01
01
Sala Rady Wydziału
02
02
Przed dziekanatem
03
03
Laboratorium biologii molekularnej
04
04
Biblioteka

Decyzją JM Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Jana Szmidta,
w nowym roku akademickim zostały powołane władze dziekańskie
Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Funkcję kierowniczą Dziekana Wydziału pełni
dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. uczelni.

Funkcje Prodziekanów pełnią:

Prodziekana ds. Ogólnych i Nauki
dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni

Prodziekana ds. Studiów
dr inż. Jarosław Chudzicki

Prodziekana ds. Studenckich
dr inż. Apoloniusz Kodura

Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych
dr inż. Agnieszka Machowska


 Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
oraz
Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej
mają zaszczyt zaprosić

Pracowników Wydziału oraz Absolwentów z roku akademickiego 2018/2019

na Uroczyste Wręczenie Dyplomów Absolwentom za rok akademicki 2018.2019
i Złotych Dyplomów Absolwentom z roku 1969,
które odbędzie się w dniu 19 października 2019 roku o godzinie 15:00

w sali seminaryjnej 1.01 i 2.01
w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, przy ulicy Rektorskiej 4.


Wyniki Rankingu Perspektyw 2019

W tegorocznym Rankingu Kierunków Studiów,  opublikowanym przez magazyn edukacyjny „Perspektywy”, kierunek Inżynieria Środowiska prowadzony na naszym wydziale został sklasyfikowany na pierwszej pozycji.

http://engineering.perspektywy.pl/2019/ranking/inzynieria-srodowiska

Dziękujemy całej społeczności akademickiej naszego wydziału – nasz sukces jest efektem wspólnej pracy.


Badanie opinii na temat życia i studiowania w Warszawie

Urząd m.st. Warszawy rozpoczął badanie opinii studentek i studentów na temat życia i studiowania w Warszawie. Celem jest zebranie wiedzy jak studentki i studenci funkcjonują w mieście, czy angażują się w jego życie, jak korzystają z oferty miasta i uczelni, czego im brakuje i co chcieliby zmienić. Badanie zostało przygotowane we współpracy ze studentami zaangażowanymi w działalność Porozumienia Uczelni Warszawskich – organu zrzeszającego samorządy studenckie, w tym również Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej.

Celem badania jest zebranie opinii, potrzeb i oczekiwań studentek i studentów. Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie dostępnej pod adresem: www.cawi.um.warszawa.pl/badanie.studentow.pg.

Więcej informacji o badaniu można znaleźć na stronie https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/studentko-studencie-wype-nij-ankiet-i-wp-y-na-miasto.

Akredytacja KAUT

W dniu 28.01.2019 r. kierunek Inżynieria Środowiska prowadzony na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej uzyskał akredytację Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych na okres od 2018/2019 do 2022/2023.

Akredytacja KAUT stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia na I i II stopniu studiów na kierunku Inżynieria Środowiska oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami kształcenia.

W ramach uzyskanej akredytacji KAUT kierunek Inżynieria Środowiska otrzymał także certyfikat EUR-ACEÒ Label przyznawany przez europejskie organizacje inżynierskie zrzeszone w European  Network for Engineering Accreditation (ENAEE).

Stowarzyszenie to zrzesza europejskie organizacje zajmujące się kształceniem inżynierów, takie jak:

Engineering Council (EngC) – Wielka Brytania,

Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) – Francja,

Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI),

Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI),

The International Society for Engineering Education (IGIP).

Jednym z celów działalności stowarzyszenia ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE (European Accredited Engineer), czyli nadawanie programom kształcenia certyfikatu potwierdzającego ich wysoki poziom kształcenia oraz zgodność z przyjętymi w Europie zasadami kształcenia. Ten system akredytacji jest ściśle powiązany z Procesem Bolońskim oraz opiera się o międzynarodowe zasady jakości kształcenia zatwierdzone w Standards and Guidelines for Quality Assurance.

Absolwenci Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska wraz z dyplomem ukończenia studiów na kierunku Inżynieria Środowiska na I i II stopniu kształcenia otrzymują certyfikat europejski EUR-ACEÒ potwierdzający uzyskanie dyplomu na akredytowanym kierunku studiów.


Nowy kierunek na Wydziale!

 

UWAGA!!!

Nowy, interdyscyplinarny i międzyuczelniany kierunek kształcenia
otwarty na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

 

BIOGOSPODARKA


Co to jest Biogospodarka?

Ogólna charakterystyka studiów na kierunku Biogospodarka

Informacje o studiach stacjonarnych na kierunku Biogospodarka

Warunki rekrutacji na kierunek Biogospodarka

Sylwetka absolwenta kierunku Biogospodarka

*  *  *


Zmiany nazwy Wydziału

Z dniem 1 stycznia 2016 roku Wydział Inżynierii Środowiska zmienił nazwę na

WYDZIAŁ
INSTALACJI BUDOWLANYCH, HYDROTECHNIKI

I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 

*  *  *


Nasz wydział jest jednym z większych wydziałów Politechniki Warszawskiej, najstarszej i najlepszej uczelni technicznej w Polsce. Nasz wydział w ogólnopolskich rankingach również zajmuje jedną z wyższych pozycji.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Wydziału


Obecnie kształcimy studentów na trzech kierunkach: inżynierii środowiska, ochrony środowiska i biogospodarki.

Kierunek inżynieria środowiska jest kierunkiem ściśle inżynierskim. Wydział Inżynierii Środowiska PW, z racji wielkości i potencjału naukowego, obejmuje szerokie spektrum zagadnień pozostających w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska, w tym działalność naukową i dydaktyczną lokowaną wcześniej w tzw. inżynierii sanitarnej i budownictwie wodnym (Wydział IŚ w latach 1961-1993 nosił nazwę Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, kontynuując w tym drugim segmencie tradycje nauczania od 1915 roku). Współcześnie problematyka ta zawiera się w zakresie civil engineering.

Zajęcia dydaktyczne, prowadzone na wydziale na kierunku inżynieria środowiska w 80% obejmują swoim obszarem zagadnienia związane z budownictwem. Na specjalnościach „Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo”, „Inżynieria sanitarna i wodna" oraz „Inżynieria wodna", a również „Gospodarka Odpadami" studiuje obecnie zdecydowana większość naszych studentów (około 1200).

Na kierunku inżynieria środowiska od kilku lat prowadzimy również studia anglojęzyczne I i II stopnia. Na studiach niestacjonarnych prowadzona jest specjalność „Inżynieria Komunalna", ściśle związana z instalacjami w budynkach oraz miejską infrastrukturą techniczną.

Po ukończeniu studiów nasi absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawczą wydziału jest również ściśle związana z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Na kierunku ochrona środowiska nasi studenci zdobywają wiedzę w zakresie ochrony środowiska naturalnego, to znaczy ochrony atmosfery, wód, powierzchni ziemi oraz elementów przyrody ożywionej. Nasi Pracownicy przekazują również wiedzę dotyczącą racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska oraz ekologicznych aspektów wytwarzania i użytkowania energii.

Po ukończeniu studiów II stopnia najlepsi studenci mogą również kontynuować naukę na studiach doktoranckich III stopnia.

Na wydziale prowadzone są badania o charakterze podstawowym w zakresie fizyki środowiska, chemii środowiska, biologii środowiska a także wybranych działów matematyki wspierających te nauki.

Wysoki poziom nauczania na kierunku Ochronie Środowiska na naszym wydziale odzwierciedla czołowa pozycja w rankingu. W 2013 r. zajęliśmy 4. miejsce spośród 40 uczelni prowadzących kierunek związany z ochroną środowiska.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Źródło: www.perspektywy.pl)

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator