Stopień doktora habilitowanego

Zakończone postępowania

19.12.2019 r. - dr hab. inż. Apoloniusz Kodura
temat: „Wybrane parametry uderzenia hydraulicznego w przewodach ciśnieniowych w świetle eksperymentów”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 14/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

26.09.2019 r. - dr hab. inż. Adam Krasuski
temat: „Multistimulation: Stochastic Simulations for the Assessment of Building Fire Safety”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 115/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

26.09.2019 r. - dr inż. Adam Zagubień
temat: „Metody oceny oddziaływania farm wiatrowych o dużych mocach na środowisko akustyczne”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 114/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

26.09.2019 r. - dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski
temat: „Olfaktometryczna metoda oceny stopnia biostabilizacji odpadów w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 113/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

26.09.2019 r. - dr hab. inż. Agnieszka Malesińska
temat: „Ocena oddziaływania sił i przemieszczeń wywołanych zjawiskami nieustalonymi na pracę instalacji tryskaczowej i związane z tym wytyczne do projektowania wybranych urządzeń przeciwpożarowych” – cykl publikacji
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 112/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

21.05.2019 r. - dr hab. Krystyna Niesiobędzka
temat: „Mobilność i biodostępność wybranych metali w ekosystemach trawiastych”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 61/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

19.03.2019r. - dr hab. inż. Paweł Ogrodnik
temat: „Wykorzystanie recyklingowych materiałów ceramicznych w konstrukcjach budowlanych odpornych na warunki pożarowe”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 37/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

29.01.2019r. - dr hab. inż. Joanna Strużewska
temat:Wieloskalowe aspekty procesów kształtujących poziom stężeń ozonu troposferycznego w Europie”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 11/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

29.01.2019r. - dr hab. inż. Rafał Porowski
temat:Awaryjne uwolnienia substancji palnych do środowiska”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 10/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

29.01.2019r. - dr hab. inż. Maria Markiewicz
temat:„Modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się w atmosferze gazów cięższych od powietrza z uwzględnieniem przeszkód terenowych”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 9/2019 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

11.12.2018r. - dr hab. inż. Ryszard Kosierb
temat:„Modelowanie gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych na przykładzie kaskady Nysy Kłodzkiej”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 98/2018 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

25.09.2018r. - dr hab. inż. Paweł Falaciński
temat:„Odporność filtracyjna zawiesin twardniejących z popiołami fluidalnymi w warunkach agresji chemicznej”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 74/2018 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

25.09.2018r. - dr hab. Marzena Rachwał
temat:„Zastosowanie zintegrowanych metod magnetycznych i geotechnicznych do identyfikacji obszarowych zanieczyszczeń gleb, spowodowanych oddziaływaniem zróżnicowaniem źródeł emisji przemysłowych”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 73/2018 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

23.01.2018 r. - dr hab. Dorota Mirosław-Świątek
temat:„Zastosowanie modelowania przepływu wody w dolinie rzeki bagiennej w zarządzaniu obszarami mokradłowymi”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 2/2018(pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

24.10.2017r. - dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn
temat:„Hyperbolic model of fluid flow under Bayesian paradigm”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 59/2017 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

20.06.2017r. - dr hab. inż. Mirosław Zimnoch
temat:„Ocena bilansu antropogenicznych gazów cieplarnianych (CO2 i CH4) w oparciu o pomiary atmosferyczne na przykładzie obszaru zurbanizowanego Krakowa”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 38/2017 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

21.02.2017r. - dr hab. inż. Sebastian Borowski
temat:„Kofermentacja odpadów organicznych z produkcji rolno-spożywczej i gospodarki komunalnej z osadami ściekowymi”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 9/2017 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

20.09.2016r. - dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka
temat:„Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów z chlorowcopochodnych etenów”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 64/2016 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

17.05.2016r. - dr hab. inż. Adam Muszyński
temat:„Struktura zbiorowisk mikroorganizmów w osadzie czynnym oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 31/2016 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

19.04.2016r. - dr hab. inż. Renata Gruca-Rokosz
temat:„Dynamika węglowych gazów cieplarnianych w zbiornikach zaporowych: mechanizmy produkcji, emisja do atmosfery”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 19/2016 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

23.02.2016r. - dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński
temat: „Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 9/2016 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

20.10.2015r. - dr hab. inż. Jerzy Gałaj
temat: „Opracowanie oryginalnej metody numerycznej przeznaczonej do syntezy systemów rozgrywających i zastosowanie jej do gier pościgowych oraz opracowanie i badania symulacyjne dynamicznych modeli przyrządów pokładowych samolotu dla potrzeb symulatora lotu (okres pracy w PW)”;
oraz
„Opracowanie modelu hybrydowego rozwoju pożaru z uwzględnieniem modułu gaszenia oraz ocena środowiska w zamkniętym pomieszczeniu podczas spalania różnych gatunków drewna i materiałów polimerowych (okres pracy w SGSP)”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 48/2015 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

16.06.2015r. - dr hab. inż. Anna Trykozko
temat:  "Wieloskalowe modelowanie ośrodków porowatych w zastosowaniach środowiskowych – skalowanie od skali porowej do regionalnej"
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 32/2015 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

21.10.2014r. - dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł
temat:  "Mechaniczna dezintegracja osadów ściekowych jako metoda pozyskiwania związków organicznych dla intensyfikacji procesu denitryfikacji"
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 63/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

21.10.2014r. - dr hab. inż. Magdalena Zielińska
temat:  "Usuwanie bisfenolu A (BPA) ze ścieków w systemie zintegrowanym: biomasa unieruchomiona - filtracja membranowa"
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 62/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

23.09.2014r. - dr hab. Jarosław Chormański
temat:  "Innowacyjna metoda modelowania hydrologicznego w oparciu o asymilację danych teledetekcyjnych w warunkach zlewni rzecznych o dużym udziale obszarów zurbanizowanych"
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 56/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

01.07.2014r. - dr hab. inż. Agnieszka Pusz
temat:  "Ocena skuteczności metod remediacji gleb zanieczyszczonych metalami dla potrzeb rekultywacji zdegradowanych terenów przemysłowych"
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska z Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Piekarska z Politechniki Wrocławskiej.
Prof. dr hab. inż. Piotr Skłodowski z Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. nzw. dr hab. Ewa Karwowska  z Politechniki Warszawskiej.

17.06.2014r. - dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
temat:  "Analiza układów hydraulicznych w elektrociepłowniach i ciepłowniach z akumulatorem ciepła"
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Robert Sekret z Politechniki Częstochowskiej
Prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek z Politechniki Gdańskiej
Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga –z naszego Wydziału.

17.06.2014r. - dr hab. inż. Paweł Religa
temat:  "Nanofiltracja – efektywna metoda regeneracji garbarskich ścieków chromowych"
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 35/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

01.04.2014r. - dr hab. Małgorzata Wojtkowska
temat:  "Rola specjacji w ocenie mobilności metali ciężkich w płynących wodach powierzchniowych"
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Szczepaniak z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Kazimierz Szymański z Politechniki Koszalińskiej
Prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek z Politechniki Rzeszowskiej
Prof. nzw. dr hab. inż. Jeremi Naumczyk – em. prac. z naszego Wydziału.

21.01.2014r. - dr hab. inż. Jacek Kurnatowski
temat: „Wybrane problemy obliczeń ruchu wód w sieciach rzecznych o strukturze pierścieniowej na przykładzie dolnej Odry”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 5/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

21.01.2014r. - dr hab. inż. Andrzej Aniszewski
temat: „Modelowanie matematyczne (numeryczne) transportu nieorganicznych oraz organicznych zanieczyszczeń w wodzie gruntowej strefy saturacji wraz z praktyczną weryfikacją terenową modeli transportu”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 4/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

03.12.2013r. - dr hab. inż. Paweł Popielski
temat:  "Oddziaływanie głębokich posadowień na otoczenie w środowisku zurbanizowanym"
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk z Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzej Truty z Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sikora z Politechniki Gdańskiej.

09.07.2013r. - dr hab. inż. Marcin Zieliński
temat: ,,Wpływ mikrofalowego promieniowania elektromagnetycznego na proces fermentacji metanowej"
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 50/2013 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

25.06.2013r. - dr hab. inż. Mariusz Adamski
temat:  ,,Minimalizacja nakładów energetycznych na utrzymanie parametrów komfortu cieplnego poprzez optymalizację bryły budynku oraz rekuperację ciepła"
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak z Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek z Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Marian Rosiński z WIŚ Politechniki Warszawskiej.

21.05.2013r. - dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz
temat: "Badania nad zastosowaniem procesu sorpcji na wybranych materiałach odpadowych w celu ograniczenia migracji zanieczyszczeń chemicznych do środowiska wodnego i glebowego"
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 24/2013 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

18.12.2012r. - dr hab. inż. Jacek Kamiński
temat: „Zintegrowane modele numeryczne jako narzędzie badawcze zmienności chemii i dynamiki atmosfery w ujęciu wielkoskalowym”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 73/2012 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)


13.11.2012r. - dr hab. inż. Maciej Chaczykowski
temat: „Procesy cieplne w stacji przetłocznej zwiększające efektywność transportu gazu”.
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Marek Mitosek z Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
Prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz-Popiel z Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki z Politechniki Wrocławskiej

06.03.2012r. - dr hab. inż. Anna Bogdan

temat:  „Cieplne oddziaływanie organizmu człowieka na zmiany mikroklimatu w pomieszczeniu”.
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Henryk Sobczuk z Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak z Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński z WIŚ Politechniki Warszawskiej.

Nadane stopnie doktora habilitowanego - lata 1976 - 2010

Wydział posiadał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego docenta od roku 1959. Pierwsze wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego docenta nastąpiło w roku 1962. Zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 2 czerwca 1969 wyraz „docenta” zastąpiono wyrazami „doktora habilitowanego”, pierwsza habilitacja na naszym Wydziale została zatwierdzona w czerwcu 1969r.

* * *

Habilitacje w toku

Dr inż. Piotr Marcinowski

Dr inż. Marta Chludzińska

Dr inż. Małgorzata Loga

dr inż. Agnieszka Machowska

dr inż. Katarzyna Zwarycz-Makles

dr inż. Jerzy Grela

dr inż. Maciej Witek

dr inż. Małgorzata Kwestarz

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator