Projekty badawcze

W toku

 • Identyfikacja źródeł występowania wysokich stężeń pyłów w atmosferze wybranych miast Polski
  Kierownik projektu: prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler
  Czas trwania: 2012 - 2015
  Konkurs: NCN OPUS-2.
  Cel projektu i oczekiwane rezultaty: Projekt ma na celu dopracowanie, rozwinięcie i weryfikację autorskiej metody identyfikacji źródeł emisji pyłów, odpowiedzialnych za epizody pyłowe występujące w różnych miastach Polski. Spodziewanym efektem końcowym projektu będzie rozwój wiedzy o źródłach, przemianach i transporcie pyłów i aerozoli w atmosferze. W dotychczasowych badaniach światowych charakteryzowano poszczególne typy źródeł – takie jak komunikacyjne, przemysłowe czy  naturalne – za pomocą specyficznych markerów. Brak jest natomiast prac identyfikujących źródła komunalno-bytowe – szczególnie takie w których stosowany jest węgiel jako paliwo – a są to źródła odpowiedzialne za 50% całkowitej emisji PM10 w Polsce. Wobec powyższego, autorzy wniosku podjęli pracę badawczą w tym zakresie, w wyniku której zidentyfikowano Cr jako znacznik emisji komunalno-bytowej oraz As jako znacznik emisji przemysłowej (Juda-Rezler i in., 2011). Badania realizowane w projekcie mają m.in. na celu zweryfikowanie tych znaczników.
 • Wykorzystanie sieci neuronowych do sterowania procesów cieplnych w budynkach
  Kierownik projektu: prof. nzw. dr hab. inż. Witold J. Chmielnicki
  Cel projektu: Celem Projektu jest opracowanie modelu prototypu regulatora neuronowego zwanego w skrócie regulatorem NN, przeznaczonego dla węzłów ciepłowniczych, w którym wykorzystane zostaną sztuczne sieci neuronowe. Będzie on przeznaczony do sterowania węzłami ciepłowniczymi centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej, zasilanymi ze scentralizowanych źródeł ciepła.
  Oczekiwane rezultaty: Sieć neuronowa zapewni lepsze warunki regulacji oraz szerszy zakres zastosowania aniżeli dotychczasowe regulatory PID.  Nie wystąpi zjawisko niestabilności układów regulacji spowodowane działaniem zakłóceń.  Stabilne i ograniczone do minimum przebiegi przejściowe zapewnią satysfakcję użytkownikom i umożliwią implementację algorytmów pozwalających na znaczną oszczędność energii w porównaniu do układów dotychczasowych z tradycyjnymi regulatorami typu PID.  Sieć neuronowa zapewni regulację układu bez konieczności wprowadzania specjalnych nastaw zarówno w czasie uruchamiania układu jak też w czasie zmiany warunków pracy.
 • Oszacowanie, weryfikacja i korekcja błędów w emisjach EMEP na podstawie danych satelitarnych z SCIAMACHY i OMI dla NO2 oraz SO2. Próba oceny profilu zmienności. Kierownik: mgr inż. Karol Szymankiewicz (I konkurs NCN)
 • Wpływ zmian klimatu na jakość i zanieczyszczenie powietrza w Europie Środkowej kierownik: dr inż. Joanna Strużewska (I konkurs NCN)
 • Ocena zależności pomiędzy układem technologicznym a strukturą zbiorowisk mikroorganizmów w osadzie czynnym układów pełnoskalowych z podwyższoną eliminacją biogenów, kierownik: dr inż. Adam Muszyński, 2011-06-01, 2014-05-31
 • Identyfikacja mechanizmów transformacji zanieczyszczeń atmosfery w modelach jakości powietrza w skali kontynentalnej, kierownik: dr hab. inż. Lech Łobocki, 2010-12-15 -2013-12-15
 • Analiza możliwości wykorzystania reaktora typu MBSBBR do usuwania biogenów ze ścieków z dominującym udziałem procesu denitryfikacji defosfatacyjnej, kierownik: dr hab. inż. Jolanta Bogumiła Podedworna, 2011-05-16, 2013-11-15
 • Optymalizacja rocznych kosztów energii w budynku jednorodzinnym z zachowaniem komfortu cieplnego, kierownik: dr hab. inż. Bernard Zawada, 2011-05-16, 2013-05-15
 • Ogrzewanie płaszczyznowe w aspekcie zachowania komfortu cieplnego i oszczędności energii w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, kierownik: dr inż. Zenon Spik, 2011-05-16, 2013-05-15
 • Charakterystyka pionowego strumienia osiowo - symetrycznego w warunkach dużych zysków ciepła w pomieszczeniu, kierownik: dr hab. inż. Witold Józef Chmielnicki, 2011-05-13, 2013-03-12
 • Chemiczne podczyszczanie ścieków z przemysłu kosmetycznego, kierownik: dr hab. inż. Jeremi Hubert Naumczyk, 2011-05-13, 2013-02-12
 • Analiza porównawcza olfaktometrii terenowej z innymi metodami badawczymi w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków, kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kulig, 2011-05-13, 2013-01-12
 • Dezintegracja osadów ściekowych jako metoda pozwalająca na uzyskanie alternatywnego źródła węgla organicznego dla procesów biologicznego usuwania ze ścieków związków biogennych, kierownik: dr inż. Monika Agnieszka Żubrowska-Sudoł, 2011-05-26, 2012-12-25
 • Usuwanie metali ciężkich z odpadów przemysłowych przy wykorzystaniu mieszanych konsorcjów mikroorganizmów, kierownik: dr hab. Ewa Małgorzata Karwowska, 2009-10-08, 2012-10-07
 • Ekotoksykologiczna ocena zagrożenia i ryzyka wywołanego obecnością wybranych farmaceutyków w wodach powierzchniowych, dr hab. Monika Ewelina Załęska-Radziwiłł, 2009-09-25, 2012-09-24
 • Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w zmodyfikowanym procesie Fentona, kierownik: dr hab. inż. Jeremi Hubert Naumczyk, 2010-03-29, 2012-07-15
 • Kryterium energetyczne w analizie stateczności i dynamiki konstrukcji inżynierskich. Wybrane metody oceny bezpieczeństwa konstrukcji, kierownik: dr inż. Szymon Bogdan Imiełowski, 2011-06-13, 2012-06-12
 • Biodegradacja formaldehydu w ściekach przy zastosowaniu stałego pola magnetycznego, kierownik: prof. dr hab. Maria Lucyna Łebkowska, 2009-04-28, 2012-04-27
 • Badanie efektywności hydrożeli polimerowych w procesie rekultywacji składowisk odpadów, kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Stanisław Skalmowski, 2011-05-16, 2012-03-15

 

Zakończone w r. 2011

 

Wpływ turbulencji powietrza na odczucia cieplne człowieka w warunkach wentylacji indywidualnej, kierownik: mgr inż. Marta Magdalena Chludzińska, 2010-09-16, 2011-12-15

Kompostowanie biomasy z odpadów komunalnych w powietrzu wzbogaconym w tlen. 2010-05-25 - 2011-12-31, kierownik:  mgr inż. Michał Radlak

Zależność wskaźnika emisji pyłów drobnych od parametrów procesu spalania węgla w kotłach pyłowych i oczyszczania spalin, dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, 2010-10-27, 2011-10-26

Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów odlotowych w reaktorach hybrydowych, kierownik: dr inż. Agnieszka Tabernacka, 2008-10-09, 2011-10-08

Parametryzacja procesu oczyszczania wylewiska odpadów wydobywczych ropy naftowej. 2009-10-16 - 2011-08-06, kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kulig

Oddziaływanie głęboko posadowionych obiektów budowlanych na środowisko wód gruntowych w terenach silnie zurbanizowanych, kierownik: dr inż. Paweł Popielski, 2010-05-06, 2011-09-05

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju – STEP. 01.12.2006 - 28.02.2011, kierownik dr inż. Aleksander Panek

Europejskie wymagania i wytyczne dla „aktywnych” dachów. 2005.07.21 - 2008.07.21, kierownik dr inż. Maciej Mijakowski

Analiza i ocena efektów oddziaływania ruchu drogowego na zdrowie mieszkańców miast. 01.03.2008 - 30.03.2011, kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kraszewski

Metodologia zarządzania jakością i ciśnieniem wody w sieciach wodociągowych. 2008.05.15 - 2011.05.14, kierownik: dr hab. inż. Marian Kwietniewski

 

Zakończone w r. 2010

 

Systemy oddymiania w usuwaniu skutków ataku terrorystycznego w wielkokubaturowych obiektach użyteczności publicznej. 22.10.2007 - 21.10.2010, kierownik prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński.

Szczegółowa identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej. W ramach projektu zamawianego pt. "Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej". 20.04.2007 - 19.04.2010, kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kulig

 

Zakończone w r. 2009

 

Ocena skutków zmian klimatu i środowiska w Europie Centralnej i Wschodniej. 01.06.2006 - 31.05.2009, kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler

Mikrostruktura cementowo-bentonitowych zawiesin twardniejących z dodatkiem popiołów fluidalnych wyeksponowanych na filtracyjne oddziaływanie agresywnych środowisk wodnych. 01.07.2007 - 30.06.2009, kierownik: dr inż. Paweł Falaciński

Dobór parametryzacji procesów meteorologicznych dla systemów modelowania jakości powietrza, w typowych sytuacjach smogowych na obszarze Polski. 15.05.2007 - 14.05.2009, kierownik dr inż. Joanna Strużewska.

Badania nad usuwaniem biogenów ze ścieków w procesie denitryfikacji defosfatacyjnej. N207 018 31/1002, 2006.10.26 - 2009.05.25, kierownik dr hab. inż. Jolanta Podedworna.

 

Zakończone w r. 2008

 

Innowacyjna metoda remediacji zanieczyszczonych gruntów on-site pod istniejącą infrastrukturą (CLEANSOIL). 01.05.2005 - 30.04.2008, kierownik: dr inż. Adam Muszyński

Efektywność usuwania wybranych grup mikroorganizmów potencjalnie chorobotwórczych w procesie oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów. 2 P04G 008 28, 16.05.2005 - 15.05.2008, kierownik: prof. dr hab. Anna Grabińska-Łoniewska.

Ocena oddziaływania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na biocenozę osadów dennych. 3 TO9C 004 28, 17.05.2005 - 16.05.2008, kierownik: prof. dr hab. Maria Łebkowska

Statystyczna i geostatyczna analiza możliwości stosowania magnetometrii terenowej do wstępnej oceny zanieczyszczenia gleb poprzez depozycje pyłów przemysłowo-miejskich. 3T09D 013 28, 25.05.2005 - 24.05.2008, kierownik: dr hab. inż. Jarosław Zawadzki

Badania doświadczalne uderzenia hydraulicznego w sieciach instalacji przeciwpożarowej, pomiar sił i odkształceń na długości przewodów wywołanych uderzeniem. N501 011 31/1008, 8.11.2006 - 7.11.2008, kierownik: dr inż. Agnieszka Malesińska

Badania procesu spalania kompozycji ciekłych biopaliw ciepłowniczych na bazie olejów roślinnych, produktów ich metanolizy oraz łatwopalnych odpadów ciekłych w przeponowej nagrzewnicy powietrza. N 512 002 32/0360, 2.04.2007 - 1.01.2008, prof. dr hab. inż. Marian Rosiński

Modelowanie smogu zimowego nad obszarem aglomeracji krakowskiej w okresie kampanii pomiarowej IES-JRC, styczeń-luty 2005 r. JRC/249/2006, 29.11.2006 - 28.05.2008, kierownik: dr hab. inż. Lech Łobocki

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator