociągi i kanalizacja.

7/2014 z dnia 21.01.2014r. w sprawie nadania mgr inż. Magdalenie Reizer stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – ochrona atmosfery.

8/2014 z dnia 21.01.2014r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Sebastiana Kazimierskiego i wyznaczenia promotora.

9/2014 z dnia 25.02.2014r. w sprawie uzupełnienia listy osób upoważnionych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

10/2014 z dnia 25.02.2014r. w sprawie dopuszczenia dr Małgorzaty Wojtkowskiej do kolokwium habilitacyjnego.

11/2014 z dnia 25.02.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Artura Badydy w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

12/2014 z dnia 18.03.2014r. w sprawie powołania członków Rady Konsultacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej na kadencję 2012-2016.

13/2014 z dnia 18.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych 5 lat.

14/2014 z dnia 18.03.2014r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Jarosławowi Zawadzkiemu – prof. PW.

15/2014 z dnia 1.04.2014r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Małgorzaty Wojtkowskiej na temat: „Rola specjacji w ocenie mobilności metali ciężkich w płynących wodach powierzchniowych”.

16/2014 z dnia 1.04.2014r. w sprawie nadania dr Małgorzacie Wojtkowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA specjalność – chemia środowiska.

17/2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych 5 lat.

18/2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Jarosława Chormańskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

19/2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie wyznaczenie trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Jarosława Chormańskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

20/2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Magdaleny Zielińskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

21/2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie wyznaczenie trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Magdaleny Zielińskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

22/2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie nadania mgr inż. Konradowi Wolińskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – gazownictwo.

23/2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie nadania mgr inż. Dorocie Andrzejewskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – biologia środowiska.

24/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału w 2013 roku.

25/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie zasad podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Inżynierii Środowisk, przyznanej w roku 2014.

26/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie programu kształcenia dla studiów doktoranckich rozpoczynających się od roku akademickiego 2014/2015.

27/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych 5 lat.

28/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych 5 lat.

29/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Moniki Żubrowskiej-Sudoł w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

30/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie wyznaczenie trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Moniki Żubrowskiej-Sudoł w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

31/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie dopuszczenia dr inż. Ryszarda Zwierzchowskiego do kolokwium habilitacyjnego.

32/2014 z dnia 20.05.2014r. w sprawie dopuszczenia dr inż. Agnieszki Pusz do kolokwium habilitacyjnego.

33/2014 z dnia 17.06.2014r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2014/2015 korekty planów studiów na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska.

34/2014 z dnia 17.06.2014r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Katarzynie Juda-Rezler – prof. PW.

35/2014 z dnia 17.06.2014r. w sprawie nadania dr inż. Pawłowi Relidze stopnia naukowego doktora habilitowanego.

36/2014 z dnia 17.06.2014r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła Stańczaka i wyznaczenia promotora.

37/2014 z dnia 17.06.2014r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr hab. Ryszarda Zwierzchowskiego na temat: „Analiza układów hydraulicznych w elektrociepłowniach i ciepłowniach z akumulatorem ciepła”.

38/2014 z dnia 17.06.2014r. w sprawie nadania dr inż. Ryszardowi Zwierzchowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, specjalności – ciepłownictwo,ogrzewnictwo i wentylacja.

39/2014 z dnia 1.07.2014r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Pusz na temat: „Ocena skuteczności metod remediacji gleb zanieczyszczonych metalami dla potrzeb rekultywacji zdegradowanych terenów przemysłowych”.

40/2014 z dnia 1.07.2014r. w sprawie nadania dr inż. Agnieszce Pusz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, specjalności – ochrona powierzchni ziemi.

41/2014 z dnia 8.07.2014r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Inżynierii Środowiska na rok 2014.

42/2014 z dnia 8.07.2014r. w sprawie ustalenia wartości współczynników za zajęcia prowadzone w językach obcych na Wydziale Inżynierii Środowiska w roku Akad. 2014/2015 i w roku akad. 2015/2016.

43/2014 z dnia 8.07.2014r. w sprawie uzupełnienia listy osób upoważnionych do prowadzenia prac dyplomowych.

44/2014 z dnia 8.07.2014r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Mirosławowi Żukowskiemu – prof. PB.

45/2014 z dnia 8.07.2014r. w sprawie nadania mgr inż. Bartoszowi Wąsikowskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERII ŚRODOWISKA Specjalność – gospodarka odpadami.

46/2014 z dnia 8.07.2014r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Gayer.

47/2014 z dnia 8.07.2014r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Gayer.

48/2014 z dnia 8.07.2014r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Doroty Bełkowskiej-Wołoczko.

49/2014 z dnia 8.07.2014r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Doroty Bełkowskiej-Wołoczko.

50/2014 z dnia 8.07.2014r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Beaty Stępień.

51/2014 z dnia 23.09.2014r. w sprawie występowania o przyznawanie dyplomów z wyróżnieniem absolwentom Wydziału Inżynierii Środowiska, którzy ukończyli studia z wynikiem celującym.

52/2014 z dnia 23.09.2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska oraz osób spoza Wydziału do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych w roku akad. 2014/2015.

53/2014 z dnia 23.09.2014r. w sprawie wprowadzenia Systemu Oceny Nauczycieli Akademickich SONA na Wydziale IŚ.

54/2014 z dnia 23.09.2014r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych.

55/2014 z dnia 23.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.

56/2014 z dnia 23.09.2014r. w sprawie nadania dr Jarosławowi Chormańskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

57/2014 z dnia 23.09.2014r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła Kaczyńskiego i wyznaczenia promotora.

58/2014 z dnia 21.10.2014r. zmieniająca Uchwałę nr 19/2012 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie programów kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria Środowiska.

59/2014 z dnia 21.10.2014r. w sprawie zasad studiowania i rejestracji dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Inżynieria Komunalna.

60/2014 z dnia 21.10.2014r. w sprawie ustanowienia stypendium im. Haliny i Stefana Krzemińskich dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska.

61/2014 z dnia 21.10.2014r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków.

62/2014 z dnia 21.10.2014r. w sprawie nadania dr inż. Magdalenie Zielińskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego.

63/2014 z dnia 21.10.2014r. w sprawie nadania dr inż. Monice Żubrowskiej-Sudoł stopnia naukowego doktora habilitowanego.

64/2014 z dnia 21.10.2014r. w sprawie nadania mgr inż. Andrzejowi Czapczukowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – wodociągi i kanalizacja.

65/2014 z dnia 21.10.2014r. w sprawie nadania mgr inż. Stanisławowi Brzęczkowskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – inżynieria gazownictwa.

66/2014 z dnia 21.10.2014r. w sprawie nadania mgr inż. Radosławowi Barczakowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – ochrona powietrza.

67/2014 z dnia 18.11.2014r. w sprawie uzupełnienia listy osób upoważnionych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

68/2014 z dnia 18.11.2014r. w sprawie nadania nazwy studiom doktoranckim prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska.

69/2014 z dnia 18.11.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych 5 lat.

70/2014 z dnia 18.11.2014r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych „Inżynieria Gazownictwa”.

71/2014 z dnia 18.11.2014r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Sytek i wyznaczenia promotora.

72/2014 z dnia 16.12.2014r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

73/2014 z dnia 16.12.2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku o likwidację Wydziałowego Centrum Płynowych Systemów Przesyłowych.

74/2014 z dnia 16.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.

75/2014 z dnia 16.12.2014r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jakuba Jakubca.

76/2014 z dnia 16.12.2014r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Jakuba Jakubca.

77/2014 z dnia 16.12.2014r. w sprawie nadania mgr inż. Magdalenie Zimakowskiej-Laskowskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERII ŚRODOWISKA Specjalność – ochrona powietrza.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator