Studia II stopnia (magisterskie)

Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) prowadzone są w ramach 2 kierunków: Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska. Na kierunku Inżynieria Środowiska prowadzone są także studia anglojęzyczne Environment Protection Engineering. Na wszystkich kierunkach studia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Inżynieria Środowiska

Studiowanie tego kierunku w ramach studiów II stopnia stanowi rozszerzenie wiedzy zdobytej na studiach I stopnia.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Studia prowadzone są w obszarze 6 specjalności, które wybierane są przez kandydatów na studia na etapie rekrutacji:

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Absolwent specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla magistra inżyniera inżynierii środowiska. Zdobył także wiedzę specjalistyczną, która daje podstawę do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ciepłownictwem, ogrzewnictwem i wentylacją. Magister inżynier tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania, budowy i kierowania eksploatacją w zakresie: źródeł ciepła konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, sieci ciepłowniczych, węzłów ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, systemów wentylacji i klimatyzacji w budownictwie ogólnym i przemysłowym, systemów wentylacji pożarowej, instalacji gazowych, instalacji chłodniczych, układów sterowania i automatyzacji procesów.

Gospodarka Odpadami

Absolwent specjalności Gospodarka Odpadami posiada wiedzę technologiczną, teoretyczną i praktyczną  w zakresie: projektowania i eksploatacji instalacji i systemów gospodarki odpadami komunalnymi oraz przemysłowymi; oczyszczania miast oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. Posiada umiejętności organizacji i eksploatacji systemów oczyszczania miast, planowania strategicznego w zakresie gospodarki odpadami, sporządzania przeglądów ekologicznych przedsięwzięć, w tym inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony powierzchni ziemi. Posiada również umiejętności biegłego posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi umożliwiającymi projektowanie technologiczne oraz przetwarzanie i zarządzanie danymi. Zna obowiązujące normy i przepisy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności dotyczące gospodarki odpadami. Wiedza ta poparta jest umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w ramach licznych zajęć projektowych, laboratoryjnych oraz praktyk przeddyplomowych. Potrafi organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów m.in. w biurach projektów, przedsiębiorstwach konsultingowych oraz w administracji. Posiada zasób wiedzy niezbędny dla kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Inżynieria Gazownictwa

Absolwent specjalności Inżynieria Gazownictwa posiada wiedzę specjalistyczną, która daje podstawę do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z inżynierią gazownictwa. Magister inżynier tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania, budowy i kierowania eksploatacją w zakresie: technologii dystrybucji i przesyłania gazu, instalacji gazowych, źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania, oraz systemów wentylacji i klimatyzacji, gazowych źródeł ciepła i chłodu oraz układów kogeneracyjnych, sieci gazowych i jej elementów (stacji gazowych, tłoczni, zbiorników podziemnych), komputerowej symulacji i optymalizacji sieci gazowych.

Inżynieria Wodna

Absolwent specjalności Inżynieria Wodna posiada wiedzę specjalistyczną dającą podstawę do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania i realizacji budowy oraz kierowania i eksploatacji w zakresie: regulacji rzek, zabudowy potoków górskich, ochrony przeciwpowodziowej; śródlądowych dróg wodnych i portów; zbiorników przemysłowych i komunalnych ujęć wody, pompowni, budowli przemysłowych oraz zrzutu wody i ścieków; budowli i urządzeń do gromadzenia i składowania odpadów przemysłowych; zapór, jazów i innych budowli piętrzących oraz zbiorników wodnych; siłowni wodnych; regulacji stosunków wodnych, melioracji przemysłowych i komunalnych.

Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków

Absolwent specjalności Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z projektowaniem, realizacją i eksploatacją systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, a także modernizacją i rozbudową elementów tych systemów. Dotyczy to w szczególności takich obiektów jak: ujęcia wody podziemnej i powierzchniowej, pompownie wodociągowe i kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków. Jest też przygotowany w zakresie podstaw technologicznych do projektowania systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. Posługuje się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i zna język obcy. Absolwent może być zatrudniony w placówkach naukowo-badawczych, biurach projektów, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji oraz w jednostkach samorządowych pełniąc funkcję specjalisty d/s ochrony środowiska.

Environment Protection Engineering

The graduate, MSc level programme in Environment Protection Engineering is primarily addressed to the alumni of the undergraduate (BScEng) programme in Environmental Engineering or other undergraduate programmes in engineering, such as civil, mechanical or chemical engineering. Candidates to the Programme are accepted on the basis of their Bachelor degree examination results. Students are trained for positions as consulting engineers, environmental affairs engineers for industrial and transportation companies, land reclamation and waste management companies, water and sewer companies, design studios and consulting companies, civil servants in national, regional and local environmental agencies and services, environmental inspection and monitoring units.

Programme participants broaden their background in environmental physics, chemistry and biology, familiarize with techniques of environmental data analysis and mathematical modelling, and develop practical skills in designing and governing environment protection measures. They receive training in a wide range of environmental technologies such as water and waste water treatment technology, air pollution control, water and soil quality control, solid and hazardous waste management, environmental aspects of energy production and use.

On successful completion of this programme, alumni should be able to:
- conduct environmental impact assessments, design and govern environment protection measures in companies, maintain monitoring networks and provide expertise to local and regional authorities for decision making,
- apply their knowledge and problem solving abilities in new or unfamiliar professional or academic environments within multidisciplinary context related to environment protection engineering,
- integrate knowledge and handle complexity of environmental phenomena even with incomplete or limited information,
- communicate effectively, clearly and unambiguously with the engineering community, local and regional authorities and with society at large,
- use a full range of learning skills to study and solve environment protection problems in self-directed and autonomous manner.

The tuition fee for MSc programme is 5000 PLN per year for EU citizens and 3000 Euro per year for Non-EU citizens.

Ochrona Środowiska

Studia II stopnia prowadzone w ramach kierunku Ochrona Środowiska stanowią rozszerzenie wiedzy zdobytej na studiach I stopnia. Studia prowadzone są w obszarze 3 specjalności, które wybierane są przez kandydatów na studia na etapie rekrutacji:

Ekoinżynieria

Absolwent specjalności Ekoinżynieria posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające: planowanie i projektowanie przedsięwzięć; organizowanie, zarządzanie, prowadzenie działalności; podejmowanie decyzji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym w aspekcie technicznym, logistycznym i administracyjnym. Posiada niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemów, o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w atmosferze, wodach i glebie. Potrafi stosować wiedzę techniczną, ekonomiczną i społeczną do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w działalności przemysłu, gospodarce komunalnej, oraz na wszystkich szczeblach zarządzania w administracji publicznej i samorządowej. Jest przygotowany do projektowania i eksploatacji technicznych obiektów wykorzystujących procesy technologiczne i biotechnologiczne oczyszczania ścieków, gruntów i gazów przemysłowych; planowania i realizacji przedsięwzięć pozyskiwania użytecznych wyrobów z surowców odpadowych, a także do zarządzania środowiskiem wg norm ISO, EMAS i czystszej produkcji, w tym zintegrowanymi systemami gospodarki wodno-ściekowej, remediacji gruntów i oczyszczania gazów.

Informacja i Zarządzanie w Ochronie  Środowiska

Opis specjalności

Pobierz plakat informacyjny specjalności

Absolwent specjalności Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska posiada wiedzę  i umiejętności pozwalające rozwiązywać problemy z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.  Przygotowany jest do uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi, w tym do planowania i kierowania wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego; racjonalnego zarządzania zużyciem energii, wody i surowców oraz gospodarki odpadami i kontroli emisji, wykorzystywania proekologicznych instrumentów w promocji przedsiębiorstw. Absolwent potrafi  tworzyć, organizować i realizować strategie zrównoważonego rozwoju miast, gmin i powiatów, uwzględniając gospodarkę terenami cennymi przyrodniczo, nowoczesną gospodarkę komunalną w aglomeracjach miejskich oraz miejskie systemy zrównoważonego transportu publicznego. Jest przygotowany do: wykonywania ocen oddziaływania na środowisko i podejmowania decyzji w procesach rozwoju infrastruktury; rozwiązywania konfliktów społecznych związanych z rozwojem infrastruktury; projektowania i prowadzenia programów promocyjnych i konsultacji społecznych; pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć związanych z nowoczesnym zarządzaniem środowiskiem.

Ochrona i Kształtowanie Środowiska

Absolwent specjalności Ochrona i Kształtowanie Środowiska posiada wiedzę umożliwiającą prognozowanie, planowanie, projektowanie oraz prowadzenie działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska wodnego, ochrony atmosfery oraz ochrony powierzchni ziemi w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Posiada umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami niezbędnymi dla pomiaru, analizowania, modelowania i prognozowania zmian zachodzących w środowisku, potrafi rozwiązywać problemy dotyczące ochrony i kształtowania zasobów wodnych,  ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, występujące we wszystkich sferach działalności gospodarczej i komunalnej. Zna procedury ochrony środowiska, posiada umiejętność przetwarzania przestrzennej informacji środowiskowej. Posługuje się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i zna język obcy. Jest przygotowany do: zarządzania, prognozowania, planowania i projektowania oraz uczestnictwa w projektach wodno-gospodarczych, projektach służących ochronie atmosfery i klimatu w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej, projektach dotyczących rekultywacji terenów zdegradowanych, projektów zagospodarowania przestrzennego i strategicznych ocen środowiskowych, wykonywania ocen istniejących obiektów, w tym analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, uczestnictwa w projektach minimalizacji odpadów i czystszej produkcji, uzyskiwania certyfikatów ekologicznych przez przedsiębiorstwa. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach zajmujących się gospodarką wodną oraz gospodarowaniem i ochroną zasobów wodnych; zarządzania, planowania i projektowania oraz uczestnictwa w projektach służących ochronie atmosfery i klimatu ; prowadzić i uczestniczyć w projektach dotyczących oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych i energetycznych, pracować w firmach zajmujących się ochroną powierzchni ziemi, oczyszczaniem miast i gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, prowadzenia badań i pomiarów środowiska gruntowo-wodnego.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator