ETAPY PRZEWODU DOKTORSKIEGO

1. Wszczęcie przewodu doktorskiego (zasady obowiązujące od października 2011 r.)

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu międzynarodowej konferencji naukowej .

Dokumenty wymagane do wszczęcia przewodu doktorskiego:

- Wniosek (podanie), adresowany do Dziekana, z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z proponowanym tematem rozprawy doktorskiej oraz propozycją co do osoby promotora i ewentualnie promotora pomocniczego, ze wskazaniem obszaru wiedzy: nauki techniczne, dziedziny: nauki techniczne, dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska. W podaniu powinna być także zwarta informacja odnośnie dyscypliny dodatkowej, z jakiej Kandydat będzie zdawał egzamin doktorski. Podanie powinno być zaakceptowane przez promotora, jak i promotora pomocniczego - wymagane są podpisy.

- Koncepcja rozprawy doktorskiej (cel, zakres, tezy pracy), zaakceptowana przez promotora i promotora pomocniczego - wymagane są podpisy.

- Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego albo poświadczoną przez jednostkę przeprowadzającą przewód kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego.

UWAGA! Dyplom należy podpisać pod zdjęciem! 

- Wykaz prac naukowych lub twórczych prac zawodowych (wykaz wymagany jest obligatoryjnie, przy braku dorobku należy podać informację o braku dorobku).

- Życiorys w formie CV (uwzględniający adres do korespondencji, adres e-mail i nr. tel.)

- Kserokopia dowodu osobistego, w przypadku mężatek konieczne jest dostarczenie kserokopii aktu ślubu (jeśli dyplom ukończenia studiów wyższych został wystawiony na nazwisko panieńskie).

- informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli w przeszłości Kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie.

- Ponadto wymagane jest odbycie Seminarium (Zakładowego bądź na forum Wydziału IŚ), na którym Kandydat prezentuje cel, zakres oraz metodykę przyszłej rozprawy doktorskiej. Wynik dyskusji na Seminarium powinien wskazywać między innymi, że praca: jest umiejscowiona w obszarze dyscypliny naukowej: Inżynieria Środowiska, jest odpowiednio przedstawiona na tle dorobku krajowego i światowego, ma wyraźnie postawioną tezę i koncepcję.

- Protokół z Seminarium wraz z listą uczestników Seminarium należy załączyć do składanych dokumentów.

Dodatkowo można złożyć:

-       Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów - zał. nr 1 do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

-       Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

UWAGA! Wszystkie dokumenty należy podpisać własnoręcznie!

UWAGA! Wszystkie dokumenty należy złożyć CO NAJMNIEJ NA DWA TYGODNIE PRZED POSIEDZENIEM RADY WYDZIAŁU!!!

UWAGA! Wszczęcie przewodu doktorskiego musi nastąpić najpóźniej do końca III roku Studiów Doktoranckich.


2. Uzupełnienie przewodu doktorskiego

- Po złożeniu rozprawy doktorskiej przez Doktoranta, promotor występuje do Rady Wydziału z wnioskiem o uzupełnienie przewodu doktorskiego.

Wzór uzupełnienia przewodu doktorskiego pobierz.

Promotor składa także 4 egz. opinii o rozprawie doktorskiej – podpisane przez siebie własnoręcznie.
- Rada Wydziału podejmuje Uchwałę o wyznaczeniu recenzentów rozprawy (recenzentem nie może być osoba, co do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności), a także: wyznacza egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny podstawowej (DP), dyscypliny dodatkowej (DD) oraz języka obcego nowożytnego (JO). Rada Wydziału wyznacza także komisje do przeprowadzenia poszczególnych egzaminów doktorskich oraz przewodniczącego Komisji egzaminów doktorskich – a mianowicie:

w skład Komisji Egzaminacyjnej z DP wchodzą:
- Przewodniczący Komisji Egzaminów Doktorskich
- Promotor/ Promotor pomocniczy
- Egzaminator
- Specjalista z zakresu tematyki zdawanego egzaminu
- Recenzent

w skład Komisji Egzaminacyjnej z DD wchodzą:
- Przewodniczący Komisji Egzaminów Doktorskich
- Promotor/ Promotor pomocniczy
- Egzaminator

w skład Komisji Egzaminacyjnej z JO wchodzą:
- Przewodniczący Komisji Egzaminów Doktorskich
- Promotor/ Promotor pomocniczy
- Lektor języka obcego (lista Lektorów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego znajduje się w Biurze Dziekana pok. nr 112).

- Ponadto Rada Wydziału w ramach uzupełnienia przewodu doktorskiego powołuje Komisję Doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz Przewodniczącego Komisji (jest to ok. 10 osób).

- W uzasadnionych przypadkach uzupełnienie przewodu doktorskiego może obejmować także uściślenie tematu  rozprawy doktorskiej. Uzupełnienie przewodu doktorskiego w tym zakresie, odbywa się przed złożeniem rozprawy doktorskiej.

3. Egzaminy doktorskie

- Doktorant ma obowiązek zdania trzech egzaminów doktorskich: 1 z DP, 1 z DD i 1 z JO. Termin egzaminu ustala Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Komisji i doktorantem. O terminie, godzinie, a także sali w której odbędzie się egzamin z danej dyscypliny, doktorant powinien powiadomić Biuro Dziekana w terminie nie krótszym aniżeli 3 dni przed datą egzaminu.

- Egzaminy są oceniane wg. skali ocen.

- Doktorant ma obowiązek zdać wszystkie egzaminy przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.

4. Drukowanie i oprawa graficzna rozprawy oraz jej przekazanie do recenzji

Rozprawę doktorską należy opracować zgodnie z aktualnym zarządzeniem Rektora PW nr 11/2017 z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie podstawowych wymagań edytorskich dotyczących rozprawy doktorskiej bronionej w Politechnice Warszawskiej oraz jej druku w Oficynie Wydawniczej PW (https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/d68cb63fd8a9f6591f0449caab45696b.pdf).

Dodatkowo, w rozprawie doktorskiej na Wydziale IBHiIŚ, streszczenia (z podaniem tytułu pracy) w języku polskim i angielskim powinny zawierać pod każdym z nich minimum trzy słowa kluczowe, a w tekście angielskojęzyczne tytuły tabel oraz podpisy pod wykresami, rysunkami itp.

Podczas redagowania rozprawy doktorskiej można również korzystać z wytycznych dla opracowań naukowych w PW (artykuł, monografia itp.) publikowanych w Pracach Naukowych WIBHiIŚ (informacje dla Autorów: http://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/home/zeszyty-naukowe/informacje-dla-autorow) orazwskazówek dla autorów prac naukowych”, ogłoszonych przez Oficynę Wydawniczą PW (strona

http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=dla_autorow).

Należy pamiętać, że Oficyna Wydawnicza PW nie dokonuje jakichkolwiek zmian redakcyjnych, korekcyjnych i edytorskich w przekazanej pracy doktorskiej, a jedynie ją drukuje i oprawia. Całą odpowiedzialność za treść (co oczywiste) i kształt pracy ponosi doktorant.

 

UWAGA! Informacji odnośnie zaleceń i wymagań dotyczących prac doktorskich udziela dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW.

 

- Zlecenie na oprawę pracy doktorskiej należy pobrać w pok. nr 112.

- Zlecenie podpisuje Dziekan Wydziału bądź Prodziekan ds. Ogólnych i Naukowych oraz Główna Księgowa. Rozprawę Doktorską nagraną na płycie w formacie PDF wraz ze zleceniem doktorant samodzielnie dostarcza do Oficyny Wydawniczej PW, ul. Polna 50, III piętro, pok. 316, tel. 234 5593.

Wydział finansuje oprawę 8 egzemplarzy rozprawy doktorskiej. Zainteresowany może we własnym zakresie zamówić i opłacić oprawę większej ilości prac jednak w związku z technologią druku liczba egzemplarzy musi być podzielna przez 4.

Otrzymane z Oficyny Wydawniczej egzemplarze rozprawy przekazywane są: 2 egz. dla recenzentów, 2 egz. do Biblioteki Głównej, 1 egz. do archiwum Wydziału, 1 egz. dla promotora, 1 egz. dla promotora pomocniczego/ kopromotora, 1 egz.z lub 2 egz. dla zainteresowanego.

UWAGA! Doktorant składa 5 egz. oprawionej rozprawy i 4 egz. streszczenia (napisanego przez Doktoranta i podpisanego własnoręcznie), a także jedną płytę CD-R z nagraną pracą. Rozprawę doktorską, streszczenia i płytę CD należy złożyć w Biurze Dziekana pok. 112.

5. Recenzje rozprawy doktorskiej

- Po dostarczeniu do Biura Dziekana kompletu dokumentów, wystawiane są zlecenia dla recenzentów, a następnie komplet zleceń wraz z rozprawą zostaje wysyłany drogą pocztową bezpośrednio na adres recenzentów. (Doktorant może osobiście odebrać dokumenty w pok. nr 112 i przekazać je recenzentowi).
- Recenzent ma 2 miesiące na opracowanie recenzji o rozprawie doktorskiej. Po opracowaniu, recenzje drogą pocztową przekazywane są na adres Dziekana Wydziału.

6. Dopuszczenie do publicznej obrony

- Po otrzymaniu recenzji i zdaniu egzaminów doktorskich przez Doktoranta, zwoływane jest posiedzenie Komisji Doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Jest to posiedzenie zamknięte. Biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną rozprawy, opinie recenzentów oraz pozytywne wyniki egzaminów doktorskich, Komisja ds. przewodu doktorskiego podejmuje Uchwałę o przyjęciu (lub nie przyjęciu) rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu doktoranta (lub niedopuszczeniu) do publicznej obrony. Komisja wyznacza również termin obrony rozprawy doktorskiej. Posiedzenie Komisji jest protokołowane.

Od daty posiedzenia do terminu obrony musi upłynąć minimum 10 dni roboczych.
- Następnie przygotowywane są ogłoszenia i zaproszenia na publiczną obronę rozprawy doktorskiej i wysyłane do poszczególnych jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie „Inżynieria Środowiska”. 2 egzemplarze rozprawy doktorskiej są także przekazywane do Biblioteki Głównej PW z prośbą o udostępnienie rozprawy zainteresowanym w związku z dyskusją publiczną (obroną).

- Przed obroną doktorant ma obowiązek złożenia w Biurze Dziekana w pok. nr 112 uaktualnionego CV dodatkowo rozszerzonego o dorobek naukowy.

7. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

- Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją Doktorską i składa się z dwóch części. W części jawnej doktorant prezentuje główne tezy rozprawy (nie więcej niż 20 min); następnie recenzenci przedstawiają swoje opinie, a doktorant udziela odpowiedzi na uwagi zawarte w recenzjach. Potem zadawane są pytania przez członków Komisji oraz osoby zgromadzone na sali, na które doktorant odpowiada. Po wyczerpaniu pytań, doktorant zostaje poproszony o opuszczenie sali i rozpoczyna się niejawna część posiedzenia Komisji Doktorskiej. Po dyskusji, Komisja Doktorska podejmuje uchwałę o przyjęciu (lub nie przyjęciu) publicznej obrony rozprawy oraz formułuje wniosek do Rady Wydziału w sprawie uchwały o nadanie (lub odmowie nadania) stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny „Inżynieria Środowiska”. Posiedzenie Komisji jest protokołowane. Na wniosek recenzentów, w głosowaniu tajnym Komisja może przyjąć (lub nie) wniosek do Rady Wydziału o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

8. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych

- Na posiedzeniu Rady Wydziału, Przewodniczący Komisji Doktorskiej składa ustną (na bazie protokołu) relację z przebiegu posiedzeń Komisji poświęconych: przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, przeprowadzeniu i przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
ewentualnego wyróżnienia rozprawy, oraz przedstawia wniosek Komisji w sprawie uchwały Rady Wydziału o nadaniu (lub odmowie nadania) stopnia naukowego doktora nauk technicznych, a także wniosek Komisji dotyczący wyróżnienia rozprawy doktorskiej.

- Rada Wydziału podejmuje uchwałę o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny naukowej „Inżynieria Środowiska”, a także podejmuje Uchwałę o wyróżnieniu (bądź odmowie wyróżnienia) rozprawy doktorskiej.

Po Radzie Wydziału Doktor ma obowiązek zgłoszenia się do Biura Dziekana do pok. nr 112 w celu  uzupełnienia dokumentów osobowych.Poniższe etapy przewodu doktorskiego dotyczą osób, które wszczęły przewód doktorski przed 30.09.2013r.

1. Uzupełnienie przewodu doktorskiego

- Po złożeniu rozprawy doktorskiej przez Doktoranta, promotor występuje do Rady Wydziału z wnioskiem o uzupełnienie przewodu doktorskiego.
Wzór uzupełnienia przewodu doktorskiego pobierz.
Promotor składa także 5 egz. opinii o rozprawie doktorskiej – podpisanych przez siebie własnoręcznie.
- Rada Wydziału podejmuje Uchwałę o wyznaczeniu recenzentów rozprawy a także: wyznacza egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny podstawowej (DP), dyscypliny dodatkowej (DD) oraz języka obcego nowożytnego (JO). Rada Wydziału wyznacza także komisje do przeprowadzenia poszczególnych egzaminów doktorskich oraz przewodniczącego Komisji egzaminów doktorskich – a mianowicie:

w skład Komisji Egzaminacyjnej z DP wchodzą:
- Przewodniczący Komisji Egzaminów Doktorskich
- Promotor
- Egzaminator
- Specjalista z zakresu tematyki zdawanego egzaminu
- Recenzent

w skład Komisji Egzaminacyjnej z DD wchodzą:
- Przewodniczący Komisji Egzaminów Doktorskich
- Promotor
- Egzaminator

w skład Komisji Egzaminacyjnej z JO wchodzą:
- Przewodniczący Komisji Egzaminów Doktorskich
- Promotor
- Lektor języka obcego (lista Lektorów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego znajduje się w Biurze Dziekana pok. nr 112).

- Ponadto Rada Wydziału w ramach uzupełnienia przewodu doktorskiego powołuje Komisję Doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz Przewodniczącego Komisji (jest to ok. 10 osób).
- W uzasadnionych przypadkach uzupełnienie przewodu doktorskiego może obejmować także uściślenie tematu rozprawy doktorskiej. Uzupełnienie przewodu doktorskiego w tym zakresie, odbywa się przed złożeniem rozprawy doktorskiej.

2. Egzaminy doktorskie

- Doktorant ma obowiązek zdania trzech egzaminów doktorskich: 1 z DP, 1 z DD i 1 z JO. Termin egzaminu ustala Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Komisji i doktorantem. O terminie, godzinie, a także sali w której odbędzie się egzamin z danej dyscypliny, doktorant powinien powiadomić Biuro Dziekana w terminie nie krótszym aniżeli 3 dni przed datą egzaminu.
- Doktorant ma obowiązek zdać wszystkie egzaminy przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.

3. Drukowanie i oprawa graficzna rozprawy oraz jej przekazanie do recenzji

Rozprawę doktorską należy opracować zgodnie z aktualnym zarządzeniem Rektora PW nr 11/2017 z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie podstawowych wymagań edytorskich dotyczących rozprawy doktorskiej bronionej w Politechnice Warszawskiej oraz jej druku w Oficynie Wydawniczej PW (https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/d68cb63fd8a9f6591f0449caab45696b.pdf).

Dodatkowo, w rozprawie doktorskiej na Wydziale IBHiIŚ, streszczenia (z podaniem tytułu pracy) w języku polskim i angielskim powinny zawierać pod każdym z nich minimum trzy słowa kluczowe, a w tekście angielskojęzyczne tytuły tabel oraz podpisy pod wykresami, rysunkami itp.

Podczas redagowania rozprawy doktorskiej można również korzystać z wytycznych dla opracowań naukowych w PW (artykuł, monografia itp.) publikowanych w Pracach Naukowych WIBHiIŚ (informacje dla Autorów: http://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/home/zeszyty-naukowe/informacje-dla-autorow) orazwskazówek dla autorów prac naukowych”, ogłoszonych przez Oficynę Wydawniczą PW (strona

http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=dla_autorow).

Należy pamiętać, że Oficyna Wydawnicza PW nie dokonuje jakichkolwiek zmian redakcyjnych, korekcyjnych i edytorskich w przekazanej pracy doktorskiej, a jedynie ją drukuje i oprawia. Całą odpowiedzialność za treść (co oczywiste) i kształt pracy ponosi doktorant.

 

UWAGA! Informacji odnośnie zaleceń i wymagań dotyczących prac doktorskich udziela
dr hab. inż. Andrzej Kulig – prof. PW.

 

- Zlecenie na oprawę pracy doktorskiej należy pobrać w pok. nr 112.

- Zlecenie podpisuje Dziekan Wydziału bądź Prodziekan ds. Ogólnych i Naukowych oraz Główna Księgowa. Rozprawę Doktorską nagraną na płycie w formacie PDF wraz ze zleceniem doktorant samodzielnie dostarcza do Oficyny Wydawniczej PW, ul. Polna 50, III piętro, pok. 316, tel. 234 5593.

Wydział finansuje oprawę 8 egzemplarzy rozprawy doktorskiej. Zainteresowany może we własnym zakresie zamówić i opłacić oprawę większej ilości prac jednak w związku z technologią druku liczba egzemplarzy musi być podzielna przez 4.

Otrzymane z Oficyny Wydawniczej egzemplarze rozprawy przekazywane są: 2 egz. dla recenzentów, 2 egz. do Biblioteki Głównej, 1 egz. do archiwum Wydziału, 1 egz. dla promotora, 1 egz. dla promotora pomocniczego/ kopromotora, 1 egz.z lub 2 egz. dla zainteresowanego.

UWAGA! Doktorant składa 5 egz. oprawionej rozprawy i 4 egz. streszczenia (napisanego przez Doktoranta i podpisanego własnoręcznie), a także jedną płytę CD-R z nagraną pracą. Rozprawę doktorską, streszczenia i płytę CD należy złożyć w Biurze Dziekana pok. 112.

4. Recenzje rozprawy doktorskiej

- Po dostarczeniu do Biura Dziekana kompletu dokumentów, wystawiane są zlecenia dla recenzentów, a następnie komplet zleceń wraz z rozprawą zostaje wysyłany drogą pocztową bezpośrednio na adres recenzentów. (Doktorant może osobiście odebrać dokumenty w pok. nr 112 i przekazać je recenzentowi).
- Recenzent ma 3 miesiące na opracowanie recenzji o rozprawie doktorskiej. Po opracowaniu, recenzje drogą pocztową przekazywane są na adres Dziekana Wydziału.

5. Dopuszczenie do publicznej obrony

- Po otrzymaniu recenzji i zdaniu egzaminów doktorskich przez Doktoranta, zwoływane jest posiedzenie Komisji Doktorskiej w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Jest to posiedzenie zamknięte. Biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną rozprawy, opinie recenzentów oraz pozytywne wyniki egzaminów doktorskich, Komisja ds. przewodu doktorskiego podejmuje Uchwałę o przyjęciu (lub nie przyjęciu) rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu doktoranta (lub niedopuszczeniu) do publicznej obrony. Komisja wyznacza również termin obrony rozprawy doktorskiej. Posiedzenie Komisji jest protokołowane.
Od daty posiedzenia do terminu obrony musi upłynąć minimum 10 dni roboczych.
- Następnie przygotowywane są ogłoszenia i zaproszenia na publiczną obronę rozprawy doktorskiej i wysyłane do poszczególnych jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie „Inżynieria Środowiska”. 2 egzemplarze rozprawy doktorskiej są także przekazywane do Biblioteki Głównej PW z prośbą o udostępnienie rozprawy zainteresowanym w związku z dyskusją publiczną (obroną).
- Przed obroną doktorant ma obowiązek złożenia w Biurze Dziekana w pok. nr 112 uaktualnionego CV dodatkowo rozszerzonego o dorobek naukowy.

6. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

- Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją Doktorską i składa się z dwóch części. W części jawnej doktorant prezentuje główne tezy rozprawy (nie więcej niż 20 min); następnie recenzenci przedstawiają swoje opinie, a doktorant udziela odpowiedzi na uwagi zawarte w recenzjach. Potem zadawane są pytania przez członków Komisji oraz osoby zgromadzone na sali, na które doktorant odpowiada. Po wyczerpaniu pytań, doktorant zostaje poproszony o opuszczenie sali i rozpoczyna się niejawna część posiedzenia Komisji Doktorskiej. Po dyskusji, Komisja Doktorska podejmuje uchwałę o przyjęciu (lub nie przyjęciu) publicznej obrony rozprawy oraz formułuje wniosek do Rady Wydziału w sprawie uchwały o nadanie (lub odmowie nadania) stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny „Inżynieria Środowiska”. Posiedzenie Komisji jest protokołowane. Na wniosek recenzentów, w głosowaniu tajnym Komisja może przyjąć (lub nie) wniosek do Rady Wydziału o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

7. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych

- Na posiedzeniu Rady Wydziału, Przewodniczący Komisji Doktorskiej składa ustną (na bazie protokołu) relację z przebiegu posiedzeń Komisji poświęconych:
przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
przeprowadzeniu i przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
ewentualnego wyróżnienia rozprawy,
oraz przedstawia wniosek Komisji w sprawie uchwały Rady Wydziału o nadaniu (lub odmowie nadania) stopnia naukowego doktora nauk technicznych, a także wniosek Komisji dotyczący wyróżnienia rozprawy doktorskiej.
- Rada Wydziału podejmuje uchwałę o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny naukowej „Inżynieria Środowiska”, a także podejmuje Uchwałę o wyróżnieniu (bądź odmowie wyróżnienia) rozprawy doktorskiej.
Po Radzie Wydziału Doktor ma obowiązek zgłoszenia się do Biura Dziekana do pok. nr 112 w celu  uzupełnienia dokumentów osobowych.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator