Projekty badawcze

W toku

 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej jako członek konsorcjum otrzymał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie na realizację projektu nt. „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (Dezmetan) w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIR.04.01.02-00-0022/17-00; Poddziałanie: Regionalne agendy naukowo-badawcze).

   

  Czas trwania projektu: 2018 – 2020

  Całkowity koszt realizacji projektu:7 996 758,32 zł

  Całkowita kwota dofinansowania projektu:7 030 038,72 zł

  Członkowie konsorcjum:

  1. Politechnika Gdańska – Lider
  Kwota dofinansowania: 1 990 384,11 zł
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nzw. PG

  2. Politechnika Warszawska
  Kwota dofinansowania: 1 794 850,20 zł
  Kierownik badań przemysłowych realizowanych w PW: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. nzw. PW

  3. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
  Kwota dofinansowania: 1 794 725,01 zł
  Kierownik badań przemysłowych realizowanych w IChiTJ: prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski

  4. BIOPOLINEX Spółka z o.o.
  Kwota dofinansowania: 1 450 079,40 zł

  Streszczenie projektu

  Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompletnej linii technologicznej kondycjonowania substratów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego przy wykorzystaniu dezintegracji hydrodynamicznej i niskotemperaturowej, w innowacyjnym układzie hybrydowym. Jak dotąd procesy te oddzielnie były stosowane do obróbki osadu nadmiernego powstającego w oczyszczalniach ścieków. Proponowana technologia jest dedykowana zarówno do wdrożenia w biogazowniach rolniczych jak i w oczyszczalniach ścieków (biogazownie komunalne). Zwiększenie biodostępności substratów kofermentacji metanowej przyczyni się do wzrostu produkcji biogazu, poprawy właściwości reologicznych pofermentu, poprawy skuteczności odwadniania osadów, zmniejszenia ilości pofermentu wymagającego dalszego zagospodarowania. Poprzez zastosowanie technologii dezintegracji osiągnie się poprawę bilansu energii i rentowności biogazowni. Dezintegracja substratów ma również wpływ na jakość cieczy osadowej powstającej w procesie odwadniania, co wpływa na podejście związane z jej dalszą obróbką. Zagadnienie oczyszczania odcieków z pofermentu oraz odzysku z nich azotu i fosforu w formie struwitu stanowi dopełnienie wiedzy niezbędnej użytkownikowi proponowanej technologii. Badania dezintegracji, fermentacji oraz oczyszczania odcieków będą realizowane w skali laboratoryjnej, a następnie weryfikowane w pełnej skali w układzie prototypowym. Docelowo mobilny węzeł dezintegracji może być zastosowany jako produkt testowy w dużych obiektach lub jako produkt do bezpośredniego zainstalowania w obiektach mniejszych. Na każdym etapie układ będzie kompleksowo analizowany i optymalizowany za pomocą modelu komputerowego, a o wyborze rozwiązań będzie decydować spełnienie kryteriów technologicznych, energetycznych i ekonomicznych. Model symulacyjny uzupełniony o analizę środowiskową stworzy zaawansowane narzędzie oceny stanowiące nowość zarówno w biogazowniach rolniczych jak i komunalnych.


 • Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu

  Kierownik naukowy projektu: dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka

  Kierownik zarządzający: dr inż. Piotr Manczarski

  Czas trwania: 2016-2019

  Źródło finansowania: PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020, Oś priorytetowa IV:  Zwiększenie  potencjału  naukowo-badawczego; Działanie 4.1:  Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie 4.1.2: Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB)

  Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Cel projektu:

  Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego wykorzystującego wypełnienie z surowców odpadowych, dostosowanego do oczyszczania i dezodoryzacji specyficznych gazów procesowych wraz z projektem technicznym, mogącym stanowić przedmiot zastrzeżenia patentowego. Koncepcja biofiltru zespolonego jest rozwiązaniem innowacyjnym, nie stosowanym w skali przemysłowej, pozwalającym na optymalizację parametrów eksploatacyjnych i efektów ograniczenia emisji, a jednocześnie przyczynia się do lepszego wykorzystania surowców odpadowych zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym (ang circular economy).

  Oczekiwane rezultaty:

  W projekcie przewidziano realizację sześciu etapów badawczych, trzy z nich będą obejmowały badania przemysłowe, a trzy kolejne eksperymentalne prace rozwojowe. Efektem finalnym Projektu BIOZIN będzie opracowanie patentu przez Politechnikę Warszawską i wdrożenie przez Partnera przemysłowego.  wypracowanego rozwiązania ­– biofiltru zespolonego – w pełnej skali technicznej.

  Wartość projektu      

  • Całkowita wartość projektu  4 185 519,98 zł
  • Wkład Funduszy europejskich  3 319 836,98 zł

   
 • Identyfikacja źródeł występowania wysokich stężeń pyłów w atmosferze wybranych miast Polski
  Kierownik projektu: prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
  Czas trwania: 2012 - 2015
  Konkurs: NCN OPUS-2.
  Cel projektu i oczekiwane rezultaty: Projekt ma na celu dopracowanie, rozwinięcie i weryfikację autorskiej metody identyfikacji źródeł emisji pyłów, odpowiedzialnych za epizody pyłowe występujące w różnych miastach Polski. Spodziewanym efektem końcowym projektu będzie rozwój wiedzy o źródłach, przemianach i transporcie pyłów i aerozoli w atmosferze. W dotychczasowych badaniach światowych charakteryzowano poszczególne typy źródeł – takie jak komunikacyjne, przemysłowe czy  naturalne – za pomocą specyficznych markerów. Brak jest natomiast prac identyfikujących źródła komunalno-bytowe – szczególnie takie w których stosowany jest węgiel jako paliwo – a są to źródła odpowiedzialne za 50% całkowitej emisji PM10 w Polsce. Wobec powyższego, autorzy wniosku podjęli pracę badawczą w tym zakresie, w wyniku której zidentyfikowano Cr jako znacznik emisji komunalno-bytowej oraz As jako znacznik emisji przemysłowej (Juda-Rezler i in., 2011). Badania realizowane w projekcie mają m.in. na celu zweryfikowanie tych znaczników.
 • Wykorzystanie sieci neuronowych do sterowania procesów cieplnych w budynkach
  Kierownik projektu: prof. nzw. dr hab. inż. Witold J. Chmielnicki
  Cel projektu: Celem Projektu jest opracowanie modelu prototypu regulatora neuronowego zwanego w skrócie regulatorem NN, przeznaczonego dla węzłów ciepłowniczych, w którym wykorzystane zostaną sztuczne sieci neuronowe. Będzie on przeznaczony do sterowania węzłami ciepłowniczymi centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej, zasilanymi ze scentralizowanych źródeł ciepła.
  Oczekiwane rezultaty: Sieć neuronowa zapewni lepsze warunki regulacji oraz szerszy zakres zastosowania aniżeli dotychczasowe regulatory PID.  Nie wystąpi zjawisko niestabilności układów regulacji spowodowane działaniem zakłóceń.  Stabilne i ograniczone do minimum przebiegi przejściowe zapewnią satysfakcję użytkownikom i umożliwią implementację algorytmów pozwalających na znaczną oszczędność energii w porównaniu do układów dotychczasowych z tradycyjnymi regulatorami typu PID.  Sieć neuronowa zapewni regulację układu bez konieczności wprowadzania specjalnych nastaw zarówno w czasie uruchamiania układu jak też w czasie zmiany warunków pracy.
 • Oszacowanie, weryfikacja i korekcja błędów w emisjach EMEP na podstawie danych satelitarnych z SCIAMACHY i OMI dla NO2 oraz SO2. Próba oceny profilu zmienności. Kierownik: mgr inż. Karol Szymankiewicz (I konkurs NCN)
 • Wpływ zmian klimatu na jakość i zanieczyszczenie powietrza w Europie Środkowej kierownik: dr inż. Joanna Strużewska (I konkurs NCN)
 • Ocena zależności pomiędzy układem technologicznym a strukturą zbiorowisk mikroorganizmów w osadzie czynnym układów pełnoskalowych z podwyższoną eliminacją biogenów, kierownik: dr inż. Adam Muszyński, 2011-06-01, 2014-05-31
 • Identyfikacja mechanizmów transformacji zanieczyszczeń atmosfery w modelach jakości powietrza w skali kontynentalnej, kierownik: dr hab. inż. Lech Łobocki, 2010-12-15 -2013-12-15
 • Analiza możliwości wykorzystania reaktora typu MBSBBR do usuwania biogenów ze ścieków z dominującym udziałem procesu denitryfikacji defosfatacyjnej, kierownik: dr hab. inż. Jolanta Bogumiła Podedworna, 2011-05-16, 2013-11-15
 • Optymalizacja rocznych kosztów energii w budynku jednorodzinnym z zachowaniem komfortu cieplnego, kierownik: dr hab. inż. Bernard Zawada, 2011-05-16, 2013-05-15
 • Ogrzewanie płaszczyznowe w aspekcie zachowania komfortu cieplnego i oszczędności energii w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, kierownik: dr inż. Zenon Spik, 2011-05-16, 2013-05-15
 • Charakterystyka pionowego strumienia osiowo - symetrycznego w warunkach dużych zysków ciepła w pomieszczeniu, kierownik: dr hab. inż. Witold Józef Chmielnicki, 2011-05-13, 2013-03-12
 • Chemiczne podczyszczanie ścieków z przemysłu kosmetycznego, kierownik: dr hab. inż. Jeremi Hubert Naumczyk, 2011-05-13, 2013-02-12
 • Analiza porównawcza olfaktometrii terenowej z innymi metodami badawczymi w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków, kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kulig, 2011-05-13, 2013-01-12
 • Dezintegracja osadów ściekowych jako metoda pozwalająca na uzyskanie alternatywnego źródła węgla organicznego dla procesów biologicznego usuwania ze ścieków związków biogennych, kierownik: dr inż. Monika Agnieszka Żubrowska-Sudoł, 2011-05-26, 2012-12-25
 • Usuwanie metali ciężkich z odpadów przemysłowych przy wykorzystaniu mieszanych konsorcjów mikroorganizmów, kierownik: dr hab. Ewa Małgorzata Karwowska, 2009-10-08, 2012-10-07
 • Ekotoksykologiczna ocena zagrożenia i ryzyka wywołanego obecnością wybranych farmaceutyków w wodach powierzchniowych, dr hab. Monika Ewelina Załęska-Radziwiłł, 2009-09-25, 2012-09-24
 • Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w zmodyfikowanym procesie Fentona, kierownik: dr hab. inż. Jeremi Hubert Naumczyk, 2010-03-29, 2012-07-15
 • Kryterium energetyczne w analizie stateczności i dynamiki konstrukcji inżynierskich. Wybrane metody oceny bezpieczeństwa konstrukcji, kierownik: dr inż. Szymon Bogdan Imiełowski, 2011-06-13, 2012-06-12
 • Biodegradacja formaldehydu w ściekach przy zastosowaniu stałego pola magnetycznego, kierownik: prof. dr hab. Maria Lucyna Łebkowska, 2009-04-28, 2012-04-27
 • Badanie efektywności hydrożeli polimerowych w procesie rekultywacji składowisk odpadów, kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Stanisław Skalmowski, 2011-05-16, 2012-03-15

 

Zakończone w r. 2011

 

Wpływ turbulencji powietrza na odczucia cieplne człowieka w warunkach wentylacji indywidualnej, kierownik: mgr inż. Marta Magdalena Chludzińska, 2010-09-16, 2011-12-15

Kompostowanie biomasy z odpadów komunalnych w powietrzu wzbogaconym w tlen. 2010-05-25 - 2011-12-31, kierownik:  mgr inż. Michał Radlak

Zależność wskaźnika emisji pyłów drobnych od parametrów procesu spalania węgla w kotłach pyłowych i oczyszczania spalin, dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, 2010-10-27, 2011-10-26

Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów odlotowych w reaktorach hybrydowych, kierownik: dr inż. Agnieszka Tabernacka, 2008-10-09, 2011-10-08

Parametryzacja procesu oczyszczania wylewiska odpadów wydobywczych ropy naftowej. 2009-10-16 - 2011-08-06, kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kulig

Oddziaływanie głęboko posadowionych obiektów budowlanych na środowisko wód gruntowych w terenach silnie zurbanizowanych, kierownik: dr inż. Paweł Popielski, 2010-05-06, 2011-09-05

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju – STEP. 01.12.2006 - 28.02.2011, kierownik dr inż. Aleksander Panek

Europejskie wymagania i wytyczne dla „aktywnych” dachów. 2005.07.21 - 2008.07.21, kierownik dr inż. Maciej Mijakowski

Analiza i ocena efektów oddziaływania ruchu drogowego na zdrowie mieszkańców miast. 01.03.2008 - 30.03.2011, kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kraszewski

Metodologia zarządzania jakością i ciśnieniem wody w sieciach wodociągowych. 2008.05.15 - 2011.05.14, kierownik: dr hab. inż. Marian Kwietniewski

 

Zakończone w r. 2010

 

Systemy oddymiania w usuwaniu skutków ataku terrorystycznego w wielkokubaturowych obiektach użyteczności publicznej. 22.10.2007 - 21.10.2010, kierownik prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński.

Szczegółowa identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej. W ramach projektu zamawianego pt. "Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej". 20.04.2007 - 19.04.2010, kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kulig

 

Zakończone w r. 2009

 

Ocena skutków zmian klimatu i środowiska w Europie Centralnej i Wschodniej. 01.06.2006 - 31.05.2009, kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler

Mikrostruktura cementowo-bentonitowych zawiesin twardniejących z dodatkiem popiołów fluidalnych wyeksponowanych na filtracyjne oddziaływanie agresywnych środowisk wodnych. 01.07.2007 - 30.06.2009, kierownik: dr inż. Paweł Falaciński

Dobór parametryzacji procesów meteorologicznych dla systemów modelowania jakości powietrza, w typowych sytuacjach smogowych na obszarze Polski. 15.05.2007 - 14.05.2009, kierownik dr inż. Joanna Strużewska.

Badania nad usuwaniem biogenów ze ścieków w procesie denitryfikacji defosfatacyjnej. N207 018 31/1002, 2006.10.26 - 2009.05.25, kierownik dr hab. inż. Jolanta Podedworna.

 

Zakończone w r. 2008

 

Innowacyjna metoda remediacji zanieczyszczonych gruntów on-site pod istniejącą infrastrukturą (CLEANSOIL). 01.05.2005 - 30.04.2008, kierownik: dr inż. Adam Muszyński

Efektywność usuwania wybranych grup mikroorganizmów potencjalnie chorobotwórczych w procesie oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów. 2 P04G 008 28, 16.05.2005 - 15.05.2008, kierownik: prof. dr hab. Anna Grabińska-Łoniewska.

Ocena oddziaływania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na biocenozę osadów dennych. 3 TO9C 004 28, 17.05.2005 - 16.05.2008, kierownik: prof. dr hab. Maria Łebkowska

Statystyczna i geostatyczna analiza możliwości stosowania magnetometrii terenowej do wstępnej oceny zanieczyszczenia gleb poprzez depozycje pyłów przemysłowo-miejskich. 3T09D 013 28, 25.05.2005 - 24.05.2008, kierownik: dr hab. inż. Jarosław Zawadzki

Badania doświadczalne uderzenia hydraulicznego w sieciach instalacji przeciwpożarowej, pomiar sił i odkształceń na długości przewodów wywołanych uderzeniem. N501 011 31/1008, 8.11.2006 - 7.11.2008, kierownik: dr inż. Agnieszka Malesińska

Badania procesu spalania kompozycji ciekłych biopaliw ciepłowniczych na bazie olejów roślinnych, produktów ich metanolizy oraz łatwopalnych odpadów ciekłych w przeponowej nagrzewnicy powietrza. N 512 002 32/0360, 2.04.2007 - 1.01.2008, prof. dr hab. inż. Marian Rosiński

Modelowanie smogu zimowego nad obszarem aglomeracji krakowskiej w okresie kampanii pomiarowej IES-JRC, styczeń-luty 2005 r. JRC/249/2006, 29.11.2006 - 28.05.2008, kierownik: dr hab. inż. Lech Łobocki

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator