Uchwały Rady Wydziału - rok 2013

1/2013 z dnia 22.01.2013r. w sprawie uzupełnienia listy osób upoważnionych do prowadzenia prac dyplomowych.

2/2013 z dnia 24.01.2013r. w sprawie powołania Kierowników Studiów Podyplomowych.

3/2013 z dnia 24.01.2013r. w sprawie nadania mgr inż. Aleksandrowi Suszyńskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – gospodarka wodno-ściekowa.

4/2013 z dnia 22.01.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Łożyńskiej i wyznaczenia promotora.

5/2013 z dnia 26.02.2013r. w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie biblioteki specjalistycznej na Wydziale Inżynierii Środowiska.

6/2013 z dnia 26.02.2013r. w sprawie uzupełnienia listy osób upoważnionych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

7/2013 z dnia 26.02.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych 5 lat.

8/2013 z dnia 26.02.2013r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

9/2013 z dnia 26.03.2013r. w sprawie uzupełnienia listy osób upoważnionych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

10/2013 z dnia 26.03.2013r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Affek stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – biologia środowiska.

11/2013 z dnia 26.03.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pawła Kowalika.

12/2013 z dnia 26.03.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Konrada Wolińskiego.

13/2013 z dnia 23.04.2013r. w sprawie uzupełnienia listy osób upoważnionych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych.

14/2013 z dnia 23.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Marcina Zielińskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

15/2013 z dnia 23.04.2013r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnych dr inż. Marcina Zielińskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

16/2013 z dnia 23.04.2013r. w sprawie nadania mgr inż. Sławomirowi Kasińskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – technologia odpadów.

17/2013 z dnia 23.04.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Doroty Andrzejewskiej.

18/2013 z dnia 23.04.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pawła Choromańskiego.

19/2013 z dnia 23.04.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny Rucińskiej.

20/2013 z dnia 21.05.2013r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Dziekana z działalności w 2012 roku.

21/2013 z dnia 21.05.2013r. w sprawie ustalenia wartości współczynników za zajęcia prowadzono w językach obcych na Wydziale Inżynierii Środowiska w roku akad. 2013/2014.

22/2013 z dnia 21.05.2013r. w sprawie zasad podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Inżynierii Środowiska, przyznanej w roku 2013.

23/2013 z dnia 21.05.2013r. w sprawie dopuszczenia dr inż. Mariusza Adamskiego do kolokwium habilitacyjnego.

24/2013 z dnia 21.05.2013r. w sprawie nadania dr inż. Katarzynie Ignatowicz stopnia naukowego doktora habilitowanego.

25/2013 z dnia 21.05.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Stanisława Brzęczkowskiego i wyznaczenie promotora.

26/2013 z dnia 21.05.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Karola Przeździeckiego i wyznaczenie promotora.

27/2013 z dnia 21.05.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Piotra Wilińskiego.

28/2013 z dnia 21.05.2013r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Piotra Wilińskiego.

29/2013 z dnia 21.05.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Andrzeja Czapczuka.

30/2013 z dnia 18.06.2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr 13/2007 z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie planów studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska.

31/2013 z dnia 18.06.2013r. w sprawie korekty planów studiów na kierunku Inżynieria Środowiska, na kierunku Ochrona Środowiska oraz na specjalności anglojęzycznej Environmental Engineering na Wydziale Inżynierii Środowiska.

32/2013 z dnia 18.06.2013r. w sprawie nadania mgr inż. Bartoszowi Sałacińskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – ogrzewnictwo.

33/2013 z dnia 18.06.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Łukasza Adamkiewicza.

34/2013 z dnia 18.06.2013r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Łukasza Adamkiewicza.

35/2013 z dnia 18.06.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marii Grodzkiej.

36/2013 z dnia 18.06.2013r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Marii Grodzkiej.

37/2013 z dnia 18.06.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marcina Kawki i wyznaczenia dwóch promotorów.

38/2013 z dnia 18.06.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marcina Malickiego i wyznaczenie promotora.

39/2013 z dnia 18.06.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Liliany Mirosz.

40/2013 z dnia 18.06.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Radosława Barczaka.

41/2013 z dnia 18.06.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Julii Trymucha.

42/2013 z dnia 18.06.2013r. w sprawie wyznaczenia promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Bartosza Wąsikowskiego.

43/2013 z dnia 18.06.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Bartosza Wąsikowskiego.

44/2013 z dnia 25.06.2013r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr inż. Mariusza Adamskiego na temat: „Minimalizacja nakładów energetycznych na utrzymanie parametrów komfortu cieplnego poprzez optymalizację bryły budynku oraz rekuperację ciepła”.

45/2013 z dnia 25.06.2013r. w sprawie nadania dr inż. Mariuszowi Adamskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA specjalności – ogrzewnictwo i wentylacja.

46/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Inżynierii Środowiska na rok 2013.

47/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych 5 lat.

48/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Jarosławowi Zawadzkiemu – prof. PW.

49/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Jarosławowi Zawadzkiemu – prof. PW.

50/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie nadania dr inż. Marcinowi Zielińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

51/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Małgorzaty Wojtkowskiej.

52/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr Małgorzaty Wojtkowskiej.

53/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Reizer.

54/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Lecha Gawucia.

55/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Lecha Gawucia.

56/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Maciejewskiej i wyznaczenia promotora.

57/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Niny Chrzanowskiej i wyznaczenia promotora.

58/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie nadania mgr inż. Joannie Rucińskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – ogrzewnictwo.

59/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie nadania mgr Janowi Bogackiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – chemia środowiska.

60/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie skreślenia specjalności Bioinżynieria na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska.

61/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie korekty planów studiów stacjonarnych drugiego stopnia zatwierdzonych Uchwałą Rady Wydziału nr 13/2007 z dnia 22.05.2007r. dla kierunku Inżynierii Środowiska.

62/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie korekty planów studiów na kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska.

63/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie korekty planów studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska, zatwierdzonych Uchwałą Rady Wydziału nr 13/2007 z dnia 22.05.2007r.

64/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wprowadzenia na rok akademicki 2013/2014 w semestrze zimowym korekty planów studiów na kierunkach Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska, zatwierdzonych Uchwałą Rady Wydziału nr 13/2007 z dnia 22.05.2007r.

65/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska.

66/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska oraz osób spoza Wydziału do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych w roku akad. 2013/2014.

67/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Katarzynie Juda-Rezler – prof. PW.

68/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Katarzynie Juda-Rezler – prof. PW.

69/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Mirosławowi Żukowskiemu – prof. PB.

70/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Mirosławowi Żukowskiemu – prof. PB.

71/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie dopuszczenia dr inż. Pawła Popielskiego do kolokwium habilitacyjnego.

72/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Andrzeja Aniszewskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

73/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Andrzeja Aniszewskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

74/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Jacka Kurnatowskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

75/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Jacka Kurnatowskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

76/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Ryszarda Zwierzchowskiego.

77/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr inż. Ryszarda Zwierzchowskiego.

78/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Pusz.

79/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Pusz.

80/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Porębskiej i wyznaczenia promotora.

81/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Karola Szymankiewicza i wyznaczenia promotora.

82/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Grali.

83/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Grali.

84/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Tomasza Sobieraj i wyznaczenia promotora.

85/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła i wyznaczenia promotora.

86/2013 z dnia 22.10.2013r. w sprawie powołania Komisji ds. zmiany nazwy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

87/2013 z dnia 22.10.2013r. w sprawie powołania Komisji ds. utworzenia kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Środowiska.

88/2013 z dnia 22.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.

89/2013 z dnia 22.10.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Stanisława Brzęczkowskiego.

90/2013 z dnia 22.10.2013r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Kotyńskiego.

91/2013 z dnia 22.10.2013r. w sprawie nadania mgr inż. Lilianie Mirosz stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – ciepłownictwo.

92/2013 z dnia 19.11.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Pawła Religi w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

93/2013 z dnia 19.11.2013r. w sprawie wyznaczenie trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Pawła Religi w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

94/2013 z dnia 19.11.2013r. w sprawie nadania mgr Pawłowi Kowalikowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – chemia środowiska.

95/2013 z dnia 3.12.2013r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr inż. Pawła Popielskiego na temat: „Oddziaływanie głębokich posadowień na otoczenie w środowisku zurbanizowanym”.

96/2013 z dnia 3.12.2013r. w sprawie nadania dr inż. Pawłowi Popielskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, specjalność – inżynieria wodna.

97/2013 z dnia 17.12.2013r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

98/2013 z dnia 17.12.2013r. w sprawie nadania mgr inż. Pawłowi Choromańskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – biologia środowiska.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator