Uchwały Rady Wydziału - rok 2012

1/2012 z dnia 24.01.2012r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na rok akademicki 2012/1013.

2/2012 z dnia 24.01.2012r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla studiów doktoranckich na rok akademicki 2012/2013.

3/2012 z dnia 24.01.2012r. w sprawie składu Rady Wydziału Inżynierii Środowiska na kadencję 2012-2016.

4/2012 z dnia 24.01.2012r. w sprawie ustalenia wartości współczynników za zajęcia prowadzone w językach obcych na Wydziale Inżynierii Środowiska w roku akad. 2011/2012 i 2012/2013.

5/2012 z dnia 24.01.2012r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Kazimierzowi GARBULEWSKIEMU – prof. SGGW.

6/2012 z dnia 24.01.2012r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Kazimierzowi Garbulewskiemu – prof. SGGW.

7/2012 z dnia 24.01.2012r. w sprawie dopuszczenia dr inż. Anny Bogdan do kolokwium habilitacyjnego.

8/2012 z dnia 01.02.2012r. w sprawie terminarza wyborów na Wydziale Inżynierii Środowiska na kadencję 2012-2016.

9/2012 z dnia 21.02.2012r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Wydziału Inżynierii Środowiska na rok 2011.

10/2012 z dnia 21.02.2012r. w sprawie uzupełnienia listy osób upoważnionych do prowadzenia wykładów oraz prac dyplomowych w roku akad. 2011/2012.

11/2012 z dnia 21.02.2012r. w sprawie nadania mgr inż. Maciejowi Danielakowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – wentylacja i klimatyzacja.

12/2012 z dnia 06.03.2012r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr inż. Anny Bogdan na temat: „Cieplne oddziaływanie organizmu człowieka na zmiany mikroklimatu w pomieszczeniu”.

13/2012 z dnia 06.03.2012r. w sprawie nadania dr inż. Annie Bogdan stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, specjalności – wentylacja i klimatyzacja.

14/2012 z dnia 27.03.2012r. w sprawie uruchomienia specjalności „Ochrona i kształtowanie środowiska” na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA.

15/2012 z dnia 27.03.2012r. w sprawie programów kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólno akademickim na kierunku Ochrona Środowiska.

16/2012 z dnia 27.03.2012r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Bartosza Sałacińskiego.

17/2012 z dnia 27.03.2012r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Dominika Kowalczyka.

18/2012 z dnia 04.04.2012r. w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-2016.

19/2012 z dnia 24.04.2012r. w sprawie programów kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólno akademickim na kierunku Inżynieria Środowiska.

20/2012 z dnia 24.04.2012r. zmieniająca Uchwałę nr 15/2012 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 27 marca 2012r. w sprawie programów kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólno akademickim na kierunku Ochrona Środowiska.

21/2012 z dnia 24.04.2012r. w sprawie zasad podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Inżynierii Środowiska, przyznanej w roku 2012.

22/2012 z dnia 24.04.2012r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Marianowi ROSIŃSKIEMU – prof. PW.

23/2012 z dnia 24.04.2012r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Marianowi ROSIŃSKIEMU.

24/2012 z dnia 24.04.2012r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Macieja Chaczykowskiego.

25/2012 z dnia 24.04.2012r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr inż. Macieja Chaczykowskiego.

26/2012 z dnia 24.04.2012r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Wojciecha Bystrzyńskiego.

27/2012 z dnia 24.04.2012r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandra Suszyńskiego.

28/2012 z dnia 22.05.2012r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału w 2011 roku.

29/2012 z dnia 22.05.2012r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska do roku 2020”.

30/2012 z dnia 22.05.2012r. w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych.

31/2012 z dnia 22.05.2012r. w sprawie uzupełnienia dokumentacji studiów podyplomowych o dokumenty związane z określeniem efektów kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska.

32/2012 z dnia 22.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych 5 lat.

33/2012 z dnia 22.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych 5 lat.

34/2012 z dnia 22.05.2012r. w sprawie nadania mgr inż. Michałowi Radlakowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERII ŚRODOWISKA Specjalność – technologia odpadów.

35/2012 z dnia 22.05.2012r. w sprawie nadania mgr inż. Katarzynie Michałowskiej-Knap stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERII ŚRODOWISKA Specjalność – meteorologia stosowana.

36/2012 z dnia 22.05.2012r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Affek.

37/2012 z dnia 22.05.2012r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Bisak.

38/2012 z dnia 22.05.2012r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Dariusz Ksionka i wyznaczenia promotora.

39/2012 z dnia 12.06.2012r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Inżynierii Środowiska na rok 2012.

40/2012 z dnia 12.06.2012r. w sprawie zmiany Kierownika Studiów Podyplomowych.

41/2012 z dnia 12.06.2012r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Kostyra.

42/2012 z dnia 12.06.2012r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Jana Bogackiego.

43/2012 z dnia 12.06.2012r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Joanny Karaś i wyznaczenia promotora.

44/2012 z dnia 3.07.2012r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska.

45/2012 z dnia 3.07.2012r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienie funkcji Kierownika Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa.

46/2012 z dnia 3.07.2012r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Kazimierzowi Garbulewskiemu – prof. SGGW.

47/2012 z dnia 3.07.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Jacka Kamińskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

48/2012 z dnia 3.07.2012r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Jacka Kamińskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

49/2012 z dnia 18.09.2012r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska.

50/2012 z dnia 18.09.2012r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Doktoranckich.

51/2012 z dnia 18.09.2012r. w sprawie uzupełnienia dokumentacji studiów podyplomowych o dokumenty związane z określeniem efektów kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska.

52/2012 z dnia 18.09.2012r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych w roku akad. 2012/2013.

53/2012 z dnia 18.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.

54/2012 z dnia 18.09.2012r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Mariusza Adamskiego.

55/2012 z dnia 18.09.2012r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr inż. Mariusza Adamskiego.

56/2012 z dnia 18.09.2012r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. inż. Janusza Jeżowieckiego na członka Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska (Sekcja VI Nauk Technicznych).

57/2012 z dnia 23.10.2012r. w sprawie dopuszczenia dr inż. Macieja Chaczykowskiego do kolokwium habilitacyjnego.

58/2012 z dnia 23.10.2012r. w sprawie nadania mgr inż. Wojciechowi Bystrzyńskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – Technologia oczyszczania ścieków.

59/2012 z dnia 23.10.2012r. w sprawie nadania mgr inż. Marcie Bedryj stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – hydrologia i gospodarka wodna.

60/2012 z dnia 23.10.2012r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Sławomira Kasińskiego.

61/2012 z dnia 13.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Katarzyny Ignatowicz w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

62/2012 z dnia 13.11.2012r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Ignatowicz w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

63/2012 z dnia 13.11.2012r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr inż. Macieja Chaczykowskiego na temat: „Procesy cieplne w stacji przetłoczonej zwiększające efektywność transportu gazu”.

64/2012 z dnia 13.11.2012r. w sprawie nadania dr inż. Maciejowi Chaczykowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, specjalności – inżynieria gazownictwa.

65/2012 z dnia 20.11.2012r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.

66/2012 z dnia 20.11.2012r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Marianowi ROSIŃSKIEMU – prof. PW.

67/2012 z dnia 20.11.2012r. w sprawie nadania mgr inż. Dominikowi Kowalczykowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – Ochrona atmosfery.

68/2012 z dnia 18.12.2012r. w sprawie uzupełnienia listy osób upoważnionych do prowadzenia wykładów.

69/2012 z dnia 18.12.2012r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Wydziału Inżynierii Środowiska na rok 2012.

70/2012 z dnia 18.12.2012r. w sprawie zmian w składach Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2012/2013.

71/2012 z dnia 18.12.2012r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na rok akademicki 2013/2014.

72/2012 z dnia 18.12.2012r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Biologii.

73/2012 z dnia 18.12.2012r. w sprawie nadania dr inż. Jackowi Kamińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

74/2012 z dnia 18.12.2012r. w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Pawła Popielskiego.

75/2012 z dnia 18.12.2012r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr inż. Pawła Popielskiego.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator