Dokumenty - studia

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW (aktualnie obowiązujący)

Regulamin studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

Uchwała nr 28/2016 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie programu kształcenia dla studiów doktoranckich rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie nr 36/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2015 Rektora PW Procedura przyznawania w Politechnice Warszawskiej stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich.

Załącznik do Procedury przyznawania w Politechnice Warszawskiej stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2015 Rektora PW Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej.

Załącznik do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej.

Załącznik nr 13 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2014/2015 – Zarządzenie nr 41/2014 Rektora PW z dnia 21 sierpnia 2014r.

Zarządzenie nr 6/2015 Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 3 września 2015 roku w sprawie kryterium przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych  studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska PW.

Zarządzenie nr 7/2015 Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 3 września 2015 roku  w sprawie kryterium przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska PW.

Zarządzenie nr 8/2015 Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 3 września 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych  przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Zarządzenie nr 9/2015 Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 3 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

Wszystkie wymienione dokumenty, podpisane własnoręcznie, składamy do Kierownika studiów doktoranckich lub do p. 112.

Regulamin studiów nowy Regulamin studiów Doktoranckich obowiązujący od r.akad. 2013/2014
Regulamin studiów stary Regulamin studiów Doktoranckich obowiązujący do r.akad. 2011/2012
IPSA Indywidualny Plan Studiów dla doktorantów 1go roku
IPSB Indywidualny Plan Studiów dla doktorantów wyższych lat
SPA Sprawozdanie z realizacji studiów doktoranckich
SPB Zestawienie zrealizowanych zajęć dydaktycznych
IPSD* Indywidualny Plan Studiów dla doktorantów
SUSD* Sprawozdanie z realizacji studiów doktoranckich
Wniosek o przedłużenie SD Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich

* Obligatoryjnie obowiązują doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie od roku ak. 2013/2014
Doktoranci, którzy rozpoczęli studia w latach wcześniejszych maja dowolność wyboru druków. 


 

PODSTAWOWE WYMAGANIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH

INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH

  • Uczestnicy I roku studiów składają Indywidualny Plan Studiów (IPS) na 1 i 2 semestr studiów według formularza IPSA w okresie 2 tygodni po rozpoczęciu semestru zimowego (na 1 semestr) oraz semestru letniego (na 2 semestr).
  • Uczestnicy II roku i wyższych składają Indywidualny Plan Studiów (IPS) na pozostały okres studiów (według formularza IPSB - pobierz) lub na 1 rok akademicki (według formularza IPSA - pobierz) najpóźniej w okresie 2 tygodni po rozpoczęciu roku akademickiego. Jeżeli doktorant ubiega się o stypendium, IPS składany jest nie później niż wniosek o stypendium na cały okres studiów. Uczestnicy, którzy złożyli Indywidualny Plan Studiów (IPS) na 1 rok akademicki, uzupełniają go w kolejnych latach studiów wg podanych zasad.
  • IPS podpisany własnoręcznie przez doktoranta i opiekuna naukowego składny jest do Kierownika Studiów Doktoranckich lub w pok. nr 112.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STUDIÓW DOKTORANCKICH OBEJMUJE:

  • Sprawozdanie z realizacji studiów doktoranckich za poprzedni rok akademicki druk SPA pobierz.
  • Zestawienie zrealizowanych zajęć dydaktycznych druk SPB pobierz.
  • Karta Uczestnika Studiów Doktoranckich.

Sprawozdanie i zestawienie zajęć składane są w formie „papierowej”, a przed złożeniem muszą być podpisane własnoręcznie przez doktoranta i opiekuna naukowego. W/w. dokumenty składają doktoranci wszystkich lat studiów w każdym roku akademickim w jesiennym okresie rejestracji przewidzianym w harmonogramie roku akademickiego (najczęściej ok. 15 września każdego roku). Dodatkowo doktoranci I roku studiów składają sprawozdanie i Kartę Uczestnika Studiów Doktoranckich w zimowym okresie rejestracyjnym zgodnie z harmonogramem roku akademickiego (najczęściej ok. 10 lutego każdego roku). Dokumenty należy składać do Kierownika Studiów Doktoranckich lub w pok. nr 112.

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Wszczęcie przewodu powinno nastąpić nie później niż do końca III roku studiów. Wymagania formalne w tym zakresie podane są w dalszej części informacji.

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem studiów, doktorant składa rozprawę doktorską na ręce promotora. Doktorant IV roku może uzyskać przedłużenie studiów doktoranckich (maksymalnie o 1 rok). W takim przypadku, najpóźniej na 3 miesiące przed zakończeniem studiów, składa podanie o przedłużenie. Podanie, adresowane do Kierownika Studiów Doktoranckich, powinno zawierać:
- wnioskowany okres przedłużenia,
- uzasadnienie przedłużenia,
- opinie promotora.
Do podania należy dołączyć harmonogram pracy z wyszczególnieniem zagadnień zrealizowanych i pozostających do realizacji wraz z określeniem udziału poszczególnych zagadnień w całości pracy (druk IPSC pobierz). Harmonogram powinien zawierać punkt:

„Złożenie pracy dd.mm.rrrr” (data: 3 miesiące przed wnioskowanym zakończeniem studiów).
Podanie i harmonogram powinny być podpisane własnoręcznie przez doktoranta i opiekuna naukowego.

ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW

Wszystkie przedmioty zaliczane są w formie oceny.
UWAGA! Wpis „zaliczenie” w Karcie Uczestnika Studiów Doktoranckich jest traktowany jako ocena dostateczna (3.0).

Przedmioty ogólnouczelniane – są to przedmioty z oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej przygotowane dla doktorantów. Przedmioty wybiera się z listy zamieszczonej na stronie http://www.mini.pw.edu.pl/~konwersa/oferta/index.html

UWAGA! Seminarium pedagogiczne jest zaliczane do grupy przedmiotów rozwijających umiejętności ogólne.

Język obcy - doktorant może wybrać dowolny język dostępny w ofercie Studium Języków Obcych (SJO) PW.

Przedmioty zaawansowane związane z dyscypliną IŚ – są to przedmioty wybrane przez doktoranta z oferty wszystkich Wydziałów PW, a także innych Wyższych Uczelni i zaakceptowane przez opiekuna naukowego. Nie ma obowiązkowej listy przedmiotów na danym roku studiów. Określone są tylko minimalne liczby godzin wymagane dla poszczególnych grup przedmiotów.
UWAGA! Zajęcia na studiach niestacjonarnych, bądź też na innych Uczelniach mogą być odpłatne, Politechnika Warszawska nie ma obowiązku finansowania uczestnictwa doktoranta w płatnych zajęciach.

Seminarium pedagogiczne – jest obowiązkowe na I roku SD; zaliczane do grupy przedmiotów kształcących umiejętności ogólne.
UWAGA! Tego przedmiotu nie można zdawać na egzaminie doktorskim z dyscypliny dodatkowej.

Studia Literaturowe (SL) – są zaliczane przez opiekuna naukowego na podstawie przeglądu literatury związanej z tematyką rozprawy doktorskiej. Studia literaturowe obowiązują tylko na I roku SD i rozliczanie są semestralnie. Wpisu do karty dokonuje opiekun naukowy.

Pracownia Naukowa (PN) – jest to ocena postępu w pracy doktoranta wystawiana przez opiekuna naukowego. Pracownia naukowa jest obowiązkowa dla każdego roku studiów (także dla I roku). Wpisu do karty dokonuje opiekun naukowy.

Seminarium Naukowe (SN) – jest formą publicznej prezentacji postępu w pracy naukowej doktoranta na forum Zakładu lub Wydziału (seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego, coroczne seminaria wydziałowe, itp). Na wniosek doktoranta, poparty przez opiekuna naukowego, Kierownik Studiów Doktoranckich może zaliczyć Seminarium Naukowe na podstawie wystąpienia doktoranta na konferencji o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym (referat musi być prezentowany przez doktoranta). Seminarium jest obowiązkowe dla każdego roku studiów (także dla I roku). Wpisu do karty dokonuje Kierownik Studiów Doktoranckich.

Publikacje – łączna suma punktów z publikacji powinna wynosić 12 pkt. przyznawanych według listy MNiSW (stosowaną do oceny jednostek naukowych). Na II i III roku wymagane są publikacje po 3 pkt. w każdym roku, natomiast na IV roku publikacje za 6 pkt.


PODSTAWOWE WYMAGANIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH – dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w roku ak. 2012/2013 i w latach kolejnych.

INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH

  • Uczestnicy I roku studiów składają Indywidualny Plan Studiów (IPS) na 1 i 2 semestr studiów według formularza IPSD w okresie 2 tygodni po rozpoczęciu semestru zimowego (na 1 semestr) oraz semestru letniego (na 2 semestr).
  • Uczestnicy II roku i wyższych składają Indywidualny Plan Studiów (IPS) na pozostały okres studiów (według formularza IPSD - pobierz) najpóźniej w okresie 2 tygodni po rozpoczęciu roku akademickiego. Jeżeli doktorant ubiega się o stypendium, IPS składany jest nie później niż wniosek o stypendium na cały okres studiów. Uczestnicy, którzy złożyli Indywidualny Plan Studiów (IPS) na 1 rok akademicki, uzupełniają go w kolejnych latach studiów wg podanych zasad.
  • IPS podpisany własnoręcznie przez doktoranta i opiekuna naukowego składny jest do Kierownika Studiów Doktoranckich lub w pok. nr 112.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STUDIÓW DOKTORANCKICH OBEJMUJE:
•    Sprawozdanie z realizacji studiów doktoranckich za poprzedni rok akademicki na druku SUSD (pobierz).
•    Kartę Uczestnika Studiów Doktoranckich.

Sprawozdanie i zestawienie zajęć składane są w formie „papierowej”, a przed złożeniem muszą być podpisane własnoręcznie przez doktoranta i opiekuna naukowego. W/w. dokumenty składają doktoranci wszystkich lat studiów w każdym roku akademickim w jesiennym okresie rejestracji przewidzianym w harmonogramie roku akademickiego (najczęściej ok. 15 września każdego roku). Dodatkowo doktoranci I roku studiów składają sprawozdanie i Kartę Uczestnika Studiów Doktoranckich w zimowym okresie rejestracyjnym zgodnie z harmonogramem roku akademickiego (najczęściej ok. 10 lutego każdego roku). Dokumenty należy składać do Kierownika Studiów Doktoranckich lub w pok. nr 112.

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Wszczęcie przewodu powinno nastąpić nie później niż do końca III roku studiów.
Wymagania formalne w tym zakresie podane są w dalszej części informacji.

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem studiów, doktorant składa rozprawę doktorską na ręce promotora. Doktorant IV roku może uzyskać przedłużenie studiów doktoranckich (maksymalnie o 1 rok). W takim przypadku, najpóźniej na 3 miesiące przed zakończeniem studiów, składa podanie o przedłużenie. Podanie, adresowane do Kierownika Studiów Doktoranckich, powinno zawierać:
- wnioskowany okres przedłużenia,
- uzasadnienie przedłużenia,
- opinie promotora.

Do podania należy dołączyć harmonogram pracy z wyszczególnieniem zagadnień zrealizowanych i pozostających do realizacji wraz z określeniem udziału poszczególnych zagadnień w całości pracy (druk IPSC pobierz). Harmonogram powinien zawierać punkt:
„Złożenie pracy dd.mm.rrrr” (data: 3 miesiące przed wnioskowanym zakończeniem studiów).

Podanie i harmonogram powinny być podpisane własnoręcznie przez doktoranta i opiekuna naukowego.

ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW

Wszystkie przedmioty zaliczane są w formie oceny.
UWAGA! Wpis „zaliczenie” w Karcie Uczestnika Studiów Doktoranckich jest traktowany jako ocena dostateczna (3.0).

Przedmioty ogólnouczelniane – są to przedmioty z oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej przygotowane dla doktorantów. Przedmioty wybiera się z listy zamieszczonej na stronie http://www.mini.pw.edu.pl/~konwersa/oferta/index.html

UWAGA! Seminarium pedagogiczne jest zaliczane do grupy przedmiotów rozwijających umiejętności ogólne.

Język obcy - doktorant może wybrać dowolny język dostępny w ofercie Studium Języków Obcych (SJO) PW (bezpłatny tylko na I roku studiów).

Przedmioty zaawansowane związane z dyscypliną IŚ – są to przedmioty wybrane przez doktoranta z oferty wszystkich Wydziałów PW, a także innych Wyższych Uczelni i zaakceptowane przez opiekuna naukowego. Nie ma obowiązkowej listy przedmiotów na danym roku studiów. Określone są tylko minimalne liczby punktów ECTS wymagane dla poszczególnych grup przedmiotów.
UWAGA! Zajęcia na studiach niestacjonarnych, bądź też na innych Uczelniach mogą być odpłatne, Politechnika Warszawska nie ma obowiązku finansowania uczestnictwa doktoranta w płatnych zajęciach.

Seminarium pedagogiczne – jest obowiązkowe na I roku SD; zaliczane do grupy przedmiotów kształcących umiejętności ogólne.
UWAGA! Tego przedmiotu nie można zdawać na egzaminie doktorskim z dyscypliny dodatkowej.

Pracownia Naukowa (PN) – jest to ocena postępu w pracy doktoranta wystawiana przez opiekuna naukowego. Pracownia naukowa jest obowiązkowa dla każdego roku studiów (także dla I roku). Wpisu do karty dokonuje opiekun naukowy.

Seminarium Naukowe (SN) – jest formą publicznej prezentacji postępu w pracy naukowej doktoranta na forum Zakładu lub Wydziału (seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego, coroczne seminaria wydziałowe, itp). Na wniosek doktoranta, poparty przez opiekuna naukowego, Kierownik Studiów Doktoranckich może zaliczyć Seminarium Naukowe na podstawie wystąpienia doktoranta na konferencji o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym (referat musi być prezentowany przez doktoranta). Seminarium jest obowiązkowe dla każdego roku studiów (także dla I roku). Wpisu do karty dokonuje Kierownik Studiów Doktoranckich.

Publikacje – warunkiem zaliczenia Pracowni Naukowej jest przygotowanie publikacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 4 podpunkt 4.5 Regulaminu Studiów Doktoranckich    .

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator