Studia niestacjonarne

Na kierunku Inżynieria środowiska studia niestacjonarne prowadzone są na jednej specjalności – "Inżynieria komunalna" - w następujących formach: studia zaoczne I° (inżynierskie) oraz studia zaoczne II° (magisterskie).

Studia zaoczne I° trwają 8 semestrów. Osiem razy w semestrze, co 2 tygodnie (piątek w godz. 16.15-21:00, sobota w godz. 8:15–21:00, niedziela w godz. 8:15–21:00) odbywają się zjazdy, podczas których prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Przez pierwszych sześć semestrów realizowane jest wspólne kształcenie. Od siódmego semestru studenci mogą wybierać przedmioty jednego z trzech bloków specjalizujących w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (blok A), ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i gazownictwa (blok B), lub ochrony gruntów i gospodarowania odpadami (blok C) , w którym to zakresie następnie na semestrze 8 przygotowują pracę dyplomową inżynierską. Łączna liczba godzin na tych studiach wynosi 1480 (bez pracy dyplomowej). Łączna liczba punktów ECTS – 210 (z pracą dyplomową).

Studia zaoczne II° trwają 4 semestry. Osiem razy w semestrze, co 2 tygodnie (piątek w godz. 16:15-21:00, sobota w godz. 8:15–21:00, niedziela w godz. 8:15–21:00) odbywają się zjazdy, podczas których prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Po czterech semestrach wspólnego kształcenia studenci przygotowują pracę dyplomową magisterską. Łączna liczba godzin na tych studiach wynosi 560 (bez pracy dyplomowej). Łączna liczba punktów ECTS – 90 (z pracą dyplomową).

Programy realizowane na powyższych studiach uzyskały pozytywną ocenę wystawioną przez Państwowa Komisję Akredytacyjną.

Absolwent specjalności "Inżynieria komunalna" na kierunku Inżynieria środowiska w czasie studiów niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej uzyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne z dziedziny świadomej ochrony, kształtowania i wykorzystania zewnętrznego środowiska przyrodniczego oraz tworzenia środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych dla potrzeb przebywających w nim ludzi oraz szeroko pojętej technologii. Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji obiektów, sieci, urządzeń i instalacji w następujących działach inżynierii środowiska: ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, gazownictwa, zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentowi podjąć pracę w placówkach naukowo–badawczych, biurach projektowych i konsultingowych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach wykonawczych i eksploatacyjnych, branżowych firmach produkcyjno–handlowych, urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz w wyższym i średnim szkolnictwie technicznym.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator