Studia I stopnia (inżynierskie)

Wydział oferuje możliwość studiowania na dwóch kierunkach: Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska.

Na obu tych kierunkach realizowane są studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) trwające 8 semestrów i kończące się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Po ich ukończeniu absolwent może podjąć studia II stopnia (magisterskie) kończące się uzyskaniem dyplomu magistra.

Inżynieria Środowiska

Studiowanie tego kierunku daje możliwość uzyskania wykształcenia w obszarze zagadnień inżynierskich dotyczących środowiska zewnętrznego i jego wykorzystania dla potrzeb człowieka oraz kształtowania komfortowego środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych. Oferowane specjalności (do wyboru po zrealizowaniu trzech pierwszych semestrów wspólnych):

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
specjalność pozwalająca po jej ukończeniu projektować, wykonywać i eksploatować systemy, instalacje i urządzenia służące do kształtowania środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych przy zachowaniu ochrony środowiska zewnętrznego, zakres tematyczny oferowanych przedmiotów obejmuje: źródła ciepła, sieci ciepłownicze i instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ciepłej wody użytkowej i gazownicze, wentylację, klimatyzację i chłodnictwo

Inżynieria Sanitarna i Wodna
przygotowuje do realizacji, eksploatacji, utrzymania i remontów oraz oceny pracy podstawowych instalacji oraz obiektów infrastruktury technicznej związanych z ochroną środowiska i budownictwem wodnym: budowli piętrzących i zbiorników wodnych gromadzących wodę dla potrzeb gospodarki komunalnej, energetyki, przemysłu i rolnictwa, obiektów inżynierii wodnej i komunalnej, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych na terenach zasiedlonych (wiejskich i miejskich) oraz w zakładach przemysłowych, sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych

Inżynieria Terenów Zurbanizowanych
przygotowuje do rozwiązywania problemów inżynierskich,  projektowych oraz eksploatacyjnych w obszarze Inżynierii Terenów Zurbanizowanych (problemy infrastrukturalne i środowiskowe miasta i zurbanizowanej gminy). W szczególności w zakresie zagadnień związanych z: gospodarką komunalną, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miast, planowaniem przestrzennym , inżynieryjną infrastrukturą komunalną, bezpieczeństwem środowiskowym (m.in. przeciwdziałanie smogowemu zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego, ochrona przed odorami i hałasem) oraz rekultywacją terenów zanieczyszczonych i  zdegradowanych.

Environmental Engineering
specjalność prowadzona w języku angielskim, po której absolwent posiada wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie różnorodnych problemów dotyczących ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, nadzorowania działania urządzeń, wykonywania pomiarów oraz udziału w ocenach oddziaływania na środowisko. W szczególności absolwent posiada wiedzę dotyczącą podstawowych procesów zachodzących w środowisku obejmującą: fizykę atmosfery i ochronę powietrza, hydrologię, gospodarkę wodną i ochronę zasobów wodnych, podstawy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, ochronę wód podziemnych, gleb i remediację gruntów oraz gospodarkę odpadami. Absolwenci tej specjalności są również zapoznani z globalnymi zagrożeniami środowiska związanymi z produkcją i wykorzystaniem energii, globalnymi zmianami klimatycznymi, ograniczonością zasobów wodnych oraz ich zanieczyszczeniem. Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę inżynierską i znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do pracy w zakładach przemysłowych, transportowych i gospodarki odpadami, oraz w agencjach ochrony i monitoringu środowiska na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym

Ochrona Środowiska

Kierunek ten daje wiedzę umożliwiającą organizowanie oraz prowadzenie działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, głównie w ujęciu lokalnym. Studiowanie na tym kierunku pozwala uzyskać wiedzę o metodach, technologiach i urządzeniach służących ochronie atmosfery, wód i gleby oraz umiejętności wykonywania badań i oceny stanu/jakości środowiska oraz interpretacji zachodzących w nim zmian i proponowania rozwiązań technicznych, prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Kształcenie prowadzi do umiejętności wykorzystania wiedzy inżynierskiej i znajomości mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wiedza zdobyta na tym kierunku daje możliwość:

  • współpracy z różnymi specjalistami działającymi w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi
  • uczestnictwa w projektach dotyczących kształtowania, wykorzystywania i ochrony środowiska, głównie w skali lokalnej
  • współpracy z przedsiębiorstwami oczyszczania miast oraz firmami zajmującymi się rekultywacją terenów zdegradowanych
  • uczestnictwa w projektach dotyczących racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych i energetycznych
  • uczestnictwa w projektach dotyczących uzyskiwania certyfikatów ekologicznych przez przedsiębiorstwa przemysłowe i komunalne
  • wykonywania badań stanu środowiska oraz weryfikacji i interpretowania ich wyników zgodnie z obowiązującym prawem polskim i dyrektywami UE
  • sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko (OOŚ) przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator