Inne akty prawne

USTAWY

Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0; Dz.U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (tekst jednolity z 2015 r. poz. 172)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2011 r. nr 196, poz. 1167)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych(Dz. U. z 2006 r., nr 190, poz. 1406 z późn. zm.)

Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz nazwy nadawanych stopni (Załącznik do obwieszczenia Centralnej Komisji do Sprawa Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. – Monitor Polski z 2010 nr 46, poz. 643)

AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO

REGULAMINY

Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej z dn. 22 lutego 2012r.

UCHWAŁY

Uchwała Senatu nr 249/XLVIII/2015  z dnia 28/01/2015 zmieniająca Uchwalę nr 415IXLVII/2012 Senatu PW w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej

Uchwała Senatu nr 157/XL VIII/2 014 z dnia z dnia 5/02/2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 oraz form tych studiów

Uchwała Senatu nr 416/XLVII/2012 z dnia 22/02/2012 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 oraz form tych studiów

Załącznik: Wykaz dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych

Uchwała nr 28/2016 Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie programu kształcenia dla studiów doktoranckich rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017

Uchwała nr 65/2013 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska

Uchwała nr 27/2007 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie nadzoru nad działalnością studiów doktoranckich na Wydziale IŚ  pobierz

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 1/2018 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o granty dziekańskie dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Zarządzenie nr 2/2018 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na granty dziekańskie Dziekana Wydziału dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Zarządzenie nr 5/2017 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie kryterium przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Zarządzenie nr 6/2017 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie kryterium przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Zarządzenie nr 9/2017 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Zarządzenie nr 14/2017 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wytycznych do zasad prowadzenia przewodów doktorskich w oparciu o cykl publikacji

Zarządzenie Dziekana nr 9/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie kryterium przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Zarządzenie Dziekana nr 10/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie kryterium przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Zarządzenie Dziekana nr 11/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

Zarządzenie Dziekana nr 12/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

Zarządzenie Rektora nr 3/2016 z dnia 20/01/2016 zmieniające zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016

Zarządzenie Rektora nr 57/2015 z dnia 10/12/2015 zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami, kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 38/2015 z dnia 23/09/2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów, osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, stażystów, wolontariuszy i praktykantów

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2015 Rektora PW

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2015 Rektora PW

 

Zarządzenie Rektora nr 37/2015 z dnia 15/09/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016

Załączniki:

Załącznik do zarządzenia nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 1 do Zasad ustalania i dokumentowania dochodu

Załącznik nr 2 do Zasad ustalania i dokumentowania dochodu

Załącznik nr 3 do Zasad ustalania i dokumentowania dochodu

Załącznik nr 4 do Zasad ustalania i dokumentowania dochodu

Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 5 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 7 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 10 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 11 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 12 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 13 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 14 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 15 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 16 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 17 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

Załącznik nr 18 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 - zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW

 

Zarządzenie Rektora nr 36/2015 z dnia 31/08/2015 w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/2015 Rektora PW

Załącznik do Procedury przyznawania na Politechnice Warszawskiej stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 36/2015 Rektora PW

Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej

 

Zarządzenie Rektora nr 35/2015 z dnia 31/08/2015 w sprawie sposobu kalkulacji wysokości opłat pobieranych za kształcenie i inne usługi edukacyjne w Politechnice Warszawskiej

Załączniki:

Załącznik do zarządzenia nr 35/2015 Rektora PW

 

Zarządzenie Rektora nr 10/2015 z dnia 16/02/2015 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2015 Rektora PW z dnia 16.02.2015 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10/2015 Rektora PW z dnia 16.02.2015 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 10/2015 Rektora PW z dnia 16.02.2015 r.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 10/2015 Rektora PW z dnia 16.02.2015 r.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 10/2015 Rektora PW z dnia 16.02.2015 r.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 10/2015 Rektora PW z dnia 16.02.2015 r.

 

Zarządzenie Rektora nr 6/2015 z dnia 30/01/2015 zmieniające zarządzenie nr 48/2012 Rektora PW w sprawie zasad dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich, wzoru karty uczestnika studiów doktoranckich oraz wzoru zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich

Załączniki:

Załącznik do zarządzenia nr 6/2015 Rektora PW z dnia 30.01.2015 r.

DECYZJE

Decyzja Rektora nr 185/2015 z dnia 10/12/2015 w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i inne formy kształcenia w Politechnice Warszawskiej

Decyzja Rektora nr 171/2015 z dnia 9/11/2015 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2015/2016

Decyzja Rektora nr 150/2015 z dnia 7/10/2015 w sprawie powołania Wydziałowych Doktoranckich Komisji Stypendialnych

Decyzja Rektora nr 77/2015 z dnia 8/06/2015 w sprawie uruchomienia w Politechnice Warszawskiej Zintegrowanego Systemu Informatycznego SAP FI-CA oraz Centralnego Modułu USOS w obszarze rozliczania list stypendialnych oraz rozrachunków ze studentami, doktorantami i słuchaczami studiów podyplomowych

Decyzja Rektora nr 65/2015 z dnia 18/05/2015 w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2015/2016

Decyzja Rektora nr 45/2015 z dnia 14/04/2015 w sprawie wysokości opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016

Decyzja Rektora nr 33/2015 z dnia 27/03/2015 zmieniająca decyzję nr 94/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia i inne formy kształcenia w Politechnice Warszawskiej

Decyzja nr 29 Rektora PW z dnia 13 kwietnia  2012 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej legitymacji doktoranta oraz ustalania wysokości i sposobu uiszczania opłaty za wydanie tej legitymacji i jej duplikatu

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator